Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Контрольна робота

з дисципліни:

Організація обліку в галузях економічної діяльності

на тему

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Зміст контрольної роботи


1. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

2. Практичні завдання.

Список літератури

1. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах


Методику та порядок визначення собівартості реалізації товарів в роздрібній торгівлі розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1.

По підприємству роздрібної торгівлі ''Клондайк" необхідно визначити собівартість проданого товару за наступними даними, грн.:


На початок звітного періоду
1 2
Залишок товару за продажними цінами 15500,00
Залишок торгової націнки 4600,00
Залишок транспортних витрат 1050,00
Протягом звітного періоду
Оплачено вартість товару постачальнику 24000,00 (в т.ч. ПДВ - 4000,00)
Транспортні витрати (оплачено послуги сторонньої організації) 1200,00 (в т. ч. ПДВ-200,00)
Надійшли товари на склад за купівельною вартістю 20000,00
Відображено торгону націнку 5000,00
Виручкa від реалізації 31000,00
На кінець звітного періоду
Залишок товару 9500,00
Залишок торгової націнки 2263,00
Залишок транспортних витрат 481,81

Для визначення собівартості проданого товару здійснимо розрахунки:

1. Визначення собівартості проданого товару за методом середнього відсотка торгових націнок

Визначення суми торговельних націнок на реалізований товар необхідне винятково для визначення собівартості проданого товару. Передусім необхідно визначити середній відсоток торгових націнок за звітний період. Для цього слід зіставити всю суму торгових націнок за звітний період і всю вартість усього товару за звітний період:

Усього торгових націнок: С-до поч. Кт 285 + Кт 285

4600 грн. + 500 грн. = 9600 гри.

Усього товару; С-до поч. Дт 282 + Дт 282 (20000 + 5000)

15500 грн. + 25000 грн. = 40500 грн.

Середній % торгової націнки: ((С-до поч. Кт 285 + Кт 285): (С-до поч. Дт282 + Дт282))х100%

(9600 грн. : 40500 грн.) х 100 % = 23,7 %.

Списана торгова націнка (Дт 285);

(Кт 282 х Сер. %) : 100 %

(31000 грн. х 23,7 %): 100 % = 7347 грн.

Собівартість реалізованих товарів (Дт 902): Кт 282 – Дт 285

3100 грн. – 7347 грн. = 23653 грн.

Залишок торгової націнки на кінець звітного періоду:

(С-до поч. Кт 285 + Кт 285) – Дт 285

(4600 грн. + 5000 грн.) - 7347 грн. = 2263 грн.

2. Розрахунок суми транспортних витрат, що підлягають списанню у складі собівартості проданих товарів:

– визначення середнього відсотка транспортних витрат:

% ТЗВ = ((С-до поч. 28 ТЗВ + Дт 28 ТЗВ) ; (С-до поч. Дт 281 + Дт 281)) х 100%.

Для розрахунку середнього відсотка транспортних витрат необхідно знати первісну вартість товарів на початок звітного періоду. У наведеній формулі це значення позначене як "С-до поч. Дт 281".

Первісна вартість залишку товарів на початок звітного періоду визначається як різниця між продажною вартістю залишку товарів на початок періоду і залишком торгової націнки на початок періоду:

С-до поч. Дт 281 = С-до поч. Дт 282 – С-до поч. Кт 285.

С-до поч. Дт 281 = 15500 грн. – 4600 грн. = 10900 грн.

На підставі розрахованих показників визначається середній відсоток транспортних витрат:

% ТЗВ = ((1050 грн. + 1000 грн.) : (10900 грн. + 20000 гри)) х 100 % = 6,63 %.

Сума транспортних витрат, що списується у звітному періоді у складі собівартості проданих товару, становитиме:

Кт 28/ТЗВ = (Дт 902 х % ТЗВ): 100 %

Кт 28/ТЗВ = (23653 грн. х 6,63 %): 100 % = 1568,19 грн.

Залишок транспортних витрат на кінець звітного періоду складе:

С-до кін. Дт 28/ТЗВ = (С-до поч. Дт 28 ТЗВ + Дт 28/ТЗВ) = Кт 28 ТЗВ

С-до кін. Д 28/ТЗВ = (1050 грн. + 1000 грн.) –1568,19 грн. = 481,81 грн.

Усі розрахунки зведемо в таблицю:


Показник

Продажна вартість

товару, грн.

Торговельна націнка, грн.

Транспортні

витрати, грн.

На початок звітного періоду 15500,00 4600,00 1050,00
Протягом звітного періоду:
надходження 25000,00 5000,00 1000,00
вибуття 31000.00 7347,00 1568,19
На кінець звітного періоду 9500,00 2253,00 481,81

Маючи всі необхідні дані, відобразимо операцію зі списання проданих товарів в бухгалтерському обліку:


№ оп


Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.


Дт Кт
1 відображено собівартість проданого товару 902 282 23653,00
2 Списано суму реалізованої торгової націнки 285 282 7347,00
3 Списано транспортні витрати у складі собівартості проданого товару 902 28/ТЗВ 1568,19
4 Списано собівартість проданого товару на фінансовий результат 791 902 25221,19

Форми калькуляції собівартості реалізації товару на торговельному підприємстві наведено в прикладі 2. Така калькуляція необхідна при визначеній очікуваного чистого прибутку, який може принести реалізація конкретного товару і дорівнює різниці між ціною продажу і повною собівартістю товару.

Більш надійну інформацію в ході планування продаж може дати валовий прибуток, який дорівнює різниці між ціною продажу товару і собівартістю реалізації такого товару. Така інформація про валовий прибуток необхідна як при плануванні обсягів продажу товару, так і при визначенні вигідності того або іншого товару з метою реалізації. Товар, який приносить підприємству необхідну суму валового прибутку, для реалізації найбільш вигідний.


Приклад 2

Калькуляція собівартості реалізації товару

Шифр рядка Назва статей калькуляції По плану для товару, всього, грн.
1 2 3
01 Ціна придбання одиниці товару 150,00
02 Витрати на інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку і пошуком і придбанням товару 2,30
03 Витрати по сплаті мита -
04 Витрати по сплаті непрямих податків у зв'язку і придбанням товару, які не відшкодовуються підприємством 30,00
05 Витрати по заготівлі, навантажувально-розвантажувальних роботах 5,20
06 Витрати по транспортуванню товару до місця його використання, включаючи витрати по страхуванню 3,50
07 Витрати підприємства по доробці і підвищенню якісно-технічних характеристик товару 1,40
08 Інші прямі витрати, які пов'язані з придбанням товару 1,80
09 Собівартість реалізації товару: Сума рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) 194,2
10 Адміністративні витрати 1,50
11 Витрати на збут 2,10
12

Повна собівартість товару:

сума рядків (09 +10+11)

197,8

Таким чином, торговельні підприємства, використовуючи при плануванні, веденні своєї діяльності, в управлінському обліку калькуляцію, отримують доступне і надійне джерело про очікувану прибутковість торговельного підприємства.

Розглянемо на прикладі 3 порядок розрахунку собівартості реалізованих товарів, якщо підприємством роздрібної торгівлі надається знижка на дату реалізації товару.

Якщо надається така знижка, то слід звернути увагу на порядок розрахунку середнього відсотка торговельних націнок і визначення результату від реалізації.

Приклад 3

У звітному періоді на підприємстві роздрібної торгівлі, яке торгує побутовою технікою, прийнято рішення про надання знижок покупцям у разі купівлі товарів на значну суму. Наказом по підприємству встановлено, що при придбанні товарів на суму понад 1000 грн. покупцям надається знижка в розмірі 5 % від суми купівлі. У звітному періоді підприємство роздрібної торгівлі реалізувало товар на суму 12000 грн., в тому числі:

оплачено покупцями - 11400 гри. (у тому числі ПДВ - 1900 грн.);

сума наданих знижок - 600 грн. (12000 грн. х 0,05).

Для відображення операції в облікових регістрах необхідно визначити собівартість реалізованих товарів. З цією метою підприємства роздрібної торгівлі використовують метод ціни продажу.

Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу наведено у вигляді таблиці.

При застосуванні знижок слід звернути увагу на правильність розрахунку середнього відсотка торгових націнок. У цьому випадку знижка надається покупцям безпосередньо при оплаті товарів (в момент реалізації*) у вигляді заохочення за купівлю товарів на даному підприємстві. При цьому виправлення в цінниках товарів, що продаються, не робиться і продажні (роздрібні) ціни на реалізовані товари не змінюються. Сума знижки в момент оплати реєструється через ЕККА і зазначається в касовому чеку окремим рядком.

Оскільки роздрібна ціна товару не змінилась, сума знижок ніяк не повинна вплинути на середній відсоток торгових націнок і собівартість реалізованих товарів. Тому всі розрахунки здійснюються без урахування наданої знижки.


Таблиця

Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу

№ з/п Розрахункова величина Умовні позначення
1

Середній відсоток =

Тп + ТНо

= -------------- х 100

Тп + То

ТНп - залишок торгових націнок на початок звітного місяця (Кт 285 "Торгова націнка");

ТНо - сума торгових націнок, що припадає на товари, отримані у звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 'Торгова націнка");

Тп - продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 "Товари в торгівлі");


2

ТНреал. = Середній відсоток х Tреал.3

Собівартість реал. =

= Tреал. – ТНреал.

То - продажна вартість отриманих у звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 "Товари в торгівлі");

Треал. - продажна вартість реалізованих товарів


Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації наведено в таблиці.

Таблиця

Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації

з/п

Показник Одиниця виміру Продажна вартість товарів Сума торгової націнки Первісна (купівельна) вартість товарів
1 Залишок товарів на початок місяця грн. 7200 2200 5000
2 Надійшло у звітному місяці грн. 10800 2300 8500
3 Разом (ряд. 1 + ряд. 2) гри. 18000 4500 13500
4 Середній відсоток торгової націнки (ряд. 3 гр. 5 : ряд.3 гр. 4) % 25 (4500 : 18000) х 100

5 Реалізовано товарів грн. 12000 3000 (12000 x 0,25) 9000*
6 Залишок товарів на кінець місяця (ряд. 3 - ряд. 5) грн. 6000 1500 4500

* Ця сума представляє собою собівартість реалізованих товарів


У даному випадку знижка надається покупцям безпосередньо в момент продажу товарів, тому продавець відобразить в обліку дохід уже з урахуванням наданої покупцю знижки. Оскільки сума знижки не включається в дохід первісно, то для обліку сум наданих знижок субрахунок 704 "Вирахування з доходу" в даному випадку не використовується.

Практичні завдання


Завдання 1

Кафе через підзвітну особу закупило м'ясо у ООО "МОСТ" (платника ПДВ) по ціні 12-00 грн. за кг (в т.ч. ПДВ) на загальну суму 1500 грн. При оприбуткуванні продукції була виявлена недостача на суму 21 грн. недостача була віднесена на МОЛ. Погашення заборгованості було здійснено шляхом віднімання суми завданого збитку з заробітної плати працівника. Скласти кореспонденції.


Відповідь

№ з/п Первинний документ Зміст господарчих операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.Дт Кт
1 Виданий касовий ордер підзвітній особі Видано з каси підзвітній особі кошти на придбання м`яса 372 301 1500,00
2 Податкова накладна Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 644 250,00
3 Накладна Оприбутковано м`ясо 281 631 1232,50
4 Накладна Відображено суму ПДВ 644 631 246,50
5 Акт прийому м`яса від МВО Нестача м`яса 375 631 21,00
6 Наказ керівника Віднесено суму нестачі на МВО 631 661 21,00
7 Довідка бухгалтерії Відображено суму податкового кредиту з ПДВ в сумі нестачі (методом „червоного сторно”) 641 644

3,50


8 Відомість на видачу заробітної плати Відшкодовано нестачу:
- на суму товару (м`яса) 281 661 17,50


- на суму ПДВ 641 661 3,50
9 Довідка бухгалтерії Зараховано закупку м`яса 631 372 1500,00

Завдання 2.

Скласти калькуляційну картку та визначити продажну ціну 1 порції страви: суп гороховий з м'ясом - рецептура №121.Вихід 500/25 г. Виписка зі збірника рецептур страв:


Назва сировини Норма закладки Ціна 1 кг(грн.)

20 1-50

71 2-00

141 1-00

20 15-00

80 30-00

6 1-00

8 20-00
Вихід 1000 г

Відповідь

Калькуляційна картка № 1

Назва страви суп гороховий з м'ясом. Вихід 500/25 г.

Номер за Збірником розкладок - рецептура №121


Порядковий номер калькуляцій і дата її затвердженім

№ 1

24.12 ц.р.

№ 2

______ ц.р.

№ з/п Найменування продуктів норма, кг ціна, грн. сума, грн. норма, кг

ціна.

2грн.

сума.

Ггрн.

1
1,00 1-50 1,50


2
3,55 2-00 7,10


3
7,05 1-00 7,05


4
1,00 15-00 15,00


5
4,00 30-00 120,00


6
0,3 1-00 0,30


7
0,4 20-00 8,00Вага м`яса на напівпорцію (довідково) 40 г

L

Загальна вартість набору 158,95
Продажна вартість страви 1,59
Вихід в готовому виді 500/25
Завідувач виробництвом Крошко
Калькуляцію склав Сидоренко
Затверджую: директор Петренко

Примітка:

Облік сировини ведеться за продажними цінами.

Список літератури


Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.– К.:2006.– 692 с.

Бутинець Т.А., Чижевська JI.B., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник. -6-е вид. - К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 22 червня №1829-111

Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. – 5-те вид., доп. і перероб. – Х.: Фактор, 2002. – 220с.

Малюга Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво Навчальний посібник для студентів. - Житомір: ЖІТІ, 2007. - 480с.

Марочкіна A.M. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Харків: Торсінг, 2002. -296с.

Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомір : ЖІТІ, 2006. - 608 с.

П(С)БО 1- 20 // Все о бухгалтерском учете.-2003.- №14(802). - с. 2-7.

Ф.Ф. Бутинець Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі Курс лекцій Житомир: ЖІТІ, 2006. - 608с.


12


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: