Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Планування виробництва насіння зерна

Планування виробництва насіння зерна

ЗМІСТ


Вступ

1 Коротка організаційно – економічна характеристика підприємства

Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

2 Сучасний стан і тенденції розвитку рослинництва

2.1.Значення і роль рослинництва в економіці підприємства

2.2 Площі, врожайність, валові збори та сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Матеріально – технічна база підприємства

2.4.Використання продукції

2.5 Аналіз ефективності виробництва озимої пшениці

3 Обґрунтування виробничої програми галузі

3.1 Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2 Планування посівних площ, валового збору, використання продукції

3.3 Планування собівартості і рентабельності продукції

3.4. Основні економічні показники роботи

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел


ВСТУП


Виробництво зерна в нашій країні залишається однією з галузей, яка все ще утримує економіку значної кількості господарств у задовільному стані. Вирощування цієї культури завжди було традиційною галуззю сільськогосподарського виробництва в Україні. Та однією з основних складових стратегії економічного розвитку держави.

Вивченням цієї теми в свої часи займалися П.М.Черемха, О.В. Степаненко, А.Г. Дейнека, О.П.Уліс.

Мета даної курсової роботи – планування виробництва насіння зерна.

Основним завданням курсової роботи є отримання навичок в плануванні виробництва сільськогосподарських культур, дослідження динаміки основних показників цієї діяльності, вивчення впливу факторів на результативні ознаки.

Об’єктом дослідження є ПСП”Приморський” Приморського району Запорізької області.

Основні методи, що використовувались для написання даної роботи: монографічний, аналітичний, економіко – статистичний.

Для написання курсової роботи були використані форми річної звітності господарства, підручники з економіки аграрних підприємств, фінансового, економічного аналізу, журнали “Економіка України”, “Пропозиція”, “Економіка АПК”.

Дана курсова робота складається з трьох розділів, яким передує вступ і які містять вісім підрозділів, висновків і пропозицій щодо діяльності підприємства.

1 КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

ПСП”Приморський” розташована у східній частині Приморського району на півдні Запорізької області. Господарчий центр розташовується в районному центрі- м. Приморська. До найближчої залізничної станції, яка знаходиться у м. Бердянськ - 30 км. Через територію землекористування агрофірми проходить шосейна дорога М-14. До обласного центру міста Запоріжжя - 200 км. Пунктом реалізації сільсько-господарчої продукції є м.Приморськ.

Господарство знаходиться в зоні сухо-степу України, де опади випадають нерівномірно, по періодам року, літом - 150-180мм, що вкрай недостатньо. Максимальна температура у липні - червні досягає 25-30 °С, мінімальна температура у січні - -28-30 °С. Відносна вологість повітря низька. Вітри бувають сильні, які переходять у чорні бурі, взимку - північно-східні, а влітку - південно-східні та східного напрямку.

Позитивним фактором цієї зони є без морозний період з великою кількістю ясних та сонячних днів, що дозволяє вирощувати культури з довгим вегетаційним періодом.

За даними Приморськської метеорологічної станції за 10 років в середньому опадів 390 мм за рік. Така кількість вологи повинна була б забезпечити отримання високого врожаю, якщо б опади розподілялись рівномірно на протязі року і особливо влітку, коли дуже необхідна волога для розвитку і росту рослин. В степовій зоні часто бувають засухи, тому врожаї господарство отримує не високі.

Рельєф місцевості головним чином рівнинний, зі слабким пониженням з північно-східного на південно-західний.

У цілому рельєф задовільний для застосування механізації на всіх сільсько-господарчих роботах. Глибокі залягання ґрунтових вод 7-10 м. Ґрунтові води дуже добре мінералізовані, що пов'язано з ґрунтовою засоленістю низів товщин лісу. На корінному водорозподілі ґрунтові води залягають глибоко і в теперішній час ні як не впливають на землю.

Земле освітні породи представлені лісами на корінному водорозподільному плато, лісовидними суглинками - напоймених терасах і алювіальними відкладеннями р. Молочної.

Спеціалізація сільськогосподарського підприємства означає зосередження його діяльності на виробництві одного або декількох видів конкурентоспроможної товарної продукції, для виробництва якої є найкращі умови. Вона сприяє скороченню кількості товарних галузей, збільшенню обсягів їх виробництва і підвищенню прибутку. Ціллю спеціалізації сільськогосподарських підприємств є підвищення виходу товарної продукції і зниження її собівартості за рахунок більш ефективного використання ресурсів.

Коефіцієнт спеціалізації визначають за формулою

Планування виробництва насіння зерна (1.1)

де Р- питома вага товарної продукції в загальній вартості реалізованої продукції (в середньому за три роки),

і – порядковий номер виду продукції в ранжированому ряді за їх питомою вагою, починаючи з найвищого

Рівень спеціалізації досліджуваного господарства допоможе визначити структура товарної продукції, яка наведена у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукціїВиди продукції і галузі


2004

р.


2005

Р


2006

Р-


В середньому за три роки Р,% і 2і-1 Р(2і-1)

Виручка від реаліза­ції, тис. грн.


структура, %


Виручка від реаліза­ції, тис. грн.


Структура, %


Виручка від реаліза­ції, тис. грн.


Структура, %Рослинництво - всього 1119,7 40,4 664,8 23,3 668,9 28,5 817,8 32,5 Х Х Х
в т.ч.: зерно 529,6 19,3 241,5 10,3 148,2 6,3 306,4 12,2 5 9 109,8
соняшник на зерно 484,8 17,7 263,8 11,2 299,53 12,8 349,4 13,9 3 5 69,5
овочі 2,4 0,08 ___ __ ___ __ 0,8 0,03 10 19 0,57
плоди 30,5 1,1 48,6 2,1 48,6 2,1 42,6 1,7 8 15 25,5
інша продукція 72,4 2,6 110,9 4,7 110,9 4,7 98,1 3,9 7 13 50,7
Тваринництво - всього 902,8 32,9 1128,7 43,1 1098,7 46,8 1043,4 41,4 Х Х Х
в т.ч.: скотарство: 384,9 14 591 25,2 591 25,2 522,3 20,7 1 1 20,7
з нього: реалізація ВРХ на м'ясо та племені цілі 384,9 14 591 25,2 591 25,2 522,3 20,7 1 1 20,7
молоко 474,4 17,3 267,7 11 300,7 13 347,6 13,8 4 7 96,6
свинарство 32,9 1,2 26,1 1,1 29,5 1,5 29,5 1,2 9 17 20,4
інша продукція 10,6 0,4 243,9 10,4 153,9 6,6 136,1 5,4 6 11 59,4
Продукція власної промислової пере­робки 558,3 20,3 256,9 10,9 280,6 13,1 365,3 14,5 2 3 43,5
Роботи і послуги на сторону 165,9 6 297,1 12,7 295 12,3 252,7 10,3 Х Х Х
Всього по сільськогосподарському підприємству 2746 100 2347,5 100 2465,4

100


2519,6 100 Х Х 517,4

Основним показником, який характеризує спеціалізацію сільськогосподарського господарства є структура товарної продукції. Спеціалізація господарства – зерно – м’ясна з розвинутим виробництвом соняшника. Виходячи з даних таблиці “Склад і структура товарної продукції“ можна зробити висновок, що продукція рослинництва має стійку тенденцію зменшення, а тваринництва збільшення. Виручка від реалізації продукції рослинництва у 2004 році склала – 1119,7 тис. грн., тваринництва – 902,8 тис. грн., а вже у 2006 році 668,9 тис. грн.(рослинництво) і 1128,7 тис. грн. (тваринництво).

Найвищий показник по рослинництву за досліджуваний період був зафіксований у 2004 році – 1119,7 тис. грн. Найвищий показник по тваринництву спостерігається у 2005 – 2006 роках 1128,7 тис. грн. Такі культури як цукровий буря, картопля, баштанні та останні 2 роки овочі не вирощуються у господарстві взагалі. Вівчарство та птиця також зовсім відсутні в господарстві.

Розміри будь – якого підприємства визначаються обсягом валової продукції та площею земельних угідь, співвідношенням галузей, наявністю транспорту і ін.

Таблиця 1.2

Розміри виробництва господарства


Показники 2004 2005 2006 Відхилення 2006р від 2004 р
+;- %
Основні :
Валова продукція сільського господарства в порів­няних цінах 2000р. тис. грн

3475,9


3059,8


3059,8


-416,1


88


Товарна продукція, тис. грн. 2746 2347,5 2465,4 -280,6 89,8
Додаткові :
Загальна земельна площа 4480 4421 3828,6 -651,4 85,5
Всього сільськогосподарських угідь 4213 4213 3635 -578 86,3
із них: рілля 4113 4113 3566 -547 86,7
Середньорічна вартість всіх основних виробничих фондів, тис. грн 1187,8 941 952,5 -235,3 80,2
в т.ч. : виробничих фондів сіль-ськогосподарського призна-чення 632,4 404,8 459,7 172,7 72,7
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн. 1589,4 1705,2 1601,4 12 100,8
Всього працівників,чол 244 234 153 -91 62,7
З них працездатних 244 234 153 -91 62,7
Поголів’я тварин на кінець року 141 167 134 -7 95
ВРХ 69 86 72 3 104,3
Свиней 72 81 62 -10 86,1
Овець ––– ––– ––– ––– –––
Птахів ––– ––– ––– ––– –––

Вартість валової продукції у 2004 році зменшилась на 416.1 тис. грн ( з 3475,9 тис. грн у 2005році до 3059,8 тис. грн у 2004 та 2005 роках). Відповідно і товарна продукція за цей період теж зменшилась. Вже у 2004 та 2005 роках вона зменшилась на 578,9 тис. грн і склала 2253,5 тис. грн. Значною мірою це пов’язано з тим, що велика частка зернових у 2004-2005 роках загинули. Загальна земельна площа господарства змінювалась на протязі періоду у 2005 році порівняно з 2004 роком вона зменшилась на 15,5%. Кількість працівників затри роки зменшилась на 91 чоловіки.

Організаційна структура господарства має такий вигляд:


Рис.1.1 Організаційна структура господарства


Управління сучасним підприємством значною мірою залежить від об’єктивної оцінки як досліджуваних явищ і процесів, так і потенційних можливостей їх переведення з нинішнього стану в новий, якісно вищій, визначення бажаних тенденцій їх розвитку. Ефективна оцінка можлива лише при правильному застосуванні методу аналізу господарської діяльності, який, ґрунтуючись на загальнотеоретичних діалектичних способах пізнання, використовує ряд прикладних – в основі яких є елімінування відхилень господарських процесів та їх результатів від заданих параметрів за місцями їх виникнення та економічної відповідальності, чим посилюється практична спрямованість результатів аналізу.

В ПСП ”Приморський” використовують такі методи проведення аналізу, як структура земельних угідь, забезпеченість господарства основними і оборотними фондами, валова продукція, валовий дохід та прибуток і ін. Завдання дослідження земельних угідь полягає у вивченні їх динаміки і структури, пошуку резервів» залученні додаткових земель у{ господарській оборот, здійсненні заходів щодо підвищення родючості ґрунту, виявленні факторів, які сприяють раціональному використанню польових культур, природних сіножатей і пасовищ, з'ясуванні можливостей проведення іригаційних та меліоративних робіт, спрямованих на зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності природних кормових культур.

Аналіз використання земельних ресурсів проводять за даними річного звіту, а при детальнішому аналізі - земельної шнурової книги, яка містить характеристику земель по угіддях та їх якісному складу, Книги історії полів, де ведеться облік внесених добрив і виконання найважливіших агротехнічних заходів, а також ґрунтових та ботанічних карт, результатами спеціальних обстежень.

Таблиця 1.3

Склад і структура земельного фондуУгіддя

2004 р.


2005 р.

2006 р.


Відхилення 2006 від 2004р

га


%


га


%


га


%


+,-


%


Загальна земельна площа

І


4480

100


4421


100


3828,6

100


__


__


Всього сільськогосподарських угідь


4213


94


4213


95,3


3635


94,9


__


__


із них: рілля


4113


91,8


4113


93


3566

93,1


__


__


сінокоси


––


––


15


0,3


––


––


__


__


пасовища


––


––


5


0,1


––


––


__


__


багаторічні насадження


100


2,2

80


1,8


69


1,8


__


__


Площа лісу


143

3,2


143


3,2


143


3,7


__ __

Ставки і водоймища


0,6


0,01


0,6


0,01


0,6


0,02

__


__


Інші землі


124


2,8


65


1,5


124


2,2

__


__


Наявність зрошуваних земель


__


__


__


__


__


__


__


__


Наявність осушених земель


__


__


__


__


__


__


__


__Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що ПСП”Приморський” повністю забезпечує себе землею. У 2004 році загальна земельна площа склала 4480 га за 3 роки вона поступово зменшувалася і у 2006 році склала 3828,6 га. У структурі земельних угідь найбільшу питому вагу займають сільськогосподарські угіддя. У період з 2004 – 2006 рр площа трохи змінювалася, але у середньому вона складала близько 95% сільськогосподарських угідь від загальної земельної площі. Із них площа ріллі теж змінилася протягом 3 років. У 2004 році площа ріллі склала 4113 га , а вже у 2005 році – 3566 га, що менше на 547 га . Також спостерігається тенденція зменшення площі багаторічних насаджень. Так протягом 3 років вона зменшувалась 100 га, 80 га, 69га 2004 рік, 2005 рік, 2006 рік відповідно. Площа ставків та водоймищ за останні роки не змінювалась.

Під площею лісу розуміють лісосмуги, що розділяють поля. Вони складають 3.4 від загального земельного фонду.

Таблиця 1.3

Динаміка економічної ефективності сільськогосподарських культур


Показники 2004 2005 2006 2006 в % до 2004
Одержано у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь :- валової сільськогосподарської продукції у порівняльних цінах – всього тис.грн 120,3 245,8 589,2 489,8
у т.ч. рослинництва 105,1 199,4 502,2 477,8
- валового прибутку всього, тис.грн 15,6 15,8 26,4 169,2
у т.ч. рослинництва 15,2 15,5 23,1 152
- приросту свиней, ц 4,1 2,1 2,5 61
- чистого доходу 60,7 98 109,9 181,1
Одержано на 100га ріллі:- зернових, ц 340,2 645,2 855,3 251,4
- соняшнику, ц 299,3 201,4 288,7 96,5
- приросту свиней, ц 4 2,1 2,5 60,2
Одержано на 100га посіву:- зернових, ц 22,2 9,5 21,4 96,4
- соняшнику, ц 6,2 15,4 18,6 300
- кукурудзи на зерно 14,5 19,4 20,6 142,1

З аналізу показників ефективності сільськогосподарських культур в господарстві бачимо, що обсяг валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зросла майже у 5 разів (з 120,3 у 2004 році до 589,2 у 2006 році), чистого доходу на 81,1 %. Виробництвом зернових за звітний період зросло у 2,5 рази (з 340,2 у2003 році до 855,3 у 2006 році), соняшнику зменшилась на 3,5%. Урожайність зернових у 2004 році на 3,6% зменшилась у 2006 році порівняно з 2004 роком ,а найменшою вона була у 2005 році. Урожайність соняшнику та кукурудзи збільшилась за останні роки у 3 та 1,5 рази.

Отже, аналізуючи розділ 1 в цілому можна зробити висновок, що господарство має зерно – м’ясний напрям з розвинутим виробництвом соняшнику. Склад та структура земельного фонду вже на протязі 5-6 років залишалася майже незмінною.

2 СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА


2.1.Значення і роль рослинництва в економіці підприємства.


Сільське господарство - одна з основних галузей народного господарства суверенної України. Його завдання полягає в задоволенні постійно зростаючих потреб населення в продуктах харчування, а промисловості - в сировині для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.

Сільське господарство має багато особливостей, які необхідно враховувати. Вони зумовлені насамперед тим, Ідо у цій галузі головним засобом виробництва є земля. На відміну від інших засобів вона не тільки не зношується в процесі виробництва. а й при правильному використанні поліпшується.

Організація праці та організація виробництва, матеріально технічна база підприємства, ефективність використання трудових ресурсів визначають основні (прибуток та рентабельність) та інші показники роботи підприємства.

Таблиця 2.1

Роль рослинництва в економіці підприємства


Показники Підприємство Рослинництво Показники галузі у % до під-ва

2004 2005 2006 У сере-дньому 2004 2005 2006 У сере-дньому У сере-дньому
Валова продукція у співставних цінах,тис.грн.

3475,9


3059,8


3059,8


3198,5 1905,4 2503,6 2700,1 2369,7 74,1
Валовий доход,тис.грн 923,7 1100,6 1099,4 1041,2 615,3 695,2 728,4 679,6 65,3
Виручка від реалізації продукції, тис.грн. 2746 2347,5 2465,4 2519,6 1500,8 1789,5 1800,5 1696,9 67,3
Прибуток, тис.грн. 335 187,3 245,6 256 257,1 140,9 254 217,3 84,9
Затрати праці, тис.люд-год 75 62 70 69 59 55 60 58 84
Виробничі витрати, тис.грн 1880,5 1921 1955,2 1918,9 1312,4 1502,7 1607,8 1474,3 76,8

Проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що значно більшу частину сільськогосподарського виробництва у господарстві займає рослинництво. За звітній період вона склала 74,1 % (2369,7 тис.грн). Виручка від реалізації продукції рослинництва 67,3% (або 1696,9 тис.грн). Затрати праці на рослинництво тримаються на рівні 84% від затрат на підприємство.


2.2 Площі, врожайність, валові збори та сортовий склад сільськогосподарських культур


Для отримання високих врожаїв господарству необхідно дотримуватися правильності складання сівозмін, шукати та використовувати нові сорти та гібриди, рівень механізації та автоматизації повинен бути на високому рівні.

Таблиця 2.2

Склад та структура орних земель


Культури та види угідь 2004 2005 2006 У середньому за три роки

га % га % га % га %
Рілля: всього 4113 х 4113 х 3566 х -547 х
Чисті пари 640 х 800 х 656 х 698,7 х
Площа посіву 3473 100 3313 100 2910 100 3232 100
Зернові і бобові всього 2530 72,8 2645 79,8 2310 79,4 2495 77,2
в т.ч. озимі зернові 1460 42 1355 40,9 1300 44,7 1371,7 42,4
ярі зернові 985 28,4 1170 35,3 900 30,9 1018,3 31,5
кукурудза на зерно 85 2,4 120 3,6 110 3,8 105 3,2
Соняшник 763 22 508 15,3 500 17,2 590,3 18,3
Кормові культури, всього 180 5,2 160 4,8 100 3,4 146,7 4,5
в т.ч однорічні трави 120 3,5 100 3 60 2 93,3 2,9
кукурудза на силос і зел.корм 60 1,7 60 1,8 40 1,4 53,3 1,6

З даних таблиці видно, що площа орних земель у 2004 та 2005 роках була незмінною (4113га),а у 2006 році зменшилась на 547 га і склала 3566 га. Площа чистих парів за останні роки у середньому склала 698,7 га. Площа посіву за досліджуваний період постійно зменшувалась з 3473га у 2004 році до 2910га у 2006році. По зерновим і зернобобовим найвищий показник спостерігався у 2005 році (2645га). Площа соняшнику за звітній період значно зменшилась (з 763га до 500га).

Таблиця 2.3

Сортовий склад оз. пшениці


Культура Сорт Площа,га
Оз. пшениця Альбатрос од 700

Миронівська 66 600

За останні три роки в господарстві вирощуються дві основні культури озимої пшениці – це Альбатрос одеський та Миронівська 66, посівна площа цих культур майже однакова.

Найважливішу роль у створенні виручки від реалізації певного виду продукції відіграє урожайність і валові збори сільськогосподарських культур.

Таблиця 2.4

Урожайність валові збори соняшнику


Культура, її сорти 2004 2005 2006 У серед-ньому за 3 роки

з 1 га,ц всього ц з 1 га,ц всього ц з 1 га,ц всього ц з 1 га,ц всього ц
Разом 22,2 10967 9,5 2646 21,4 10455 17,7 8023
Альбатрос од 21,4 7845 6,0 1506 22,0 7935 16,5 5762
Миронівська 66 15,1 3122 5,2 1140 14,5 2520 11,6 2261

Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що 2005 рік був не урожайним про,що свідчить дуже низька урожайність (9,5 ц/га), і відповідно валовий збір (2646ц). У 2006 році порівняно з 2004 роком урожайність цієї культури зменшилась з (22,2ц/га до 21,4ц/га). З даних таблиці видно,що Альбатрос одеський більш урожайніший за Миронівську 66


2.3. Матеріально – технічна база підприємства


Однією з головних проблем у господарстві залишається – забезпеченість підприємства тракторами та машинами. Матеріально – технічна база підприємства представлена у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Матеріально – технічні ресурси підприємства


Показники 2004 р 2005 р 2006 р В середньому за 3 роки Норма
Кількість тракторів, фіз.од 25 23 22 23 20
Кількість тракторів в перер-нку на ум. ет. трактори 22 20 19 20 -
Заг.потужність двигунів тракторів, к.с 2415 2304 2587 2435 -
Кількість зернозбиральних комбайнів, фіз.од 6 6 5 6 4
Заг.потужність двигунів зернозбиральних комбайнів,кс 615 542 755 637 -
Всього енергетичних потужностей, к.с 13408 12503 12484 12798 -
Витрачено електроенергії на виробничі потужності 229 358 501 362 -

За досліджуваний період кількість тракторів у господарстві зменшилось на 3 трактори, але їх кількість достатня для даного господарства. Витраченої електроенергії на виробничі потужності за три роки збільшилося майже у 2 рази. Кількість зернозбиральних комбайнів на протязі 3 років залишалася незмінною.


2.4.Використання продукції


План використання продукції рослинництва складається з приходної та витратної частини. В приходній частині відображається залишок продукції на початок року, купівля та інші джерела, у витратній – кількість продукції, що виділяється на продаж, на корм і ін.

Таблиця 2.6

Обсяги реалізації та внутрішньогосподарського використання насіння соняшнику


канали реалізації використання продукції 2004 2005 2006 У серед за 3 роки
ц %
1 2 3 4 5 6
Реалізація: 9232 2552 9500 7095 102,9
- за договорами 7230 2072 7935 5746 109,8
- по бартеру 334 120 225 226 67,4
- продаж на ринку 1668 360 1340 1222 80,3
Виробничогосподарські потреби 1890 450 1675 1338 88,6
-продаж працівникам під-ва 334 - 560 298 168,7
- виділяється в рахунок оплати праці 445 240 447 377 100,4
-на корм худобі 222 210 225 219 101,4
- на насіння 889 - 443 444 49,8
Разом 11122 3002 11175 8433 100,5

З аналізу таблиці видно. що найнижчий обсяг реалізації насіння озимої пшениці був у 2004 році, так як рік був не урожайним . найбільшу питому вагу має реалізація продукції за договорами (65 75%), продаж на ринку в середньому – 1222ц.


2.5 Аналіз ефективності виробництва озимої пшениці


Ефективність – співвідношення між одержаними результатами та витраченими на їх досягнення ресурсів, причому ресурси можуть бути представлені або в повному обсязі за їх первісною вартістю, або частиною їх вартості у формі виробничих витрат.

Ефективність виробництва кожної продукції характеризується рядом показників: прибуток господарства, рівень рентабельності, рівень товарності, середня ціна реалізації і ін.

Прибуток – різниця між виручкою від реалізації і собівартістю продукції:

Планування виробництва насіння зерна, (2.25)

де Планування виробництва насіння зерна - прибуток від реалізації продукції

Планування виробництва насіння зерна - грошова виручка від реалізації продукції

Планування виробництва насіння зерна - затрати на виробництво і реалізацію товарної продукції

Рівень рентабельності – відсоткове співвідношення прибутку і собівартості реалізованої продукції:

Планування виробництва насіння зерна, (2.26)

Середня ціна реалізації 1 ц продукції розраховується:

Планування виробництва насіння зерна, (2.27)

Таблиця 2.7

Економічна ефективність виробництва озимої пшениці


Показники 2004 2005 2006 В серед-ньому за три роки
Урожайність, ц/га 22,2 9,5 21,4 17,7
Трудомісткість 1ц, люд.год 2,4 3,6 2,1 2,7
Виробнича собівартість,1ц,грн 54,8 69,3 58,2 60,8
Повна собівартість 1ц, грн 57,4 72,9 61,4 63,9
Ціна реалізації 1ц, грн 136,2 172,1 150 152,8
Прибуток в розрахунку на 1 ц,грн 120,3 50,4 88,6 86,4
Прибуток в розрахунку на 1 га,грн 201 75,9 154,7 143,9
Рівень рентабельності,% 209,6 69,1 144,3 141

Аналізуючи дані таблиці бачимо, що урожайність за досліджуваний період зменшилась на 0,8 ц/га і склала 21,4 ц/га. Виробнича собівартість 1 ц озимої пшениці найбільшою була у 2004 році – 69,3 ц. Прибуток підприємства в розрахунку на 1ц та на 1га мав стійку тенденцію до зменшення на протязі всього періоду.

3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ГАЛУЗІ


3.1 Планування врожайності сільськогосподарських культур


Основна мета кожного підприємства – це отримання прибутку. Найпростіший та найпоширеніший спосіб збільшення прибутковості, виручки, валового збору – це підвищення урожайності сільськогосподарської культури. Ось чому планування врожайності – одна з основних задач планування як науки.

Таблиця 3.1


Культура Фактична урожайність, ц/га Приріст урожайності за розрахунок ц/га Планова урожайність ц/га


заміни сорту внесення мінеральних добрив дотримання технологічних вимог заходів захисту рослин
Зернові 17,7 4,2 1,5 1 2,0 26,4

Аналізуючи дані таблиці 3.1 зробимо висновок, що фактична середня урожайність за останні три роки склала 17,7 ц/га. Заміна сорту дасть очікувану прибавку 4,2 ц/га, внесення мінеральних добрив 1,5ц/га, дотримання технологічних вимог 1ц/га. У результаті цих міроприємств планова урожайність складе 26,4 ц/га.


3.2 Планування посівних площ, валового збору, використання продукції.


Планову площу посіву зернових у даному господарстві визначимо з потреби підприємства в цьому продукті, виходячи при цьому з каналів реалізації та обсягів використання.

Планування виробництва насіння зерна , (1)

де Пп – планова площа посіву, га ;

П – потреба в продукції, ц;

Фн - фонд насіння, ц;

У – урожайність, ц/га;

Нв – норма висіву, цга;

Потреба в продукції на плановий рік становитиме близько 13508 ц, так як планується збільшити обсяг реалізації зернових по договорах на 40 %. Норма висіву складає 2 ц/га, насінневий фонд – 20ц; планова урожайність (див таблицю 3.1) 26,4 ц/га.

Маємо:

Планування виробництва насіння зерна га

Виходячи з цього розрахуємо і необхідну кількість і вартість насіння.

Таблиця 3.2

Розрахунок потреби і вартості насіння


Культура Площа, га Норма висіву на 1 га, ц Загальна потреба У тому числіза нормою з ураху-ванням фонду насіння власне

ц грн
1 2 3 4 5 6 7
Зернові 553 2 35,9 39,5 20 300
Купівля Обмін Вартість доставляння, грн Загальна вартість, грн
ц грн ц грн купленого обміняного всього 1 ц
8 9 10 11 12 13 14 15
15,9 1125 - - 300 - 1725 48,1

З таблиці бачимо що на планову посівну площу нам потрібно 35,9 ц насіння, в тому числі 20 ц власного і 15,9 купленого. Вартість доставки купленого насіння складе 300 грн. В сумі загальна вартість складе 1725 грн.

Таблиця 3.3

Площа та структура посіву


Культура Фактично у середньому за 3 роки По плану, га План у % до факт
Зернові 1371,4 553 40,3

У плановому році посівна площа займатиме 553 га, що на 59,7% менше ніж фактична площа. Це відбувається за рахунок підвищення урожайності у плановому році (таблиця 3.1).


3.3 Планування собівартості і рентабельності продукції


До собівартості включаються слідуючи витрати виробництва: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та садивний матеріал, добрива засоби захисту рослин, роботи і послуги, витрати на утримання основних засобів, паливні та мастильні матеріали, амортизація основних засобів, витрати на управління та обслуговування виробництва, інші витрати.

Таблиця 3.4

Розрахунок вартості добрив


Культура Мінеральні Загальна вартість, грн

Азотні Фосфорні Калійні

Середня вартість, грн Середня вартість 1 ц, грн

1 т грн 1 т грн 1 т грн
Зернові 650 2275 304 729,6 136 204 3208,6

Враховуючи норму внесення мінеральних добрив під зернові, визначили що для отримання запланованої урожайності потрібно 650 т азотних добрив, 304 т фосфорних і 136 т калійних добрив загальна вартість яких складе 3208,6 грн.

Ще однією складовою виробничих витрат є вартість хімічних засобів захисту рослин.

Таблиця 3.5

Розрахунок потреби у хімічних засобах захисту рослин


Назва препарату Площа посіву, га Площа обробітку, га Норма витрат препарату Потреба препарату Вартість 1 ц препарату. грн Загальна вартість, грн

553 553 2,4 1327,2 55 72996

Для захисту зернових від шкідників, бурянів, хвороб застосовувати будемо препарат. нам потрібно 2,4 л цього препарату на 1 га посівної площі. На всю площу нам знадобиться 1327,2 л. Виходячи з вартості 1 ц препарату ми знаходимо загальну його вартість, вона склала 72996 грн.

Тепер знаходимо всі витрати які враховуються до собівартості зернових у ПСП»Приморський».


Культура Оплата праці Відрахування на соціальні заходи Насіння і садивний матеріял Добрива Засоби захисту рослин Робота і послуги Утримання осн. засобів Пальне і матеріали Амортизаційні відрахування Поточний ремонт Інші витрати Управління та обслуговування виробництва Всього витрат
Зернові 145,6 15,4 1,7 32 72 50,1 35,2 36,4 47,5 37,6 50 27,5 551

Аналізуючи дані таблиці видно, що основну частину в структурі витрат складають витрати на оплату праці - 145,6 тис.грн., далі засоби захисту рослин – 72тис.грн, роботи і послуги – 50,1тис.грн, майже стільки займають в загальній структурі інші витрати. Загальна сума витрат складає – 551тис.грн.

Розрахуємо витрати праці які йдуть на виробництво зернових.

Таблиця 3.7

Розрахунок витрат праці


Культура Площа Потреба


На 1 га На всю площу


люд.год люд.днів люд.год люд.днів
Зернові 553 12,1 1,5 5929 981

Беручи до уваги затрати праці на виробництво продукції у попередніх роках, отримуємо, що на 1 га приходяться 1,5 люд.днів,а на загальну площу 981 люд.днів. Так як річний фонд робочого часу дорівнює 280 годин,тоді необхідна кількість виробників дорівнює 981:280= 4 чоловіки.


3.4. Основні економічні показники роботи


Економічна ефективність – це категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами.

Таблиця 3.8

Вартість валової продукції


Продукція Порівняльна ціна 1т. грн Обсяги виробництва План у % до серед.


У середньому в 2004-2006 рр План


т грн т грн
Зернові
8023
13508


Таблиця 3.9

Вартість валової продукції


Кількість, т Вартість,тис.грн Продаж працівникам, натуроп- лата, гром. харчув-ня

Кількість, т Вартість,тис.грн Кількість, т Вартість,тис.грн
1 2 3 4 5
Зернові 4230 6345 750
Інша реалізація Всього
Кількість, т Вартість,тис.грн Кількість, т Вартість,тис.грн
6 7 8 9
5733З аналізу таблиці видно, що частина товарної продукції буде продана різними каналами реалізації – 5733 т, за контрактами господарство продасть 4230 т, та та 750 т зернових буде видано працівникам господарства.

Таблиця 3.10


Показники У середньому за 2004 – 2006 рр План Відхилення (+,-) плану від факту
Урожайність, ц/га 17,7 26,4 8,7
Трудомісткість 1ц, люд.год 2,7 4,5 1,8
Виробнича собівартість 1 ц, грн 60,8 55,3 -5,5
Повна собівартість 1 ц, грн 63,9 58,2 -5,7
Середня ціна реалізації 1 ц,
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: