Бухучет 2000

Додаток 4


ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ


(Затверджено наказом Міністерства фінансів України

від 30 листопада 1999 р. N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185)


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосуван-ня


код

назва

код

назва1 2 3 4 5

Клас 1. Необоротні рахунки


10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Всі види діяльності
102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Всі види діяльності
112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Всі види діяльності
122

Права користування майном

123

Права на знаки для товарів і послуг

124

Права на об’єкти промислової власності

125

Авторські та суміжні з ними права

126

Гудвіл

127

Інші нематеріальні активи13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

Всі види діяльності
132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Знос нематеріальних активів14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталі

Всі види діяльності
142

Інші інвестиції в зв’язані сторони

143

Інвестиції в незв’язані сторони15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Всі види діяльності
152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Формування основного стада16

Довгостроко-ва дебіторська заборгова-ність

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Всі види діяльності
162

Довгострокові векселі одержані

163

Інша дебіторська заборгованість17

Відстрочені податкові активи


За видами відстрочених податкових активів

Всі види діяльності


18

Інші необоротні активи


За видами активів

Всі види діяльності


19

Негативний гудвіл


За видами об’єктів інвестування

Всі види діяльності


Клас 2. Запаси


20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Всі види діяльності
202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара і тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали передані у переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

Сільське господарст-во, підпри-ємства з підсобним виробницт-вом та інші
213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім’ї бджіл

217

Доросла худоба вибракувана з

основного стада

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації22

Малоцінні та швидкозношувані предмети


За видами предметів

Всі види діяльності


23

Виробництво


За видами виробництва

Всі види діяльності


24

Брак у виробництві


За видами продукції

Галузі матеріаль-ного виробницт-ва


25

Напівфабрикати


За видами напівфабрикатів

Промисло-вість


26

Готова продукція


За видами готової продукції

Промисло-вість, сільське господарст-во та інші


27

Продукція сільськогоспо-дарського виробництва


За видами продукції

Сільське господарст-во


28

Товари

281

Товари на складі

Всі види діяльності
282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка29 ……………Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи


30

Каса

301

Каса в національній валюті

Всі види діяльності
302

Каса в іноземній валюті31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Всі види діяльності
312

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті32 …………………33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Всі види діяльності
332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті34

Короткостро-кові векселі одержані

341

Короткострокові векселі одержані в національній валюті

Всі види діяльності
342

Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Всі види діяльності
352

Інші поточні фінансові інвестиції36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними партнерами

Всі види діяльності
362

Розрахунки з іноземними партнерами37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Всі види діяльності
372

Розрахунки з підзвітними особами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377

Розрахунки з іншими дебіторами38

Резерв сумнівних боргів


За дебіторами

Всі види діяльності


39

Витрати майбутніх періодів


За видами витрат

Всі види діяльності


Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань


40

Статутний капітал


За видами капіталу

Всі види діяльності


41

Пайовий капітал


За видами капіталу

Коопера-тивні організації, кредитні спілки


42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Всі види діяльності
422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал43

Резервний капітал


За видами капіталу

Всі види діяльності


44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Всі види діяльності
442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Всі види діяльності
452

Вилучені вклади і паї

453

Інший вилучений капітал46

Неоплачений капітал


За видами капіталу

Всі види діяльності


47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Всі види діяльності
472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів48

Цільове фінансування і цільові надходження


За об’єктами фінансування

Всі види діяльності


49

Страхові резерви

491

Резерви незароблених премій

Страхова діяльність
492

Резерви збитків

493

Інші страхові резерви

494

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

495

Частка перестраховиків у резервах збитків

496

Частка перестраховиків у інших страхових резервах

497

Результат зміни резервів незароблених премій

498

Результат зміни резервів збитківКлас 5. Довгострокові зобов’язання


50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності
502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503

Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Всі види діяльності
512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

Зобов’язання за облігаціями

Всі види діяльності
522

Премія за випущеними облігаціями

523

Дисконт за випущеними облігаціями53

Довгострокові зобов’язання з оренди

531

Зобов’язання з фінансової оренди

Всі види діяльності
532

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів54

Відстрочені податкові зобов’язання


За видами зобов’язань

Всі види діяльності


55

Інші довгострокові зобов’язання


За видами зобов’язань

Всі види діяльності


56 ……………57 ……………58 ……………59 ……………Клас 6. Поточні зобов’язання


60

Короткостро-кові позики

601

Короткострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності
602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603

Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

605

Прострочені позики в національній валюті

606

Прострочені позики в іноземній валюті61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Всі види діяльності
612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі видані в національній валюті

Всі види діяльності
622

Короткострокові векселі видані в іноземній валюті63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними партнерами

Всі види діяльності
632

Розрахунки з іноземними партнерами64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки з податків

Всі види діяльності
642

Розрахунки з обов’язкових платежів

643

Податкові зобов’язання

644

Податковий кредит65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

Всі види діяльності
652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

654

За індивідуальним страхуванням

655

За страхуванням майна66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

Всі види діяльності
662

Розрахунки з депонентами67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Всі види діяльності
672

Розрахунки за іншими виплатами68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами одержаними

Всі види діяльності
682

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

685

Інші розрахунки69

Доходи майбутніх періодів


За видами доходів

Всі види діяльності


Клас 7. Доходи і результати діяльності


70

Доходи від реалізації

701

Доход від реалізації готової продукції

Всі види діяльності
702

Доход від реалізації товарів

703

Доход від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу71

Інший операційний доход

711

Доход від реалізації іноземної валюти

Всі види діяльності
712

Доход від реалізації інших оборотних активів

713

Доход від операційної оренди активів

714

Доход від операційної курсової різниці

715

Одержані пені, штрафи, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Доход від списання кредиторської заборгованості

718

Одержані гранти та субсидії

719

Інші доходи від операційної діяльності72

Доход від участі в капіталі

721

Доход від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності
722

Доход від спільної діяльності

723

Доход від інвестицій в дочірні підприємства73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Всі види діяльності
732

Відсотки одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій74

Інші доходи

741

Доход від реалізації фінансових інвестицій

Всі види діяльності
742

Доход від реалізації необоротних активів

743

Доход від реалізації майнових комплексів

744

Доход від неопераційної курсової різниці

745

Доход від безоплатно одержаних активів

746

Інші доходи від звичайної діяльності75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Всі види діяльності
752

Інші надзвичайні доходи76

Страхові платежі


За видами страхування

Всі види діяльності


77 ………………78 ………………79

Фінансові результати

791

Результат основної діяльності

Всі види діяльності
792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подійКлас 8. Витрати за елементами


80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини і матеріалів

Всі види діяльності
802

Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих

803

Витрати палива й енергії

804

Витрати тари й тарних матеріалів

805

Витрати будівельних матеріалів

806

Витрати запасних частин

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

808

Витрати товарів

809

Інші матеріальні витрати81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Всі види діяльності
812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні виплати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Всі види діяльності
822

Відрахування на соціальне страхування

823

Страхування на випадок безробіття

824

Відрахування на індивідуальне страхування83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Всі види діяльності
832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833

Амортизація нематеріальних активів84

Інші операційні витрати


За видами витрат

Всі види діяльності


85

Інші затрати


За видами затрат

Всі види діяльності


86 ……………87 ……………88 ……………89 ……………Клас 9. Витрати діяльності


90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Всі види діяльності
902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг91

Загальновиробничі витрати


За видами витрат

Всі види діяльності


92

Адміністративні витрати


За видами витрат

Всі види діяльності


93

Витрати на збут


За видами витрат

Всі види діяльності


94

Інші витрати операційної діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

Всі види діяльності
942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

944

Сумнівні та безнадійні борги

945

Витрати від операційної курсової різниці

946

Витрати від знецінення запасів

947

Нестачі і витрати від псування цінностей

948

Визнані пені, штрафи, неустойки

949

Інші витрати операційної діяльності95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Всі види діяльності
952

Інші фінансові витрати96

Витрати від участі в капіталі

961

Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності
962

Витрати від спільної діяльності

963

Витрати від інвестицій в дочірні підприємства97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Всі види діяльності
972

Собівартість реалізованих необоротних активів

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

974

Витрати від неопераційних курсових різниць

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

977

Інші витрати звичайної діяльності

978

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

979

Перестрахування98

Податки на прибуток

981

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Всі види діяльності
982

Податки на прибуток від надзвичайних подій99

Надзвичайні витрати

991

Витрати від стихійного лиха

Всі види діяльності
992

Витрати від техногенних катастроф і аварій

993

Інші надзвичайні витратиКлас 0. Позабалансові рахункиЗа видами активів

01

Орендовані необоротні активи


За видами активів

Всі види діяльності


02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування прийняте для монтажу

Всі види діяльності
022

Матеріали прийняті для переробки

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

024

Товари прийняті на комісію

025

Майно в довірчому управлінні03

Контрактні зобов’язання


За видами зобов’язань

Всі види діяльності


04

Непередбачені активи і зобов’язання

041

Непередбачені активи

Всі види діяльності
042

Непередбачені зобов’язання05

Гарантії та забезпечення надані


За видами гарантій та забезпечень наданих

Всі види діяльності


06

Гарантії та забезпечення отримані


За видами гарантій та забезпечень отриманих

Всі види діяльності


07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Всі види діяльності
072

Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей08

Бланки суворого обліку


За видами бланків

Всі види діяльності


Начальник управління методології

бухгалтерського обліку

В. М. Пархоменко

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ


(Затверджено наказом Міністерства фінансів України

від 30 листопада 1999 р. N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 893/4186)


I. Загальні положення


Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.


КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ


Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.


Рахунок 10 "Основні засоби"


Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

103 "Будинки та споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"


107 "Робоча і продуктивна худоба"

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Робоча і продуктивна худоба", 108 "Багаторічні насадження" здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.


Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

13 "Знос необоротних активів"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість”

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість”

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

84 "Інші операційні витрати"

46 "Неоплачений капітал"

85 "Інші затрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

97 "Інші витрати"

71 "Інший операційний дохід"

99 "Надзвичайні витрати"

73 "Інші фінансові доходи"


74 "Інші доходи"Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"


Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди"

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"

114 "Природні ресурси"

115 "Інвентарна тара"

116 "Предмети прокату"

117 "Інші необоротні матеріальні активи"

На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.

На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафту, газу тощо).

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: