Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделированию » Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

_____________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика

на тему: "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Виконавець: Поперечна С.О.

Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис
роботи Демиденко М.А.
розділів:
1, 2, 3, 5 Демиденко М.А.
4 Нецветаєв В.А.
Рецензент

Нормоконтроль

Демиденко М.А.

Дніпропетровськ

2009


ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічної кібернетики та інформаційних технологій

___________ Кочура Є.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________

(дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

______________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студентки групи ЕК-04-1 Поперечній Світлані Олександрівні

Тема дипломної роботи "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" затверджена наказом ректора НГУ від __________________№___

Розділ Зміст виконання Термін виконання
1 Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ" 27.04-03.05.2009
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ" 04.05-17.05.2009
3 Підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканал" на підставі методів Економіко-математичного моделювання 18.05-24.05.2009
4 Проектування і розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи 25.05-31.05.2009
5 ОХОРОНА ПРАЦІ 01.06-07.06.2009

Завдання видав ______________________________ Демиденко М.А.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання __________________ Поперечна С.О.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата видачі завдання:__________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК____________


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 91 с., 7 малюнків, 28 таблиць, 6 додатків, 15 джерел.

Об’єкт дослідження – ефективність виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" та економіко-математичне обґрунтування її підвищення.

Мета дипломної роботи – підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний метод вивчення та аналізу фактичного стану об’єкта дослідження на підставі усного опитування, аналізу задач та інформаційних процесів які відбуваються. Для проектування і реалізації ІС використаний персональний комп'ютер на базі процесора AMD Athlon XP.

У першому розділі подано загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "Дніпроводоканалу", тобто основні напрямки діяльності та організаційна структура підприємства.

У другому розділі роботи проаналізовано фінансово-економічний стан МКВП "Дніпроводоканалу".

У третьому розділі здійснюється розробка економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

У четвертому розділі представлені результати проектування, реалізації і програмного, технічного й організаційного забезпечення ІС для вирішення задач третього розділу. Розроблена ІС призначена для використання у МКВП "Дніпроводоканалі"

П’ятий розділ охоплює техніку безпеки та охорону праці на виробництві, їх структуру, форму і методи роботи. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві.

Практичне значення дипломної роботи полягає у підвищенні ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

Міське комунальне виробниче підприємство (МКВП), ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ІС), АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ)


ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ВСТУП

1.                Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

1.1           Основні напрямки діяльності МКВП "Дніпроводоканалу"

1.2           Організаційна структура підприємства

2.                АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

2.1           Експрес-аналіз фінансового стану

2.2                       Аналіз фінансової звітності

2.2.1    Аналіз ліквідності балансу

2.2.2    Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу

2.3                       Розрахунок фінансових коефіцієнтів

2.3.1    Аналіз складу майна та джерел його утворення

2.3.2    Оцінка ліквідності

2.3.3    Аналіз фінансової стабільності

2.3.4    Оцінка ділової активності

2.3.5    Аналіз рівня рентабельності

3                  Підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканал" на підставі методів Економіко-математичного моделювання

3.1    Розробка економіко-математичної моделі оптимального розподілу коштів методом динамічного програмування

3.2                       Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську

3.2.1 Аналіз попиту на комунальні послуги за допомогою методу статистичних групувань

3.2.1.1        Оцінка коефіцієнту еластичності за доходом

3.2.1.2        Оцінка коефіцієнту еластичності за ціною

3.2.2 Прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності

4                   Проектування і розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи

4.1           Інформаційне забезпечення

4.2           Організаційне забезпечення

4.3           Технічне забезпечення

4.4           Програмне забезпечення

5               ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1    Оцінка експлуатаційних особливостей систем ВКГ окремих технологічних процесів

5.2    Аналіз умов праці і виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів

5.3    Забезпечення пожежної безпеки

5.4    Виконання організаційно-технічних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у 2008 році

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

А Динаміка послуг водопостачання та водовідведення МКВП "Дніпроводоканалу"

Б  Набори значень незалежних (факторних) ознак для побудови моделі платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності

В Інструкція для користувача


ВСТУП

Дніпропетровське підприємство "Дніпроводоканал" здійснює забезпечення населення м. Дніпропетровська дуже важливими для життєдіяльності послугами водопостачання та водовідведення.

Однак в останні роки водопровідно-каналізаційній галузі не приділялось достатньої уваги. Як результат погіршення здоров’я, скорочення тривалості життя населення України, виникнення епідемій інфекційних хвороб.

За останнє десятиріччя, яке характеризувалося значними змінами в економіці, зниженням рівня життя людей, що призвело до значних обсягів неплатежів за послуги водопостачання та водовідведення, МВКП "Дніпроводоканал" не мав змоги проводити планове оновлення основних виробничих фондів у повному обсязі.

Сьогодні фахівцями підприємства обслуговуються тисячі кілометрів водопровідно-каналізаційних мереж, три великих водозабори, стільки ж очисних споруджень каналізації, більш 30 насосних станцій, складне енергогосподарство.

Зношення основних фондів і збільшення аварійних ситуацій є основною проблемою водопровідно-каналізаційних господарств України. Особливо це стосується водопроводу м. Дніпропетровська, який є старішим в Україні (в 2009 році виповнюється 135 років).

Тому у грудні 2008 року Дніпропетровський міськвиконком та комунальне Підприємство "Дніпроводоканал", яке знаходиться у власності м. Дніпропетровська підписало з ЕБРР Кредитну Угоду по проекту реконструкції та модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ на суму 195 тис. грн. Оптимальний розподіл коштів між об’єктами реконструкції здійснюється у третьому розділі дипломної роботи за допомогою динамічного програмування. Динамічне програмування, використовуючи поетапне планування, дозволяє не тільки спростити рішення задачі, але і вирішити ті з них, до яких не можна застосувати методи математичного аналізу. Спрощення рішення досягається за рахунок значного зменшення кількості досліджуваних варіантів, тому що замість того, щоб один раз вирішувати складну різноманітну задачу, метод поетапного планування припускає багаторазове рішення щодо простих задач.

Джерелом коштів для погашення кредиту від МВКП "Дніпроводоканал" мають стати грошові надходження від реалізації питної води та прийому стоків. Це потребує підвищення тарифів на послуги водопопостачання та водовідведення.

Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську на підставі аналізу попиту на ці послуги за допомогою методу статистичних групувань (розрахунок коефіцієнтів еластичності) та прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності дозволяють визначити як поведуть себе споживачі послуг, якщо тарифи будуть підвищенні.


1       Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал" створено за рішенням Виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів 29 березня 1918 року і є спадкоємцем першого водопроводу в м. Катеринославі, створеного в 1869 році акціонерним товариством Брянського заводу.

Повна назва - Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал", скорочена офіційна назва підприємства – МКВП "Дніпроводоканал" [1].

Підприємство організоване з метою забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопроводу і водовідведення споживачам, що входять у зону обслуговування. Основні напрямки діяльності підприємства: централізоване водопостачання і водовідведення, розвиток і безпечна експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства міста Дніпропетровська.

1.1    Основні напрямки діяльності МКВП "Дніпроводоканалу"

Виробниче керування водопровідно-каналізаційного господарства міста являє собою складне господарство, в експлуатації якого знаходиться:

1. Три комплекса водопровідних споруджень (таблиця 1.1);

Таблиця 1.1 – Водопровідні спорудження

Проектна потужність, тис. м3/доб. Фактична подача, тис. м3/доб
Кайдакский водозабір 250 293,1
Ломовский водозабір 100 69,3
Скважиний водозабір 30 5,9
Покупна вода від Аульского районного водопроводу 540 275,9

2. Три комплекса каналізаційних споруджень (таблиця 1.2);

Таблиця 1.2 – Каналізаційні спорудження

Проектна потужність, тис. м3/доб. Фактична подача, тис. м3/доб
Центральна станція аерації 270 287,7
Лівобережна станція аерації 160 150,7
Південна станція аерації 45 56,7

3. Довжина водогінних мереж: 1735,2 км у т.ч. самортизированных 1177,53 км [1];

4. Довжина каналізаційних мереж: 840,3 км у т.ч. самортизованих 212,0 км;

5. Районних водопровідних насосних станцій перекачування 9 шт. загальною продуктивністю 896 тис. м3/доб;

6. Підвищувальних насосних станцій 37 шт. загальною продуктивністю 349,3 тис. м3/доб;

7. Каналізаційних насосних станцій перекачування 28 шт. загальною продуктивністю 1169,6 тис. м3/доб;

8. Кабельних електричних трас 272 км;

9. Котелень 5 шт;

10. Хлораторних 14 шт;

11. Резервуарів чистої води 27 шт;

12. Водомірів15954 шт;

13. Загальна подача води місту 626,5 тис. м3/доб;

14. Водоспоживання на 1 чоловік 451,2 л./доб з обліком коммун. побутових: 410,1 л./доб.

Експлуатується це господарство колективом керування 3405 чоловік.

У всіх адміністративних районах створені водопровідні ділянки, що оснащені спецавтомобілями, землерийною технікою, насосами, компресорами і т.д. Організовано по місту 5 ділянок по обслуговуванню каналізаційних мереж і насосних станцій. Мається два будівельних керування по ремонту водопровідно-каналізаційних мереж і споруджень, ремонтно-механічний цех, електроцех [1].

Протягом багатьох років виробничі потужності експлуатуються з перевантаженням.

Відсоток зносу основних фондів у цілому по підприємству складає 60%, по мережах - 64%, по устаткуванню - 56%. На основні фонди вартістю 88084,5 тис. грн. амортизаційні відрахування не нараховуються через 100% зносу. Експлуатація такого устаткування, мереж і споруджень вимагає значних обсягів капіталовкладень, джерело фінансування на яке відсувне.

Протягом останніх років до 2008 року споживання послуг водопостачання постійно знижувалось. Так за 2005-2007 роки воно зменшилось на 17%. В 2008 році зниження припинилось на рівні 135192 тис. м3.

З послугами водовідведення ситуація аналогічна (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 – Реалізація послуг водопостачання та водовідведення

Категорії споживачів Факт (тис. мз )
2006 рік 2007 рік 2008 рік
1. Реалізація послуг водопостачання – всього 184 447,8 149 583,8 134 751,1
У тому числі:
- населення 129 864,9 104 003,9 94 352,6
- бюджет 4 291,5 6 815,5 7 298,6
- інші споживачі 40 274,9 30 744,0 25 410,4
- Новомоск. Водоканалу 8 772,9 6 822,4 6 480,5
- "Дніпроводоканалу" 1 243,6 1 198,4 1 209,0
2.
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: