Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Новый украинский план счетов(рус/укр)

Новый украинский план счетов(рус/укр)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
код назва код назва
1 2 3 4 5

Клас 1. Необоротні рахунки

10 Основні засоби 101 Земельні ділянки Всі види діяльності


102 Капітальні витрати на поліпшення земель


103 Будинки та споруди


104 Машини та обладнання


105 Транспортні засоби


106 Інструменти, прилади та інвентар


107 Робоча і продуктивна худоба


108 Багаторічні насадження


109 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди Всі види діяльності


112 Малоцінні необоротні матеріальні активи


113 Тимчасові (нетитульні) споруди


114 Природні ресурси


115 Інвентарна тара


116 Предмети прокату


117 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами Всі види діяльності


122 Права користування майном


123 Права на знаки для товарів і послуг


124 Права на об’єкти промислової власності


125 Авторські та суміжні з ними права


126 Гудвіл


127 Інші нематеріальні активи
13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів Всі види діяльності


132 Знос інших необоротних матеріальних активів


133 Знос нематеріальних активів
14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталі Всі види діяльності


142 Інші інвестиції в зв’язані сторони


143 Інвестиції в незв’язані сторони
15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Всі види діяльності


152 Придбання (виготовлення) основних засобів


153 Придбання інших необоротних матеріальних активів


154 Придбання (створення) нематеріальних активів


155 Формування основного стада
16 Довгострокова дебіторська заборгованість 161 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Всі види діяльності


162 Довгострокові векселі одержані


163 Інша дебіторська заборгованість
17 Відстрочені податкові активи
За видами відстрочених податкових активів Всі види діяльності
18 Інші необоротні активи
За видами активів Всі види діяльності
19 Негативний гудвіл
За видами об’єктів інвестування Всі види діяльності

Клас 2. Запаси

20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Всі види діяльності


202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби


203 Паливо


204 Тара і тарні матеріали


205 Будівельні матеріали


206

Матеріали передані у переробку

Запасні частини
207 Матеріали


208 Сільгосподарського призначення


209 Інші матеріали
21 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 211 Молодняк тварин на вирощуванні Сільське господарство, підприємства з підсобним виробництвом та інші


212 Птиця


213 Звірі


214 Кролі


215 Сім’ї бджіл


216 Доросла худоба вибракувана з


217 основного стада


218 Худоба, прийнята від населення для реалізації
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети
За видами предметів Всі види діяльності
23 виробництво
За видами виробництва Всі види діяльності
24 Брак у виробництві
За видами продукції Галузі матеріального виробництва
25 Напівфабрикати
За видами напівфабрикатів Промисловість
26 Готова продукція
За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та інші
27 Продукція сільськогосподарського виробництва
За видами продукції Сільське господарство
28 Товари 281 Товари на складі Всі види діяльності


282 Товари в торгівлі


283 Товари на комісії


284 Тара під товарами


285 Торгова націнка
29 ……………………..


Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30 Каса 301 Каса в національній валюті Всі види діяльності


302 Каса в іноземній валюті
31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Всі види діяльності


312 Поточні рахунки в іноземній валюті


313 Інші рахунки в банку в національній валюті


314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті
32 …………………….


33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Всі види діяльності


332 Грошові документи в іноземній валюті


333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті


334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34 Короткострокові векселі одержані 341 Короткострокові векселі одержані в національній валюті Всі види діяльності


342 Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті
35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Всі види діяльності


352 Інші поточні фінансові інвестиції
36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними партнерами Всі види діяльності


362 Розрахунки з іноземними партнерами
37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Всі види діяльності


372 Розрахунки з підзвітними особами


373 Розрахунки за нарахованими доходами


374 Розрахунки за претензіями


375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків


376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок


377 Розрахунки з іншими дебіторами
38 Резерв сумнівних боргів
За дебіторами Всі види діяльності
39 Витрати майбутніх періодів
За видами витрат Всі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40 Статутний капітал
За видами капіталу Всі види діяльності
41 Пайовий капітал
За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки
42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід Всі види діяльності


422 Інший вкладений капітал


423 Дооцінка активів


424 Безоплатно одержані необоротні активи


425 Інший додатковий капітал
43 Резервний капітал
За видами капіталу Всі види діяльності
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений Всі види діяльності


442 Непокриті збитки


443 Прибуток використаний у звітному періоді
45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Всі види діяльності


452 Вилучені вклади і паї


453 Інший вилучений капітал
46 Неоплачений капітал
За видами капіталу Всі види діяльності
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 Забезпечення виплат відпусток Всі види діяльності


472 Додаткове пенсійне забезпечення


473 Забезпечення гарантійних зобов’язань


474 Забезпечення інших витрат і платежів
48 Цільове фінансування і цільові надходження
За об’єктами фінансування Всі види діяльності
49 Страхові резерви 491 Резерви незароблених премій Страхова діяльність


492 Резерви збитків


493 Інші страхові резерви


494 Частка перестраховиків у резервах незароблених премій


495 Частка перестраховиків у резервах збитків


496 Частка перестраховиків у інших страхових резервах


497 Результат зміни резервів незароблених премій


498 Результат зміни резервів збитків

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків в національній валюті Всі види діяльності


502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті


503 Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті


504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті


505 Інші довгострокові позики в національній валюті


506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі видані в національній валюті Всі види діяльності


512 Довгострокові векселі видані в іноземній валюті
52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями 521 Зобов’язання за облігаціями Всі види діяльності


522 Премія за випущеними облігаціями


523 Дисконт за випущеними облігаціями
53 Довгострокові зобов’язання з оренди 531 Зобов’язання з фінансової оренди Всі види діяльності


532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
54 Відстрочені податкові зобов’язання
За видами зобов’язань Всі види діяльності
55 Інші довгострокові зобов’язання
За видами зобов’язань Всі види діяльності
56 ……………………….


57 ……………………….


58 ……………………….


59 ……………………….


Клас 6. Поточні зобов'язання
60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків в національній валюті Всі види діяльності


602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті


603 Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті


604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті


605 Прострочені позики в національній валюті


606 Прострочені позики в іноземній валюті
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті Всі види діяльності


612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі видані в національній валюті Всі види діяльності


622 Короткострокові векселі видані в іноземній валюті
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними партнерами Всі види діяльності


632 Розрахунки з іноземними партнерами
64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки з податків Всі види діяльності


642 Розрахунки з обов'язкових платежів


643 Податкові зобов'язання


644 Податковий кредит
65 Розрахунки за страхуванням 651 За пенсійним забезпеченням Всі види діяльності


652 За соціальним страхуванням


653 За страхуванням на випадок безробіття


654 За індивідуальним страхуванням


655 За страхуванням майна
66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітною платою Всі види діяльності


662 Розрахунки з депонентами
67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами Всі види діяльності


672 Розрахунки за іншими виплатами
68 Розрахунки за іншими операціями 681 Розрахунки за авансами державними Всі види діяльності


682 Внутрішні розрахунки


683 Внутрішньогосподарські розрахунки


684 Розрахунки за нарахованими відсотками


685 Інші розрахунки
69 Доходи майбутніх періодів
За видами доходів Всі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції Всі види діяльності


702 Дохід від реалізації товарів


703 Дохід від реалізації робіт і послуг


704 Вирахування з доходу
71 Інший операційний дохід 711 Дохід від реалізації іноземної валюти Всі види діяльності


712 Дохід від реалізації інших оборотних активів


713 Дохід від операційної оренди активів


714 Дохід від операційної курсової різниці


715 Одержані пені, штрафи, неустойки


716 Відшкодування раніше списаних активів


717 Дохід від списання кредиторської заборгованості


718 Одержані гранти та субсидії


719 Інші доходи від операційної діяльності
72 Дохід від участі в капіталі 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Всі види діяльності


722 Дохід від спільної діяльності


723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані Всі види діяльності


732 Відсотки одержані


733 Інші доходи від фінансових операцій
74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій Всі види діяльності


742 Дохід від реалізації необоротних активів


743 Дохід від реалізації майнових комплексів


744 Дохід від неопераційної курсової різниці


745 Дохід від безоплатно одержаних активів


746 Інші доходи від звичайної діяльності
75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій Всі види діяльності


752 Інші надзвичайні доходи
76 Страхові платежі
За видами страхування Всі види діяльності
77 ………………….


78 ………………….


79 Фінансові результати 791 Результат основної діяльності Всі види діяльності


792 Результат фінансових операцій


793 Результат іншої звичайної діяльності


794 Результат надзвичайних подій

Клас 8. Витрати за елементами

80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини і матеріалів Всі види діяльності


802 Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих


803 Витрати палива й енергії


804 Витрати тари й тарних матеріалів


805 Витрати будівельних матеріалів


806 Витрати запасних частин


807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення


808 Витрати товарів


809 Інші матеріальні витрати
81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами і тарифами Всі види діяльності


812 Премії та заохочення


813 Компенсаційні виплати


814 Оплата відпусток


815 Оплата іншого невідпрацьованого часу


816 Інші витрати на оплату праці
82 Відрахування на соціальні заходи 821 Відрахування на пенсійне забезпечення Всі види діяльності


822 Відрахування на соціальне страхування


823 Страхування на випадок безробіття


824 Відрахування на індивідуальне страхування
83 амортизація 831 Амортизація основних засобів Всі види діяльності


832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів


833 Амортизація нематеріальних активів
84 Інші операційні витрати
За видами витрат Всі види діяльності
85 Інші затрати
За видами затрат Всі види діяльності
86 ……………………


87 ……………………


88 ……………………


89 ……………………


Клас 9. Витрати діяльності

90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції Всі види діяльності


902 Собівартість реалізованих товарів


903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
91 Загальновиробничі витрати
За видами витрат Всі види діяльності
92 Адміністративні витрати
За видами витрат Всі види діяльності
93 Витрати на збут
За видами витрат Всі види діяльності
94 Інші витрати операційної діяльності 941 Витрати на дослідження і розробки Всі види діяльності


942 Собівартість реалізованої іноземної валюти


943 Собівартість реалізованих виробничих запасів


944 Сумнівні та безнадійні борги


945 Витрати від операційної курсової різниці


946 Витрати від знецінення запасів


947 Нестачі і витрати від псування цінностей


948 Визнані пені, штрафи, неустойки


949 Інші витрати операційної діяльності
95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Всі види діяльності


952 Інші фінансові витрати
96 Витрати від участі в капіталі 961 Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства Всі види діяльності


962 Витрати від спільної діяльності


963 Витрати від інвестицій в дочірні підприємства
97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Всі види діяльності


972 Собівартість реалізованих необоротних активів


973 Собівартість реалізованих майнових комплексів


974 Витрати від неопераційних курсових різниць


975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій


976 Списання необоротних активів


977 Інші витрати звичайної діяльності


978 Виплати страхових сум та страхових відшкодувань


979 Перестрахування
98 Податки на прибуток 981 Податки на прибуток від звичайної діяльності Всі види діяльності


982 Податки на прибуток від надзвичайних подій
99 Надзвичайні витрати 991 Витрати від стихійного лиха Всі види діяльності


992 Витрати від техногенних катастроф і аварій


993 Інші надзвичайні витрати

Клас 0. Позабалансові рахунки

01 Орендовані необоротні активи
За видами активів Всі види діяльності
02 Активи на відповідальному зберіганні 021 Устаткування прийняте для монтажу Всі види діяльності


022 Матеріали прийняті для переробки


023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні


024 Товари прийняті на комісію


025 Майно в довірчому управлінні
03 Контрактні зобов'язання
За видами зобов'язань Всі види діяльності
04 Непередбачені активи і зобов'язання 041 Непередбачені активи Всі види діяльності


042 Непередбачені зобов'язання
05 Гарантії та забезпечення надані
За видами гарантій та забезпечень наданих Всі види діяльності
06 Гарантії та забезпечення отримані
За видами гарантій та забезпечень отриманих Всі види діяльності
07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість Всі види діяльності


072 Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей
08 Бланки суворого обліку
За видами бланків Всі види діяльності

Синтетические счета (счета первого порядка) Субсчеты (счета второго порядка) Сфера применения
код название код название
1 2 3 4 5

Класс 1. Необратимые счета

10 Основные средства 101 Земельные участки Все виды деятельности


102 Капитальные затраты на улучшение земель


103 Дома и сооружения


104 Машины и оснащение


105 Транспортные средства


106 Инструменты, приборы и инвентарь


107 Рабочий и продуктивный скот


108 Многолетние насаждения


109 Другие основные средства
11
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: