Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Доходи сільськогосподарських підприємств

Доходи сільськогосподарських підприємств

Зміст

Вступ 2

Розділ 1. Теоретичні основи доходів підприємств 3

1.1 Сутність та склад грошових надходжень підприємств 3

1.2 Роль доходів підприємств 7

Розділ 2. Фінансово-гоподарська характеристика підприємства 8

2.1 Організаційна структура, спеціалізація та забезпеченість виробничими ресурсами ПОП “Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області 8

2.2 Оцінка фінансового стану ПОП ”Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області 12

Розділ 3. Планування доходів підприємств 22

3.1 Зміст і завдання фінансового Плану 22

3.2 Методи фінансового планування 25

3.3 Планування доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції в ПОП ”Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області 27

Висновки і пропозиції 30

Список використаної літератури 32


Вступ


Трансформація народногосподарського комплексу України відповідно до вимог ринкової економіки викликала серйозні зміни усієї фінансової системи і, головне, її основної ланки – фінансів підприємств.

Але наслідки реформ в Україні спричинили неоднозначний вплив на стан підприємств. Статистика свідчить, що від 35 до 80% підприємств виявились нездатними нормально функціонувати і знайти своє місце на ринку. Найбільш питома вага збиткових підприємств спостерігається в сільському господарстві: у 1999 році вони складали 84% від загальної кількості підприємств, в 2000 – 34,9% 1 .

Найбільше впливають на погіршення фінансового стану вітчизняних господарств ті обставини, що більшість із них надлишково енергомісткі та утримують за рахунок балансу складну виробничу і соціальну інфраструктуру. Виробництво традиційно орієнтується на досягнення обсягів, а не кості продукції.

Недоліками у діяльності є також відсутність орієнтації на кінцевий результат, прямі витрати інформації, її спотворення при передачі, неузгоджені дії функціональних відділів, надмірна тривалість процедур узгодження рішень, дублювання функцій тощо. Чисельні причини саме такого стану справ маємо у сфері фінансового планування і контролю.

Проблеми, пов’язані з організацією системи фінансового планування на сучасних сільськогосподарських підприємствах України, модна про класифікувати за ступенем важливості:

 • нерентабельність фінансових планів;

 • оперативність складання планів;

 • прозорість планів для керівництва;

 • відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових;

 • реалізація планів;

 • комплексність.

Тому тема моєї роботи дуже актуальна на сьогоднішній день. Перш, ніж займатися плануванням, необхідно детально розглянути сутність такої економічної категорії, як доходи підприємств, навчитися оцінювати фінансовий стан господарства, і на основі цих даних вже складати планові показники.

В даній роботі я користувалась даними ПОП “Колос”, яке знаходиться в с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області.


Розділ1

Теоретичні основи доходів підприємств

1.1Сутність та склад грошових надходжень підприємств


Найважливішою сторінкою діяльності підприємств є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку.

Грошові надходження – це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств.

Термін “Грошові надходження” є ширшим, ніж термін “дохід (виручка) від реалізації”. По суті, він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств.

Під грошовими потоками розуміють надходження і сплату грошових коштів та їх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на зовнішні та внутрішні. Грошові потоки підприємств характеризуються різною структурою. Структура вихідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно - правової форми підприємства. В умовах ринкової економіки підприємства разом з операційною (основною) здійснюють і фінансову та інвестиційну діяльність.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, окрім інвестиційної та фінансової.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також коротко часових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентними грошових коштів.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позитивного капіталу.

Віднесення конкретної операції до певної класифікаційної групи залежить від напрямку господарської діяльності підприємства. Так, інвестиції в цінні папери для виробничого підприємства є інвестиційною діяльністю, але для інвестиційної компанії це основна (операційна) діяльність

Коли якась операція супроводжується надходженням коштів від кількох видів діяльності, то ці надходження розподіляються за відповідними позиціями.

Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність підприємства – це його звичайна діяльність.

Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають в наслідок її здійснення.

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка не входить в звичайну діяльність підприємства та настання якої не очікується періодично або в кожному наступному звітному періоді. Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо(землетрус, зсув грунту) , екс пропорцію власності підприємства за кордоном.

Повна і достовірна інформація про грошові надходження підприємства за звітний період формується в бухгалтерському обліку. Оскільки ця інформація є основною для аналізу й прийняття управлінських рішень, то відображається вона за видами діяльності підприємства. Грошові надходження від надзвичайних подій відображаються в обліку відокремлено від звичайної діяльності.

У грошових надходженнях підприємств найбільша питома вага належить доходам від операційної діяльності та іншим операційним доходам. Усі доходи підприємства поділяються на дві групи:

 1. доходи від звичайної діяльності;

 2. доходи від надзвичайних подій.

Відповідно і грошові надходження від звичайної діяльності підприємств включають доходи від :

*основної діяльності;

*іншої операційної діяльності;

*фінансових операцій;

*іншої звичайної діяльності.

Доходи від надзвичайних подій включають:

*відшкодування збитків від надзвичайних подій;

*інші надзвичайні доходи.

Класифікація доходів від звичайної діяльності:

 1. Доходи від операційної діяльності: реалізація товарів, реалізація готової продукції, реалізація послуг, робіт.

 2. Інший операційний дохід: дохід від реалізації іноземної валюти, дохід від реалізації інших оборотних активів, дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, одержані пені, штрафи, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані гранти, субсидії.

 3. Доходи від фінансових операцій: дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи.

 4. Дохід від іншої звичайної діяльності: від реалізації фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів, необоротних активів, нематеріальних активів, дохід від не операційної курсової різниці, дохід від безкоштовно отриманих активів.

Грошові надходження підприємств, як правило, перевищують отримувані підприємством доходи від різних видів його діяльності. У бухгалтерському обліку дохід визнається в разі збільшення або зменшення зобов’язань , що супроводжується зростанням власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємств), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами грошові надходження:

  • за договором комісії, агентським договором,

  • сума попередньої оплати продукції, послуги,

  • сума задатку під заставу, або на погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором,

  • надходження від первинного розміщення цінних паперів,

  • сума авансу в рахунок оплати продукції, послуги,

  • сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків, що підлягають переказуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

Ці грошові надходження збільшують активи підприємства, але не збільшують капітал, тому не визнаються доходом.

Визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком не збігається. Усі розрахунки з бюджетом побудовано на основі податкового обліку.

У доходах від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств домінують доходи від реалізації сільськогосподарської продукції. Дохід від реалізації продукції за бухгалтерським обліком визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов передбачених П(С)БО 15 “Дохід”:

  • покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на товар,

  • підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими товарами,

  • сума доходу може бути достовірно визначена, є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємств,

  • витрати з цієї операції можуть бути достовірно визначені.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від кількості, асортименту, якості даної продукції та рівня реалізаційних цін. На практиці окремі ціни на окремі товари не встановлюються, підприємства використовують цілу систему цін, в якій враховується попит на різних ринках.

На величину грошових надходжень підприємств впливають зовнішні внутрішні фактори. До зовнішніх факторів належать: кон`юнктура товарного та фондового ринків, форми розрахунків, умови та порядок банківського кредитування, система оподаткування підприємств, умови надання товарного кредиту, можливість залучення безоплатного цільового фінансування.

До внутрішніх факторів належать: життєвий цикл підприємства, тривалість операційного циклу , невідкладність інвестиційних програм, сезонність виробництва і реалізації продукції, амортизаційна політика підприємства, фінансова підготовка менеджерів підприємства.

З переходом на ринкові основи господарювання зростає значення інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. З прийняттям П(С)БО уточнено і їхній зміст. Поняття фінансової діяльності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО4 “Звіт про рух грошових коштів”, інвестиційної – П(С)БО5 “Звіт про власний капітал”.

Фінансові інвестиції зумовлені потребою ефективного використання вільних фінансових ресурсів, коли кон’юнктура фінансового ринку уможливлює отримання значно більшого рівня прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарних ринках. Раціональне використання грошових коштів , пошук ефективних напрямів їх інвестування, які даватимуть підприємствам додатковий прибуток, є важливим напрямком його інвестиційної діяльності.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо) зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. Підприємства здійснюють фінансові інвестиції в різноманітних формах:

 1. вкладення капіталу в доходні види фондових інструментів – придбання у власність цінних паперів, що вільно обертаються на фондовому ринку, з метою отримання інвестиційного доходу в різних його формах;

 2. вкладення капіталу в доходні види грошових інструментів – розміщення тимчасово вільних коштів на депозит, фінансові кредити з метою отримання інвестиційного доходу,

 3. вкладення капіталу в статутний фонд спільних підприємств – розміщення будь-яких форм капіталу в заснування інших підприємств з метою диверсифікації операційної діяльності та отримання інвестиційного доходу.

Підприємство може проводити політику щодо зростання грошових надходжень у довгостроковому періоді. Це можливо в результаті залучення стратегічних інвесторів, додаткової емісії акцій, залучення довгострокових фінансових кредитів, продажу обладнання, споруд, які не використовуються.


1.2. Роль доходів підприємств.


Грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Зокрема, виручка від реалізації продукції є однією з ланок забезпечення нового кругообороту коштів підприємства. За рахунок грошових надходжень :

 1. відшкодовуються витрати підприємства- матеріальні витрати ( використання сировини, електроенергії, палива тощо), створення амортизаційного фонду, ремонтного фонду, оплата праці робітників, податкові, включені до собівартості, інші.

 2. сплата непрямих податків

 3. сплачуються податкові платежі, що відносяться до фінансових результатів підприємства :

  • податок на прибуток;

  • податок на майно;

  • податок на рекламу;

  • податок на утримання невиробничої сфери.

4. створюється резервний фонд підприємства.

5. створюється фонд налагодження та фонд споживання підприємства.

6. виплачуються дивіденди.

Основними напрямками використання фонду громадян є:

- придбання та будівництво основних фондів виробничого і невиробничого призначення;

  • фінансування науково-долідних робіт;

  • підготовка та перепідготовка кадрів;

  • сплата відсотків по позикам.

Фонд споживання – це джерело засобів підприємства для соціального розвитку і матеріального стимулювання працівників. Враховуються виплати в грошовій і матеріальній формі, дивіденди, відсотки, виплачені по акціям трудового колективу, різноманітні соціальні пільги.

Резервний фонд, як правило, формується підприємством в розмірі 10-15% від грошових надходжень ( при відповідних формах власності підприємства формування резерву є обов’язковим, наприклад, в акціонерних товариствах). Необхідність створення резерву звалю чається в тому, що в ринковій економіці підприємства являються суб’єктами ризикової діяльності. Тому створюється резерв, щоб у випадку припинення діяльності підприємства, були кошти для покриття кредитної заборгованості. Крім прибутку підприємство може зарахувати в фонд емісійних доходів – різниця між комбінаційною ціною та ціною продажу акцій.

Отже, відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, грошові надходження створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства, збільшення власного капіталу.

Залишок виручки становить валовий дохід. К. Маркс і Ф. Енгельс писали: “Валовий дохід є та частина вартості ... і вимірна частина валового продукту ..., котра залишається після відрахування частини вартості і виміряної частини всього виробленого продукту, який заміщує вкладений у виробництво і спожитий у ньому постійний капітал. Валовий дохід дорівнює, таким чином, заробітній платі + прибуток + рента”.

Валовий дохід – це грошовий вираз вартості знов створеної продукції. Він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційними відрахуваннями у складі вартості реалізованої продукції. Валовий дохід є важливим показником діяльності підприємства і характеризує її ефективність.


РОЗДІЛ 2

Фінансово-господарська характеристика підприємства


2.1. Організаційна структура, спеціалізація та забезпеченість виробничими ресурсами ПОП “Колос” Ярмолинецького району Хмельницької області.


Приватно-орендне підприємство “Колос” має такі структурні підрозділи:

  • рільнича бригада,

  • тваринницька ферма,

  • тракторна бригада,

  • звіроферма,

  • підсобні цехи.

Спеціалізація підприємства визначається за структурою грошових надходжень від реалізації товарної продукції. Аналізуючи дані таблиці №1 можна зробити висновок, що ПОП “Колос” спеціалізується на виробництві цукрових буряків, озимої пшениці та вирощуванні великої рогатої худоби (ВРХ).


Таблиця №1

Структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ПОП “Колос” Ярмолинецького району Хмельницької області.


Види продукції 2001 2002

Тис. грн % Тис. грн %

Зернові і зернобобові

З них: озима пшениця

Кукурудза

Цукрові буряки

Картопля

Овочі

Плоди

М`ясо ВРХ

М`ясо свиней

М`ясо овець і кіз

Молоко

Вовна

934

872

1

1099

-

-

1

992

188

-

349

2

26,16

24,42

0,03

30,78

-

-

0,03

27,78

5,26

-

9,77

0,06

645

627

-

794

1

4

1

708

99

11

362

-

24,36

23,68

-

28,98

0,04

0,15

0,04

26,74

3,74

0,42

13,67

-

Разом по рослинництву і тваринництву 3571 100 2648 100

Характеризуючи підприємство по забезпеченості виробничими ресурсами, визначають:

  • землезабезпеченість,

  • наявність і використання трудових ресурсів,

  • наявність і стан обладнання та механізмів,

  • економічну ефективність використання основних і оборотних засобів.

Землезабезпеченість – це показник, який визначається навантаженням ріллі та сільськогосподарських угідь на одного середньорічного працівника. (таблиця №2)


Проводячи аналіз землезабезпеченості ПОП “Колос”, можна зробити висновок, що у 2002 році землезабезпеченість збільшилася до 9,45 га на одного працівника, тобто на 26,8%. Зросла також питома вага ріллі з 7,4 га в 2001р до 9,4 га на одного працівника в 2002 році. Це пояснюється тим, що відбулось збільшення площі сільськогосподарських угідь на 25,5; і незначне зменшення кількості працівників на 1,1%. Рілля займає в структурі сільськогосподарських угідь більше 95% (в 2001році – 99,3%, в 2002р – 99,5%) то можна зробити висновок, що ПОП “Колос” є високорозвинутим господарством, яке вирощує зернові та технічні культури.


Таблиця №2

Землезабезпеченість ПОП “Колос” с. Правдівка, Ярмолинецького району, Хмельницької області


Рік


Площа (га)Середньорічна чисельність працівників, час


Припадає на 1 працівника (га)С/г

угідь


ріллі


С/г угідь

ріллі

2001

2002

1326

1664

1317

1655

178

176

7,45

9,45

7,40

9,40


Наявність і використання трудових ресурсів в господарстві визначають за допомогою слідуючи показників.

Трудозабезпеченість – відношення кількості працівників до площі сільськогосподарських угідь.

Коефіцієнт запасу праці – це відношення фактичної кількості відпрацьованих людиною – годин до нормального запасу праці. Фактична сума відпрацьованих людиною – годин - це сума затрат праці по рослинництву і тваринництву. Нормальний запас праці визначається множенням середньорічної кількості працівників на ефективний річний фонд робочого часу 1 працівника (1885 люд-год).

Трудова активність працівників визначається в цілому по господарству і по галузям. В першому випадку це відношення фактичної кількості відпрацьованих людино-годин до чисельності працівників в господарстві; по галузям аналогічно.

Таблиця 3

Наявність і використання трудових ресурсів в ПОП “Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області

Показники 2001р. 2002р.

Трудозабезпеченість чол./га

Питома вага працівників,%

Рослинництво

Тваринництво

Нормальний запас праці тис. люд-год

Фактична кількість відпрацьованих люд-год.

Коефіцієнт запасу праці

Трудова активність праівників, (тис. люд-год)/чол По господарству,

В т.ч. в рослинництві

в тваринництві

0,13


56,18

43,82

335,53

346

1,03


1,94

1,20

2,90

0,11


55,68

44,32

331,76

375

1,13


2,13

1,05

3,49


Аналізуючи дані таблиці 3, можна зробити висновок, що трудозабезпеченість на кінець 2002 року зменшилась до 0,11, тобто на 15,4%. Питома вага працівників в рослинництві і в тваринництві зменшилась на 0,5, %. Коефіцієнт запасу праці зріс з1,03 в 2001 році до 1,13 в 2002 році, тобто на 9,7%. Трудова активність працівників в цілому по господарству збільшилась на 9,8% за рахунок збільшення трудової активності працівників в тваринництві на 20,3% і незначного зменшення аналогічного показника в рослинництві на 12,5%.


Економічна ефективність використання основних оборотних фондів визначається за наступними показниками.

Фондозабезпеченість сільськогосподарського виробництва – це відношення середньорічної вартості фондів до площі сільськогосподарських угідь.

Фондоозброєність праці – відношення середньорічної вартості фондів до чисельності працівників в господарстві.

Фондовіддача – відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості фондів.

Фондомісткість – обернений показник до попереднього.

Норма прибутку - це відношення прибутку до суми основних і оборотних фондів, виражена в відсотках.

Таблиця 4

Економічна ефективність використання основних і оборотних фондів в ПОП “Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області


Показники 2001р. 2002р.

Фондозабезпеченість, тис. грн../га

Фондоозброєність, тис. грн../чол.

Фондовіддача

Фондомісткість

Норма прибутку, %

15,83

117,88

0,32

3,13

7,11

8,50

80,34

0,48

2,08

1,46


Аналізуючи дані таблиці 4, ми можемо відмітити, що знизились всі показники, крім фондовіддачі з 2001 до 2002 року. Зокрема, норма прибутку знизилась з 7,11% в 2001 до 1,46% в 2002 році (тобто на 5,65%) в зв’язку із значним зменшенням прибутку на 882 тис.грн..(78,2%).


2.2 Оцінка фінансового стану ПОП ”Колос” с. Прадівка Ярмолинецького району Хмельницької області


За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна та капіталу, їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Фінансовий стан підприємства – це комплесне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських акторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів цього виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього випливають усі ці види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Фінансовий стан підприємства треба систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за кілька періодів, дасть змогу визначити “больові точки” у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основним завданням аналізу фінансового стану є:

  • дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

  • дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

  • об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства;

  • оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентноспроможності;

  • аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

  • визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Оцінка фінансового стану підприємства проводиться за системою показників, які згруповані в наступні 5 груп:

 1. оцінка майнового стану.

 2. оцінка фінансової стійкості і стабільності.

 3. оцінка ліквідності (платоспроможності).

 4. оцінка показників ділової активності.

 5. оцінка показників прибутковості.

Оцінка майнового стану здійснюється за слідуючи ми показниками.

Вартість активів – їх зростання свідчить в більшості випадків про збільшення майнового потенціалу підприємства.

Основні засоби – їх наявність характеризується за первісною та залишковою вартістю та сумою нарахованої амортизації.

Коефіцієнт зносу характеризує частку зношених основних засобів у загальній їхній вартості.

Коефіцієнт придатності – це показник, обернений до коефіцієнта зносу; він характеризує частку вартості основних засобів, що залишилися до списання.

Коефіцієнт вибуття показує частину основних засобів, що вибули протягом звітного періоду з різних причин.

Коефіцієнт оновлення показує частину основних засобів, що становлять на кінець року нові основні засоби.

Питома вага активної частини основних засобів – її свідчення про позитивну тенденцію.

Таблиця 5

Оцінка майнового стану ПОП “Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області


№ п/пПоказники


Роки
2001 2002

1


2


3

4

5

6

7


Вартість активів тис. грн..

З них: необоротні активи

оборотні активи

Оборотні засоби:

Залишкова вартість

Первісна вартість

Знос

Коефіцієнт зносу

Коефіцієнт придатності

Коефіцієнт вибуття

Коефіцієнт оновлення

Питома вага активної частини основних засобів

19578

12533

7045


11128

16464

5336

0,32

0,68

0,44

0,04


0,15

11372

4782

6590


3820

5022

1202

0,24

0,76

0,33

0,12


0,24Аналізуючи майновий стан ПОП “Колос”, можна відмітити зменшення загальної вартості активів підприємства. Оборотні активи зменшились на 455 тис. грн. (на 6,5%).Необоротні активи зменшились на 7751 тис. грн. (61,8%). Зокрема, вартість оборотних активів зменшилась, в основному, за рахунок зменшення залишкової вартості на 7308 тис. грн. (65,7%). Коефіцієнт зносу в2002 році зменшився порівняно з 2001роком і становив 0,24, або24%. Коефіцієнт придатності зріс і становив 0,76, або 76%, що свідчить про задовільний стан основних засобів в господарстві. Позитивними тенденціями є також зменшення коефіцієнту вибуття до 0,33, або 33% в 2002 році та зростання коефіцієнту оновлення до 0,12, або 12%, і питомої ваги активної частини основних засобів 0,24, або ж 24%. Коефіцієнт придатності зріз і становив 0,46, або 76%, що свідчить про зодовільний стан основних засобів в господарстві. Позитивними тенденціями є також зменшення коефіцієнту вибуття до 0,33, або 33% в 2002 році та зростання коефіцієнта оновлення до 0,12, або 12%, і питомої ваги активної частини основних засобів до 0,24, або ж 245.


Оцінка фінансової стійкості і стабільності підприємства проводиться за наступними показниками.

Коефіцієнт автономії (незалежності) визначає частину коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Він характеризує незалежність підприємства від позичкових коштів; чим більшим є показник – тим більш підприємства фінансово стійке, стабільне та незалежне від кредиторів. Нормативне значення >0,5.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу відображає, скільки позичених коштів припадає на одиницю власних коштів, укладених в активи підприємства. Зростання цілого показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості. Нормативне значення <1,0.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу свідчить про ступінь мобільності (гнучкості) використання власних коштів підприємства. Нормативне значення >0,5.

Маневреність робочого капіталу характеризує частку запасів у загальній сумі робочого капіталу. Зростання залишків запасів при стабільному рівні виробництва призводить до збільшення зобов’язань підприємства, що негативно впливає на платоспроможність підприємства, внаслідок цього і на його фінансовий стан.

Коефіцієнт фінансової стабільності відображає співвідношення власного та залученого капіталу. Якщо коефіцієнт перевищує нормативне значення (>1,0), то підприємство є відносно незалежним відносно незалежним від зовнішніх фінансових джерел.

Коефіцієнт фінансової залежності є обережним до коефіцієнта незалежності. Його зростання в динаміці свідчить про збільшення питомої ваги позичкових коштів у фінансуванні підприємства. Нормативне значення <2.

Коефіцієнт фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Зростання показника свідчить про зростання фінансового ризику, тобто про можливість втрати платоспроможності. Нормативне значення <1.

Коефіцієнти страхування бізнесу та страхування власного капіталу показують можливість покриття непередбачених витрат та збитків за рахунок резервного капіталу. Нормативне значення >1.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів робочим капіталом характеризує питому вагу вільних оборотних активів підприємства.

Таблиця 6

Оцінка фінансової стійкості і стабільності ПОП

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: