Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Завдання.

Бухгалтер підприємства робив всі первинні проводки в 2006 році, але по деяких господарських операціях він не знав як відобразити в обліку операцію, тому він надав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, а також деяку додаткову інформацію про господарські операції підприємства, в.т. по операціях, які не були відображені в обліку.

При складанні проводок використовувати рахунки, які представлені в робочій таблиці, при необхідності додайте рахунки.

Необхідно:

1. Cкласти додаткові і коректуючи проводки в головному журналі, супроводжувати їх необхідними розрахункам.

2. Заповнити робочу таблицю.

3. Скласти баланс, звіт про прибуток і збитки.

1. 28 грудня 2006 року постійний клієнт перерахував 14500 у.о. за продукцію.

2. Є наступна інформація про основні засоби компанії:


Будівля було придбано 28 лютого 2005 року. Керівництво компанії вирішило амортизувати його прямолінійно протягом 20 років. 20% будівлі використовується в адміністрацій них цілях, а на решті площі знаходяться виробничі цехи;

Виробниче устаткування було придбано 30 березня 2005 року і амортизується методом подвійного залишку, що зменшується, протягом 5 років;

Автомобіль, який використовується для дотавки продукції покупцям, був придбаний 28 лютого 2005 року. Термін корисної служби автомобіля складає 8 років з ліквідаційною вартістю 12000 у.о. Згідно обліковій політиці автомобіль амортизується виробничим методом (пропорційно об’єму виконаних робіт), розрахунковий пробіг складає 80000 км. За свідченнями спідометра на 31 грудня 2006 року автомобіль пройшов 16000 км.

3. Організаційні витрати по створенню компанії на 5 січня 2006 року склали 7250 у.о., бухгалтером компанії ці витрати були віднесені на адміністративні витрати. Згідно обліковій політиці організаційні витрати по створенню компанії є нематеріальними активами, термін амортизації – 5 років, застосовується прямолінійний метод списання.

4. В кінці грудня рада директорів компанії «Комфорт» вирішила нарахувати дивіденди своїм акціонерам на загальну суму 10000 у.о.

5. За допомогою обов’язкового страхування автомобіля 1 березня була сплачена річна сума страховки у розмірі 6000 у.о. Бухгалтер віднесла всю суму на адміністративні витрати.

6. Реалізація компанії проводиться як за готівковий розрахунок, так і в кредит на умовах 2/10 n/30. Компанія для оцінки сумнівних боргів застосовує метод ранжирування по термінах оплати дебіторської заборгованості. Згідно облікової політики компанії для заборгованості з простроченим терміном оплати застосовуються наступні відсотки від суми дебіторської заборгованості;

понад 60 днів – 2% від суми дебіторської заборгованості;

з простроченим строком від 30 до 60 днів – 1%;

по всій решті рахунків – 0,5%.


Менеджер компанії підрахував, що дебіторська заборгованість понад 60 днів складає 18600 у.о., від 30 до 60 днів – 79200 у.о.

7. Серед рахунків до оплати опинився рахунок на сумму 250 доларів США. Цей рахунок був виписаний постачальнику товарів у серпні 2006 року.

8. «Комфорт» оцінює свої цінні папери за ринковою вартістю. Всі цінні папери компанією були придбані 1 липня 2006 року. Адміністрація мала відомості про те, що вартість інвестицій в цінні папери 31 грудня складала 60000 у.о., проте ніяких проводок зроблено не було.

9. Бухгалтер повідомила, що компанія 1 листопада 2006 року одержала 15% кредит на суму 100000 у.о. строком на 4 роки. Виплати в погашення кредиту і відсотків проводяться щорічно 1 листопада.

10. Не були нараховані пені і штрафи до бюджету на 31 грудня 2006 року на суму 1250 у.о.

11. Зарплата співробітників за останній тиждень грудня 2006 року склала 10200 у.о. Із заробітної платні утримуються 10% відрахування до пенсійного фонду і прибуткового податку із заробітної платні – 5%. Внески до пенсійного фонду не оподатковуються прибутковим податком.

12. Починаючи з червня 2006 року, компанія «Комфорт» веде судовий процес з одним з своїх клієнтів. Адвокат компанії припускає, що компанії доведеться виплатити 10000 у.о. по судовому позиву.

13. Для цілей оподаткування:

Податок на прибуток визначається за даними фінансового обліку, проте, штрафи і пені не є вирахуванням при визначенні прибутку, оподаткування;

Ставка додатку на прибуток компанії складає 30%.

Обмінний курс у.о. до 1 долара США в 2006 році складав:

31 грудня 2005 року – 180 у.о.

1 листопада 2006 року – 193 у.о.

1 грудня 2006 року – 194 у.о.

31 грудня 2006 року – 47,5 у.о.


Операції

Дебет

Кредит

1. Перераховані кошти за відвантажену продукцію 311 361
2. Придбано будівлю 103 15
3. Придбано автомобіль 104 15
4. Списано організаційні витрати по створенню компанії 92 46
5. Нараховані дивіденди акціонерам 443 671
6. Сплачені страхові виплати за автомобіль 93 76
7. Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства 311 601
8. Відсотки віднесено на витрати майбутніх періодів 39 684
9. Відображено амортизацію основних засобів

23

92

93

131
10. Нараховані пені і штрафи до бюджету 79 84
11. Нарахована заробітна плата працівникам компанія 23 661
12. Нараховано збір в пенсійний фонд, 10% 661 651
13. Нараховано прибутковий податок з заробітної плати, 5% 661 641

Амортизації основних засобів:

Річна амортизація будівлі:

262560/20=13128 грн.

При цьому:

на виробництво (Дт 23 рахунку) списується 80% від цієї суми: 13128*0,8=10502 грн.

на адміністративні витрати (Дт 92 рахунку) 13128-10502=2626 грн.

Річна амортизація автомобіля:

Вартість автомобіля, яка підлягає амортизації: 60000-12000=48000 грн

Розрахунковий пробіг складає 80000 грн. За рік пробіг склав 16000, або 20% від загального пробігу. Амортизація складе 20%, тобто 48000*0,2=9600 грн.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на «31» грудня 2006 р.

Підприємство «Комфорт»

Одиниця вимірювання тис.грн.

АКТИВИ 2006 р.

Довгострокові активи


Основних засобів 371910
Нематеріальних активів
Інвестицій 52500

Разом довгострокові активи:


Поточні активи
Грошові кошти і їх еквіваленти 90166
Запаси 44800
Рахунки до отримання 186300
Короткострокові інвестиції 241625
Відстрочені податки 244
Інша дебіторська заборгованість

Разом поточні активи:


РАЗОМ АКТИВИ: 987545

ПАСИВИ 2006 р.

Власний капітал


Акціонерний капітал 376875
Додатковий капітал
Резерви
Нерозподілений прибуток

Разом власний капітал:


Довгострокові зобов’язання
Довгострокові фінансові зобов’язання
Банківський кредит 100000

Разом довгострокові зобов’язання:


Поточні зобов’язання
Короткострокові позики 11430
Торгова кредиторська заборгованість 480000
Рахунки до оплати 18190
Інша кредиторська заборгованість 1050

Разом поточні зобов’язання:


РАЗОМ ЗОБОВЯЗАННЯ І КАПІТАЛ:

987545

ЗВІТ Про ПРИБУТОК і ЗБИТКИ за період з 1 січня по 31 грудня 2006 р.

Підприємство «Комфорт»

Одиниця вимірювання тис.грн.


2006 р.

Дохід від продажів

480000
Собівартість продажів 182250
Валовий дохід 297750
Інший операційних дохід
Витрати на збут 27500
Адміністративні витрати 31875
Інші операційні витрати

Прибуток від операційної діяльності


Дохід від інвестицій
Інші прибутки
Витрати на відсотки
Інші збитки 1250
Прибуток від не операційної діяльності 1050
Прибуток до сплати податку 239425
Податок на прибуток 71827,5
Прибуток після сплати податку 167597,5
Чистий прибуток 166347,5

Компанія «Комфорт»

Робоча таблиця за рік, що завершився 31 грудня 2006 р.

Назва рахунку

Пробний баланс до коректування

Коректируючі записи

Пробний баланс після корекції


Дт Кт Дт Кт Дт Кт
Каса 2250


2250
Розрахунковий рахунок 87916


87916
Рахунки до отримання 186300


186300
Матеріали 44800


44800
Будівля 262560


262560
Знос будівлі

13128
13128
Виробниче устаткування 49350


49350
Автомобіль 60000


60000
Цінні папери 52500


52500
Рахунки до оплати
18190


18190
Розрахунки по оплаті праці
11430


11430
Довгостроковий банк
100000


100000
Прості акції компанії
376875


376875
Дохід від реалізації
480000
19128
499128
Витрати по реалізації 27500
6000
33500
Адміністративні витрати 31875


31875
Пені по податках 244


244
Доходи по курсових різницях
1050


1050

Разом:

987545 987545 19128 19128 1006673 1006673
Податок на прибуток до оплати 30%
71827,5


71827,5
Чистий прибуток звітного періоду 166347,5


166347,5

Список використаної літератури.


1. Бутинець Д. Д. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ПП "Рута", 2003.

2. Горицкая Н Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2002 года. Методология, комментарии, рекомендации, -К.,2000.

3.Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производ-ственньїх й торговьіх предприятиях. — К.: АСК, 2002.

4. Пархоменко В Стандартизація бухгалтерського обліку і звітно­сті // Бух. облік і аудит. — 2003. — № 6.

5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандар­тами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.— К.: Лібра, 2001.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: