Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

відповідно

Для визначення економічної ефективності використання земельних ресурсів доцільно також розглянути і вартісні показники(табл. 2.9.).


Таблиця 2.9

Вартісні показники ефективності використання земельних угідь в СПТ "Урожай" Братського району

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. У % 2008p до
2006p 2007p
Вироблено на 1га сільськогосподарських угідь, грн :
- валової продукції в порівнянних цінах 2005 р. 65,97 57,68 61,15 92,70 106,02
-          валового доходу 484,62 668,01 814,02 167,97% 121,86
-          прибутку (+), збитку (-) 63,00 20,00 381,00 128,57 405,00
Вироблено валової продукції (у поточних цінах) в розрахунку на 1 грн. витрат на її виробництво, грн. 1,09 0,81 1,08 99,08 133,33

Проаналізувавши вартісні показники використання земельних угідь зроблю висновок що в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь:

 • виробництво валової продукції в порівнянних ціна 2005р. у 2008р. порівнянно з 2006р. зменшилось на 7,3%, і в порівнянні з 2007р. збільшилось на 6,02%;

 • виробництво валового доходу у 2008р. порівнянно 2006р. збільшилось на 67,97%, а в порівнянні з 2007р. збільшилось на 21,86%;

 • отриманого прибутку у 2008р. порівнянно з 2006р. збільшилось на 28,57%, а в порівнянні з 2007р. збільшилось у 3 раз.

 • Виробництво валової продукції (у поточних цінах) в розрахунку на 1 грн. витрат на її виробництво у 2008р. порівнянно з 2006р. зменшилось на 0,92%, а в порівнянні з 2007р. збільшилось на 33,33%.

На матеріалах досліджуваного господарства проаналізуємо в динаміці рівень інтенсифікації землеробства(табл. 2.10.).


Таблиця 2.10

Основні показники рівня використання землі в СПТ "Урожай" Братського району

Показники 2006р 2007р 2008р У % 2008p до
2006p 2007p
Приходиться на 1 га оброблюваних земель:
-          сума середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподар-ського призначення і поточних виробничих витрат (без амортизації), тис. грн. 0,41 0,51 0,29 70,92 56,83
-          виробничі витрати річні,тис. грн. 1614,53 2059,84 2705,25 167,56 131,33
-          середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогос-подарського призначення, тис.грн. 0,41 0,51 0,29 70,92 56,83

За показниками таблиці 2.10 проаналізуємо основні показники рівня використання землі

На 1га оброблюваних земель:

- приходиться сума середньорічної вартості основних виробничих фондів і поточних витрат (без амортизації) зменшилась на 29,08% та 43,17% порівнюючи 2008р з 2006р та 2007р відповідно

 • виробничі витрати річні у 2008р. порівнянно з 2006р. збільшились на 67,56%, і в порівнянні з 2007р. збільшились на 31,33%;

 • середньорічна вартість основних виробничих фондів с/г призначення у 2008р. порівнянно з 2006р. зменшилась на 29,08%, і в порівнянні з 2007р. зменшилась на 43,17%;

Також необхідно розглянути економічну ефективність інтенсифікації використання землі(табл. 2.11.).

РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА


3.1 Динаміка валової продукції рослинництва на 100 га с.-г. угідь


Процес розвитку, руху соціально-економічних явищ у часі в статистиці прийнято називати динамікою. Для відображення динаміки будують ряди динаміки, які являють собою ряди значень, що змінюються в часі, статистичного показника, розташованих у хронологічному порядку.

Складовими елементами ряду динаміки є показники рівнів ряду й періоди часу (роки, квартали, місяці, доба) або моменти (дати) часу.

Одним з найважливіших показників, що відображують стан сільського господарства є вихід валової продукції. Валова продукція може розраховуватись на 100 га сільськогосподарських угідь, на 1 працівника, на 1 люд.-год. Під валовою продукцією розуміють кількість виробленої продукції у господарстві протягом певного періоду.[16, с.93-95]

Так як вихід валової продукції здатний до коливань, тому його треба аналізувати за 6 – 7 років. Для цього існують такі показники:

 • абсолютний приріст, ц з 1 га;

 • темп зростання, %;

 • темп приросту, %;

 • абсолютне значення 1% приросту,

які розраховуються базисним або ланцюговим методами.

Таблиця 3.1

Показники динаміки валової продукції сільського господарства на 100 га с.г. Угідь в СПТ "Урожай" братського району
роки Валова продукція на 100 га с. г. угідь, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп зростання, % Темп приросту, % Абсолютне значення 1% приросту, тис. грн.


Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
2002 47,83


2003 45,52 -2,31 -2,31 95,2 95,2 -4,8 -4,8
2004 43,2 -4,63 -2,32 90,3 94,9 -9,7 -5,1
2005 44,8 -3,03 1,6 93,7 103,7 -6,3 3,7 0,432
2006 42,5 -5,33 -2,3 88,9 94,9 -11,1 -5,1
2007 53,86 6,03 11,36 112,6 126,7 12,6 26,7 0,425
2008 102,86 55,03 49 215,1 191,0 115,1 91,0 0,5386

Визначимо рівень ряду:


;


Середній абсолютний приріст:


тис. грн.;


Середній темп зростання:


;


Визначимо середній темп приросту:

;


Аналізуючи дані проведених розрахунків ми можемо зробити висновок, що середній заробіток валової продукції на 100 га с.-г. угідь за період з 2002 по 2008 роки становить 54,37 тис. грн.. Встановлено, що максимальний показник валової продукції на 100 га с.-г. угідь був у 2008 році і він склав 102,86 тис. грн.., мінімальний у 2006 році – 42,50 тис. грн.

Ланцюгові показники рівня ряду свідчать про досить помітне коливання виробництва валової продукції на 100 га с.-г. угідь.


Таблиця 3.2

Вихідні та розрахункові показники для виявлення тенденції зміни виходу валової продукції на 100 га с.-г. угідь в СПТ "Урожай" Братського району
роки Вихід валової продукції с. г. на 100 га с. г. угідь, тис. грн. t

t2

t3

t4

Yt

Yt2

2002 47,83 1 1 1 1 47,83 47,83
2003 45,52 2 4 8 16 91,04 182,08
2004 43,2 3 9 27 81 129,6 388,8
2005 44,8 4 16 64 256 179,2 716,8
2006 42,5 5 25 125 625 212,5 1062,5
2007 53,86 6 36 216 1296 323,16 1938,96
2008 102,86 7 49 343 2401 720,02 5040,14
Разом 380,57 28 140 784 4676 1703,4 9377,11

Таблиця 3.3

Вихідні та розрахункові дані для визначення Yt

роки фактичні дані теоретичне значення різниця між реальним і теоретичним значенням квадрат різниці між реальним і теоретичним значенням


вирівняні за рівнянням прямої вирівняні за параболою 2-го порядку вирівняні за рівнянням прямої вирівняні за параболою 2-го порядку вирівняні за рівнянням прямої вирівняні за параболою 2-го порядку
2002 47,83 34,967 53,845 12,863 -6,015 165,46 36,18
2003 45,52 41,434 41,434 4,086 4,086 16,70 16,70
2004 43,2 47,900 36,574 -4,700 6,626 22,09 43,91
2005 44,8 54,367 39,265 -9,567 5,535 91,53 30,64
2006 42,5 60,834 49,507 -18,334 -7,007 336,13 49,10
2007 53,86 67,301 67,301 -13,441 -13,441 180,65 180,65
2008 102,86 73,768 92,645 29,093 10,215 846,37 104,34
Разом 380,57 380,570 380,57 0,00 0,00 1658,94 461,51

Рис.1. Динаміка зміни валової продукції на 100 га с.-г. угідь


Аналізуючи проведені розрахунки можна сказати, що найкращим чином зміну динаміки валової продукції на 100 га с.-г. угідь в СПТ «Урожай» Братського району за 2002-2008 роки відображає рівняння параболи, тому що в цьому випадку сума квадратів відхилень найменша.


3.2 Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості в СПТ «Урожай» Братського району


Кореляційною називається залежність при які кожному значенню факторної ознаки не завжди відповідає строго визначене значення результату. Саме цим кореляційний зв’язок відрізняється від функціонального. Кореляційний зв’язок проявляється лише в середньому і тому він називається неповною статистичною залежністю.

Розрізняють форми зв’язку прямі та зворотні. Прямий зв’язок – це такий зв’язок при якому із збільшенням факторної ознаки результативність також збільшується. Зворотний зв’язок – це, коли факторна ознака збільшується результативність зменшується. [15]

Крім того по своєму математичному вираженню вони бувають прямо та криволінійними.

– залежна змінна;

Х1 – енергозабезпеченість, к.с.

Х – незалежна змінна; факторна ознака; Х2 – фондозабезпеченість, тис.грн.

а0 – вільний член;

У – Вихід валової продукції с.г. на 100 га с.г. угідь, тис. грн.

а1 – коефіцієнт регресії.

Для визначення параметрів рівня множинної кореляції скористаємося таблицею 3.4.


Таблиця 3.4

Вихідні дані для розрахунку залежності виходу валової продукції сільського господарства від рівня інтенсивності виробництва в СПТ «Урожай»

Роки У

Х1

Х2

Х1У

Х2У

Х1Х2

Х12

Х22

2002 47,83 11,71 9,45 560,09 451,99 110,66 137,12 89,3
2003 45,52 11,7 9,46 532,49 430,62 110,66 136,84 89,49
2004 43,2 11,78 9,42 509,07 406,94 111,01 138,86 88,74
2005 44,8 11,83 9,47 530,07 424,26 112,05 140 89,68
2006 42,5 11,8 9,45 501,42 401,63 111,49 139,19 89,3
2007 53,86 11,64 9,58 626,82 515,98 111,49 135,44 91,78
2008 102,86 10,9 9,5 1121 977,17 103,53 118,77 90,25
Разом 380,57 81,36 66,3 30962 3608,6 5396,5 6619,1 4400
Середнє 54,367 11,62 9,48 4423,2 515,51 770,93 945,59 628,5

;

;

;

2882,4=10,059а2;

а2 = 286,5;

3000=а1+10*286,5; а1=135;

2081,5=а0+10,4286*135+9,4757*286,5

а0=-2041,1;


Модель рівняння залежності виходу валової продукції від фондозабезпеченості та енергозабезпеченості має такий вигляд:


;

Коефіцієнт регресії показує, що із збільшенням фондозабезпеченості на 1 тис. грн., вихід валової продукції на 100 га с.г. угідь збільшується на 286,5 тис. грн., а також із збільшенням енергозабезпеченості на 1 к.с. вихід валової продукції на 100 га с.г. угідь збільшується на 135 тис. грн.

Крім параметрів рівняння необхідно встановити щільність кореляційного зв’язку, який знаходиться за допомогою коефіцієнтів кореляції.


;

;

;

або 98,76%


Необхідні розрахунки приводяться в таблиці 3.5.


Таблиця 3.5

Розрахункові дані для визначення парних коефіцієнтів кореляції

Роки Ланцюгові абсолютні прирости Квадрати приростів Добуток приростів

ΔХ1

ΔХ2

ΔУ

ΔХ12

ΔХ22

ΔУ

ΔХУ

ΔХ2ΔУ

ΔХХ2

2002 - - - - - - - - -
2003 -0,01 0,01 -2,3 0,0001 1E-04 5,3361 0,028 -0,0231 -0,0001
2004 0,086 -0,04 -2,3 0,0074 0,002 5,3824 -0,2 0,0928 -0,0034
2005 0,048 0,05 1,6 0,0023 0,003 2,56 0,077 0,08 0,0024
2006 -0,03 -0,02 -2,3 0,0012 4E-04 5,29 0,078 0,046 0,00068
2007 -0,16 0,13 11,4 0,0256 0,017 129,05 -1,818 1,4768 -0,0208
2008 -0,74 -0,08 49 0,5476 0,006 2401 -36,26 -3,92 0,0592
Разом -0,81 0,05 55 0,5842 0,028 2548,6 -38,09 -2,2475 0,03792

Аналізуючи розраховані данні можна зробити висновок, що множинний коефіцієнт кореляції свідчить про середній зв’язок між виходом валової продукції, фондо– та енергозабезпеченістю, а множинний коефіцієнт детермінації показує, що сукупний вплив вказаних факторів на вихід валової продукції складає 98,76%, а інші 1,24% інших неврахованих факторів.

РОЗДІЛ 4

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Cаме завдяки властивості родючості земля є головним засобом виробництва в сільському господарстві. Важливо усвідомити сутність природної, штучної і економічної родючості ґрунту. Ефективність використання земельних ресурсів доцільно визначати за натуральними і вартісними показниками. Важливо засвоїти методику їх визначення двома способами з урахуванням і без урахування якості землі.

Один з таких радикальних шляхів забезпечення управління процесом збереження та відтворення родючості грунтів, зокрема їх основного компонента - гумусу. Системних досліджень у цій сфері, наскільки відомо, поки що не існує. Немає єдиних підходів до формування сучасної ідеологи раціоналізації землекористування, чітко окресленої методики визначення цінності такого енергоресурсу ґрунту, як гумус, не опрацьовано механізм управління відтворенням і збереженням родючості ґрунтів. Власне, усвідомлення необхідності управління енергоресурсом ґрунту й спонукало авторів поставити мету - поглибити теоретико-методологічні засади та розробити практичні рекомендації щодо розвитку землекористування, яке базується на бездефіцитному балансі гумусу в ґрунті.

При обґрунтуванні важливості розв'язання цієї проблеми закономірним є перехід від аналітичної аргументації причинно-наслідкового зв'язку між балансом гумусу в ґрунті, тобто його надходженням і виносом з ґрунту, способом використання орних земель, до засобів, які забезпечують його бездефіцитний баланс.

Проблема балансу гумусу в ґрунті є багатоаспектною, оскільки втрати його відбуваються, насамперед, в результаті ерозійних та дефляційних процесів, виносу його урожаєм сільськогосподарських культур тощо. Причому група зернових культур виносить його менше, просапних - більше, а багаторічні та однорічні трави, навпаки, гумус у грунті нагромаджують. Баланс гумусу в ґрунті залежить і від способу використання супутньої продукції (соломи, гички та ін.): при згодовуванні її худобі дефіцит гумусу буде більший, ніж при заорюванні в грунт. У цілому, залежно від структури посівних площ щорічний винос гумусу з ґрунту становить від 0,6 до 1,4 т з га, що еквівалентне внесенню 12-28 т органічних добрив (гною) на гектар. Причому практика господарювання на землі показує, що за останні 15 років у грунт вносилося в середньому лише 2-3 т органічних добрив на гектар через їх відсутність у суб'єктів господарювання.

Внаслідок втрат гумусу (якщо їх не компенсувати) відбувається процес збіднення ґрунту, що призводить до зниження його родючості і зменшення врожайності вирощуваних культур. Але, враховуючи той факт, що в основі ринкової економіки лежить госпрозрахунок, орієнтований на окупність втрат, зумовлених господарською діяльністю, то досягнення її забезпечується лише шляхом інтенсифікації землеробства, що, у свою чергу, "провокує" прискорену мінералізацію гумусу, тобто його втрату. У чому ж проявляється механізм зниження гумусності грунтів та поживних речовин, які містяться у їх складі?

Існуюча практика складання проектів контурно-меліоративної організації території орних земель, які передбачають диференційоване їх використання, залежно від крутизни схилів, викликає певну настороженість. При так званих, "технологічних групах ґрунтів" з поділом орних земель за схилами

0-3, 3-7 і більше 7 градусів, ставлять за мету вилучення із структури посівів багаторічних і однорічних трав, розміщених на рівнинних територіях, з наступним їх розміщенням на схилових землях. Це призведе до того, що, з одного боку, схилові землі будуть певною мірою захищені від процесів ерозії ґрунту, а з іншого - рівнинні території, на яких розміщуватиметься, головним чином, група просапних культур, зазнаватимуть інтенсивного виносу гумусу з ґрунту, що спричинятиме не менше зло, ніж ерозія ґрунтів. Тому навряд чи є доцільніші способи раціонального використання та охорони грунтів на рівнинних територіях, ніж розміщення у структурі посівів багаторічних і однорічних трав, післяжнивних культур тощо.

Щоправда, нині в наукових колах і серед практиків має місце спрощення ситуації щодо дефіциту гумусу в ґрунті; гумусність ґрунту, його родючість визначаються кількістю внесених на одиницю площі мінеральних добрив. Це стало головною причиною того, що діяльність суб'єктів господарювання на землі спрямована не на пошуки шляхів впровадження гумусобездефіцитних технологій землеробства, а на пошуки мінеральних добрив, які за своєю ціною не завжди їм доступні. Проте внутрішня суперечливість використання мінеральних добрив полягає у тому, що вони не підвищують родючість ґрунту, а, навпаки, прискорюють процес мінералізації органічної речовини, в результаті чого втрати гумусу набувають більш інтенсивного характеру, ніж без внесення мінеральних добрив. Тому необхідно розуміти, що внесенням мінеральних добрив у грунт забезпечується лише врожайність культур. Прикладом може бути гідропонний спосіб вирощування овочевих культур, урожайність яких формується головним чином за рахунок поживних речовин не органічного, а мінерального походження.

Зрозуміло, що ситуація з органічними добривами нині в Україні є складною, тому постійно вживаються заходи, спрямовані на їх пошуки. З цією метою суб'єкти господарювання активізують роботу щодо збільшення поголів'я худоби на фермах. Але, на жаль, доводиться констатувати той факт, що збільшення поголів'я худоби на одиницю площі ріллі не супроводжується зростанням гумусності ґрунтів на сівозмінній площі.

Водночас не можна недооцінювати внесення гною в грунт. Його перевага полягає в тому, що він забезпечує в концентрованій формі за рахунок інших площ сівозмінного масиву підтримання родючості конкретних земельних ділянок, на яких вирощуватимуться гумусозалежні культури (цукрові буряки, картопля, овочі тощо).

Наведені розрахунки мають стати основою для визначення ключового завдання нового етапу управління процесом збереження і відтворення родючості ґрунтів. Сьогодні це набуває особливого практичного значення для протистояння деструктивним процесам у землекористуванні незалежно від форм власності на землю. Тому на законодавчому рівні потрібно зобов'язати фермерів бути не тільки споживачами якісних властивостей ґрунту, але й зберігати та відтворювати його родючість шляхом забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Уряд України має розробити і запровадити у практику механізми економічного стимулювання фермерів за організацію екологобезпечного землекористування

ВИСНОВКИ


На основі проведених розрахунків по СПТ "Урожай" Братського району можна зробити такі висновки.

СПТ "Урожай" є малим за розмірами господарством із вище середнього рівнем спеціалізації. Найбільшу частину у виробництві сільськогосподарської продукції займає рослинництво, зокрема вирощування зерна (53,95% в середньому за три досліджувані роки)та соняшнику(39,35% в середньому за три досліджувані роки)

Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва в господарство повинні намагатись використовувати оптимальні сівозміни, що здійснити на практиці не и легко адже соняшник, який займає 39,35% посівних площ, дуже виснажує землю тому потрібно для підтримання гумусового балансу та запобігання виснаження родючих чорноземів у відповідних нормах вносити у землю органічні та мінеральні добрива, які мало використовувались у даному підприємстві.

Потрібно ввести ефективне використання зрошуваних земель, що в досліджуванім господарстві не використовується, хоча сучасні умови господарювання на зрошуваних землях диктують необхідність застосування нових технологічних прийомів і методів поливу сільськогосподарських культур, але з метою скорочення витрат ресурсів (води, електроенергії, палива тощо) при забезпеченні високого рівня і врожайності та валових зборів сільськогосподарських культур за якого можна досягти високого рівня рентабельності.

І загалом по Україні потрібно переглянути аграрну політику нинішнього уряду, адже Україна належить до аграрних країн тому агро-виробники потребують значних інвестицій збоку держави або ж надання дешевих довгострокових кредитів для підтримання та розвитку агропромислового комплексу в цілому

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Закон України , ст. 2 „Про плату за землю”, від 19 вересня 1996р.

 2. Земельний кодекс України , з.п. 2 ст. 206 „Плата за землю”.

 3. Агросвіт, 2005р.,№15,- 22-24с.

 4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

 5. Андрійчук В.Г. „Економіка аграрних підприємств”: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2002. - 624с.

 6. Вісник аграрної науки, липень 2005р., - 5- 10с.

 7. Вісник аграрної науки, липень 2006р.,- 5-6с.

 8. В’юн В.Г., Мельниченко В.В., Горлачук В.В.”Управління землекористуванням”: Підручник – Миколаїв,2005р., - 388с.

 9. Економіка АПК , 2007р., № 5. – 52-53с.

 10. Економіка України, 2007р., №3. – 74-79с.

 11. Медведєва В.”Чтобы не убывало плодородие земли”. – К.,”Урожай”,1989р., - 192с.

 12. Назаренко В.И. Зарубежном опыте функционирования земельного рынка. — М., — 2002. - 252 с.

14. Опря А.Т. Статистика - К.: „Урожай”, 2002р.

15. Природо-ресурсний потенціал сталого розвитка України // Київ РВПС України. 1999. – 715с.

16. Сайко В.Ф. та ін. Вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель та їх раціональне використання: Метод, реком. — К.: Аграр. наука, 2000. — 38 с.

 1. Сікачина О. Стан сільського господарства у 2004 році // Агроперспектива. — 2005,- №05(65). - С. 6-9.

 2. Статистика. Підручник. За ред. Герасименка. К.: Вища школа, 2000.

 3. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навчальний посібник. К.: 2001

20. Шмелев Г.И. К вопросу о концентрации сельскохозяйственных земель в рыночных условиях // Право и политика. — 2002. — № 8. - С. 67-70.


Види продукції Обсяг виробленої продукції, ц Порівняльні ціни 2005р за 1 ц продукції, грн Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2005 року ,грн.

2006рік 2007рік 2008рік грн. 2006рік 2007рік 2008рік
А

1

2

3

4

5

6

7

Пшениця ( озима + яра) 1118 1194,6 1185,5 40,58 45368,44 48476,87 48107,59
Жито( озима + яра) - - - 36,47 - - -
Ячмінь( озима + яра) 773 647 313 47,54 36748,42 30758,38 14880,02
Овес 86 98 43,5 35,5 3053,00 3479,00 1544,25
Кукурудза на зерно - - - 35,88 - - -
Гречка - - - 84,74 - - -
Горох - - - 38,53 - - -
Цукрові буряки - - - 16,99 - - -
Соняшник 1067 585 623,3 88,02 93917,34 51491,70 54862,87
Соя - - - 98,91 - - -
Картопля 15 15 - 67,61 1014,15 1014,15 -
Овочі 7 5 5 166,61 833,05 833,05 -
Баштанні продовольчі 8 10 10 48,81 390,48 488,10 488,10
Кормові коренеплоди - - - 11,52 - - -
Баштанні кормові - - - 6,98 - - -
Кукурудза на силос і зелений корм, сінаж 206 - - 3,73 768,38 - -
Сіно однорічних трав - - - 8,77 - - -
Однорічні та багаторічні трави на зелений корм, сінаж - - - 1,58 - - -
Насіння однорічних трав - - - 92,34 - - -
Сіно багаторічних трав - - - 7,1 - - -

Разом по рослинництву

182093,26 136541,25 119882,83
Приріст ВРХ 2 - - 664,71 1329,42 - -
Приріст свиней 13 20 20 1004,88 13063,44 20097,60 20097,60
Приріст птиці - 9 - 736,63 - 6629,67 -
Яйця, тис. шт. 5 3 - 305,26 1526,30 1526,30 -
Молоко 704 - - 104,27 73406,08 - -
Мед - - - 1208,43 - - -
Бджілосім’ї, за штуку - - - 380,8 - - -

Разом по тваринництву

х

х

х

х

89325,24

28253,57

20097,60

Всього по с.-г. виробництву

х

х

х

х

271418,50

164794,82

139980,43

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: