Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудиторська перевірка Національного банку України

Аудиторська перевірка Національного банку України

ЗМІСТ


Висновок незалежного аудитора

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Аудиторський звіт

Загальна інформація про Банк

Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Аудит фінансової звітності Банку

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

Примітка 5. Цінні папери на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

ІІ. Зобов’язання

Примітка 13. Кошти банків

Примітка 14. Кошти клієнтів

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

ІІІ Капітал Банку та достатність резервів

IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами

V. Виконання вимог податкового законодавства

Примітка 19. Податок на прибуток

VІ. Управління активами та пасивами

VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

VIІІ. Події після дати балансу


Висновок незалежного аудитора


Національному банку України

Акціонерам та Керівництву Банку

Висновок щодо фінансових звітів


Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м. Київ, Україна (далі – Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства;

Висновок щодо законодавчих та нормативних актів

У відповідності до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що:

- інформація про обсяг активів та зобов’язань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства;

- резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов’язаними особами проводиться адекватно;

- бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

- за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн.

Київ, 24 квітня 2007 року.

Балченко С. О.

Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит"


Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року


Рядок Найменування статті При-мітки 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5

АКТИВИ
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
1190245 1718706
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 1893438 3819552
3 Кошти в інших банках 3 2371875 1684320
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 0 0
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 21423 26465
6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 4111623 1614697
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 172284 0
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 550 537
9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 1686805 505776
10 Нараховані доходи до отримання 10 40801 51959
11 Відстрочений податковий актив
0 0
12 Інші активи 11 93642 85751
13 Довгострокові активи, призначені для продажу 12 7730 7552
14 Усього активів
11590416 9515315

ЗОБОВ"ЯЗАННЯ
15 Кошти банків:
913811 338728
15.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
0 12864
16 Кошти клієнтів 13 8440596 8283402
17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
492 372
18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 0 0
19 Нараховані витрати до сплати 15 137383 110681
20 Відстрочені податкові зобов’язання
293395 2820
21 Інші зобов’язання 16 13332 3733
22 Усього зобов’язань
9799009 8739736

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
23 Статутний капітал 17 722000 703000
24 Капіталізовані дивіденди
1000 1000
25 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
0 0
26 Емісійні різниці
0 0
27 Резерви та інші фонди банку
12508 11349
28 Резерви переоцінки, у тому числі:
899570 29867
28.1 Резерви переоцінки необоротних активів
899570 29867
28.2 Резерви переоцінки цінних паперів
0 0
29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років
11033 10204
30 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження
145296 20159
31 Усього власного капіталу
1791407 775579
32 Усього пасивів
11590416 9515315

Аудиторська перевірка Національного банку України

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року


Рядок Найменування статті При-мітки 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід
592275 324683
1.1 Процентний дохід 19 836174 530206
1.2 Процентні витрати 20 (243899) (205523)
2 Чистий комісійний дохід
322140 268338
2.1 Комісійний дохід
395225 333907
2.2 Комісійні витрати
(73085) (65569)
3 Торговельний дохід 21 45711 34330
4 Дохід у вигляді дивідендів 22 0 0
5 Дохід від участі в капіталі
0 80
6 Інший дохід
72888 86235
7 Усього доходів
1033014 713666
8 Загальні адміністративні витрати 23 (186976) (154480)
9 Витрати на персонал 24 (552226) (395793)
10 Втрати від участі в капіталі
(5) (32)
11 Інші витрати
(60246) (51332)
12 Прибуток від операцій
233561 112029
13 Чисті витрати на формування резервів 25 (25621) (70476)
14 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу
0 0
15 Прибуток до оподаткування
207940 41553
16 Витрати на податок на прибуток 26 (62644) (21394)
17 Прибуток після оподаткування
145296 20159
18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 27 0 0
19 Чистий прибуток/збиток банку
145296 20159
20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 204642,67 66312,11
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 204642,67 66312,11

Аудиторська перевірка Національного банку України


Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року


Ряд-ок Найменування статті Примітки Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інші фонди, усього Попередній рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Залишок на 1 січня 2006 року
703000 1000

11349 29867 30363 775579 355420
2 Скоригований залишок на початок року
703000 1000

11349 29867 30382 775598 355420
2.1

Коригування

Зміна облікової політики

1.3

25 25
2.2 Виправлення помилок 1.3

(6) (6)
3 Переоцінка необоротних активів

1160713
1160713
4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття

(810) 810

5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів

(290200)
(290200)
6 Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії

7 Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації

8 Чистий прибуток звітного року


145296 145296 20159
9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку

10 Розподіл прибутку до резервних фондів
1159
(1159)

11 Розподіл прибутку до інших фондів банку

12 Дивіденди, що сплачені у звітному році

13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році

19000(19000)

14 Сплата до раніше за- реєстрованого статутного капіталу

15 Внески за акціями нового випуску
19000 (19000)

400000
16 Викуплені власні акції

17 Продаж раніше викуплених власних акцій

18 Анульовані раніше викуплені акції

19

Залишок за станом на кінець дня 31

грудня 2006 року


722000 1000

12508 899570 156329 1791407 775579

Аудиторська перевірка Національного банку України


Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року


Рядок Найменування статті При-мітка 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду
145296 20159

Поправки чистого прибутку


2 Нараховані витрати
26837 31835
3 Нараховані доходи
11158 (18899)
4 Амортизація необоротних активів 23 56818 46267
5 Резерви під сумнівні борги, знецінення активів
25832 70869
6 Торговельний результат
1644 (494)
7 Нарахований та відстрочений податок
317441 (23357)
8 Прибуток (збиток) від продажу інвестицій
(169) (439)
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0 (80)
10 Амортизація дисконту і премії цінних паперів
(8922) (3578)
11 Інший рух коштів, які не є грошовими
1050 (1877)
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
576985 120406
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
(853221) (305235)
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам
(2497539) (117961)
15 Зменшення (збільшення) інших активів
40420 (35669)
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України
(12864) (313105)
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків
589362 274616
18 Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках
621517 3619138
19 Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати
120 (430)
20 Збільшення (зменшення) інших зобов’язань
(482135) 416372
21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж
12453 (36334)
22 Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності
(2581887) 3501392
23 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
(2004902) 3621798
ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення
1705576 (1958452)
25 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії
12 9655
26 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії
(25) 704
27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
(367975) (59747)
28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
1337588 (2007840)
ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
0 0
30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань
0 0
31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
19000 400000
32 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
0 0
33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності
19000 400000
34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
(648314) 2013958
35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
2927431 913473
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
2279117 2927431

Аудиторська перевірка Національного банку України


Аудиторський звіт


незалежних аудиторів ТОВ АФ "БДО Баланс - Аудит" за результатами проведення аудиту фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", підготовленої у відповідності з вимогами національного законодавства за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року


Згідно з договором про надання аудиторських послуг від 18.01.2007 року №12/17А аудиторською фірмою "БДО Баланс - Аудит" проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (далі – ВАТ "Ощадбанк" або Банк), підготовленої у відповідності з вимогами чинного законодавства України станом за 31 грудня 2006 року, балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за 2006 рік.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Цей аудиторський звіт підготовлено з урахуванням вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність" в редакції від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

При підготовці цього аудиторського звіту враховувались вимоги, викладені в постанові Правління НБУ від 09.09.2003 р. №389.


Загальна інформація про Банк


Юридична адреса відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним №4 (із змінами та доповненнями)

За статусом Банк є спеціалізованим ощадним.

Організаційно – правова форма Банку – відкрите акціонерне товариство.

Засновник – Банку держава в особі Кабінету Міністрів.

Відповідно до Статуту органами управління Банку є :

Наглядова рада Банку;

Правління Банку.

Функції контролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.

На звітну дату відповідальним за складання та подання фінансової звітності Банку були:

Голова правління -О.В. Морозов

Головний бухгалтер -

директор департаменту

бухгалтерського обліку -Г.С. Костенко

Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002року.

ВАТ "Ощадбанк" отримано ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005р. № 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року.

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ „Ощадбанк" здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій (управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансових відділень.

Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банк протягом звітного періоду, були наступні:

Розрахунково - касове обслуговування клієнтів.

Кредитування юридичних і фізичних осіб.

Залучення депозитів фізичних та юридичних осіб.

Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.


Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку


Протягом звітного року основні облікові принципи Банку визначались відповідно до норм чинного законодавства, внутрішніх нормативно-правових актів Банку, в тому числі Облікової політики ВАТ "Ощадбанк" на 2006 рік, затвердженої постановою Правління ВАТ "Ощадбанк" від 27 грудня 2005 року, №127-2(а).

Облікова політика Банку затверджена в цілях забезпечення виконання методологічних принципів обліку операцій відносно адекватності, своєчасності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних, а також для забезпечення збереження активів банку.

Прийнята облікова політика обов’язкова до виконання для всіх структурних підрозділів Банку, в тому числі для філій та територіально відокремлених безбалансових відділень.

Оцінка статей балансу

Всі активи та пасиви обліковуються Банком за первісною вартістю.

Операції з іноземною валютою

Облік активів і зобов'язань, що наведені в балансовому звіті здійснюється в подвійній оцінці по номіналу в валюті і в гривневому еквіваленті, перерахованому по офіційному курсу НБУ на звітну дату. Всі залишки по валютних балансових рахунках, окрім немонетарних, переоцінюються при кожній зміні офіційного курсу НБУ.

Реалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти розраховувався за методом середньозваженої в останній день звітного місяця.

Нереалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти відображався щоденно за балансовими рахунками.

Операції з цінними паперами

Цінні папери, що придбані Банком, обліковуються залежно від того, до якого портфеля вони відносяться – торгового, на продаж чи в портфелі до погашення. Операції з купівлі-продажу цінних паперів відображаються у бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто датою виникнення активів або зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власності на цінні папери). Акції та інші вкладення банку обліковуються за первісною вартістю

Боргові цінні папери придбані за номіналом, з надбавкою (премією) або знижкою (дисконтом) обліковуються в розрізі кожної складової частини. Боргові цінні папери, які обліковувалися за амортизованою собівартістю в бухгалтерському обліку оцінювалися із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Облік нарахованих процентів здійснювався залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення. Дисконт (премія) амортизувалися протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту (премії) нараховувалася одночасно з нарахуванням процентів.

Дивіденди, які отримані під час володіння цінними паперами відображаються за статтею звіту про фінансові результати "Дохід у вигляді дивідендів".

Облік кредитних операцій

Кредитна заборгованість обліковується за балансовими рахунками 1 та 2 класу за сумою основного боргу, зменшеною на суму створеного спеціального резерву під можливі збитки за кредитною заборгованістю, розрахованого відповідно до вимог чинного законодавства.

Облік основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються Банком за первісною (переоціненою) вартістю з врахуванням витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою та ін. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу, враховуючи норми, що використовуються при класифікації окремих груп.

Облік депозитних операцій

Облік коштів за зазначеними операціями здійснюється за первісною вартістю відповідно до внутрішніх положень Банку.

Облік доходів та витрат

Облік доходів та витрат Банком здійснюється з використанням методу нарахування. Доходи, що отримані Банком протягом поточного періоду до дати нарахування, обліковуються в момент їх надходження (сплати) касовим методом або нарахуванням у момент сплати. Доходи та витрати за разовими послугами визнаються без відображення на рахунках нарахованих доходів/витрат, якщо отримуються/сплачуються в поточному періоді, в якому отримано/сплачено послугу.

При розрахунку процентних доходів та витрат кількість днів визначається за методами "факт/факт", "факт/360" та "30/360".

При обліку штрафів та пені використовується касовий метод.

Облік формування та використання резервів

Облік формування та використання резервів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Банку. Банком формуються резерви за наступними активними операціями: кредитні, дебіторська заборгованість, цінні папери, сумнівна (прострочена) заборгованість за нарахованими доходами, на покриття ризиків та витрат.

Податковий облік

Банк здійснює ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства.


Аудит фінансової звітності Банку


Процедури аудиту фінансової звітності Банку здійснено відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі проведених вибіркових перевірок достовірності відображення активів і пасивів Банку, оцінки повноти відображення проведених операцій та рівню внутрішнього контролю і організації обліку в Банку.

При розкритті окремих статей визначались найбільш суттєві складові, що надаватимуть користувачеві можливість оцінити структуру та якість фінансової звітності.

Елементи (статті) річної фінансової звітності Банку, якщо не зазначається інше, представлено в національній валюті – гривні (в тисячах).


Баланс Банку


І Активи


Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку


Залишки коштів за 2006 рік можуть бути представлені наступним чином:2006
Грошові кошти 608 463
Кошти в Національному Банку України 581 782
Усього 1 190 245

Система внутрішнього контролю касових операцій (внутрішні положення, ревізії операційної каси та грошового сховища, що були здійснені протягом звітного року тощо) є достатньою для управління ризиками, що притаманні зазначеним операціям.

Протягом звітного періоду розрахунково – касові операції здійснювались Банком відповідно до внутрішніх положень. Вибірковою перевіркою проведення розрахунково – касових операцій порушень вимог нормативно – правових актів НБУ не встановлено.

В загальному обсязі активів зазначені активи є найбільш ліквідними та не містять для Банку істотних ризиків.


Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України2006 2005
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у торговому портфелі банку


0 0
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, у портфелі банку на продаж 54506 59043
Цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку на продаж


0 50000
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку на продаж


0 0
Усього 54506 109043
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення


1838932 2060509
Боргові цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку до погашення


0 1650000
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення


0 0
Усього 1838932 3710509
Усього цінних паперів 1893438 3819552

Станом на 31.12.2006 року в портфелі банку на продаж обліковувалися облігації:

облігації, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості за податком на додану вартість в сумі 22 329 тис.грн. за номіналом;

середньострокові державні облігації на суму 35 000 тис.грн. за номіналом;

облігації ДП Міністерства оборони України „Українська авіаційна транспортна компанія" на суму 20 001 тис.грн;

прострочені векселі: ЛК „Аніком" на суму 198 тис.грн.; ЗАТ „Аква - Інвест" на суму 190 тис.грн.; ДП „Каланчак - риборозплідник"на суму 66 тис.грн.

Станом на 01.01.2007 року в портфелі банку до погашення обліковувалися наступні боргові цінні папери:

середньострокові державні облігації (скорочено СДО) на суму 1 690 459 тис.грн.;

довгострокові амортизаційні державні облігації (скорочено ДАДО) на суму 75 554 тис.грн.;

облігації внутрішньої державної позики, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість 36 559 тис.грн.;

Єврооблігації на суму 347 тис.грн;

облігації Київської міської Ради на суму 15 000 тис.грн.;

облігації ЗАТ "Альфа-Банк" на суму 8 000 тис.грн.;

облігації АКБ СР "Укрсоцбанк" на суму 50 000 тис.грн.;

облігації ВАТ "РОДОВІД БАНК" на суму 8 000 тис.грн.;

облігації ВАТ "Укрексімбанк" на суму 100 000 тис.грн.


Примітка 3. Кошти в інших банках2006 2005
Кошти на вимогу в інших банках 1 071 170 1 202 123
Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках 122 046 803
У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу 0 0
Кредити, які надані іншим банкам 1 233 148 509 506
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 0 0
Усього 2 426 364 1 712 432
Резерви під заборгованість інших банків (54 489) (28 112)
Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів 2 371 875 1 684 320

Категорії кредитів із вищезазначених і суми, під які були створені резерви протягом року:

стандартні – 6 тис.грн.;

безнадійні – 28 556 тис.грн.

Систему внутрішнього контролю можна визначити як достатньо функціональну і надійну для проведення операцій за рахунками "НОСТРО".

Банком впроваджено систему визначення лімітів залишків коштів по кореспондентських рахунках. Банком здійснюється оцінка фінансового стану банків-контрагентів. Система внутрішнього контролю та управління ризиками є достатньою для здійснення операцій по міжбанківському кредитуванню. Розрахунок та формування резерву на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими кредитними операціями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішньобанківських положень. Керівництво Банку виважено ставиться до проведення операцій з міжбанківського кредитування, що дозволяє звести ризики до мінімально прийнятного рівня.


Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку
2006 2005
Боргові цінні папери 0 0
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 0 0
Усього 0 0

Станом на звітну дату Банком не класифіковано цінні папери як ті, що відносяться до торгового портфелю.


Примітка 5. Цінні папери на продаж2006 2005
Боргові цінні папери 20 455 25 746
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 23 757 24 111
Усього 44 212 49 857
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (22 789) (23 392)
Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів 21 423 26 465

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку


При проведенні операцій з кредитування протягом 2006 року, Банк керувався Обліковою політикою, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми нормативно-правовими актами ВАТ „Ощадбанк". Класифікація кредитного портфеля та формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями регламентується постановою правління Національного банку України № 279 від 06.07.2000 року "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" (зі змінами та доповненнями).


Кредити та заборгованість клієнтів


2006 2005
Овердрафт, у тому числі: 10 203 6 568
Сумнівні 0 0
Прострочені 148 216
Операції репо 0 0
Враховані векселі, у тому числі: 2 583 2 583
Сумнівні 2 583 2 583
Прострочені 0 0
Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі: 170 170
Сумнівні 170 170
Прострочені 0 0
Кредити в поточну діяльність, у тому числі: 3 837 069 1 696 201
Сумнівні 297 481 321 124
Прострочені 28 094 85 573
Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі: 319 275 50 014
Сумнівні 32 281 11 297
Прострочені 1 695 1 422
Іпотечні кредити, у тому числі: 286 848 241 889
Сумнівні 220 23 796
Прострочені 267 613
Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі: 86 85
Сумнівні 0 0
Прострочені 14 0
Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі: 500 300
Сумнівні 300 300
Прострочені 0 0
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 0 0
Усього кредитів 4 456 734 1 997 810
Резерви під заборгованість за кредитами (345 111) (383 113)
Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити 4 111 623 1 614 697

Структура заборгованості клієнтів по строках погашення:

короткострокові кредити – 871 019 тис.грн. або 19,5%;

довгострокові – 3 222 390 тис.грн. або 72,3%;

прострочені –30 219 тис.грн. або 0,7%;

сумнівні – 333 034 тис.грн. або 7,5%;

Станом на кінець дня 31.12.2006 року прострочена заборгованість по банку склала 30 219 тис.грн. (0,7% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 57 609 тис.грн. або в 2,9 рази.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року сумнівна заборгованість по банку склала 333 034 тис. грн. (7,5% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 28 469 тис.грн. або на 7,9%.

Кредитний портфель Банку станом на кінець дня 31.12.2006 року порівняно з даними на кінець дня 31.12.2005 року збільшився на 2 458 924 тис.грн., або в 2,2 рази, та становить 4 456 734 тис.грн.

Станом на звітну дату Банком сформовано резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в сумі 345 111 тис.грн. з них:

під стандартну заборгованість – 6 050 тис.грн.;

під нестандартну заборгованість – 339 061 тис.грн.


Рух резервів під заборгованість за кредитами

2006 2005
Залишок на 1 січня 383 113 286 415
Відрахування до резервів під: 89 216 449 939
нестандартну заборгованість 84 388 447 640
стандартну заборгованість 4 828 2 299
Списання активів за рахунок резервів (33 943) (12 168)
Зменшення резерву під: (93 275) (341 073)
нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля) (91 663) (340 215)
стандартну заборгованість (у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення) (1 612) (858)
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 345 111 383 113

Сума повернення раніше списаних кредитів за 2006 рік – 96 тис.грн., за попередній 2005 рік – 65 тис.грн.

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів склала 217 111 тис.грн. та сума недоотриманого доходу склала 65 348 тис.грн.

Вибірковою перевіркою кредитної заборгованості (оцінка фінансового стану позичальника, обслуговування заборгованості, забезпечення тощо) суттєвих порушень вимогам чинного законодавства, нормативним документам та внутрішнім положенням не встановлено.


Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення2006 2005
Боргові цінні папери 173 037 753
Резерви під знецінення цінних паперів (753) (753)
Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення 172 284 0

Резерв сформовано за векселем ЗАТ "Флора-Дельта" балансовою вартістю 753 тис.грн.

Цінні папери в портфелі Банку до погашення мають достатній рівень контролю, не містять суттєвих ризиків, якість цих активів є задовільною.


Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.


Аудиторська перевірка Національного банку України

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: