Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання

Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання

Міністерство освіти і науки України

Міністерство з питань житлово-комунального господарства

України


Державна академія житлово-комунального господарства


Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік в житлово-комунальній галузі»

на тему:


«Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання»

(на прикладі ВАТ по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз»)


Виконала:

Студентка 4-го курсу

Групи ОА-6.062

Денної форми навчання

Кривошия Алла Миколаївна


Керівник: Малинка Т.В.


Київ-2010

ЗМІСТ


ВСТУП

1. Нормативно-методичні основи обліку розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях

1.1 Сутність та форми розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях

2. Облік реалізації послуг і розрахунків з покупцями на ват «хмельницькгаз»

2.1 Синтетичний та аналітичний облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями

2.2 Особливості ведення обліку реалізації послуг і розрахунків з покупцями

2.3 Облік доходів і фінансових результатів від реалізації послуг

3. Практичні аспекти обліку реалізації послуг і розрахунків з Покупцями на ват по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз»

3.1 Характеристика підприємства

3.2 Особливості ведення обліку реалізації послуг і розрахунків з покупцями на ВАТ «Хмельницькгаз»

3.3 Дебіторська заборгованість та облік резерву сумнівних боргів на ВАТ «Хмельницькгаз»

3.4 Шляхи удосконалення щодо обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Сьогодні взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також ними і населенням мають характер грошових розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використання грошей у їх функції – засіб обігу і засіб платежу.

Правильна організація обліку розрахунків з покупцями має велике значення оскільки обслуговує швидкість завершення кругообігу оборотних коштів, перехід їх із товарної форми в грошову, створює необхідні умови для безперервної сплати за придбані товари чи послуги.

Грошові платежі супроводжуються зростанням дебіторської заборгованості при розрахунках між підприємствами і населенням. Ліквідація ланцюжка платежів зменшить зростання дебіторської заборгованості, але це не тільки погіршить стан розрахункових операцій, а й фінансовий стан підприємства.

Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями дозволяє здійснити контроль за станом розрахунків, а також аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості і шляхи її усунення.

Метою курсової роботи є формування об’єктивної думки щодо обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями на житлово – комунальних підприємствах, так як кожна галузь господарювання має свої характерні особливості.

Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів - житлових будинків, тепло-, газо-, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій тощо; ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних витрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Особливістю галузі є й державне регулювання цін, яке здійснюється шляхом установлення граничного рівня рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.

Предметом роботи виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань бухгалтерського обліку реалізованої продукції та розрахунків з покупцями на підприємствах України, зокрема на підприємствах по газопостачанню.

Об’єктом дослідження є комунальне підприємство “ Хмельницькгаз ” у м. Хмельницький.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені такі завдання:

з’ясувати теоретичні основи обліку розрахунків з покупцями: сутність та значення реалізації послуг та розрахунків з покупцями , якими нормативними документами регулюється облік розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях;

відобразити практичні аспекти обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями на конкретному житлово-комунальному підприємстві;

показати основні напрямки удосконалення реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях.

Актуальність даної теми полягає у тому, що реалізація послуг – це одна з основних завдань діяльності будь – якої житлово – комунальної організації, покупці – основні її споживачі, і тому важливо обєктивно розуміти всі аспекти ведення обліку, а саме : облік реалізованої продукції, дебіторської заборгованості, одержаних векселів, облік дотацій, субсидій, цільового фінансування, оподаткування доходів комунальних підприємств.

1. Нормативно-методичні основи обліку розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях


1.1 Сутність та форми розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях


Найдорожче для будь-якого підприємства (фірми) є його покупці (замовники, клієнти, відвідувачі, передплатники тощо). Без них не може існувати, принаймні, досить довго, жодне таке підприємство. От чому так важливо створити потрібний продукт і найкомфортніші умови не тільки його споживання (використання), але й безпосередньо процесу купівлі.

Покупців можна розділити на дві категорії:

1) юридичні особи;

2) фізичні особи.

Розрахунки з покупцями, представниками першої категорії, здійснюються, як правило, на договірній основі й у безготівковій формі. Крім цього, необхідно виділити два види торгівлі. Це оптова і роздрібна. Отож, покупцям, представникам першої категорії, реалізація товарів, як правило, здійснюється через оптову торгівлю.

Що стосується фізичних осіб, то їм реалізація товарів здійснюється за готівку, через роздрібну торгову мережу і без укладання індивідуальних договорів. Але тут, як і у вище перелічених випадках, необхідно зробити застереження: як правило. Оскільки всі зроблені нами вище ствердження мають виключення. Почнемо ми розгляд розрахункових операцій з покупців - юридичних осіб.

Значну частину виробленої продукції підприємство реалізовує, переважно, покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватися з підприємством-постачальником за продукцію перед її отриманням (передоплата), в момент отримання (розрахунок готівкою) та після відвантаження (після оплата). Підприємства, які випускають продукцію у великих обсягах і зацікавлені у її швидкій реалізації або розширенні ринків збуту, можуть іти на поступки своїм покупцям щодо терміну оплати. Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску продукції, а кінцем — дата оплати покупцем раніше отриманої продукції, у підприємства-постачальника на суму реалізованої продукції буде існувати дебіторська заборгованість.

В бухгалтерському обліку для групування інформації про дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги призначений активний рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками". Він має такі субрахунки:

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями";

362 „Розрахунки з іноземними покупцями";

363 „Розрахунки з учасниками ПФГ".

По дебету рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, по кредиту — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу та інші види розрахунків. Дебетове сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).


1.2 Нормативно-правове регулювання обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях


Нормативно-правова інформація дає змогу підтримувати бухгалтерську діяльність на відповідному рівні, змушують бухгалтера постійно підвищувати свій науковий і професійний рівень. Наслідуючи міжнародні стандарти, бухгалтер мають можливість суттєво наблизитись за характером і якістю своєї роботи до загальновизнаних у світі стандартів.

Розглянемо нормативно-правову базу з обліку реалізацій послуг і розрахунків з покупцями (табл. 1).


Таблиця 1.1.

Характеристика нормативно - правової літератури щодо бухгалтерського обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями

Назва Коли і ким був затверджений Основні положення документу до курсової роботи
1 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” Верховна Рада України №996 від 16 липня 1999 року Закон визначає правові засади регулювання , організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах України.
2 Закон України “Про податок на додану вартість” Верховна Рада України №168 від 3 квітня 1997 року Визначає платників податків, об’єкти, базу і ставки оподаткування, порядок обліку, звітності та сплати податку до бюджету.
3 Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” Верховна Рада України №283 від 22 травня1997 року зі змінами та доповненнями Визначає особливості оподаткування прибутку підприємства
4

Закон України

«Про житлово-комунальні послуги»


Із змінами, внесеними згідно із Законом № 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009 } Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.
5

Закон України «Про житлоко-комунальні послуги»


Верховна Рада України від від 24.06.2004 № 1875-IV (Зі змінами і доповненнями) Визначає основні поняття, терміни, що пов’язані зі сферою житлово – комунальним господарством.
6 П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” Затверджено Наказом МФУ від 31.03.99р. №87 Дає визначення категорії витрат та порядку відображення фінансово-господарської інформації у фінансовій звітності підприємства.
7 П(С)БО 2 “Баланс” Затверджено Наказом МФУ від 31.09.99р. №87 Визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей, серед яких є деякі категорії прямих витрат (запаси, незавершене виробництво, готова продукція розрахунки з оплати праці тощо).
8 П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” Затверджено Наказом МФУ від 31.03.99р. №87 Визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Містить положення щодо визнання витрат та елементів витрат.
9

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"


Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 із змінами та доповненнями.

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності

10 Положення (стандарт) бухгалтерського обіку 10 "Дебіторська заборгованість"

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237 зі змінами;


. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності
11

Постанова «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання»


Затверджено КМУ

9 грудня 1999 р.№ 2246 Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 644 від 08.06.2001

Описує всі відповіднв правила надання послуг населенню, іншим споживачам послуг із газопостачання.

При організації бухгалтерського обліку необхідно користуватися даними основними нормативними документами, діючими в Україні. Економічні відносини в Україні перебувають в постійному розвитку, тому деякі нормативно-правові документи є застарілими і потребують оновлення. Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та інші законодавчі органи постійно працюють над вдосконаленням нормативної інформації, вносять нові зміни та доповнення.

2. Облік реалізації послуг і розрахунків з покупцями на ват «хмельницькгаз»


2.1 Синтетичний та аналітичний облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями


Методологія обліку розрахункових операцій в Україні суттєво змінилась після ведення національних стандартів бухгалтерського обліку:

• замість рахунку "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" (рахунок 76 за старим планом рахунків) введено окремі субрахунки 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";

• рахунки 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" тепер не активно-пасивні, а активний і пасивний відповідно, тому що передоплати відображають на рахунках 681 "Розрахунки за авансами одержаними" і 371 "Розрахунки за виданими авансами" відповідно.

На практиці це викликає досить суттєві проблеми, в першу чергу, при веденні аналітичного обліку — у регістрах аналітичного обліку розрахунків, як зазначалося, не передбачено відображення авансів сплачених (отриманих), тому немає наочної картини стану розрахунків з кожним покупцем і постачальником. Багато підприємств не використовують рахунки 371 та 681, отримуючи кредитове сальдо на рахунку 36 і дебетове — на рахунку 63.

Розглянемо, які рахунки використовує КП “Славутагаз” при обліку реалізації послуг :

Рахунок 36 - розрахунки з населенням та підприємствами за надані житлово-комунальні послуги, розрахунки із замовниками, з житлово-будівельними кооперативами, що прийняті на обслуговування житловими організаціями тощо.

Субрахунок 377 - розрахунки за надані послуги, що не завжди мають систематичний характер або надаються як додаткові (охорона об'єктів, прибирання території або приміщень у державних організаціях тощо); доцільно також обліковувати на цьому рахунку розрахунки з орендарями, відображуючи отриману наперед орендну плату як доходи майбутніх періодів.

Субрахунок 631 - розрахунки з постачальниками за сировину, матеріали, МШП, паливо, основні засоби тощо, розрахунки з підрядниками при виконанні ремонтно будівельних робіт. У житлово-комунальних організаціях на цьому рахунку традиційно відображують розрахунки з підприємствами, що надають комунальні послуги населенню, — вивезення сміття, водо-, теплопостачання тощо.

Субрахунок 685 - розрахунки з державними органами (держмито, виконавчий збір), оплата навчання працівників на семінарах, поштово-телеграфних витрат, електроенергії, тепла, води для власних потреб, послуг інформаційно-обчислювального центру, транспортних організацій тощо.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями ведеться за кожним покупцем по кожному пред’явленому до сплати рахунку.

Стосовно аналітичного обліку розрахунків на КП “Славутагаз” бухгалтер вважає доцільним і зручним використання рахунків 371 та 681, що забезпечує наочність відображення розрахунків з кожним постачальником і покупцем, тобто у відомостях аналітичного обліку за кожним з них повинна бути відображена, крім оборотів за відповідним рахунком, ще й сума авансів сплачених або отриманих. Оскільки це відомість аналітичного обліку, наявність в ній оборотів за рахунком авансів не буде порушувати стрункості обліку, при цьому можливим стає неведення в більшості випадків окремих регістрів аналітичного обліку за рахунками 371 та 681.

Таким чином, наочно відображено картину розрахунків з конкретним постачальником, в кінці місяця можна підбити підсумки не тільки за субрахунком 631, а й за субрахунком 371. Необхідно тільки при заповненні Головної книги уникнути дублювання інформації щодо дебету субрахунку 371 з журналом-ордером 1 та відобразити податковий кредит з ПДВ.


2.2 Особливості ведення обліку реалізації послуг і розрахунків з покупцями


Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів - житлових будинків, газопровідних та каналізаційних мереж, ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних затрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Особливістю галузі є й державне регулювання цін, яке здійснюється шляхом установлення граничного рівня рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.

Особливостями галузі є також невизначеність питань власності, великі борги населення і бюджету, збитковість частини житлово-комунальних підприємств, багато напрямів бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо).

Більшість комунальних підприємств є монополістами, тому вони сплачують в бюджет 30 % суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці.

Одна з особливостей галузі полягає в тому, що, з одного боку, люди практично не можуть відмовитись від користування житлом і комунальними послугами, а з другого - можуть ухилятись від оплати цих послуг, на відміну від придбання товарів народного споживання тощо. Тому доречним було б зниження податкового тиску саме в цій галузі: зменшення розміру квартирної плати та оплати комунальних послуг дасть змогу зменшити розміри державних субсидій і сприятиме зменшенню заборгованості населення. Враховуючи проблеми комунальних підприємств, держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою (докладніше далі).

Особливості ведення обліку в житлово-комунальній галузі:

Надання населенню субсидій і пільг вимагає ведення розрахунків з бюджетом з урахуванням його особливостей і затримок з виплатами.

Отримані на покриття збитків дотації не обкладаються ПДВ, що вимагає коригування сум податкового кредиту пропорційно до сум отриманих дотацій.

Пільги з ПДВ приводять до використання рахунків 643 і 644 в момент нарахування заборгованості, якщо ця подія сталася раніше від оплати.

На житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою амортизація в податковому обліку не нараховується, а в бухгалтерському нараховується з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації.

Досить специфічною ділянкою обліку є облік цільового фінансування капітальних вкладень, витрат на ремонт, на підготовку до осінньо-зимового сезону тощо.

Іноді житлово-комунальні підприємства отримують з бюджету субвенції, є певні особливості надання в оренду державного і комунального майна, прийняття на баланс і передачі з балансу житлового фонду тощо.

При визначенні в річній звітності тимчасових різниць з податку на прибуток може мати місце така ситуація: за податковим обліком визначено збиток, але є відстрочені податкові активи, які треба відобразити за рахунком 17 (за наявності залишків за рахунками 681, 38, 39, 47). У цьому випадку слід зробити бухгалтерське проведення Д-т 17 К-т 98.

8. Згідно із п. 1.9 Закону про прибуток і Постановою комунальні підприємства сплачують до бюджету щоквартально дивіденди, які в 2003 р. становили 15 % чистого прибутку у строки, встановлені для сплати податку на прибуток. Розмір дивідендів визначається множенням значення рядка 220 Звіту при фінансові результати на 0,15 і відображається в рядку 21 декларації про прибуток підприємства. Цей платіж здійснюється у зв'язку з розподілом частини прибутку державних підприємств і по ньому здійснюються авансові платежі до бюджету згідно із підпунктом 7.8.2 Закону про прибуток.

9. Комунальні підприємства складають фінансовий план на рік згідно з Порядком , в частині І якого відображаються очікувані доходи за їх видами, витрати за статтями, фінансові результати і розподіл чистого прибутку, а в частині II - джерела формування та надходження коштів і напрями їх використання.

Враховуючи проблеми комунальних підприємств, держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою/

Витрати обліковуються на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) й 91 (на підприємствах, де є загальновиробничі витрати). Інші доходи й витрати - операційні, фінансові та інші - обліковуються так, як в інших галузях.

Нині більшість ЖКП ведуть облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому субрахунку рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (що доцільно з погляду можливості і необхідності нарахування резерву сумнівних боргів на цю заборгованість), а деякі - на субрахунку рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (за аналогією до прийнятої методології обліку до введення нового плану рахунків).

Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». При цьому дотації зараховуються в кредит рахунка 718 «Одержані гранти та субсидії», далі в проведеннях використовуватимуться такі субрахунки рахунків 36 і 37:

361 - «Розрахунки з квартиронаймачами»;

362 - «Розрахунки з підприємствами (споживачами комунальних послуг)»;

377.1 - «Розрахунки з бюджетом із субсидій»;

377.2 - «Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг»;

379 - «Розрахунки з орендарями нежилих приміщень в ЖО».

Цільове фінансування, згідно з пунктом 16 П(С)БО 15 «Дохід», «не визнається доходом доти, доки нема підтвердження того, що воно буде отримане й підприємство виконає умови стосовно такого фінансування». Для виконання цієї умови пропонувалися різні шляхи - під час нарахування субсидій і пільг зараховувати їх у доходи майбутніх періодів або не робити бухгалтерського проведення взагалі, відображаючи заборгованість бюджету тільки в аналітичному обліку. Нині Методологічна рада при Мінфіні пропонує робити під час нарахування субсидій і пільг проведення:

Д-т 377 К-т 48.

Але наразі така кореспонденція рахунків не передбачена Інструкцією №291, крім того, можуть виникнути проблеми під час заповнення форми 3 «Звіт про рух грошових коштів».

Тому далі в бухгалтерських проведеннях субсидії і пільги зараховуються в дохід у момент нарахування. Проведення з нарахування дотацій не робляться, вони відображаються в обліку за датою отримання.

Дохід від оренди житлові організації обліковують на рахунку 703, а не 713, як інші підприємства, бо надання в оренду нежилих приміщень є основною діяльністю житлових організацій.

На первісну вартість дебіторської заьоргованості за реалізовані послуги впливають такі події як:

- надання знижок споживачам з обсягу реалізації послуг за рішенням органів місцевого самоврядування при проведення окремих акцій з метою прискорення оплати комунальних послуг. Знижки після реалізації послуг відображаються так:

Д-т 704 К-т 361

-торгівельні знижки, що надаються до моменту реалізації послуг, тобто до виписки рахунка абонемента. У цьому випадку сумазнижки відома і вона зменшує первісну вартість дебіторської заборгованості.


2.3 Облік доходів і фінансових результатів від реалізації послуг


Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Для обліку доходів від реалізації робіт, послуг використовується субрахунок 703 «Дохід від реалізації робвт, послуг».

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість щ в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Відповідно до ПСБО-15 «Дохід», пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; ( % виконання = (обсяг послуг наданих на певну дату : загальний обсяг послуг,які мають бути надані) * 100%))

визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємств у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. ( % виконання = витрати, понесені на певну дату : загальна сума попередньо оцінених витрат)* 100%).

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості ді (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Склад доходів комунальних підприємств:

1) надходження від населення в оплату комунальних послуг;

2) надходження від підприємств, установ, організацій за надані послуги;

3) субсидії малозабезпеченим категоріям громадян;

4) відшкодування пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війн, особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, суддям, військовослужбовцям, працівникам прокуратури тощо);

5) бюджетні дотації на покриття збитків, інколи — субвенції.

Субсидія — вид допомоги, звичайно грошової, що надається будь-кому державою або установою.

Дотація — це грошові кошти, що надаються без повернення з державного бюджету для компенсації перевищення витрат над доходами підприємств, організацій.

Статті доходів житлових організацій:

квартирна плата (без цільових зборів та платежів), за приватизованими квартирами — відшкодування експлуатаційних витрат у розмірі квартирної плати;

орендна плата;

збори з орендарів нежитлових приміщень на покриття експлуатаційних витрат;

надходження від підприємств і організацій (з тепло-, газо-, енерго-, водопостачання та водовідведення) за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

надходження від ЖБК, прийнятих на обслуговування;

інші доходи (відсоток від плати за утримання собак, плата за гаражі, гуртожитки, охорону під'їздів тощо).

дотації, субсидії, відшкодування пільг, субвенції.

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. Первинним документом є квитанція-повідомлення (рахунок), яка може бути аркушем квитанційної книжки, а може щомісяця виписуватись на обчислювальному центрі та надсилатись квартиронаймачу. В деяких регіонах України комунальні підприємства з газопостачання безпосередньо отримують плату від населення (кожне — за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; в цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують їх відповідним комунальним підприємствам

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Для обліку інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення захлдів цільового призначення, використовується рахунок 48 « Цільове фінансування і цільові надходження».Кошти цільового фінансування можуть надходити як субсидії, дотації, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних і юридичних осіб.

Кошти цільового фінансування, використані на капітальні інвестиції відображаються зменшенням цільвого фінансування і збільшенням доходу майбутніх періодів( рахунок 69) у період введення в експлуатацію необоротних активів.

Житлові організації, а також інші підприємства, на балансі яких перебуває житловий фонд, суму субсидій за кваритрною платою відображають як цілььове фінансування з утворенням дебіторської заборгованості за фінансовим казначейським органом,який здійснює платежі за дотаціями та субсидіями. Одночасно зазначена сума відображається за дебетом рахунку 48 і кредитом 718 «Одержані гранти і субсидії»


№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків


Дебет Кредит
1 Відображення доходу з надання послуг в сумі дебіторської заборгованості з газопостачання. 377.1 «Розрахунки з газопостачання» 719 «Інші доходи від операційної діяльності»
2 Витрати на обслуговування житлового фонду 949 «Інші витрати операційної діяльності» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
3 Відображена дебіторська заборгованість казначейства перед підприємством 377.2 «Розрахунки з казначейством» 48 «Цільове фіеансування і цільові надходження».

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки бухгалтерії. Розрахункові документи вважаються предявленими покупцеві за умови, що це відбулося у спосіб, передбачений договором ( якщо розрахунки здійснюються без участі банків) або після подання їх до установи банку ( якщо розрахунки здійснюються через установи банку).

В обліку процес реалізації відображається так : за принципом нарахування – у момент відвантаження готової продукції, наданих послуг, а в податковому обліку дохід визнається за першою подією.

3. Практичні аспекти обліку реалізації послуг і розрахунків з Покупцями на ват по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз»


3.1 Характеристика підприємства


Рішенням Хмельницького міськвиконкому від 28 лютого 1956 р. №145 створено самостійну виробничо-експлоаційну контору газового господарства «Хмельницькгаз».

Повна назва: Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз». Скорочена назва: ВАТ «Хмельницькгаз».

Метою підприємства є:

Забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання, безперебійного і безаварійного постачання природним та зрідженим газом споживачів, підвищення продуктивності праці, покращення використання основних фондів, зниження експлуатаційних витрат, забезпечення здорових та безпечних умов праці, здорового морально-психологічного клімату в колективі.

Підвищення рівня ефективності роботи газового господарства та його рентабельності на основі впровадження науково- технічного прогресу, використання новітніх досягнень в області науки і техніки, технології та організації виробництва.

Отримання прибутку.

На сьогодні підприємство надає широкий спектр послуг:

забезпечує транспортування і продаж природного газу розподільними газопроводами та скрапленого газу у баллонах

здійснює проектні, дослідно-конструкторські, пусконалагоджувальні та будівельно-монтажні роботи;

забезпечує якість своєчасного обслуговування населення;

виконує роботи з будівництва розподільних вуличних газопроводів, вводів, систем електрохімзахисту і технічного переозброєння систем газопостачання природним, скрапленим газом і споруд до них, у тому числі ГНС, ГНП, АГЗС;

розробляє проектно-кошторисну документацію на газифікацію комунально побутових об’єктів, будинків різних форм власності

здійснює монтаж газових лічильників для населення, промислових, промислових, комунально-побутових об’єктів, а також ремонт і перевірку димоходів та вентиляційних каналів з наданням відповідних актів тощо.

Товариство здійснює будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України.

На обслуговуванні Товариства на 01.01.2009р.:

3825 промислових підприємств;

759 бюджетних установ;

19 підприємств ТКЕ;

35 котелень.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки, що відкриті в банках України та зарубіжних державах у відповідності до чинного законодавства України та її міждержавних угод.

Товариство має печатку зі своєю назвою, штамп, фірмові бланки, що виготовлені в установленому чинним законодавством України порядку. Товариство також має свою емблему та товарний знак, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються згідно чинного законодавства України. На печатці Товариства може бути зображена його емблема.

Вагомих результатів у вирішенні питань газифікації вдається досягати завдяки активній тісній співпраці територіальних громад, обласної держадміністрації, обласної Ради, місцевих органів виконавчої влади та, безперечно, ВАТ „Хмельницькгаз.”

Всього в області газифіковано: 11 міст, 18 смт., 786 сільських населених пунктів.

Виважена і прозора внутрішня та зовнішня політика діяльності Товариства дає можливість бути серед кращих підприємств як за виробничими показниками, так і у важливих питаннях фінансової діяльності. За підсумками Всеукраїнського проекту „Кращі платники податків України - 2006”, Товариство визнане кращими та занесені на сторінки спільного видання Міністерства фінансів України, Асоціації платників податків – „Кращі платники податків України” та „Сумлінні платники податків - 2007”. ВАТ «Хмельницькгаз» - «Лідер природоохоронної діяльності України», за підсумками 2007 – 2008 рр., є кращим роботодавцем у Хмельницькій області.


3.2 Особливості ведення обліку реалізації послуг і розрахунків з покупцями на ВАТ «Хмельницькгаз»


Ведення бухгалтерського обліку в ВАТ «Хмельницькгаз» покладено на бухгалтерію товариства на чолі з головним бухгалтером.

Бухгалтерський облік у

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: