Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Форми бухгалтерської звітності

Форми бухгалтерської звітності

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни «Бухгалтерський облік»


Форми бухгалтерської звітності

Зміст


Залишки рахунків на початок кварталу

Журнал реєстрації господарських операцій за квартал

Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

Оборотна відомість за квартал

Баланс

Звіт про фінансові результати

Список використаної літератури

1. Залишки рахунків станом на 1 січня 2008 р., грн.

№ рахунку Назва рахунку Сума, грн.


Дебет Кредит
10 Основні засоби 450000
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 5000
12 Нематеріальні активи 25000
131 Знос основних засобів 150000
132 Знос інших необоротних матеріальних активів 2500
151 Капітальне будівництво 14900
201 Сировина та матеріали 55000
203 Паливо 3600
30 Каса 250
311 Поточні рахунки в національній валюті 165000
312 Поточні рахунки в іноземній валюті 3500
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 27500
372 Розрахунки з підзвітними особами 350
375 Розрахунки по відшкодуванню збитків 1400
38 Резерв сумнівних боргів 3500
40 Статутний капітал
550000
424 Безкоштовно отримані необоротні активи
13695
441 Прибуток нерозподілений
6000
451 Вилучені акції
15000
46 Неоплачений капітал
28000
473 Забезпечення гарантійних зобов’язань
6880
601 Короткострокові кредити в національній валюті
30000
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
16100
641 Розрахунки по податках
2700
651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню
960
652 Розрахунки по соціальному страхуванню
120
653 Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття
45
661 Розрахунки по заробітній платі
3000
685 Розрахунки з іншими кредиторами
9000
УСЬОГО: 595500 595500

2. Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн.. Кореспонденція рахунківДебет Кредит
1 Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно нові основні засоби по первісній вартості на суму

1500


10


424

2 Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок автомобілем

18900


10


40

3 Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості

2650


201


745

4

Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

а) вартість МШП

б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити)


9900

1980


22

641


631

631

5

Перераховано з поточного рахунку у національній валюті:

а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4)

б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць із розрахунку 42% річних)


11880


415,80


311

631


631


601

311


311

6

Відпущені зі складу МШП:

а) на загально виробничі потреби

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) відділу збуту


1920


64

360


91


23

93


22


22

22

7

Відпущені зі складу матеріали:

а) у виробництво для виготовлення продукції

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення

г) для капітального будівництва


20950


6500


780


840


23


23


91


151


201


201


201


201

8

Відпущене зі складу паливо:

а) на адміністративно-управлінські потреби

б) на потреби відділу збуту


1480

421


92

93


203

203

9

Отримані від постачальника на склад матеріали:

а) вартість матеріалів

б) податковий кредит по ПДВ


21300

4260


201

641


631

631

10 Перераховано з поточного рахунку в національній валюті постачальнику за матеріали (див.операцію 9)

25560


631


311

11

Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи:

а) здані на склад запасні частини для устаткування

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)


296


0


207


301


372


372

12

Зроблено ремонт і модернізація комп’ютера:

а) придбані

- материнська плата

- сканер

б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

в) поданий рахунок підрядної організації:

- за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу

- за установлювання сканера

- ПДВ (суму визначити)

г) прийнятий комп’ютер у експлуатацію


365

838


240,60


90

39

25,80

1203


152

152


641


631

631

641

10


631

631


631


311

311

631

152

13

Нараховано заробітну плату:

а) основна заробітна плата робітникам

б) основна заробітна плата персоналу керування цехами

в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу

г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту

д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

є) премія робітникам

ж) премія адміністративно-управлінському персоналу

з) оплата тимчасової непрацездатності


17000


3900


4580


1020


1990

3100


2490

750


23


91


92


93


151

23


92

652


661


661


661


661


661

661


661

661

14

Утримано з заробітної плати:

а) прибутковий податок

б) у Пенсійний фонд

в) на соціальне страхування на випадок безробіття

г) страхові внески


д) аліменти


5500

696,60


174,15

348,30

750

120


661

661


661

661

661

661


641

651


653

652

652

685

15

Згідно до законодавства України, нараховані платежі:

а) Пенсійний фонд

1 - робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

б) фонд соціального страхування

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

в) фонд соціального страхування на випадок безробіття

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом


6673,20

1294,80

2347,24

338,64


660,68


201

39

70,70

10,20


19,90


261,30

50,70

91,91

13,26


25,87


23

91

92

93


151


23

91

92

93


151


23

91

92

93


151


651

651

651

651


651


652

652

652

652


652


653

653

653

653


653

16

Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми:

а) від покупців за відвантажену продукцію

б) пеня за невиконання договірних зобов’язань


20000

820


311

361


361

715

17

Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті (суми визначити):

а) у Пенсійний фонд

залишок на початок кварталу

б) у фонд соціального страхування

залишок на початок кварталу

в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття

залишок на початок кварталу

г) прибутковий податок

залишок на початок кварталу

д)страхові внески

є) аліменти


12011,16

960

340,80

120


617,19

45

5500

2700

348,30

120


651

651

652

652


653

653

641

641

652

685


311

311

311

311


311

311

311

311

311

311

18

Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті:

а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити)

б) для оплати витрат на відрядження


27240.95

387


30

30


311

311

19

Виплачені з каси суми:

а) заробітна плата

б) менеджеру зі збуту на відрядження


26985

387


661

372


30

30

20 Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк на поточний рахунок (суму визначити)

255.95


661

311


662

661

21

По встановлених нормах нарахована амортизація:

а) основних фондів виробничого призначення

б) основних фондів загальногосподарського призначення

в) основних фондів пов’язаних із збереженням і транспортуванням готової продукції

г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення


890


286


125


149


23


91


93


92


131


131


131


131

22

Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про відрядження:

а) витрати склали

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)


329


58


93


30


372


372

23 Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції

410


631


311

24 Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.)

305$

(1656,15)


30312


25 Інвалюта видана у підзвіт

305$

(1656,15)

372 30
26

Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон:

а) витрати склали (курс НБУ не змінився)


б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити)


302$

(1639,86)

3$

(16,29)


92


30

312


372


372

30

27 Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою

489


30


375

28 Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20)

255.95


30


311

29 Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам

255.95


662


30

30 Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по короткостроковому кредиту

11880


601


311

31

Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати (суму визначити):

а) що розподіляються

б) нерозподілені


8270,50

0


23

901


91

91

32 Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити, незавершеного виробництва немає)

63910


26


23

33 Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами

121200


361


701

34 Нараховане податкове зобов’язання по ПДВ (суму визначити)

20200


701


641

35 Відображено формування резерву сумнівних боргів

5200


94


38

36 Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити)

63910


901


26

37

Віднесені на рахунок фінансових результатів:

а) доходи діяльності (суму визначити)


б) витрати діяльності (суму визначити)101000

2650

820

63910

12848,71

2617,10

5200


701

745

715

79

79

79

79


79

79

79

901

92

93

94

38 Нараховано податок на прибуток (суму визначити)

4973,55

98

79

641

98

39 Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити)

14920,64


79


441

40

Перераховані платежі в бюджет (суми визначити):

а) податок на додану вартість

б) податок на прибуток


13693,60

4973,55


641

641


311

311


РАЗОМ за квартал (суму визначити)Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

10 «Основні засоби»
424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01 450000

Залишок на 1.01
13695

Операції: № 1

2

12г

1500

18900

1203Операції: № 11500
Оборот за квартал 21603

Оборот за квартал
1500
Залишок на 30.03 471603

Залишок на 30.03
15195

40 «Статутний капітал»
201 «Сировина й матеріали»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01
550000
Залишок на 1.01 55000

Операції: № 218900

Операції: № 3

2650


21300


20950

6500

780

840

Оборот за квартал
18900
Оборот за квартал 23950 29070
Залишок на 30.03
568900
Залишок на 30.03 49880

22 «МШП»
745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01

Операції: № 4а

9900

1920

64

360


Операції: № 3

37а


2650

2650
Оборот за квартал 9900 2344
Оборот за квартал 2650 2650
Залишок на 30.03 7556

Залишок на 30.03


631 «Розрахунки з вітч.постачальн»
311 «Поточні рахунки в нац. валюті»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01
16100
Залишок на 1.01 165000

Операції: № 4а

10

12а

12б

12в

23


11880

415,80


25560


129

410

9900

1980


21300

4260


1203

240,60

25,80


Операції: № 5а

10

12в

16а

16б

17а

17б

17в

17г

17д

17є

18а

18б

20

23

28

30

40а

40б

11880


20000

820


255,95

11880

415,80

25560

129


12971,16

460,80

662,19

8200

348,30

120

27240.95

387


410

255,95

11880

13693,6

4973,55

Оборот за квартал 38394,8 38909,4
Оборот за квартал 32955,95 119588,3
Залишок на 30.03
16614,6
Залишок на 30.03 78367.65

91 «Загально виробничі витрати»
23 «Виробництво»

Сума, грн..

Сума, грн..

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01

Операції: № 6а

13б

15а

15б

15в

21б

31а

1920

780

3900

1294,80

39

50,70

286


8270,50


Операції: № 6б

13а

13є

15а

15б

15в

21а

31а

32

64

20950

6500

17000

3100

6673,20

201

261,30

890

8270,50


63910

Оборот за квартал 8270,50 8270,50
Оборот за квартал 63910 63910
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03


93 «Витрати на збут»
151 «Капітальне будівництво»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01 14900

Операції: № 6в

13г

15а

15б

15в

21в

22а

37б

360

421

1020

338,64

10,20

13,26

125

329


2617,10


Операції: № 7г

13д

15а

15б

15в


840

1990

660,68

19,90

25,87


Оборот за квартал 2617,1 2617,10
Оборот за квартал 3536,45
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03 18436,45

92 «Адміністративні витрати»
203 «Паливо»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01 3600

Операції: № 8а

13в

13ж

15а

15б

15в

21г

26а

37б

1480

4580

2490

2347,24

70,70

91,91

149

1639,8612848,71


Операції: № 8а1480

421

Оборот за квартал 12848,71 12848,71
Оборот за квартал
1901
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03 1699

207 «Запасні частини»
152 «Придбання основних засобів»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01

Операції: № 11а


296

Операції: № 12а

12г

1203

1203

Оборот за квартал 296

Оборот за квартал 1203 1203
Залишок на 30.03 296

Залишок на 30.03


661 «Розрахунки за заробітною платою»
651 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01
3000
Залишок на 1.01
960

Операції: № 13а

13б

13в

13г

13д

13є

13ж

13з

14а

14б

14в

14г

14д

19а

20


5500

696,60

174,15

1098,30

120

26985

255.95

17000

3900

4580

1020

1990

3100

2490

750


255.95


Операції:№ 14б

15а

17а


12971,16


696,60

11314,56


Оборот за квартал 34830 35085.95
Оборот за квартал 12971,16 12011,16
Залишок на 30.03
3255.95
Залишок на 30.03


685 «Розрахунки з ін. кредиторами»
361 «Розрахунки з вітч. покупцями»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01
9000
Залишок на 1.01 27500

Операції: № 14д

17є


120

120

Операції: № 16а

16б

33


820

121200

20000

820

Оборот за квартал 120 120
Оборот за квартал 122020 20820
Залишок на 30.03
9000
Залишок на 30.03 128700

652 «Розрахунки за соц. страх.»
38 «Резерв сумнівних боргів»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01
120
Залишок на 1.01
3500

Операції: № 13з

14г

15б

17б

17д

750


460,80

348,30


1098,30

340,80


Операції: № 35
5200
Оборот за квартал 1559,10 1439,10
Оборот за квартал
5200
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03
8700
653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття»
641 «Розрахунки за податками» (Податок на прибуток)

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01
45
Залишок на 1.01

Операції: № 14в

15в

17в662,19

174,15

443,04


Операції: № 38

40б4973,55

4973,55
Оборот за квартал 662,19 617,19
Оборот за квартал 4973,55 4973,55
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03


641 «Розрахунки за податками» (ПДВ)
641 «Розрахунки за податками» (НДФЛ)

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01
2700

Операції: № 4б

12б

12в

34

40а

1980

4260

240,60

25,80


13693,60


20200


Операції: № 14а

17г8200

5500
Оборот за квартал 20200 20200
Оборот за квартал 8200 5500
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03


715 «Одержані пені, штрафи»
131 «Знос основних засобів»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01
150000

Операції: № 16б

37а


820

820

Операції: № 21а

21б

21в

21г890

286

125

149


Оборот за квартал 820 820
Оборот за квартал
1450
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03
151450

30 «Каса»
372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01 250

Залишок на 1.01 350

Операції: № 18а

18б

19а

19б

22б

24

25

26б

27

28

29

27240,95

387


58

1656,15


16,29

489

255,95


26985

387


1656,15

16,29


255,95


Операції: № 11а

19б

22а

22б

25

26а

26б387


1656,15


296


329

58


1639,86

16,29


Оборот за квартал 30103,34 29300,39
Оборот за квартал 2043,15 2339,15
Залишок на 30.03 1052,95

Залишок на 30.03 54

662 «Розрахунки з депонентами»
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01 3500

Операції: № 20

29


255,95

255,95

Операції: № 24

26б16,29

1656,15
Оборот за квартал 255,95 255,95
Оборот за квартал 16,29 1656,15
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03 1860,14

375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків»
601 «Короткострокові кредити в нац.валюті»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01 1400

Залишок на 1.01
30000
Операції: № 27
489

Операції: № 5а

3011880

11880
Оборот за квартал
489
Оборот за квартал 11880 11880
Залишок на 30.03 911

Залишок на 30.03
30000

26 «Готова продукція»
701 «Дохід від реалізації готової продукції»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01

Операції: № 32

36

63910

63910


Операції: № 33

34

3720200

101000

121200
Оборот за квартал 63910 63910
Оборот за квартал 121200 121200
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03


94 «Інші витрати операційної діяльності»
901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01

Операції: № 35

37б

5200

5200


Операції: № 36

37б


63910

63910

Оборот за квартал 5200 5200
Оборот за квартал 63910 63910
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03


98 «Податок на прибуток»
79 «Фінансові результати»

Сума, грн.

Сума, грн.

дебет кредит

дебет кредит
Залишок на 1.01


Залишок на 1.01

Операції: № 38 4973,55

4973,55Операції: № 37а

37б

38

39


84575,81

4973,55

14920,64

104470


Оборот за квартал 4973,55 4973,55
Оборот за квартал 104470 104470
Залишок на 30.03


Залишок на 30.03


441 «Прибуток нерозподілений»

Сума, грн.

дебет кредит
Залишок на 1.01
6000
Операції: № 39
14920,64
Оборот за квартал
14920,64
Залишок на 30.03
20920,64

4. Оборотна відомість за квартал

№ рахунку Найменування рахунку Сальдо початкове Обороти за квартал Сальдо кінцеве


Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
10 Основні засоби 450000
21603
471603
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 5000


5000
12 Нематеріальні активи 25000


25000
131 Знос основних засобів
150000
1450
151450
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
2500


2500
151 Капітальне будівництво 14900
3536,45
18436,45
152 Придбання основних засобів

1203 1203

201 Сировина й матеріали 55000
23950 29070 49880
203 Паливо 3600

1901 1699
207 Запасні частини

296
296
22 МШП

9900 2344 7556
23 Виробництво

63910 63910

26 Готова продукція

63910 63910

30 Каса 250
30103,34 29300,39 1052,95
311 Поточні рахунки в національній валюті 165000
32955,95 119588,3

78367,65312 Поточні рахунки в іноземній валюті 3500
16,29 1656,15 1860,14
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 27500
122020 20820 128700
372 Розрахунки з підзвітними особами 350
2043,15 2339,15 54
375 Розрахунки по відшкодуванню збитків 1400

489 911
38 Резерв сумнівних боргів
3500
5200
8700
40 Статутний капітал
550000
18900
568900
424 Безоплатно отримані необоротні активи
13695
1500
15195
441 Прибуток нерозподілений
6000
14920,64
20920,64
451 Вилучені акції 15000


15000
46 Неоплачений капітал 28000


28000
473 Забезпечення гарантійних зобов’язань
6880


6880
601 Короткострокові кредити в нац.валюті
30000 11880 11880
30000
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
16100 38394,80 38909,40
16614,6
641 Розрахунки за податками (податок на прибуток)

4973,55 4973,55

641 Розрахунки за податками (ПДВ)

20200 20200

641 Розрахунки за податками (НДФЛ)
2700 8200 5500

651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню
960 12971,16 12011,16

652 Розрахунки за соціальним страхуванням
120 1559,10 1439,10

653 Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття
45 662,19 617,19

661 Розрахунки за заробітною платою
3000 34830 35085.95
3255.95
662 Розрахунки з депонентами

255,95 255,95

685 Розрахунки з іншими кредиторами
9000 120 120
9000
701 Дохід від реалізації готової продукції

121200 121200

715 Одержані пені, штрафи

820 820

745 Дохід від безоплатно одержаних активів

2650 2650

79 Фінансовий результат

104470 104470

901 Собівартість реалізованої готової продукції

63910 63910

91 Загально виробничі витрати

8270,50 8270,50

92 Адміністративні витрати

12848,71 12848,71

93 Витрати на збут

2617,10 2617,10

94 Інші витрати операційної діяльності

5200 5200

98 Податок на прибуток

4973,55 4973,55


Всього 789500 794500 836453,79 836453.79 833416,19 833416.19

Баланс


Додаток до стандарту 2

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 25000 25000
первісна вартість 011 25000 25000
накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 14900 18436.45
Основні засоби:
залишкова вартість 030 302500 322653
первісна вартість 031 455000 476603
знос 032 ( 152500 ) ( 153950 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 (
) (
)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 342400 366089.45
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 58600 59431
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 24000 120000
первісна вартість 161 27500 128700
резерв сумнівних боргів 162 ( 3500 ) ( 8700 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1750 965
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 165250 79420.60
в іноземній валюті 240 3500 1860.14
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 253100 261676.74
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 595500 627766.19
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 550000 568900
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 13695 15195
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6000 20920.64
Неоплачений капітал 360 ( 28000 ) ( 28000 )
Вилучений капітал 370 ( 15000 ) ( 15000 )
Усього за розділом I 380 526695 562015.64
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410 6880 6880
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430 6880 6880
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 30000 30000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 16100 16614.60
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 2700 0
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 1125 0
з оплати праці 580 3000 3255.95
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 9000 9000
Усього за розділом IV 620 61925 58870.55
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 595500 627766.19
Керівник

Головний бухгалтер


6.Звіт про фінансові результати

I. Фінансові результати
Стаття Код рядка

За звітний
період

За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг) 010 121200


Податок на додану вартість 015 20200
Акцизний збір 020 0
025 0


Інші вирахування з доходу 030 0


Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 035 101000
Собівартість реалізованої продукцiї (товарів, робіт, послуг) 040 63910
Валовий :
прибуток 050 37090


збиток 055 0
Інші операційні доходи 060 820
Адміністративні витрати 070 12848.71
Витрати на збут 080 2617.10


Інші операційні витрати 090 5200


Фінансові результати від операційної діяльності :
прибуток 100 17244.19


збиток 105


Доход від участі в капіталі 110 0
Інші фінансові доходи 120 0
Інші доходи 130 2650
Фінансові витрати 140 0
Втрати від участі в капіталі 150 0
Інші витрати 160 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 19894.19


збиток 175Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4973.55
Фінансові результати від звичайної діяльності :
прибуток 190 14920.64


збиток 195Надзвичайні :
доходи 200 0


витрати 205 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0


Чистий :
прибуток 220 14920.64


збиток 225
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 30971


Витрати на оплату праці 240 35580
Відрахування на соціальні заходи 250 23392.45
Амортизація 260 1450
Інші операційні витрати 270 0
Разом 280 91393.45III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310


Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320


Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330


Дивіденди на одну просту акцію 340
Директор _________________________ / . . /

(підпис)
Бухгалтер _________________________ / . . /

(підпис)
Список використаної літератури


Верига А.В., Кондрашова Т.Н. Бухгалтерський учт: Учеб.-метод.пособие./ Изд.2-е дополн., переработанное. Донецк: Норд-Пресс, 2007. – 242с.

Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие Контракты, 2004. – 832с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: