Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Зміст


Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку

Бух.облік рухомого складу АТП

Бух.облік запасів

Бух.облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів АТП


1. Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку


Автомобільний транспорт – це матеріальна основа виробничого процесу, в якому переміщення вантажів є одночасно і виробничим процесом, і продукцією.

Продукція автотранспорту вимірюється в тонокілометрах або пасажирокілометрах

Виробничі процеси АТП і будь-які інші підприємства значно відрізняються один від одного. АТ не має справ з сировиною. Предметом його праці є вантаж.

АТП при будь-якій формі власності мають специфічну організацію, яка виражається в наступному:

здійснення автомобільних перевезень пов’язано з:

витратами палива і мастильних матеріалів

витратами на зп

затратами на ремонти і запчастини

інші витрати

Робота АТП оцінюється за даними місячного, квартального і річного бухгалтерських звітів і балансів, в яких акумулюються його фінансово-господарська діяльність у грошовому виразі.

Фінансові взіємовідносини АТП з юридичними особами:

Банком

Бюджетом

Різними організаціями складаються неоднозначно, але розрахунки проводяться в безготівковій формі.

Функції АТП:

самостійне значення пасажирських і вантажних перевезень

сприяння роботі залізничного транспорту по підвищенню і вивезенню зі станції вантажів

заміна у містах і приміських зонах іншого виду транспорту (рельсового, гужового)

Види господарських операцій в АТП:

експлуатаційні перевезення пасажирів і вантажів

гаражне обслуговування і зберігання рухомого складу, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, причепів та їх агрегатів

транспортно-експедиціне обслуговування

навантаження порожніх автомобілів

перегін нових автомобілів із заводів

утримання і експолуатація транспортних агрегатів станцій технічного обслуговування вантажних автостанцій.

Однак складові елементи транспортного процесу на всіх підприємствах не залежно від роду діяльності подібні.

Є 3 основні елементи

навантаження вантажів або посадка пасажирів на рухомий склад в пунктах відправлення

переміщення вантажів і пасажирів дорогами між пунктами відправлення їх призначення

розвантаження вантажів або висадка пасажирів у пунктах призначення

Відображення операцій з транспортом в бухгалтерському обліку залежить від того, з я кою метою – виробничою чи невиробничою будуть використовуватися ті чи інші автомобілі.

Крім того певне значення має місце використання автомобіля, а також характер господарської операції.

Всі види обліку мають спільне завдання – це забезпечення органів управління своєчасними і достовірними даними, які всебічно характеризують розвиток кожної галузі народного господарства.

Завдання обліку на АТП:

підвищення ефективності використання автомобільних засобів

поліпшення структури автомобільного парку

якісне і повне задоволення народного господарства і населення в перевезеннях.

При вивченні предмету бухгалтерського обліку в першу чергу необхідно зупинитися на питанні розгляду його об’єктів, а також розглянути склад і походження господарських засобів підприємства та їх класифікації за економічним змістом.

Класифікація

за складом, розміщенням і використанням

за джерелами утворення і цільовим використанням

Щоб зрозуміти зміст предмету бухгалтерського обліку необхідно розглянути як відбувається процес відтворення в АТП.

процес постачання: купівля бензину, запчастини, контейнери

процес реалізації їх послуг

відтворення (споживання)

Отже, предметом бухгалтерського обліку є власність, яка знаходиться в розпорядженні підприємства у вигляді господарських засобів, їх зміни у вигляді господарських операцій, що здійснюються в процесі використання перевезень, результати господарської діяльності узагальнені в грошовому виразі.


2. Бух.облік рухомого складу АТП


Основні засоби АТП складають його виробничо-технічну базу і відрізняються від оборотних тим, що функціонують у виробничому процесі тривалий час, зберігаючи свою початкову натуральну форму. (машини = 90%, 10 % - будівлі, споруди, гаражі)

До основних засобів АТП відносять:

рухомий склад

адміністративні будівлі

виробничий і господарський інвентар.

Інвентарним об’єктом є кожний окремий об’єкт зі всіма належними йому пристосуваннями і приладдям. Поняття інвентарного об’єкту залежить від його належності до певної класифікаційної групи основних засобів.

Всі інвентарні об’єкти підлягають нумерації при передачі їх в експлуатацію.

Документи з обліку рухомого складу

інвентарна картка обліку основних засобів

опис інвентарних карток по обліку основних засобів

інвентарна книга по обліку основних засобів

інвентарний список.

Облік надходження транспортних засобів на АТП

Основні засоби можуть надходити в АТП в наступному порядку:

капітальних інвестицій

внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу

шляхом придбання у постачальників капітального будівництва

безкоштовне отримання від інших підприємств

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю:

суми, сплачені продавцеві

суми сплаченого реєстраційного збору державного мита та інших платежів:

плата за перереєстрацію

зняття з обліку оглядового автомобіля

відшкодування вартості реєстраційних документів і номерних знаків

оплата за проведення експертної оцінки

оплата послуг посередників

оплата послуг митного брокера

суми непрямих податків, сплачених у зв’язку з придбанням автомобіля

витрати зі страхування ризиків доставки автомобіля

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації. Бухгалтерський облік цих витрат здійснюється на рахунку 15 ( 152)

152 – 631 – вартість придбаного автомобіля без ПДВ

641 – 631 – ПДВ

105 - 152 - введено в експлуатацію автомобіль

631 – 311 – оплачено гроші за машину

На даний період досить часто здійснюються орендні операції. Проводять їх на підставі договору оренди. Бухгалтерський облік операцій регламентується ПСБО №4 "ОРЕНДА".

Види оренди:

оперативна

фінансова

Амортизація

Нараховується протягом строку корисного використання автомобіля при визначенні якого враховується ряд факторів.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно.

Методи:

прямолінійний

зменшення залишкової вартості

прискорення зменшення залишкової вартості

комулятивний

виробничий метод

Під час експлуатації основні засоби зношуються. Отже, потребують ремонту.

Ремонти:

поточні

капітальні.

Вибуття основних засобів:

продано фізичній або юридичній особі

списано об’єкти, що стали непридатними для використання

передано безкоштовно іншій організації

При вибутті основних засобів складають акт ліквідації основних засобів, який складає спеціально створена комісія і затверджує керівник підприємства. Також працівник ДАІ повинен бути включений до складу комісії.. Наприклад: на підприємстві прийняте рішення про ліквідацію автомобіля, вартість якого 15 000. Сума зносу 13200. При ліквідації за рішенням комісії оприбутковано металобрухт, вартість якого 750 грн.


Списано суму нарахованого зносу 131 105 13200
Списано вартість ліквідованого автомобіля 976 105 1800
Списано витрати на фінансові результати 79 976 1800
Оприбутковано металобрухт 209 746 750
Доход списано на фінансові результати 746 79

3. Бух.облік запасів


До виробничих запасів АТП відносять:

паливо та мастильні матеріали

запчастини

МШП

Для обліку запасів в АТП призначені 203, 207, 221

Особливості запасів в АТП:

для палива. Паливо обліковується в літрах і кілограмах за такими статтями:

паливо в баках автомашин

паливо в талонах

паливо на складі

для запасних частин:

запчастини нові на складі

запчастини, які підлягають ремонту, але придатні для використання

запчастини, що були в експлуатації, не потребують ремонту і придатні для використання.

МШП

Документи по руху запасів в АТП:

накладна

лімітно-забірна картка

світ матеріально відповідальної особи

доручення

платіжне доручення

рахунок фактура

акт на списання МШП

Інвентаризаційний опис


4. Бух.облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів АТП


Витрати на АТП збирають на рахунку 23 "Виробництво". Групують витрати за статтями витрат.

Класифікація витрат на виробництво автоперевезень

за технологічним призначенням

основні

накладні

за однорідністю ресурсів (елементами витрат)

матеріальні витрати

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

амортизаційні відрахування

інші операційні витрати

за способом включання до собівартості:

прямі

непрямі

за ознакою зв’язку з транспортним процесом

постійні

змінні

за економічним змістом (статтями калькуляції)

Елементи витрат – економічно однорідний вид витрат на виробництво, який прийнятий при складанні відповідних кошторисів витрат

Кошторис витрат на АТП. Витрати відображають за економічною однорідністю, тому вони повинні поєднуватися з калькуляцією св продукції, побудованою а ознакою виникнення витрат та їх залежністю від виробничих процесів АТП

Основні статті калькуляції витрат (для потреб калькулювання підприємство самостійно визначає номенклатуру самостійних статей)

основна і додаткова заробітна плата водіїв і кондукторів з нарахуваннями

паливо, мастильні та інші експлуатаційні матеріали

знос та ремонт автомобільних шин

експлуатаційний ремонт та технічне обслуговування автомобілів

амортизаційні відрахування

загально-виробничі витрати

Основним завдання обліку витрат на АТП є:

своєчасність, повне і правильне визначення витрат на перевезення за статтями та елементами витрат

розрахунок собівартості виконаних робіт та послуг за їх окремими видами та в цілому на підприємстві.

Виявлення внутрішніх результатів, зниження собівартості перевезення

Точне відображення всіх невиробничих витрат і витрат з метою їх ліквідації в подальшому.

Формування фінансових результатів

Об’єктами обліку доходів на АТП є обсяг перевезення робіт та послуг, виконаних АТП. Отримані доходи та розрахункові відносини з клієнтами пов’язані з реалізацією транспортної продукції. Згідно з планом рахунків для відображення доходів використовується рахунок 70 (703) – доход від реалізації робіт тат послуг.

Основними завданнями обліку виконаних перевезень, послуг та їх реалізації є:

Своєчасне документальне оформлення виконаних робіт та послуг, контроль за обсягом транспортних робіт та боротьба з приписками невиконаних робіт

Відображення операції тат реалізації виконаних робіт тат послуг

Контроль за своєчасною оплатою реалізованих робіт та послуг.

АТП для визначення прибутку віднімають від доходів витрати. Отриману суму оподатковують за ставкою 30%. Сума, яка визначена в результаті арифметичних дій – податок на прибуток, який перечислюють до бюджету.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: