Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Зміст


Введення

1. Застосування Нового Плану рахунків, Інструкції про застосування Плану рахунків та ПсБО в умовах реформування бухгалтерського обліку

2. Недоліки та проблемні питання Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

3. Принципи побудови Плану рахунків

4. Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю

4.1. Побудова Балансу (ф.1)

4.2. Побудова Звіту про фінансові результати (ф.2)

4.3. Побудова Звіту про рух грошових коштів (ф. 3)

4.4. Побудова Звіту про власний капітал (ф. 4)

Список використаної літератури

Введення


Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 17 липня 1999 року вимагає внесення істотних змін до системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, організацій і установ. Ці зміни стосуються в першу чергу оцінки активів і пасивів, відображення в обліку доходів і витрат та форм і змісту фінансової звітності.

Впровадження в Україні з 2000 року національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО), розроблених на основі міжнародних стандартів, передбачає збереження методологічних підходів і рішень, які виправдали себе в практиці ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України, та не суперечать новим нормативним документам з реформування бухгалтерського обліку.

Принципи та правила ведення бухгалтерського (фінансового) обліку в світовій практиці регулюються національними положеннями (стандартами), які розробляють професіональні організації бухгалтерів, і затверджуються національним законодавством. При цьому спираються на концептуальну основу складання та подання фінансових звітів, яка розроблена Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

За Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” пріоритетною є оцінка активів за їх історичною (фактичною) собівартістю, яка визначається на основі витрат на їх виробництво або придбання.

Основи нової системи бухгалтерського обліку закладені в Законі України ”Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та конкретизовані в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Методологічні засади застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та обліку окремих господарських операцій викладені у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.


1. Застосування Нового Плану рахунків, Інструкції про застосування Плану рахунків та ПсБО в умовах реформування бухгалтерського обліку


Новий План рахунків разом з Інструкцією про його застосування встановлюють загальний концептуальний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, новий План рахунків і Інструкція про його застосування спрямовані на організацію фінансового обліку та фінансової звітності. Управлінський облік підприємства мають розробляти самостійно та застосовувати з врахуванням конкретних умов діяльності підприємства з метою одержання необхідної обліково-економічної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Фінансова звітність розрахована на потреби користувачів в умовах ринкової економіки. Показники фінансової звітності мають деталізуватись, розкриватись та контролюватись підсистемою управлінського обліку та внутрішнього контролю.

Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. В 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів та на нову систему бухгалтерського обліку. Цей перехід вимагає від бухгалтерських служб підприємств і організацій ґрунтовної самостійної професійної перепідготовки бухгалтерів та пристосування бухгалтерських регістрів до вимог нової системи бухгалтерського обліку.

Успішне застосування в практиці роботи підприємств, організацій та установ України національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування може бути здійснене тільки на основі докорінної перебудови старої системи бухгалтерського обліку. А це потребує відповідної перепідготовки бухгалтерських служб підприємств. Без належної перепідготовки бухгалтерів перехід на нову систему бухгалтерського обліку приведе до серйозних помилок у здійсненні облікових записів, до недостатньої точності та об’єктивності фінансової звітності.

Перехід в 2000 році народного господарства України на нову систему бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які розроблені на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків бухгалтерського обліку пов’язаний з необхідністю вирішення ряду проблем нової методології бухгалтерського обліку.


2. Недоліки та проблемні питання Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку


У зв’язку з тим, що Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку написана вельми лаконічно, і в ній залишились невирішеними або неконкретизованими важливі питання методології бухгалтерського обліку, практичні працівники бухгалтерської служби України, викладачі вищих та середніх навчальних закладів поставлені перед необхідністю самостійно вирішувати ці питання. Очевидно, що такий підхід не сприятиме реформуванню бухгалтерського обліку в Україні, успішному застосуванню підприємствами і організаціями нової системи бухгалтерського обліку, забезпеченню ведення бухгалтерського обліку на належному рівні.

Одним із основних, найскладніших та проблемних питань методології нової системи бухгалтерського обліку є правильне та раціональне відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості (фактичної собівартості) виробничих запасів і товарів, визначення та відображення в синтетичному й аналітичному обліку фактичної собівартості матеріалів та комплектуючих виробів, витрачених на виробництво продукції (робіт, послуг), а також собівартості реалізованих готової продукції (робіт, послуг) на виробничих підприємствах і товарів у торгівлі.

Складність ведення бухгалтерського обліку за новим Планом рахунків пов’язана зі схематичним викладом та суперечливістю деяких основних положень нових нормативних документів з бухгалтерського обліку. Нова система бухгалтерського обліку може бути успішно застосована тільки при умові використання й удосконалення тих елементів (способів) методу бухгалтерського обліку, що виправдали себе в практиці бухгалтерської роботи. В результаті мають бути створені належні умови для успішного і раціонального виконання системою бухгалтерського обліку інформаційної, контрольної та аналітичної її функцій. Без цього практично неможливо успішно керувати в сучасних умовах господарсько-фінансовою діяльністю підприємств.

Таким чином, в новій системі бухгалтерського обліку доцільно застосовувати відпрацьовані способи обліку окремих господарських операцій, які виправдали себе в практиці бухгалтерської роботи, але не суперечать національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та положенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку або з внесенням до них відповідних змін.

Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку встановлені призначення та порядок ведення окремих бухгалтерських рахунків способом подвійного запису на рахунках господарських операцій (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності підприємств, організаційно-правових форм і видів діяльності (в тому числі у виділених на окремий баланс філіях, відділеннях та інших відособлених підрозділах юридичних осіб).

В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – Інструкція) економічний зміст бухгалтерських рахунків і порядок їх застосування викладені вельми лаконічно. Тому навіть достатньо теоретично підготовлені бухгалтери будуть мати певні труднощі при використанні Плану рахунків та Інструкції про його застосування в практичній роботі з організації та ведення бухгалтерського обліку по-новому.

До видання методичних рекомендацій щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в окремих галузях народного господарства України доцільно застосовувати видані раніше Типові положення з бухгалтерського обліку та методологію бухгалтерського обліку окремих господарських операцій в частині, що не суперечить національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування нового Плану рахунків.


3. Принципи побудови Плану рахунків


У Плані рахунків за десятковою системою вказані коди кожного рахунку та найменування синтетичного рахунку першого порядку. Коди субрахунків (синтетичних рахунків другого порядку), на відміну від старого Плану рахунків, – тризначні. Першою цифрою коду субрахунку є клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку в даному класі рахунків, а третьою – порядковий номер субрахунку до даного рахунку першого порядку. Вказаний порядок кодування субрахунків сприятиме спрощенню записів у синтетичному та аналітичному обліку й автоматизації накопичення даних аналітичного обліку при застосуванні в ньому персональних комп’ютерів.

При контируванні первинних бухгалтерських документів на здійснені господарські операції, тобто при записі на них кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок, контировок), вказується щонайменше код синтетичного рахунку. Якщо при контируванні документів необхідно та можливо визначити субрахунок, у контировці вказується тризначний код субрахунку. Що стосується аналітичного обліку доходів, витрат та фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства тощо, то з метою спрощення записів в аналітичному обліку доцільно після коду синтетичного рахунку або субрахунку вказувати в контировці на первинному документі через дефіс і порядковий номер аналітичного рахунку (статті), наприклад, 701-1, 901-1, 791-2.

В робочому плані рахунків, який застосовується на даному підприємстві в залежності від специфіки його діяльності, субрахунки використовуються з врахуванням потреб управління, контролю, аналізу та звітності, а також можуть доповнюватись введенням нових субрахунків, але із збереженням кодів субрахунків за Планом рахунків.

Інструкцією встановлено, що кореспонденцію рахунків та порядок ведення аналітичного обліку, які не наведені в Інструкції, підприємство встановлює самостійно, виходячи з норм Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та з управлінських потреб.

Засади організації і ведення управлінського обліку для забезпечення реєстрації та накопичення необхідної для ефективного управління підприємством інформації про обсяги господарської діяльності за її видами, визначення фінансових результатів та рентабельності підприємство встановлює самостійно. Але безперечною є необхідність раціонального поєднання облікових записів фінансового та управлінського обліку, їх узгодженості з метою уникнення дублювання облікових записів, передусім в аналітичному обліку.

Інструкція про застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності однорідних за змістом господарських операцій на відповідних бухгалтерських рахунках та субрахунках.

Записи на бухгалтерських рахунках ускладнюються наявністю в бухгалтерському обліку елементів податкового обліку. Після прийняття Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. виникла розбіжність у часі відображення в бухгалтерському обліку валових доходів і валових витрат. Якщо в бухгалтерському обліку доходи й витрати відображаються за моментом нарахування, то в податковому обліку – за подією, що відбулася раніше. Вказана розбіжність суттєво впливає на відображення в бухгалтерському обліку податку на додану вартість.

Рахунки класів 0–7 є обов’язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” застосовуються підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності.

Інструкція про застосування Плану рахунків конкретно не встановлює, коли повинні списуватись на рахунок 79 “Фінансові результати” доходи та витрати підприємства, що накопичуються на відповідних рахунках протягом року, – щомісячно чи в кінці року. Доцільно для спрощення записів у синтетичному та аналітичному обліку, а також складання Звіту про фінансові результати списувати накопичені на рахунках доходи і витрати підприємства на рахунок 79 “Фінансові результати” один раз у кінці року відповідними заключними записами на закриття цих рахунків. Тим більше, що за нормами Інструкції нарахований податок з прибутку доцільно списувати на зменшення отриманого прибутку, а рахунок 79 “Фінансові результати” закривати списанням сальдо на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” тільки заключними записами в кінці року. При цьому необхідно врахувати, що протягом року валовий та чистий прибуток, а також збитки можуть бути об’єктивно визначені за кожний звітний період тільки в Звіті про фінансові результати.

Підприємства малого підприємництва та організації, які ведуть некомерційну діяльність, за власним рішенням відкривають рахунки класу 8 “Витрати за елементами”. Вони можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 “Витрати за елементами” або також рахунків класу 9 “Витрати діяльності”.

4. Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю


4.1. Побудова Балансу (ф.1)


Робоча таблиця зі складання ф. № 1 "Баланс"


Актив Код ряд. Зміст статей Балансу за рахунками Плану рахунків бухгалтерського облікуІ. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 10 Ряд. 011- ряд. 012первісна вартість 11 СД 12знос 12 (СК 133)незавершене будівництво 20 СД 15 + СД 163 (у частині виданих на такі цілі довгострокових авансів) + СД 371 (у частині виданих на такі цілі короткострокових авансів)Основні засоби:

залишкова вартість 30 Ряд. 031-032первісна вартість 31 СД 10 + СД 11знос 32 (СК 131 + СК 132)Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 СД141інші фінансові інвестиції 45 СД 142 + СД 143Довгострокова дебіторська заборгованість 50 СД 16 (за мінусом сальдо за рах. 163 в частині, що припадає на капітальні аванси)Відстрочені податкові активи 60 СД 17Інші необоротні активи 70 СД 18Усього за розділом І 80 Ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030 + ряд.040 + ряд. 045 + ряд. 050 + ряд. 060 + ряд. 070П. Оборотні активи

Запаси:
виробничі запаси 100 СД 20 + СД 22тварини на вирощувані та відгодівлі 110 СД 21незавершене виробництво 120 СД 23 + СД 25готова продукція 130 СД 26 + СД 27товари 140 СД 28Векселі одержані 150 СД 34 - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістюДебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 Ряд. 161 - ряд. 162первісна вартість 161 СД 36резерв сумнівних боргів 162 (СК 38) (за вирахуванням суми резерву сумнівних боргів за іншою поточною дебіторською заборгованістю)Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 (СД 641 + СД 642) - сума резерву сумнівних боргів заданою дебіторською заборгованістюза виданими авансами 180 СД 371 (за мінусом сальдо за рах. 371 у час­тині, що припадає на капітальні аванси) - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістюз нарахованих доходів 190 СД 373 - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістюіз внутрішніх розрахунків 200 СД 682 + СД 683 - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістюІнша поточна дебіторська заборгованість 210 (СД 372 + СД 374 + СД 375 + СД 376 + СД 377) - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістюПоточні фінансові інвестиції 220 СД 352Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 СД 301 + СД 311 + СД 313 + СД 333 + СД 351в іноземній валюті 240 СД 302+ СД 312 + СД 314 + СД 334+СД 351інші оборотні активи 250 СД 24 + СД 331 + СД 332 + СД 643Усього за розділом II 260 Ряд. 100 + ряд. 110 +ряд. 120 + ряд. 130 + +ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 + ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 +ряд. 250ІЦ. витрати майбутніх періодів 270 СД39БАЛАНС 280 Ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270Пасив Код ряд. Зміст статей Балансу за рахунками Плану рахунків бухгалтерського облікуІ. Власний капітал

Статутний капітал 300 СК 40Пайовий капітал 310 СК 41Додатковий вкладений капітал 320 СК 421+ СК 422Інший додатковий капітал 330 СК 423 + СК 424 + СК 425Резервний капітал 340 СК 43Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СК 441- СД 442 - СД 443Неоплачений капітал 360 (СД 46)Вилучений капітал 370 (СД 45)Усього за розділом І 380 Ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330 + ряд. 340 + ряд. 350 - ряд. 360 - ряд. 370ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу 400 СК 471 + СК 472Інші забезпечення 410 СК 473 + СК 474Цільове фінансування 420 СК 48Усього за розділом П 430 ряд. 400 + ряд. 410 + ряд. 420ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 СК 501 + СК 502 + СК 503 + СК 504Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 СК 505 + СК 506 + СК 521 + СК 522 - СК 523Відстрочені податкові зобов'язання 460 СК 54Інші довгострокові зобов'язання 470 СК 51 + СК 53 + СК 55Усього за розділом ІІІ 480 ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 СК60.Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 СК61Векселі видані 520 СК62Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 СК63Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 СК681з бюджетом 550 СК 641+СК 6421з позабюджетних платежів 560 СК 6422зі страхування 570 СК 65з оплати праці 580 СК 66з учасниками 590 СК 67із внутрішніх розрахунків 600 СК 682+СК 683Інші поточні зобов'язання 610 СК 684 + СК 685 + СК 644Усього за розділом IV 620 Ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560 + ряд. 570 + ряд 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 610V. Доходи майбутніх періодів 630 СК 69БАЛАНС 640 Ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд.620 + ряд.630
4.2. Побудова Звіту про фінансові результати (ф.2)


Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Найменування показника Код ряд. Джерела інформаціїДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 Кредитовий оборот (КО) 70Податок на додану вартість 15 (Дебетовий оборот (ДО) 70)Акцизний збір 20 Д-т 641,К-т 685
25Інші вирахування з доходу 30 (ДО 374 + КО 704)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 - ряд. 030Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 (ДО 90)Валовий:

прибуток 50 Ряд. 035 - ряд. 040Збиток 55 (ряд.035 - ряд. 040)Інші операційні доходи 60 К0 71Адміністративні витрати 70 (ДО 92)Витрати на збут 80 (ДО 93)Інші операційні витрати 90 (ДО 94)Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - ряд. 090 або ряд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - рад.090збиток 105 Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + рад. 090 або ряд. 070 + рад. 080 + ряд. 090 - рад. 050 - ряд.060Доход від участі в капіталі 110 К0 72Інші фінансові доходи 120 К0 73Інші доходи 130 К0 74Фінансові витрати 140 (ДО 95)Втрати від участі в капіталі 150 (ДО 96)Інші витрати 160 (ДО 97)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток 170 Ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 140- ряд. 150- ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 - ряд. 140- ряд. 150- ряд. 160збиток 175 Ряд. 105 - ряд. 110 - ряд. 120 - ряд. 130 + ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 або ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 - ряд. 110- ряд. 120- ряд. 130Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Відсоткова ставка оподаткування помножена на рад. 170 ф. № 2 та поділена на 100 % або абсолютна сума з декларації по податку на прибуток від звичайної діяльності за звітний періодФінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 Ряд. 170 - ряд. 180збиток 195 Ряд. 175Надзвичайні:
доходи 200 КО 75витрати 205 (ДО 99)Податки з надзвичайного прибутку 210 (ДО 982)Чистий:
прибуток 220 Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - рад. 205 - ряд. 210Збиток 225 Рад. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 + ряд. 205 - рад. 200 + рад. 210
4.3. Побудова Звіту про рух грошових коштів (ф. 3)


Робоча таблиця із складання Звіту про рух грошових коштів

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

4.4. Побудова Звіту про власний капітал (ф. 4)


Робоча таблиця зі складання Звіту про власний капітал

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Список використаної літератури


Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 196-14.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726 с.

Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. — 377 с.

Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. — К.: Знан­ня, 2004. — 473 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: