Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аналіз фінансової діяльності підприємства

Аналіз фінансової діяльності підприємства

Варіант – 3


Приватне підприємство “Маяк”

Проаналізувати фактичні витрати діяльності підприємства за 2011 р.

Зіставити отримані результати господарської діяльності і витрати;

На основі аналізу витрат і доходів та очікуваних результатів діяльності скласти бюджет коштів;

Розробити комплекс пропозицій щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства за результатами аналізу цієї діяльності.31.12.10 31.12.11
Основні засоби 252000 220000
Сировина і матеріали 24800 24800
Паливо 2200 5100
МШП 3200 3900
Виробництво 87000 80000
Готова продукція 120000 100000
Каса 100 100
Поточні розрахунки в банку 166200 66200
Розрахунки з покупцями і замовниками 44700 46700
Статутний капітал 369800 281600
Знос основних засобів 72000 80000
Нерозподілений прибуток 46200 46000
Резервний капітал 47200 47200
Короткострокові кредити банку 35000 33000
Заборгованість постачальникам 37000 23000
Заборгованість із заплати 66000 36000
Баланс 700200 546800

Ціни на сировину і матеріали та норми витрат на одиницю продукції


Вид матеріалів Ціна за одиницю Норма витрат на виріб, кг/од


Шифр 01 Шифр 02
Матеріали «А» 20 1 1.2
Матеріали «Б» 10 1.5 1.4
Матеріали «В» 50 2 2.2

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2010 р.


Назва рахунку Ціна за одиницю, грн Кількість, од. Сума, грн
Матеріали «А» 20 700 14000
Матеріали «Б» 10 388 3880
Матеріали «В» 50 100 5000
ТЗВ

1920
Всього, грн..

24800

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2011 р.


Назва рахунку Ціна за одиницю, грн. Кількість, од. Сума, грн..
Матеріали «А» 20 700 14000
Матеріали «Б» 10 388 3880
Матеріали «В» 50 100 5000
ТЗВ

1920
Всього, грн

24800

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 23 «Виробництво»


Назва рахунку 31.12. 2010 31.12.2011
Продукція 01 47000 40000
Продукція 02 40000 40000
Всього, од. 87000 80000

Кількість продукції, виробленої за звітний 2011 р.

Обсяги виробленої продукції та реалізаційні ціни на готову продукцію у 2011 р.


Назва рахунку 31.12. 2010 31.12.2011
Продукція 01 4100 241
Продукція 02 4100 240
Всього, од. 8200

Залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунка 26 «Готова продукція»


Назва рахунку 31.12. 2010 31.12.2011
Фактична собівартість, грн. 120000 100000
у т.ч.

продукція 01, грн. 80000 70000
продукція 02, грн. 40000 30000

Залишки готової продукції в натуральних показниках


Продукція 31.12. 2010 31.12.2011
продукція 01, грн. 1360 1209
продукція 02, грн. 1111 1302

Зробити всі необхідні розрахунки, скласти бухгалтерські проводки

Перелік господарських операцій підприємства за 2011 рік


Зміст господарських операцій Кореспонденція Сума

Дт Кт

Відпущено у виробництво матеріали:

а) на виробництво продукції 01

- матеріали А: 800 од.

- матеріали Б: 660 од.

- матеріали В: 340 од.

Сума ТЗВ

б) на виробництво продукції 02

- матеріали А: 620 од.

- матеріали Б: 310 од.

- матеріали В: 90 од.

Сума ТЗВ


23

23


201

201


39600

16000

6600

17000

1980

20000

12400

3100

4500

1000

Відпущено допоміжні матеріали на обслуговування обладнання

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


209

209


4500

2990

1510

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


66

66


18000

7300

4. Нарахована заробітна плата наладчикам цеху в грн. 91 66 1800
5. Нараховано заробітну плату адмінперсоналу в грн. 92 66 11500
6. Нараховано заробітну плату продавцям магазину в грн. 93 66 2700

На суму заробітної плати зроблено нарахування відповідно до чинного законодавства

Проведено нарахування на фонд оплати праці працівників основного виробництва

на виробництво продукції 01

на виробництво продукції 02

Проведено нарахування на фонд оплати праці наладників

Проведено нарахування на фонд оплати праці адмінперсоналу

Проведено нарахування на фонд оплати праці продавців магазину

Страховий тариф відрахувань на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві прийняти у розмірі 1%


23

23

91


92


93


65

65

65


65


656804

2759,4

680,4


4347


1020,6

Нараховано амортизацію основного виробничого обладнання у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


131

131


1700

1200

9. Нараховано амортизацію цехового приміщення у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


131

131


600

500

10. Нараховано амортизацію основного виробничого обладнання у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


131

131


3000

2000

11.Нараховано амортизацію адміністративного приміщення підприємства 92 131 6110
12.Нараховано амортизацію транспортних засобів, які розвозять продукцію покупцям 93 131 900

13.Обсяг відвантаженої готової продукції за 2011 р. у грн.

а) продукції 01;

б) продукції 02;

Сума ПДВ

Списано суму доходу на фінансовий результат

Розрахунки зробити самостійно. Обсяг відвантаження розрахувати, виходячи з реалізованої кількості реалізованої продукції у натуральних показниках (табл. 9,13)


36

701

701

901


701

641

791

26


1948191

1010031

938160

389638

14. Доходи від продажу зайвих виробничих запасів підприємства у 2011 р. у грн. Сума без ПДВ

Сума ПДВ

36


712

712


641

2400

2000


400


1. Скласти фактичну калькуляцію виробленої у 2011 р. готової продукції, використовуючи дані журналу реєстрації господарських операцій (табл. 14). Самостійно поділити витрати на виробничі та невиробничі, прямі та непрямі виробничі витрати. Для наглядного представлення інформації заповнити таблицю 15.


Таблиця 15

Приватне підприємство “Маяк”

Фактична собівартість виробництва готової продукції (за даними роботи підприємства у 2011р.)

Статті витрат Сума витрат Витрати в розрізі одиниць виробленої продукціїпрод.1 прод.2 прод.3
прод… прод. Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прямі матеріали 67080 44570 225102. Пряма зарплата 34863 24804 100593. Інші прямі витрати 9000 5300 37004. Загально виробничі витрати 2480 1764,711 715,68855. Всього виробничі витрати за період 113424 76439 369856. Незавершене виробництво на початок 87000 47000 400007. Незавершене виробництво на кінець 80000 40000 400008. Собівартість виробленої продукції 120424 83439 369859. Кількість продукції, виробленої за період 8200 4100 410010. Одиниці виміру
шт. шт.11. Фактична собівартість
20,35089 9,02077
Допоміжні матеріали, використані для загально виробничих потреб, розподілити між видами продукції пропорційно до використання основних матеріалів. Заробітну плату, нараховану загально виробничим робітникам, і нарахування на неї розподілити між видами продукції пропорційно до прямих витрат на оплату праці та прямих нарахувань на неї.

Незавершене виробництво на початок і кінець періоду, кількість виробленої продукції вибирають залежно від варіанту з таблиць 7, 8 (або 1, 2), 9.

2. Скласти звіт про фінансові результати за 2011 р. Для цього заповнити таблицю 16.


Таблиця 16

Приватне підприємство «Маяк» Фрагменти звіту про фінансові результати (за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період:

Статті Код рядка За рік
1.

Чиста виручка від реалізації

В т.ч.

продукції

-1

-2

товарів

робіт

послуг

035

1948191

1948191

1010031

938160

2.

Собівартість реалізації всього

В т.ч.

продукції

-1

-2

робіт

послуг

040

140424

140424

93439

46985

3.

Валовий прибуток (збиток) всього

В т.ч.

продукції

робіт

послуг

050(055)

1807767

1807767

4. Інші операційні доходи 060 2000
5. Адміністративні витрати 070 21957
6. Витрати на збут 080 4621
7.

Операційні витрати

В т.ч.

витрати на дослідження та розробки

нестачі і витрати від псування цінностей

визнанні штрафи, пені, неустойки

інші витрати операційної діяльності

090
8. Прибуток(збиток)
1783190

3. Фактичну собівартість реалізованої продукції (собівартість реалізації) розраховують за даними таблиць 11, 12, 15. Розрахувати фактичні показники рентабельності різних видів готової продукції за 2011 р. Заповнити таблицю 17, використовуючи вхідні та дані таблиць 15 і 16.


Таблиця 17

Приватне підприємство «Маяк» Фактичні показники рентабельності різних видів готової продукції ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Види готової продукції Залишок готової продукції на початок періоду(грн.) Вироблено готової продукції протягом періоду (грн.) Залишок готової продукції на кінець періоду(грн.) Собівартість реалізованої готової продукції (гр.3+гр.4-гр.5) Чиста виручка від реалізації (ряд 035 Звіту про фінансові результати)(грн.) Валовий прибуток (збиток)(гр.7-гр.6)(грн.) Рентабельність(%)(гр.8/гр.6*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Продукт1 80000 988100 70000 998100 1010031 11931 1,20%
2. Продукт2 40000 984000 30000 994000 938160 -55840 -5,62%


Всього 120000 1972100 100000 1992100 1948191 -43909 -2,20%

Проаналізувати фактичні затрати за 2011 р. При цьому розподілити їх на:

1) затрати на продукт і затрати періоду (таблиця 18);

2) постійні та змінні (табл..19,20).


Таблиця 18

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз фактичних витрат підприємства з метою поділу на затрати

на продукт і витрати періоду ( за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період:

Статті витрат Фактична сума Прямі затрати

Загально

виробничі

Аміні-стративні Витрати на збут Інші операційні
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основні матеріали 59600 596002. Допоміжні матеріали 4500 45003. Осн. Зарплата прац.осн. вир-ва з нарахуваннями 34863 348634. Зарплата наладникам з нарахув. 2480
2480


5. Зарплата адмінперсон. з нарахув. 15847

15847

6. Зарплата продавцям з нарахув. 3721


3721
7. Амортизація обладнан., виробнич., і складськ. приміщ. 9000 90008. Амортизація адмінприміщень 6110

6110

9. Амортизація збтових транспорт.засобів 900


900

Всього 137021,4 107963 2480 21957 4621 0

Таблиця 19

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз фактичних витрат підприємства з метою поділу на постійні та змінні ( за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період

Статті витрат(фактичні) Фактична сума витрат Постійні Змінні
1 2 3 4 5

1.


2.


3.


4.


5.

Прямі затрати всього

В т.ч. у розрізі основних видів:

- матеріали

- зарплата основних робітників з нарахуваннями

- амортизація виробничого обладнання, виробнич. і складських приміщень

Загально виробничі витрати, всього:

В т.ч. у розрізі основних видів:

- зарплата наладникам з нарахуван.

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Всього

107963


64100

34863


9000


2480


2480


21957

4621

137021

9000


21957


900


31857

64100


34863


2480


3271


105164


Таблиця 20

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз фактичних витрат підприємства з метою поділу на постійні та змінні у розрізі видів продукції ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Статті витрат Фактична сума витрат, грн Постійні Змінні01 02 01 02
1 2 3 4 5 6 7
1.

Прямі затрати:

- матеріали

- зарплата робітн. з нарахув.

- амортизац. обладнання

64100

34863


9000


5300


3700

44570


2480

22519


10059

2.

Загальновиробничі витрати

- зарплата наладникам з нарахув.

2480

1756 716
3. Разом виробничих витрат 113424 5300 3700 71139 33285

Таблиця 21

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз загальновиробничих витрат з метою поділу на загальновирбничі витрати підрозділів підприємства та загальновиробничі витрати підприємства в цілому ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

з/п

Статті загальновиробничих витрат Сума всього Групування фактичних загальновиробничих витратЗагальновиробничі витрати підрозділів підпрємства Загальновиробничі витрати в підприємства в ціломуПідрозділи основного виробництва Допоміжні підрозділи№1 №2 №3 №1 №2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Змінні


1. зарплата наладник. 2480 1765 7162.3.4.Всього: 2480 1765 716 0 0 0 0
Постійні


1.2.3.4.Всього: 0 0 0 0 0 0 0

6. Скласти звіт про прибутки і збитки за системою калькулювання змінних витрат. Заповнити таблицю 22. Розрахувати точку беззбитковості та запас міцності у натуральному і грошовому вираженні


Таблиця 22

Приватне підприємство «Маяк»

Звіт про прибутки і збитки за системою калькулювання змінних витрат

( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Показники Всього В розрізі видів готової продукціїПродукт1 Продукт2 Продукт3
1 2 3 4 5 6
1. Обсяг реалізації(одиниць) 8200 4400 4100
2. Відсоток в загальній сумі реалізації одиниць 100,00% 50,00% 50,00%
3. Виручка від реалізації готової продукції за мінусом вираху 1948191 1010031 938160
4. Виручка в розрахунку на одиницю продукції 237,58 246,3490244 228,8195122
5. Змінні виробничі витрати на одиницю (грн..) 13 17,35 8,12
6. Виробничий маржинальний дохід (грн./од) 224,85 229,00 220,7011815
7. Змінні операційні витрати8. Загальний мержинальний дохід (ряд1 х ряд6) 1843767 938892,3577 904874,8443
9. Відсоток маржинального доходу (ряд8/ряд3 х 100%) 94,64% 92,96% 96,45%

Таблиця 23.1

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет продажів ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.)За період:

з/п

Показник Квартал Всього за рік


1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1.

Обсяг реалізації(одиниць):

1 продукція 01

2 продукція 02


927

935


1158

1169


1158

1169


1390

1402


4633

4674

2.

Ціна за одиницю, грн:

1 продукція 01

2 продукція 02


278,23

252

3.

Дохід від реалізації,грн.(р.1 х р.2):

1 продукція 01

2 продукція 02


230009,9

235569,6


287512,4

294462


287512,4

294462


345014,9

353354,4


1150050

1177848


Разом 465579,5 581974,4 581974,4 698369,3 2327898

На основі бюджету продаж і прогнозного рівня розрахунків клієнтів з підприємством скласти графік очікуваних надходжень (табл.23.2)


Таблиця 23.2

Приватне підприємство «Маяк»

Графік очікуваних грошових надходжень, грн. ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

з/п

Показник Квартал Всього за рік


1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Дебіторська заборгованість за станом на початок періоду
2. Реалізація в 1 кварталі
3. Реалізація в 1 кварталі
4. Реалізація в 1 кварталі
5. Реалізація в 1 кварталі
6. Всього грошових надходжень(сума рядків1-5)

При заповненні таблиць 23.1, 23.2 врахувати наступні аспекти:

Передбачають зростання обсягів реалізації у 2012р.

Відсотки зростання наведенні в табл.24

Таблиця 24

Обсяги зростання обсягів реалізації, %

Продукція 01 13

Продукція 02 14

Цінова політика передбачає зростання цін на продукцію. Показники зростання наведені в таблиці 25.

Прогнозне зростання цін, %

Продукція 01 3

Продукція 02 5

За результатами господарської діяльності підприємства в минулому періоді передбачають, що у 1-у кварталі 2012 р. буде реалізовано 20% продукції, 2-у, 3-у – 25%, 4-у – 30%

Очікують, що у першому кварталі 2012 р. надійдуть грошові кошти за продукцію, відвантажену в 2011 р.

За результатами аналізу господарської діяльності підприємства і розрахунків клієнтів за продукцію очікуються надходження грошових коштів у такій послідовності (за продукцію, відвантажену у відповідному кварталі): 25% - у поточному кварталі, 40% - у кварталі, наступному за кварталом відвантаження, 30% - через квартал після квартал відвантаження, 5% - взагалі не надійдуть.

За прогнозним бюджетом реалізації скласти бюджет виробництва (див. пункт 8 вихідних даних). Заповнити таблицю 26.


Таблиця 26

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет виробництва ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показник Квартал Всього за рік


1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
1.

Бюджетний обсяг реалізації (одиниць)

1 продукція 01

2 продукція 02


926,6

934,8


1158,25

1168,5


1158,25

1168,5


1389,9

1402,2


4633

4674

2.

Необхідні залишки готової продукції на кінець періоду(одиниць)

1 продукція 01

2 продукція 02


1185

1276

3.

Всього потреба в готовій продукції (од.) (ряд1 + ряд2)

1 продукція 01

2 продукція 02


927

935


1158

1169


1158

1169


1390

1402


5818

5950

4.

Запас готової продукції на початок періоду(одиниць)

1 продукція 01

2 продукція 02


1209

1302

5.

Необхідний обсяг виробництва (од.) (ряд3 – ряд4)

1 продукція 01

2 продукція 02


922

930


1152

1162


1152

1162


1383

1394


4609

4648


Заплановано зменшити кількість залишків готової продукції на кінець 2012р. на 2% рівня залишків цього ж періоду 2011 р.

Розподіл за кварталами: 20%, 25%, 25%, 30%.

Для дотримання бюджету виробництва потрібна відповідна кількість матеріальних ресурсів. Скласти бюджет прямих матеріалів.

Заповнити таблицю 27.

Ціни на сировину, норми витрат на одиницю продукції у 2012р. залишаться на рівні 2011р.


Таблиця 28

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет прямих витрат на оплату праці ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показники Квартал Всього за рік


1 2 3 4

1.


2.


3.

Обсяг виробництва , одиниць готової продукції

1 продукція 01

2 продукція 02

Прямі витрати на оплату праці на одиницю продукції (тарифна ставка), грн.

1 продукція 01

2 продукція 02

Загальні прямі витрати на оплату праці, грн.

1 продукція 01

2 продукція 02


922

930


6,05

2,45


5576,4

2280,8


1152

1162


6,05

2,45


6970,6

2851,0


1152

1162


6,05

2,45


3970,6

2851,0


1383

1394


6,05

2,45


8364,7

3421,1


4609

4648


6,05

2,45


27882,2

11403,8


Прямі затрати на оплату праці у розрахунку на одиницю продукції в 2012 р. залишаються на рівні 2011р.

Розподіл прямих затрат за кварталами: 20%,25%,25%,30.

Скласти бюджет загальновиробничих витрат. Заповнити таблицю 29.

Заплановані змінні загальновиробничі витрати на одиницю продукції у грошовому вираженні й структурно залишатимуться на рівні 2011р. Постійні витрати повністю відповідатимуть витратам 2011р.

Розподіл загальновиробничих витрат за кварталами планового року аналогічний до розподілу всіх інших витрат. Скласти бюджет адміністративних витрат і витрат на збут. Заповнити таблицю 30.

Планові адміністративні та збутові витрати заплановані на рівні 2011р. У 2012 р. передбачено витрати на рекламу на загальну суму 20000грн. Розподіл витрат по кварталах: 20%, 25%, 25%, 30%.

Скласти бюджет грошових коштів за даними попередніх бюджетів. Заповнити таблиці 31. Зробити висновки.


Таблиця 31

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет адміністративних витрат і витрат на збут ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показник Сума

1.

2.

3.

4.

5.

Залишок грошових коштів на початок періоду

Надходження грошових коштів у вигляді виручки

Всього грошових коштів (р.1 + р.2)

Виплати грошових коштів

витрати на придбання матеріалів

прямі витрати на оплату праці

загальновиробничі витрати

адміністративні витрати та витрати на збут

Надлишок (нестача) грошових коштів (р.3 – р.4)

66300

1769344

1835644

1394562

1307801

39286,1

2795,1

44679,9

441082,4


Висновки


Діяльність підприємства є досить ефективною. Так, у звітному періоді підприємство отримало прибуток у розмірі -43909грн., що забезпечувало рентабельність на рівні -2,20%.

В умовах діяльності підприємства ефективним є виробництво продукції лише 01. Таким чином, підприємству доцільно виробляти продукцію лише 01.

В прогнозному періоді підприємство матиме надлишок грошових коштів.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: