Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Бухгалтерський облік на підприємстві

Бухгалтерський облік на підприємстві

Зміст


1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарських операцій

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

10.Звіт про фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури


1. Вступ


У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати.

У роботі закріпимо знання:

- у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;

- запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій;

- у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами;

- у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів;

- визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток;

- закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;

- складанні балансу

- складанні звіту про фінансові результати.

2. Вихідні дані


Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду – на 1 червня 2002р.

Код рахунку Найменування рахунку Дт Кт
1 2 3 4
10 Основні засоби по первінній вартості 17000
13 Знос необігових активів 3500
20 Сировина та матеріали:

за обліковими цінами 7000

транспортно-заготівельні витрати 700

Загальна сума 7700
203 Паливо ---
22 Малоцільні та швидкозношувальні предмети ---
23 Виробництво ( вироби А) 2400
26 Готова продукція ( за фактичною собівартістю) 600
301 Каса 300
311 Поточні рахунки у національній валюті 6500
372 Розрахунки з підзвітними особами 350
44 Статутний капітал 18760
441 Нерозподілений прибуток 2000
631 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 3000
641 Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток) 150
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1000
652 Розрахунки з соціального страхування 140
66 Розрахунко з оплати праці 6000
685 Розрахунок з іншими кредитовами 500
Разом 35050 35050

Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості

Статті витрат на початок місяця на кінець місяця

вироби разом вироби разом

А Б
А Б
1.Сировина і матеріали 1163 -- 1163 2150 -- 2150
2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників

900

--

900


1200

--1200

3.Відрахування на соціальні заходи 337 -- 337 450 -- 450
4.Загальновиробничі витрати

Разом 2400 -- 2400 3800 -- 3800

3. Журнал реєстрації господарських операцій


Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису, господарські операції реєструються у хронологічній послідовності.

На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць складаємо:


Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року

п/п

Зміст операцій Документ Сума Кореспонденція рах.
Дебіт Кредіт
1. Надійшли матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в т.ч. ПДВ
1200

1.1. Відображена отримані матеріали на склад. накладна 1000 201 631

1.2. Відображен податковий кредит. податкова накладна 200 641 631
2. Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ
540

2.1.Відображено витрати транспортній організації за перевезення матеріалів. рахунок на оплату 450 201 685

2.2.Відображен податковий кредит податкова накладна 90 641/ПДВ 685
3. Перерахована заборгованість постачальникам з поточного рахунку платіжне доручення, виписка банку, договір 1200 631 311
4. Відпущені матеріали за обліковими цінами: накладна внутрішнього переміщення

4.1.для виробництва виробів А
2000 231 201

4.2.для виробництва виробів Б
2800 232 201

4.3.на потреби цехів
400 91 201

4.4.на потреби заводоуправління
500 92 201

4.5.на потреби відділу збуту
500 93 201

Бухгалтерський облік на підприємстві5.

Списуються транспортно-заготівельні витрати ( ТЗВ) по матеріалах: відомість розподіду ТЗВ

5.1.для виробництва виробів А
288 231 201

5.2.для виробництва виробів Б
403 232 201

5.3.на потреби цехів
58 91 201

5.4.на потреби заводоуправління
72 92 201

5.5.на потреби відділу збуту
72 93 201

Загальна сума ( визначити в табліці 2)
893

6. За даними первинних документів нарахована зарплата: відомість нарахування заробітної плати

6.1.робочим за виготовлення виробництва А
5000 231 661

6.2.робочим за виготовлення виробництва Б
2000 232 661

6.3.Виробникам по обслуговуванню цеха
600 91 661

6.4.робітникам заводоуправління
2000 92 661

6.5.робітникам відділу збуту
400 93 661

Загальна сума
10000

7. Провести відрахування:

бухгалтерська справка про суму

нарахування на ФОТ


7.1.До Пенсійного фонду
3320


7.1.1.робочим за виготовлення виробництва А
1660 231 651

7.1.2.робочим за виготовлення виробництва Б
664 232 651

7.1.3.виробникам по обслуговуванню цеха
199 91 651

7.1.4.робітникам заводоуправління
664 92 651

7.1.5.робітникам відділу збуту
133 93 651

7.2.До фонду соціального страхування
140


7.2.1.робочим за виготовлення виробництва А
70 231 652

7.2.2.робочим за виготовлення виробництва Б
28 232 652

7.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха
8 91 652

7.2.4.робітникам заводоуправління
28 92 652

7.2.5.робітникам відділу збуту
6 93 652

7.3.На випадок безробіття
160


7.3.1.робочим за виготовлення виробництва А
80 231 653

7.3.2.робочим за виготовлення виробництва Б
32 232 653

7.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха
10 91 653

7.3.4.робітникам заводоуправління
32 92 653

7.3.5.робітникам відділу збуту
6 93 653

7.4.На профісійні захворювання
100


7.4.1.робочим за виготовлення виробництва А
50 231 656

7.4.2.робочим за виготовлення виробництва Б
20 232 656

7.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха
6 91 656

7.4.4.робітникам заводоуправління
20 92 656

7.4.5.робітникам відділу збуту
4 93 656
8 Утримано з зарплати робітників: відомість нарахування заробітної плати

8.1.прибутковий податок
1900 661 641

8.2.до Пенсійного фонду
170 661 651

8.3.на випадок безробіття
45 661 653

8.4.на соціальне страхування
45 661 652
9. Нарахована амортизація (знос): відомість нарахування амотризації

9.1.основних засобів цеху
200 91 131

9.2.основних засобів
155 92 131

Загальна сума
355

10. Перерахований з поточного рахунку податок на прибуток за попередній звітній період. платіжне доручення, виписка банку 150 641 311
11. Відпущені зі складу малоцінні та швидкозношувальні предмети для потреб:
–— –— –—

цехів
–— –— –—

заводоуправління
–— –— —–

Загальна сума
–— —– —–

Бухгалтерський облік на підприємстві12.

Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за попередній звітний період випіска банку, приходно-касовий ордер 6000 301 311
13. Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення готової продукції. рахунок на оплату 300 93 685
14. Затверджено звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту. звіт про витрати 200 93 372
15. Перерахована з поточного рахунку заборгованість з соціального страхування. платіжне доручення, виписка банку 140 652 311
16. Перерахована з поточного рахунку заборгованість Пенсійному фонду. платіжне доручення, виписка банку 1000 651 311
17. Виплачена зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період. платіжна відомість 6000 661 301
18. Списуються в кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті виробничих робочих: бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат18.1.на вироби А
1058 231 91

18.2.на вироби Б
423 232 91

Загальна сума
1481

19. Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад по фактичній собівартості: бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості, калькуляційна відомість19.1.вироби А
8806 26 231

19.2.вироби Б
6370 26 23/2

Загальна сума
15176

20. Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВ накладна, рахунок на оплату, договір 12000 361 701
21. Нараховане податкове зобов'язання з податку на додану вартість по відвантаженій продукції податкова накладна 2000 701 641
22. Отримана на поточний рахунок в національній валюті виручка за реалізовану готову продукцію. випіска банка 12000 311 361
23. Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства. бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції 2500 901 26
24. Визначіть і спишіть суму чистих доходів від реалізації продукції основної діяльності. бухгалтерська спавка про суму чистого доходу 10000 701 791
25. Спишіть фактичну собівартісь реалізованих готових виробів на результат основної діяльності. бухгалтерська справка про суму фактичної виробничої собіватрості 2500 791 901
26. Підрахуйте та спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов'язані з: бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на збут26.1.управлінням
3471 791 92

26.2.збутом
1621 791 93
27.

Розрахуйте суму прибутку

підприємства за звітній період

та нарахуйте зобов’язання

передбюджетом з податку на

прибуток в розмірі 30%(суму

визнач. за наявності прибутку)

Фінансовий результат до

податкування:

Д-В=10000-2500-3471-1621=

2408

Відображен податок на прибуток

Сума податку на прибуток:

ПП=2408*0,25=602


бухгалтерська справка


2408


602


98


641

28. Спишіть суму нарахованого податку на прибуток на результат осн. діяльності (за умови прибутку)

бухгалтерська справка


602 98 641


29. Визначіть і спишіть чистий фінансовий результат основної діяльності підприємства на рахунок нерозподілених прибутків бухгалтерська справка про суму прибутку 1806 79 441

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат


Таблиця 3 — Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

Види робіт Транспортно-заготівельні витрати Виробничі запаси Виробничі запаси, витрачені за звітний період (без ТЗВ) % ТЗВ Фактична собівартість витрачених виробничих запасів

на початку звітного періоду за звітній періад на початку звітного періоду за звітній періад
14,4%
Виробництво:
виробів А2000 288 2288
виробів Б 2800 403 3203
УСЬОГО4800 691 5491
Загально виробничі роботи

400


58 458
Адміністративні роботи 500 72 572
Збутові роботи 500 72 572
РАЗОМ 700 450 7000 1000 6200 893 7093

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) розраховуються згідно формули:

%ТЗВ=(ТЗВна початок звітного періоду+ТЗВза звітний період)/(Виробничі запасина початок звітного періоду+Виробничі запасиза звітний період)*100

%ТЗВ=(700+450)/(7000+1000)*100= 14,4%


5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням


Таблиця 4 — Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

Види робіт Сума зарплати, нарахована робітникам підприємства Відрахування на соціальні заходи(грн)


на пенсійне забезпечення

33,2%

на соціальне страхування

1,4 %

на випадок безробіття

1,6 %

на випадок професійних захворювань

1%

Виробництво:

виробів А

виробів Б

5000

2000


1660

644


70

28

80

32

50

20

Усього 7000 2324 98 112 70
Загальновиробничі роботи 600 199 8

10


6
Адміністративні роботи 2000 664 28 32 20
Збутові роботи 400 133 6 6 4
Разом 10000 3320 140 160 100

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат


Таблиця 5 — Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Назва продукції База розподілу (зарплата виробничих робітників) Загальновиробничі витрати


% сума, грн
Вироби А 5000 21,15 1058
Вироби Б 2000 21,15 423
Всього 7000
1481

Відсоток загальновиробничих витрат розраховується наступним чином:

% загальновиробничих витрат=Загальновиробничі витрати/Зарплата всіх виробничих робітників*100%

% загальновиробничих витрат=1481/(5000+2000)*100%=21,15%


7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б


Таблиця 6 — Калькуляційна відомість по виробах А

п/п

Найменування статті Незавершене виробництво на початок місяця Витрати за місяць Незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість товарної продукції
1. Сировина та матеріали 1163 2288 2150 1301
2. Основна і додаткова зарплата виробничих робітників 900 5000 1200 4700
3. Відрахування на соціальні заходи 337 1860 450 1747
4. Загальновиробничі витрати

1058
1058

Загальна сума 2400 10206 3800 8806

Таблиця 7 — Калькуляційна відомість по виробах Б

п/п

Найменування статті Незавершене виробництво на початок місяця Витрати за місяць Незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість товарної продукції
1. Сировина та матеріали

3203

3203
2. Основна і додаткова зарплата виробничих робітників 2000 2000
3. Відрахування на соціальні заходи 744 744
4. Загальновиробничі витрати 423 423

Загальна сума 6370 6370

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам


Оборотна відомость – це сводка оборотів й залишків за визначений період часу. Розрізняють два види оборотної відомості:

Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку;

Оборотна відомость по рахункам синтетичного обліку;


Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку синтетичного рахунку №65
Код рахунка Назва рахунка Сальдо на початок звітного періоду Оборот звітного периоду Сальдо на кінець звітного періоду


Дебіт Кредіт Дебіт Кредіт Дебіт Кредіт
651 По пенсійному забезпеченню. 1000 1000 3490 3490
652 По соціальному страхуванню. 140 140 185 185
653 По страхуванню на случай безробіття. 205 205
656 По соціальному страхуванню на випадок проф. захворювань. 100 100
Всього 1140 1140 3980 3980

Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку синтетичного рахунку №23

Код рахунка Сальдо на початок звітного періоду Оборот звітного периоду Сальдо на кінець звітного періоду

Дебіт Кредіт Дебіт Кредіт Дебіт Кредіт
231 2400 --- 10206 8806 3800 ---
232 --- --- 6370 6370 --- ---
Всього 2400 --- 16576 15176 3800 ---


Оборотна відомість

На основі складених рахунків синтетичного обліку складаємо оборотну відомість по рахункам синтетичного обліку.

Оборотня відомість – це зведення оборотів і залишків за певний проміжок часу.

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам


Оборотня відомість по синтетичним рахункам:

Найменування рахунку Сальдо на початок періоду Оборот Сальдо на кінець періоду


Дебіт Кредіт Дебіт Кредіт Дебіт Кредіт
10 Основні засоби 17000 17000
13 Знос необігових активів 3500 355 3855
20 Виробничі запаси 7700 1450 7093 2057
23/1 Виробництво А 2400 10206 8806 3800
23/2 Виробництво Б 6370 6370
26 Готова продукція 800 15176 2500 13476
30 Каса 300 6000 6000 300
31 Поточний рахунок 6500 12000 8490 10010
36 Розрахунки з покупцями 12000 12000
372 Розрахунки з підзвітними особами 350 200 150
40 Статутний капітал 18760 18760
44 Нерозподілений прибуток 2000 1806 3806
63 Розрахунки з постачальниками 3000 1200 1200 3000
64 Розрахунки за податками 150 440 4502 4212
65 Розрахунки по страхуванню 1140 1140 3980 3980
66 Розрахунки з оплати праці 6000 8160 10000 7840
685 Розрахунки з іншими кредиторами 500 840 1340
70 Доходи від реалізації 12000 12000
79 Фінансові результати 10000 10000
90 Собівартість реалізації 2500 2500
91 Загальновиробничі витрати 1481 1481
92 Адміністративні витрати 3471 3471
93 Витрати на збут 1621 1621
98 Податок на прибуток 602 602

Ітого: 35050 35050 105817 105817 46793 46793

Актив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы


Нематериальные активы:


остаточная стоимость 010

первоначальная стоимость 011

Износ 012

Незавершенное строительство 020

Основные средства:


остаточная стоимость 030 13500 13145
первоначальная стоимость (10) 031 17000 17000
износ (13) 032 (3500) (3855)
Долгосрочные финансовые инвестиции:


которые рассчитываются методом участия в капитале других предприятий 040

другие финансовые инвестиции 045

Долгосрочная дебиторская задолженность 050

Отсроченные налоговые активы 060

Гудвилл 065

Другие необоротные активы 070

Итого по разделу I 080 13500 13145
II. Оборотные активы


Запасы:


производственные запасы (201, 203) 100 7700 2057
животные, выращиваемые и откармливаемые 110

незавершенное производство (23) 120 2400 3800
готовая продукция (26) 130 800 13476
товары 140

Полученные векселя 150

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:


чистая стоимость реализации 160

первоначальная стоимость 161

резерв сомнительных долгов 162

Дебиторская задолженность по расчетам:


с бюджетом 170

по выданным авансам 180 350 150
по начисленным доходам 190

по внутренним расчетам 200

Другая текущая дебиторская задолженность 210

Текущие финансовые инвестиции 220

Денежные средства и их эквиваленты:


в национальной валюте (30+31) 230 6800 10310
в иностранной валюте 240

Другие оборотные активы 250

Итого по разделу II 260 18050 29793
III. Расходы будущих периодов 270

Баланс 280 31550 42938
Пассив

Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал


Уставный капитал 300 18760 18760
Паевый капитал 310

Дополнительно вложенный капитал 320

Другой дополнительный капитал 330

Резервный капитал 340

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) (441) 350 2000 3806
Неоплаченный капитал 360

Изъятый капитал 370

Итого по разделу I 380 20760 22566
II. Обеспечение будущих затрат и платежей


Обеспечение выплат персоналу 400

Другие обеспечения 410

Страховые резервы 415

Часть перестраховщиков в страховых резервах 416

Целевое финансирование 420

Итого по разделу II 430 - -
III. Долгосрочные обязательства


Долгосрочные кредиты банков 440

Долгосрочные финансовые обязательства 450

Отсроченные налоговые обязательства 460

Другие долгосрочные обязательства 470

Итого по разделу III 480 - -
IV. Текущие обязательства


Краткосрочные кредиты банков 500

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам 510

Векселя выданные 520

Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги(63) 530 3000 3000
Текущие обязательства по расчетам:


по полученным авансам 540

с бюджетом (64) 550 150 4212
по внебюджетным платежам 560

по страхованию (65) 570 1140 3980
по оплате труда (66) 580 6000 7840
с участниками 590

по внутренним расчетам 600

Другие текущие обязательства (685) 610 500 1340
Итого по разделу IV 620 10790 20372
V. Доходы будущих периодов 630

Баланс 640 31550 42938

10. Звіт про фінансові результати


Дата (рiк, мiсяць, число) КОДИ01
Пiдприємство ТОВ "Одеське заводоуправління будматеріалів" за ЄДРПОУ 00292014
Територiя Одеська за КОАТУУ 7410400000
Орган державного управлiння Товариство з Обмеженою Відповідальністю за СПОДУ 6024
Галузь (вид дiяльностi) ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ І КЕРАМІЧНОЇ ЧЕРЕПИЦ за ЗКГНГ 16152
Вид економічної діяльності Виробництво за КВЕД 26.03.1
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ а 2008 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003


I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010
-
Податок на додану вартiсть 015
-
Акцизний збiр 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) 040
-
Валовий:
прибуток 050
-
збиток 055 0 0
Iншi операцiйнi доходи 060

Адміністративні витрати 070
-
Витрати на збут 080
-
Інші операційні витрати 090
-
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100

збиток 105 0 0
Дохід від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170

збиток 175 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190

збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частки меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220

збиток 225 0 0
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Витрати на оплату праці 230

Відрахування на соціальні заходи 240

Амортизація 250

Інші операційні витрати 260

Разом 270

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показника Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 280 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 290 0 0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 300 0 0
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 310 0 0
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 320 0 0
Звіт про фінансові результати складений згідно з ПБУ3,затвердженим наказом МФУ та на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" розрахунковим шляхом.

Керiвник _______________


Букацела
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _______________ Букацела
(підпис) (прізвище)

Висновок


Проаналізувати структуру балансу можливо за допомогою наступної таблиці, %:


Актив початок кінець Пасив початок кінець
Необоротні активи 42,8 30,6 Власний капітал 65,8 52,6
Оборотні активи 57,2 69,4 Забезпечення наступних витрат і платежів - -
Витрати майбутніх періодів - - Довгострокові зобов’язання - -Поточні зобов’язання - -Доходи майбутніх періодів 34,2 47,4

100 100
100 100

Аналізуючи структуру актива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку періоду займають оборотні активи. На кінець періоду ситуація не змінилася, тобто структура балансу залишилася незмінною. Аналізуючи структуру пасива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку періоду і на кінець займає власний капітал, що говорить о достатньо стабільному фінансовому стані підприємства.

Для того, щоб виявити зміну загальних ср-в та джерел підприємства, розглянемо їх у динаміці:

Відносна величина динаміки = Бухгалтерський облік на підприємстві

Відносна величина динаміки =42938/31550 = 136%

Приріст = 36%

Абсолютна величина динаміки = 42938-31550 = 11388(грн.)

Список використаних джерел


Білуха Н.Г. «Теорія бухгалтерського обліку», Київ, 2007г.

Галицкая Н.Г. «Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине», 2000г.

«Теорія бухгалтерського обліку», Озеран В.О., 2007г.

Чабанова Н.А. «Теория бухгалтерского учёта»

21


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: