Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра обліку та аудиту


Самостійна робота з дисципліни

„Державний фінансовий контроль"

на тему: "Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА - Електрик"


Рівне - 2009

План


Вступ

1. Програма аудиту та особливості її складання

2. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА - Електрик"

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Перехід економіки на ринкові відносини пов'язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічним результатом. У зв'язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств - незалежний аудиторський контроль. Виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлено проведенням приватизації державного майна, управління яким приводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, орендних комерціалізованих, кооперативів, приватних та інших суб'єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання, керуючись законами України про власність та підприємницьку діяльність, власник набув право обирати незалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено Законом України "Про аудиторську діяльність", який передбачає організаційне і методичне забезпечення виконання контрольних функцій - аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність сторін за об'єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам і володарів цінних паперів тощо.

При проведенні аудиторської перевірки, слід приділити, чи не найбільшу увагу аудиторському ризику, який бере на себе аудитор при перевірці бухгалтерських документації та правильності відображення бухгалтерських проводок. Однією з найважливіших вимог до сучасного аудиту є його обов’язкове планування, яке забезпечує своєчасне і ефективне виконання робіт. У процесі планування створюються два основних документи: загальний план і програма перевірки. І саме програма містить конкретні завдання і процедури перевірки кожного циклу господарських операцій, рахунків бухгалтерського обліку. Тому в даній роботі розглянемо що собою являє програма, з яких елементів вона складається, які аспекти повинні бути враховані при її складанні і виконанні, а також наведемо приклад програми аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА - Електрик".


Програма аудиту та особливості її складання


Аудиторський процес складається з трьох основних етапів: планування, збору і аналізу інформації, необхідної для оцінки достовірності балансу та фінансової звітності, написання звіту (висновку).

Однією з найважливіших вимог до сучасного аудиту є його обов’язкове планування, яке забезпечує своєчасне і ефективне виконання робіт. Аудитор зобов'язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури. Планування аудиторських робіт допомагає звернути необхідну увагу аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно. Планування допомагає належним чином організувати свою роботу, та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь в перевірці, а також координувати роботу, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцями інших професій.

Планування аудиту передбачає визначення його стратегії і тактики, складання загального плану аудиторської перевірки, побудову аудиторської програми і аудиторські процедури, оцінювання обсягу аудиторського контролю.

У процесі планування створюються два основних документи: загальний план і програма перевірки. План, як правило, складається з переліку робіт на основних етапах аудиту, а програма містить конкретні завдання і процедури перевірки кожного циклу господарських операцій, рахунки бухгалтерського обліку.

Програма аудиту і її зміст та розмір значно залежать від розміру, виду і специфіки підприємства, яке перевіряється, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики та техніки, яку використовує аудитор під час перевірки.

На підставі вивчення економіки підприємства, яке перевіряється, керівник бригади аудиторів розробляє програму аудиту, яку затверджує керівник організації, що призначає аудит. У ній зазначають об'єкт контролю, його зміст і послідовність перевірки, періоди для суцільного і вибіркового контролю тощо. Потім вибирають методику аудиту - визначають методичні прийоми і контрольно-аудиторські процедури, застосування їх при перевірці різних об'єктів контролю, використання засобів обчислювальної техніки. Конкретизують ці питання при розробці плану-графіка аудиту, який передбачає встановлення строку перевірки кожного об'єкта (розділу, теми) і виконавців, виходячи із загального строку проведення аудиту. Якщо проводиться аудит великого підприємства, концерну, акціонерного товариства, то затрати часу доцільно розрахувати за допомогою сітьового графіка, яким передбачити паралельне виконання різних контрольно-аудиторських процедур, із тим, щоб завершити увесь контрольно-аудиторський процес у запланований строк.

Формулювання мети аудиту має важливе значення. Вона чітко визначає для чого аудитор з'явився на підприємстві і яку користь може принести ця перевірка. Програма аудиторської перевірки передається керівникові підприємства для ознайомлення і узгодження об'єктів та стадій перевірки.

В програмі аудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх роботу. В аудиторську програму включається також перелік об'єктів аудиту по його напрямках, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторську процедуру. Преференційні стандарти вимагають, щоб програма була достатньо детальною і могла бути використана як інструкція для асистентів та контролю правильності виконаних робіт.

У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає терміни проведення аудиторських тестів і незалежних процедур — координує роботу всіх можливих помічників з числа співробітників підприємства, реєструє присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, який використовується аудитором у процесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівництву клієнта.

Для підвищення якості планування, скорочення витрат часу, як правило, використовують заздалегідь розроблені стандартні програми перевірки, які аудитор повинен уважно відкоригувати з врахуванням особливостей їх застосування в умовах конкретного підприємства, оцінки системи внутрішнього контролю. Зміни у план і програму можуть вноситись навіть під час здійснення процедур підтвердження.

Протягом усієї тривалості аудиту загальний план аудиту і програма переглядаються та уточнюються аудитором, тому що існує ймовірність зміни умов і напрямків аудиту, а також можливість отримання інших результатів після проведення аудиторських процедур, ніж ті, на які раніше очікував аудитор.


Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА - Електрик"


Програма аудиту фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "РЗВА - Електрик" за 2008 рік

Мета: перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання, щоб виявити їх достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, ПСБО або іншим правилам.


Питання аудиту Процедури контролю Обсяг перевірки
1. Ознайомлення з установчими документами підприємства Аудитор перевіряє та ознайомлюється зі статутом, ліцензією, торговим патентом та іншими засновницькими документами з метою з’ясування, в якій сфері проводить свою господарську діяльність підприємство Суцільний
2. Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми перевірками Перевірка результатів ліквідації недоліків та помилок виявлених попередніми контрольними заходами -
3. Аудит дотримання законодавства з питань патентування, ліцензування на проведення різних видів діяльності Встановлення дійсності та відповідності патентів, ліцензій видам діяльності, які здійснюються на підприємстві Суцільний
4. Стан здійснення внутрішнього контролю на підприємстві Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю -
5. Відповідність положень наказу про облікову політику вимогам чинного законодавства Оцінка та перевірка відповідності положень наказу про облікову політику вимогам чинного законодавства та відповідність діяльності підприємства зазначеним пунктам наказу -
6. Формування власного капіталу Перевірка наявності, оцінки, права, повноти відображення на рахунках бухгалтерського обліку власного капіталу Вибірковий
7. Дотримання законодавства при проведенні готівково-розрахункових операцій в національній валюті Перевірка наявності та збереження готівки та документів у касі, дотримання ліміту залишку готівки в касі, дотримання порядку ведення касових операцій, повнота відображення готівково-розрахункових операцій у бухгалтерському обліку Суцільний
8. Достовірність дебіторської і кредиторської заборгованості, причини їх утворення Перевірка законності розрахунків з дебіторами та кредиторами, перевірка своєчасності розрахунків з ними, перевірка формування РСБ, правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку Вибірковий
9. Законність і достовірність операцій з необоротними активами Перевірка законності та документальне оформлення операцій з придбання, вибуття, списання, переоцінки НА, перевірка наявності та стану збереження НА, перевірка нарахування амортизації, правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку Вибірковий
10. Обґрунтованість придбання, рух та повнота відображення запасів підприємства Перевірка наявності та права власності на запаси, перевірка достовірності оцінки запасів, перевірка проведення процедури інвентаризації, перевірка законності та документального оформлення операцій з придбання, списання, переоцінки запасів, правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку Вибірковий
11. Законність та достовірність витрат на оплату праці Перевірка здійснених нарахувань та відрахувань з оплати праці, правильність нарахування відпускних та лікарняних, перевірка сплати податків та зборів до бюджетів та державних цільових фондів, правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку Вибірковий
12. Аудит довгострокових і поточних зобов’язань Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни, установлення правильності оформлення і дотримання умов договорів, встановлення причин утворення заборгованості, встановлення доцільності і обгрунотованості управлінських рішень при здійсненні розрахункових операцій, перевірка дотримання податкового законодавства за операціями, що пов’язані з розрахунками з бюджетом, з позабюджетними фондами за соціальним страхуванням Вибірковий
13. Достовірність та законність здійснених витрат від усіх видів діяльності Перевірка правильності формування витрат та розподіл за видами, правильність визнання витрат, правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку Вибірковий
14. Повнота, достовірність і правильність визначення доходів від усіх видів діяльності Перевірка правильності формування доходів та розподіл за видами, правильність визнання доходів, правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку Вибірковий
15. Правильність визначення фінансових результатів Перевірка правильності віднесення доходів та витрат на рахунки фінансових результатів Вибірковий
16. Правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової звітності Перевірка правильності і своєчасності відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, дотримання порядку інвентаризації та відображення її результатів у обліку, формування показників фінансових звітів, погодження показників звітів між собою -
17 Складання аудиторського висновку Документ, який складається відповідно до стандартів аудиту, передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітност -
18. Передача аудиторського висновку та іншої підсумкової документації клієнту Передача здійснюється по акту приймання-передачі -

Висновки


З прийняттям Закону "Про аудиторську діяльність" в нашій державі дещо вщухли дискусії про право існування професії аудитора, цьому також допомогли міжнародні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів України.

Що стосується планування аудиту, то можна зауважити, що якщо аудитор вірно складе аудиторський план і програму аудиту, то у нього не буде проблем щодо самого проведення аудиту на підприємстві. Аудитор повинен займатись плануванням дуже ретельно, не поспішати з рішеннями про виконавців аудиту, адже кожен аудитор є фахівцем в окремих галузях.

Процедури аудиту також займають вагоме місце в аудиторській перевірці. Адже, щоб ретельно і правильно перевірити клієнта необхідно в конкретній ситуації вибрати таку процедуру, щоб вона в повній мірі забезпечила правильність перевірки інформації наданої замовником. А це в наш час дуже важливо тому, що аудитор діє в інтересах клієнта.

У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні збігатися із загальним планом проведення аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх роботу.

У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає терміни проведення аудиторських тестів і незалежних процедур - координує роботу всіх можливих помічників з числа співробітників підприємства, реєструє присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, який використовується аудитором у процесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівництву клієнта.

В даній роботі ми складали програму аудиту фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "РЗВА - Електрик" за 2008 рік.

Отже, розглянувши дану тему, можна з впевненістю сказати, що складання програми аудиту є важливим етапом проведення аудиту, який потребує уваги, тому що нехтуючи даними питаннями, аудитори не зможуть правильно проводити аудиторську перевірку.


Список використаних джерел


Закон України "Про аудиторську діяльність" вiд 22.04.1993 № 3125-XII

Суха О.А., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 163 с.

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

dkrs.gov/

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: