Бухгалтерський облік

№ 4. Оприбутковано товари від постачальника 450 грн.

Для зручного встановлення типу господарських операцій та визначення кореспонденції між рахунками, скористаємось журналом реєстрації господарських операцій, на приклад підприємства ВАТ «Погляд».

Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ВАТ «Погляд»

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахункуДт Кт
1 Видано з каси підзвітній особі для відрядження 250 «Підзвітні суми» Рахунок 301 «Каса»
2 Погашено грошовими коштами з поточного рахунку частину заборгованості перед постачальником 500 Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» Рахунок 31 «Рахунки в банках»
3 Одержано з виробництва готову продукцію 600 Рахунок 26 «Готова продукція» Рахунок 23 «Виробництво»
4 Оприбутковано товари від постачальника 450 Рахунок 20 «Товари» Рахунок 631 «Розрахунки з постачаль-никами»

Перед тим, як рознести господарські операції з журналу реєстрацій на рахунки бухгалтерського обліку, відкриваємо відповідні рахунки, тобто внесемо початкове сальдо ( Сп ) по рахунках на початок періоду:

Актив

Сума,грн.
10 «Основні засоби» 2000
12 «Нематеріальні активи» 500
201 « Сировина і матеріали» 600
23 «Виробництво» 700
30 «Каса» 400
31 «Рахунки в банках» 600
Валюта балансу 4800

Пасив

Сума,грн.
40 «Статутний капітал» 1200
60 «Короткострокова позика» 800
63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» 1600
66 «Розрахунки з оплати праці» 1200
Валюта балансу 4800

Після відкриття рахунків по кожному з них знаходять своє відображення відповідні господарські операції; в кінці періоду по дебету і кредиту підраховуються обороти ( Об ) і виводиться кінцеве сальдо ( Ск ) по кожному рахунку.


Дт «Сировина і матеріали» 201 Кт
Сп = 600,00
3) 600,00
Об = 600,00 Об = 0
Ск = 2000,00


Дт «Основні засоби» 10 Кт
Сп = 2000,00


Об = 0 Об = 0
Ск = 2000,00


Дт «Нематеріальні активи» 12 Кт
Сп = 500,00


Об = 0 Об = 0
Ск = 500,00

Дт «Виробництво» 23 Кт
Сп = 700,00 3) 600,00


Об = 0 Об = 600,00
Ск = 100,00


Дт «Каса» 30 Кт
Сп = 400,00 1) 250,00


Об = 0 Об = 250,00
Ск = 150,00


Дт «Розрахунки в банках» 31 Кт
Сп = 600,00 2) 500,00


Об = 0 Об = 500,00
Ск = 100,00


Дт «Короткострокова позика» 60 Кт

Сп = 800,00
Об = 0 Об = 0

Ск = 800,00


Дт «Статутний капітал» 40 Кт

Сп = 1200,00
Об = 0 Об = 0

Ск = 1200,00


Дт «Розрахунки з оплати праці» 66 Кт

Сп = 1200,00
Об = 0 Об = 0

Ск = 1200,00


Дт «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» 63 Кт
2) 500,00 Сп = 1600,00

4) 450,00
Об = 500,00 Об = 450,00

Ск = 1550,00


Дт «Підзвітні суми» Кт
1) 250,00
Об = 250,00 Об = 0
Ск = 250,00


Дт «Товари» 28 Кт
4) 450,00
Об = 450,00 Об = 0
Ск = 450,00


На основі отриманих підрахунків складаємо оборотно-сальдову відомість.


Оборотно-сальдова відомість підприємства ВАТ « Погляд»

Назва рахунку Сальдо на початок,грн. Оборот за місяць,грн. Сальдо на кінець,грн.

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1. Основні засоби 2000 ----- ----- ----- 2000 -----
2. Сировина і матеріали 600 ----- 600 ----- 1200 -----
3. Нематеріальні активи 500 ----- ----- ----- 500 -----
4. Виробництво 700 ----- ----- 600 100 -----
5. Каса 400 ----- ----- 250 150 -----
6. Розрахунки в банках 600 ----- ----- 500 100 -----
7. Статутний капітал ----- 1200 ----- ----- ----- 1200
8. Короткострокова позика ----- 800 ----- ----- ----- 800
9. Розрахунки з постачальниками і підрядниками ----- 1600 500 450 ----- 1550
10. Розрахунки з оплати праці ----- 1200 ----- ----- ----- 1200
11. Товари ----- ----- 450 ----- 450 -----
12. Підзвітні суми ----- ----- 250 ----- 250 -----
Разом: 4800 4800 1800 1800 4750 4750

Висновок


Зробивши оборотно-сальдову відомість ми бачимо, що сальдо на початку звітного періоду становить рівність підсумків по дебету і кредиту в сумі 4800 грн., це означає,що відбувається рівність між господарськими засобами і джерелом їх утворення.

Рівність оборотів за місяць по дебету і кредиту пояснюється правилом подвійного запису, згідно з яким кожна господарська операція знаходить своє відображення одночасно по дебету одного і по кредиту іншого рахунку.

Сальдо на кінець звітного періоду має рівність, як по дебету рахунку, так і по кредиту, це пояснюється також рівністю між господарськими засобами і джерелами їх утворення.

Література


Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі змінами і доповненнями.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ.

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 966-XIV.

Закон України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 р. № 1922-ІП.

„Теорія бухгалтерського обліку” В.Г.Швець

*

Похожие рефераты: