Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облік операцій основних господарських процесів

Облік операцій основних господарських процесів

Зміст


Вступ

Баланс підприємства на початок звітного періоду

1.Синтетичний облік придбання матеріалів

2.Синтетичний облік виробництва продукції

3.Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів

Схема рахунків Т-подібної форми

Оборотно-сальдова відомість

Баланс підприємства на кінець звітного періоду

Висновок


ВСТУП


Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби-будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Є три види господарського обліку:

1)оперативно-технічний облік;

2)статистичний облік;

3)бухгалтерський облік.

Між всіма галузями промисловості існує певний зв’язок. Він полягає у тому, що результати діяльності однієї галузі є засобами чи предметами праці іншої галузі.

Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації.

Стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду постійно змінюється. Це відбувається з коштами підприємства, що беруть участь в господарських операціях.

Виділяють такі типи господарських операцій:

1 тип - зміни відбуваються в активі балансу. Відбувається переміщення однієї й тієї ж самої суми з однієї статті в іншу.

2 тип - зміни відбуваються лише в пасиві балансу. За рахунок зменшення одного джерела збільшується інше.

3 тип - дана операція збільшує баланс підприємства (його актив і пасив).

4 тип, внаслідок даної операції баланс підприємства зменшується, бо зменшується актив і пасив підприємств.

Для того щоб бухгалтер і всі інші працівники підприємства ефективніше використовували свій робочий час потрібно автоматизувати їхню роботу. Бухгалтеру необхідно працювати в спеціальних програмах тому, що так він зекономить свій робочий час.

В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема 1С-Бухгалтерія, парус та інші. Основні можливості таких програм полягають у тому, що вони передбачають ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства, ведення всієї необхідної звітності та різноманітних документів за синтетичним і аналітичним обліком. Це говорить про необхідність відповідного АРМ Бухгалтера, тому що це буде передумовою ефективної діяльності підприємства.

Для того щоб покращити роботу підприємства необхідно6 використовувати новітнє обладнання, згідно науково-технічному прогресу, удосконалювати бухгалтерську звітність та виконувати аудиторську перевірку. Також треба виявити фактори, які зменшують дохідність підприємства.


Баланс підприємства на початок звітного періоду


Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов’язання станом на певну дату.

Баланс складається з двох частин:

1)активу, де представлені господарські засоби.

2)пасиву, де згруповані їхні джерела

Основними елементами бухгалтерського балансу є стаття. Стаття бухгалтерського балансу - це показник що відображає стан окремого виду господарських засобів чи джерел їх утворення на відповідну дату.

Активи складаються з трьох розділів:

1.Необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи.

2.Оборотні активи: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

3.Витрати майбутніх періодів.

Пасив бухгалтерського балансу складається з 5 розділів:

1.Власний капітал

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

3.Довгострокові зобов’язання

5.доходи майбутніх періодів

Бухгалтерський баланс представляється у вигляді таблиці, ліва частина якої називається активом, а права - пасивом. Баланс означає рівність, рівновагу. Підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.

Сума залишків на 1 січня 2009 р.(грн.)

Назва рахунків:

Основні засоби - 407420

Сировина і матеріали - 290900

Паливо-2470

Каса-18,2

Поточний рахунок у банку-26000

Розрахунки з підзвітними особами-7,8

Розрахунки з постачальниками-6162

Статутний капітал-453245

Розрахунки з оплати праці-8970

Короткострокові кредити банків-3900

Виробництво-3900

Готова продукція-7280

Розрахунки за податками-39

Результат основної діяльності-4680

Складаємо початковий баланс


Початковий баланс підприємства станом 1 січня 2009р.

Актив Сума,грн. Пасив Сума,грн.
1 2 3 4
Основні засоби 407 420,00 Розрахунки з постачальниками 6 162,00
Сировини і матеріали 29 900,00 Статутний капітал 453 245,00
Паливо 2 470,00 Розрахунки з оплати праці 8 970,00
Каса 18,20 Короткостроковий кредит банків 3 900,00
Поточний рахунок у банку 26 000,00 Розрахунки за податками 39,00
Розрахунки з підзвітними особами 7,80 Результат основної діяльності 4 680,00
Виробництво 3 900,00

Готова продукція 7 280,00

Баланс 476 996,00 Баланс 6,00

1. Синтетичний облік придбання матеріалів


Матеріальні ресурси – це сукупність засобів виробництва та предметів використання, якими володіє підприємство на даний період.

Матеріали – це речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці, які являють собою все те , на що направлена людська праця, на що людина діє, задовольняючи всі власні та суспільні потреби. Матеріали поділяються на основні та допоміжні. Основні матеріали – це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту. Допоміжні матеріали – це ті що спів діють виробництву продукції. Сюди відносять матеріали, що використовуються засобами праці.

Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно-обгрунтованих норм їх використання.

Основна інформація щодо запасів визначається ПсБО 9.Структура ПсБО 9 "Запаси":

1)Загальні положення;

2)Визначення та первісна оцінка запасів;

3)Оцінка вибуття запасів;

4)Оцінка запасів на дату балансу;

5)Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження виробничих запасів, а по кредиту – вибуття.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження МШП, а по кредиту їх вибуття, списання.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 25 відображаються надходження напівфабрикатів, а по кредиту – вибуття.

Рахунок 26 "Готова продукція" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображають надходження готової продукції, а по кредиту – відпуск готової продукції за фактичною собівартістю.


Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п Зміст господарських операцій Первинні документи Кореспонденція Сума,грн. тип г.о.Д К часткова загальна
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Надійшли на склад підприємства від бази "Постачальник" по платіжній вимозі №35 Прибуткові ордери №1,2

—матеріали
201 631 34450 38350 ІІІ

—паливо
203 631 3900
ІІІ
2. АТП 1 за перевезення на склад: Платіжна вимога

—матеріалів
201 631 455 728 ІІІ

—палива
203 631 273
ІІІ
3. Одержано по чеку: Прибуткові касові ордери №1,2,3

—на заробітну плату
301 311 8970 9133,8 IV

—на господарські потреби
301 311 156
I

—від Іванченка О.С. Залишки підзвітних сум
301 372 7,8
I
4. Видано Петренку П.В. Під звіт на господарські витрати Видатковий касовий ордер №1 372 301 130 130 I
5. Зараховано короткостроковий кредит банку(*) Виписки банку з поточного рахунку №1,2 311 601 39000 39000 ІІІ

Оплачені платіжні вимоги:


—№35 бази "Постачальник"
631 311 38350 45240 IV

—№1 АТП 1
631 311 728
IV

—№116 фабрики "Вікторія"
631 311 6162
IV
6. Нарахована заробітна плата за розвантаження одержаних: Розрахункова платіжна відомість №1

—матеріалів
201 661 169 312 ІІІ

—палива
203 661 143
ІІІ
7. Надійшли на склад від заводу "Світанок" по платіжній вимозі №45 матеріали Прибутковий ордер №3 201 631 10400 10400 ІІІ
8. Звіт Петренка П.В. на витрати по доставці на склад: Авансовий звіт №1

—матеріалів
201 372 52 132,6 I

—палива
203 372 80,6
I
9. Видано: Видаткові касові ордери №2,3

—Петренку П.В. Перевитрату по авансовому звіту №1
372 301 2,6 8972,6 I

—по відомості №2 ЗП за грудень
661 301 8970
IV
10. Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання(безоплатним є додатковий капітал) Акт №1 104 424 15600 15600 ІІІ

2. Синтетичний облік виробництва продукції


Відповідно до ПсБО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Відповідно до цього стандарту до виробничої собівартості продукції включають: прямі матеріальні витрати; витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції ( робіт, послуг) установлюється підприємством. До прямих виробничих витрат включають витрати,що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Виробничі процеси являють собою другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу є формування витрат на виробництво продукції. Для узагальнення інформації про ці витрати у плані рахунків передбачено рахунок 23 "Виробництво". Рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображаються прямі, матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від продукції, послуг. З кредиту списується сума фактичної виробничої собівартості, завершеної виробничої продукції( у дебет рахунку 26), виконання робіт і послуг ( у дебет рахунку 90)


Господарські операції підприємства "Дубок"

№п/п Зміст господарських операцій Первинні документи Кореспонденція Сума,грн. тип г.о.Д К часткова загальна
1 2 3 4 5 6 7 8
11. Відпущено зі складу на виробництво: Вимоги №1-10

—основні матеріали
23 201 30940 32500 I

—паливо
23 203 1560
I
12. Енергозбуту за використану на виробництво електроенергію Платіжна вимога №2 23 631 1170 1170 ІІІ
13. Нарахована ЗП виробничим робітникам Відомість №2 23 661 15990 15990 ІІІ

Утримано податки для внеску в бюджет(із ЗП)
661 641 780 780 II
14. Міськ газу за використаний на виробництві природній газ Платіжна вимога №3 23 631 910 910 ІІІ
15. Відпущено зі складу на виробництво матеріали Вимоги №11-20 23 201 15600 15600 I
16. Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали Накладна №1 201 23 390 390 I
17 Перераховано в бюджет утримані із ЗП податки Виписка з банку поточного рахунку 641 311 819 819 IV

Видано по чеку ЗП
301 311 6500 6500 I
18. Видано аванс в розрахунок ЗП за січень Видатковий касовий ордер №4 661 301 6500 6500 IV
19. Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів(визначити суму з урахуванням залишку - С незавершеного виробництва на кінець місяця).С=6500 Відомість випуску готової продукції 26 23 63180 63180 I

3. Синтетичний облік реaлізації продукції і фінансових результатів


Реалізація продукції – це відвантаження продукції покупцеві за певну суму коштів.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу.

До доходів і втрат належать:

1)Доходи від надання окремого майна в оренду;

2)Штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів;

3)Доходи, одержані на території України та за її межами;

4)Доходи і витрати з переоцінки виробничих запасів готової продукції, товарів;

5)Доходи від надання комерційного кредиту;

6)Виручка від продажу іноземної валюти і витрати на її придбання;

7)Витрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норму природніх витрат у тому випадку коли не встановлені винуватці;

8)Витрати за анульваними виробничими замовленнями;

9)Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та інше.

Фінансові результати поділяють за видами діяльності на прибутки( збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

Розрахунок фінансового результату:

1)Від операційної діяльності


ФРод= ВП(з) + ІОД – ( АВ + ВЗ + ІОВ)


2)розрахунок прибутку від звичайної діяльності до оподаткування

ФРзд= ФРод + [(ДК + ІФД + ІД) – ФВ+ВК+ІВ]


3)розрахунок фінансового результату прибутку від звичайної діяльності:


П(З) = ПЗзд - ППприб


4)Розрахунок чистого прибутку або збитку


ЧП(З) = ФФзд ± Днд ±ППнд±Внд±ЗППнд


Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної та надзвичайних подій. На кредиті відображають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебеті - суми в порядку закриття рахунку обліку витрат. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунку 144 " Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)".


Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п Зміст господарських операцій Первинні документи Кореспонденція Сума,грн. тип г.о.Д К часткова загальна
1 2 3 4 5 6 7 8
20. Надійшов без оплати від заводу "Світанок" фрезерувальний верстат Акт №2 104 424 5850 5850 ІІІ
21. Зараховано виручку(дохід) від реалізації продукції Виписка банку з поточного рахунку 311 701 70200 70200 ІІІ

Видано по чеку:


—на ЗП
301 311 312 520 I

—на транспортні витрати
301 311 208
I
22. Списується фактична собівартість реалізованої продукції(зменшення доходу від реалізації продукції) Довідка бухгалтерії 701 26 66300 66300 IV
23. Видано: Видаткові касові ордери №5,6

—експедитору Іванченку О.С. під звіт на транспортні витрати
372 301 208 520 I

—Зп робітникам
661 301 312
IV
24. АТП 1 за доставку продукції зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям(ці витрати зменшують дохід від реалізації продукції) Платіжна вимога №27 701 631 390 390 II
25. Списано в часткове погашення заборгованості по короткостроковому кредиту банку. Виписка банку з поточного рахунку 601 311 36400 36400 IV

Списано по платіжних вимогах постачальників:


—енергозбуту
631 311 1170 2470 IV

—міськ газу
631 311 910
IV

—АТП 1
631 311 390
IV
26. Авансовий звіт Іванченка О.С. Про виплати по відвантаженню покупцям готової продукції(зменшення доходу від реалізації) Авансовий звіт №3 701 372 206,7 206,7 IV
27. Списується результат основної діяльності (дохід або збиток) від реалізації продукції за січень(визначити суму по даних поточного обліку) Довідка бухгалтерії 701 791 3303,3 3303,3 II
Разом: 498498 498498

Схема рахунків Т-подібної форми


Бухгалтерський рахунок – це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов’язання та власного капіталу підприємства, установи, організації. За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця Т-подібної форми, ліва частина якої називається дебет, а права – кредит.

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні. Пасивні та активно-пасивні. Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів за їх складом і розміщенням; вони відображають зміст активної частини бухгалтерського балансу. В активних рахунках надходження або збільшення господарських засобів відображається по дебету, а вибуття, витрачання чи зменшення – по кредиту. Сальдо на активних рахунках завжди буде по дебету. Пасивні рахунки призначені для обліку джерел засобів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини балансу. В пасивних рахунках збільшення джерел засобів відображається по кредиту рахунку, а зменшення – по дебету. Сальдо на пасивних рахунках завжди відображається по кредиту.

Активно-пасивні рахунки – це рахунки в яких сальдо може бути і по дебету у по кредиту. Якщо на поточному активно-пасивному рахунку сальдо буде по дебету то його призначення як активного рахунка і відобразити слід в активі балансу. Якщо ж по кредиту то навпаки. До активно-пасивних рахунків належать рахунки - розрахунки.


Відкриваємо синтетичні рахунки

Д 10"Основні засоби" К Д 201"Сировина і матеріали" К
Споч=407420

Споч=29900

10) 15600

1) 34450 11) 30940
20) 5850

2) 455 15) 15600
6) 169

Об.Д= 21450 Об.К= 0
7) 10400

8) 52

Скін=428870

16) 390

Об.Д= 45916 Об.К= 46540
Скін= 29276

Д 203"Паливо" К Д 301"Каса" К
Споч= 2470

Споч= 18,2

1)3900 11) 1560
3) 9133,8 4) 130
2) 273

17) 6500 9) 8972,6
6) 143

21) 520 18) 6500
8) 80,623) 520
Об.Д= 4396,6 Об.К= 1560
ОБ.Д= 16153,8 Об.К= 16122,6
Скін= 5306,6

Скін= 49,4

Д 311"Поточний рахунок" К Д 372"Розрах.з підзвітними особами" К
Споч= 26000

Споч= 7,8

5) 39000 3) 9126
4) 130 3) 7,8
21) 70200 5) 45240
9) 2,6 8) 132,6


17) 7319
23) 208 26) 206,7


25) 36870


21) 520
Об.Д= 340,6 Об.К= 347,1
Од.Д= 109200 Об.К= 101075
Скін= 1,3

Скін= 34125

Д 26"Готова продукція" К Д 23"Виробництво" К
Споч= 7280

Споч= 3900

19) 63180 22) 66300
11) 32500 16) 390
12) 1170 19) 63180
Об.Д= 63180 Об.К= 66300
13) 15990

14) 910

Скін= 4160

15) 15600

Об.Д= 66170 Об.К= 63570
Скін= 6500


Д 631"Розрахунки з постачальниками" К Д 40"Статутний капітал" К


Споч= 6162


Споч= 453245

5) 45240 1) 38350
Об.Д= 0 Об.К= 0

25) 2470 2) 728


7) 10400


Скін= 453245


12) 1170


14) 910


24) 390
Д 661"Розрахунки з оплати праці" К

Об.Д= 47710 Об.К= 51948


Споч= 8970


Скін= 10400
18) 6500 6) 312
9) 8970 13) 15990
Д 601"Короткостроковий кредит банку" К 23) 312

13) 780Споч= 3900
Об.Д= 16562 Об.К= 16302
25) 36400 5) 39000


Скін= 8710
об.Д= 36400 Об.К= 39000


Скін= 6500
Д 791"Результат основної діяльності" К
Д 641"Розрахунки за податками" К

Споч= 4680


Споч= 39


27) 3303,3
17) 819 13) 780
Об.Д= 0 Об.К= 3303,3
Об.Д= 819 Об.К= 780


Скін= 7983,3


Скін= 0
Д 701"Дохід від реалізації" К Д 424"Безоплатно одерж. Необ. активи" К


Споч= 0


Споч= 0
22) 66300 21) 70200


10) 15600
24) 39020) 5850
26) 206,7

27) 3303,3

Об.Д= 0 Об.К= 21450
Об.Д= 70200 Об.К= 70200


Скін= 21450


Скін= 0

Оборотно-сальдова відомість


Для контолю за правильністю і відповідністю записів по синтетичних і аналітичних рахунках щомісяця складають оборотні відомості( оборотно-сальдові відомості), в яких відображаються початкові і кінцеві залишки та операції по дебету і кредиту даних синтетичних рахунків, виконані за даний звітний період (за місяць).


Назва рахунку Залишок на поч.року Обороти Залишок на кінець року

Д К Д К Д К
1 2 3 4 5 6 7
Разом ∑1 ∑1 ∑2 ∑2 ∑3 ∑3
У цій відомості ми повинні вийти на рівність сум трьох пар чисел. Це буде свідчити про правильність розрахунків.


Назва рахунку Залишок на поч.року Обороти Залишок на кінець року

Д К Д К Д К
1 2 3 4 5 6 7
Основні засоби 407 420,00 - 21 450,00 0,00 428 870,00 -
Сировина і матеріали 29 900,00 - 45 916,00 46 540,00 29 276,00 -
Паливо 2 470,00 - 4 396,60 1 560,00 5 306,60 -
Каса 18,20 - 16 146,00 16 122,60 41,60
Поточний рахунок банку 26 000,00 - 109 200,00 101 082,80 34 117,20 -
Розрахунки з підзв.особами 7,80 - 348,40 339,30 16,90 -
Виробництво 3 900,00 - 66 170,00 63 570,00 6 500,00 -
Готова продукція 7 280,00 - 63 180,00 66 300,00 4 160,00 -
Розрахунки з постачальниками - 6 162,00 47 710,00 51 948,00
10 400,00
Статутний капітал - 453 245,00 0,00 0,00 - 453 245,00
Розрахунки з оплати праці - 8 970,00 16 562,00 16 302,00
8 710,00
Короткострокові кредити банків - 3 900,00 36 400,00 39 000,00 - 6 500,00
Розрахунки за податками - 39,00 819,00 780,00 - 0,00
Результат основної діяльності - 4 680,00 0,00 3 303,30 - 7 983,30
Безоплатне одержання н. активів 0,00 0,00 0,00 21 450,00 - 21 450,00
Дохід від реалізації 0,00 0,00 70 200,00 70 200,00 - 0,00
Разом 476 996,00 476 996,00 498 498,00 498 498,00 508 288,30 508 288,30
Баланс підприємства на кінець звітного періоду


Актив Сума,тис. грн. Пасив Сума,тис. грн.
1 2 3 4
Основні засоби 428870 Розрахунки з постачальниками 10400
Сировини і матеріали 29276 Статутний капітал 453245
Паливо 5306,6 Розрахунки з оплати праці 8710
Каса 41,6 Короткострокові кредити банків 6500
Поточний рахунок банку 34117,2 Результат основної діяльності 7983,3
Розрахунки з підзвітними особами 16,9 Безоплатно одержані необ.активи 21450
Виробництво 6500

Готова продукція 4160

Баланс 508288,3 Баланс 508288,3

Висновок


Результат основної діяльності показує роботу підприємства на протязі певного періоду. У даному випадку бачимо, що за місяць результат основної діяльності складає 3303,3грн. (7983,3 грн. – 4680 грн.), що є позитивним у роботі підприємства і свідчить про те, що підприємство добре працювало. По кінцевому балансу бачимо що збільшилися також грошові кошти на поточному рахунку банку на суму 8117,20 гривень, а в касі на 33,4 гривень.

Загалом, основні засоби збільшилися 21450 грн, зросли також запаси сировини, матеріалів та палива. На протязі місяця підприємство одержало доходи від реалізації продукції у сумі 70200грн.

Поряд із цим зросла кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками на 4238 гривень та заборгованість по короткострокових кредитах банків.

В пасиві балансу бачимо що статутний капітал підприємства залишився без змін. Розрахунки з оплати праці зменшились на 260 гривень.

Також можна зробити висновок що зросло виробництво ( на 2600 гривень) і зменшилась готова продукція ( на 3120 гривень). Зменшення готової продукції може свідчити про те, що частина її була реалізована, а це є позитивним для підприємства.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: