Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ


Роменський коледж київського національного

економічного університету


РЕФЕРАТ

На тему:

«Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП»


Перевірив: Виконав:

Викладач ст. Групи Б-2-1

Руденко А.П. Огіенко А.С.


Ромни 2008

План:


Первинний облік руху виробничих запасів

Первинний облік руху продукції рослинництва

Первинний облік руху продукції тваринництва

Організація складського обліку

Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції

1. Первинний облік руху виробничих запасів


Значну частину виробничих запасів ( паливо, запасні частини, мінеральні добрива) сільськогосподарські підприємства придбають. Основним первинним документом на прибуткування матеріальних цінностей, що надходять від підприємств постачальників є рахунок-фактура. До рахунків-фактур можуть додаватися і інші документи постачальників: товарно-транспортні накладні, квитанції тощо.

Основними документами якими оформляють відпуск виробничих запасів зі складу в місця використання є накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87) та лімітно-забірні карти на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117), на отримання запасних частин (ф. № 117а).

Разовий відпуск виробничих запасів здійснюється на підставі накладної внутрішньогосподарського призначення (ф. №87). Для оформлення систематичного відпуску виробничих запасів, що використовуються на підприємстві застосовують лімітно-забірні карти.

На підставі накладних та лімітно-забірних карт виробничі запаси відпускаються зі складу в місця їх використання: бригади, ферми тощо. При використанні виробничих запасів у виробництві їх списують у витрати на підставі спеціалізованих актів.

Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів (ф. № 118) застосовують для списання у витрати добрив і ядохимікатів на відповідні культури. Його складає агроном по закінчені внесення добрив і ядохімікатів.

Списання витрачених нафтопродуктів здійснюється на підставі дорожніх листів вантажного автомобіля, дорожніх листів трактора, облікових листів тракториста-машиніста.

2.Первинний облік руху продукції рослинництва


Документальне оформлення руху зерна

Для обліку надходження зерна від урожаю передбачено використання декількох варіантів документального оформлення, а саме:

талони для обліку зерна;

путівки на вивіз продукції з поля;

реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля.

Сільськогосподарське підприємство обирає один із трьох методів обліку врожаю зернової продукції.


Облік зерна на току


Зерно нового урожаю, як правило, підлягає доробці (очищенню, сортуванню, сушінню), що оформляється Актом на сортування і сушіння продукції рослинництва (с.-г. об., ф. № 82).

Вибуття зерна з току (складу, комори) здійснюється за такими первинними документами :

внутрішньогосподарське переміщення зерна, переміщення зерна від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої – з току на склад, до іншого місця зберігання чи використання у підприємстві оформляється Накладною внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87);

для відправки зерна за межи підприємства в бухгалтерії підприємства виписується Товарно-транспорта накладна ф. № 1-ТН;

після закінчення сівби та приймання цих робіт керівником підприємства чи іншою уповноваженою особою агрономом складається Акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119). Акт є підставою для списання у бухгалтерії сільськогосподарського підприємства витраченого на посів зерна.

Дані документи з обліку відправлення зерна з току на склади, елеватор, на переробку, сушіння і очищення по кожній культурі і сорту записують у Реєстр документів на вибуття продукції (с.-г. об., ф. № 79).

Щоденно в кінці робочого дня по кожній культурі і сорту завідуючий током (комірник) складає Відомість руху зерна та іншої продукції (ф. № 80).


Документальне оформлення оприбуткування не зернової продукції


Оприбуткування продукції садівництва, овочівництва, картоплі та баштанних культур здійснюється на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81). Даний документ щодня складає бригадир на всю бригаду в одному примірнику.

В міру надходження продукції від працівників, на підставі зважування здійснюють запис у щоденник, зазначаючи дату, назву продукції, прізвище осіб від яких прийнято продукцію.


Первинний облік руху кормів


Корми, згодовані худобі шляхом випасу, на складі та в бухгалтерії підприємства не оприбутковуються. Кількість згодованих кормів визначають головний агроном і головний зоотехнік господарства шляхом зважування урожаю з контрольних ділянок. На підставі цього розрахунку складають Акт на оприбуткування пасовищних кормів ( ф. № 93). Витрати по вирощуванню та доглядом пасовищних кормів списують у витрати по утриманню тих груп тварин які користувалися випасами.

Заготовлені грубі і соковиті корми приймає спеціальна комісія, що призначається керівником сільськогосподарського підприємства. В склад комісії входять головний агроном, головний зоотехнік, бригадир під керівництвом якого проводилось скирдування, буртування чи силосування.

За результатами роботи комісія складає Акт приймання грубих та соковитих кормів (ф. № 92) в двох примірниках.

Відпуск кормів зі складів або інших місць збереження для годування худоби здійснюється по відомості витрат кормів (ф. № 94).

3.Первинний облік руху продукції тваринництва


На тваринницьких фермах сільськогосподарських підприємств отримують різну продукцію – молоко, вовну, мед, яйця тощо. Для обліку цієї продукції передбачені спеціальні документи.

Первинним документом по обліку надходження молока є Журнал обліку надою молока (ф. № 112).

На кожну партію молока, що відправляють переробним підприємствам оформляють товарно-транспортну накладну на перевезення молочної сировини ф. № 1-ТН (МС).

Молоко витрачене на випоювання молодняку тварин обліковують у відомості витрат кормів. На підставі документів на оприбуткування та використання молока на фермі складають у двох примірниках зведений документ – Відомість руху молока (ф. № 114).

Оприбуткування яєць та іншої продукції тваринництва здійснюється на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81). По кожному виду продукції ведуть окремий щоденник з заповненням відповідних реквізитів. На птахофабриках застосовують спеціалізований документ – акт на сортування яєць в цеху інкубації (ф. № 109).

4.Організація складського обліку


Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів матеріально-відповідальні особи ведуть в місцях зберігання в Картках складського обліку (ф. М-17) або Книгах складського обліку (ф. № 40) в кількісному виразі за видами і сортами цінностей.

Картки складського обліку (ф. М-17) видають матеріально-відповідальним особам під розписку в реєстрі видачі карток. На складі картки зберігаються в спеціальних картотеках по обліковим групам, а в межах груп – по номенклатурним номерам. На кожний номенклатурний номер продукції і матеріалів відкривається картка.

На складах з невеликою номенклатурою матеріальних цінностей замість карток ведуть книги складського обліку (ф. № 40). Книга має ті самі реквізити що і картки. До передачі книги на склад всі сторінки в ній повинні бути пронумеровані, про що роблять відповідний запис на останній сторінці книги.

Записи в книзі (картках) складського обліку здійснюють тільки на підставі первинних документів в хронологічному порядку. Після кожного запису про надходження чи вибуття матеріальних цінностей в книгах (картках) складського обліку виводять залишок.

Щомісяця, в строки, передбачені графіком документообігу, матеріально-відповідальні особи складають Звіт про рух матеріальних цінностей (ф. № 112) у двох примірниках. До звіту додають всі первинні документи за звітний місяць. Матеріально-відповідальні особи заповнюють тільки кількісні показники звітів, а їх таксування здійснюють у бухгалтерії згідно П(С)БО 9 „Запаси” та П(С)БО 16 „Витрати”. Оприбуткування цінностей здійснюється за первинною вартістю в залежності від каналів надходження, а оцінка вибуття запасів буде залежати від обраного одного з методів оцінки при вибутті запасів, визначеного підприємством в наказі „Про облікову політику підприємства”.

На кожну групу запасів, що обліковуються на окремих синтетичних рахунках (субрахунках), складають окремий звіт.

В звіті зазначають залишок цінностей на початок місяця, надходження та вибуття запасів за місяць, залишок на кінець місяця. Операції з надходження та вибуття запасів групують по каналах надходження та вибуття в розрізі кореспондуючих рахунків.

Після перевірки другий примірник звіту, підписаний бухгалтером, повертають матеріально-відповідальній особі.

5.Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції


Аналітичний облік запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та про таксованих Звітів про рух матеріальних цінностей.

Дані про наявність і рух запасів у грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері № 10.1 с.-г., який об’єднано з відомістю.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: