Аудит підприємства

1. Характеристика підприємства ВАТ «Роменський молочний комбінат»


Відкрите акціонерне товариство «Роменський молочний комбінат» – одне з найбільших комбінатів в Україні по переробці молока і виробництва молокопродуктів. Воно функціонує на законних підставах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

Товариство засноване згідно з Декретом СМУ «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 22.04.99 р. №67–83 та від 27.04.99 р., №65–83 «Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі». Засновниками товариства є регіональне відділення ФДМ України в м. Суми та Організація орендарів ОП «Роменський молокозавод».

Статут товариства прийнято на загальних зборах Організації орендарів ОП «Роменський молочний комбінат» 3.09.99 р. протокол №4 і затверджено Наказом РВ ФДМ України в м. Суми від 10.09.99 р. №533 та зареєстровано Роменським міськвиконкомом 11.09.99 р. №00432782, що відповідає ідентифікаційному коду.

Місце знаходження підприємства: м. Ромни, вул. Київська 94, що відповідає юридичній адресі. Форма власності – колективна, директор – Плясук Володимир Дмитрович.

Основний вид діяльності – виробництво, заготівля, збереження, переробка молока та реалізація його продукції, зовнішньоекономічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля. Ліцензії на здійснення оптової торгівлі продовольчими товарами та непродовольчими товарами товарами видані управлінням торгівлі Облдержадміністрації.

Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві – 450 чол. Кількість акціонерів – 3162 фізичних та юридичних осіб. Грошові кошти Товариства зберігаються на розрахункових рахунках в «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми – долари, німецькі марки, гривні.

Наказом по Товариству №7 від 23.12.00 р. відповідальною особою за облік власників цінних паперів, заяв, пропозицій є штатний працівник підприємства – Бегменко Інна Леонідівна, яка пройшла курсову підготовку, має кваліфікаційне посвідчення, відповідно порушень у діловодстві власників ЦП не виявлено.

Останній річний звіт поданий територіальному відділенню Держкомісії з цінних паперів та Фондового ринку 30.04.08 р. Останні збори акціонерів проведені 2.03.08 р. Відповідно до рішення зборів акціонерів через вкладання коштів в інвестиційну діяльність з метою зміцнення матеріально-технічної бази Товариства виплата дивідендів за 2007 р. не проводилась.

При проведенні перевірки на даному підприємстві аудитори керувалися чинним законодавством України у сфері фінансово-господарської діяльності, діючим порядком організації бухгалтерського та податкового обліку і складання бухгалтерської та статистичної звітності.

Способи перевірки документів та господарських операцій: суцільний, вибірковий, порівняння, контроль та розрахунки.

Перевірка здійснювалася з 01 по 12 вересня 2008 року за зверненням голови правління Плясука Володимира Дмитровича і в присутності головного бухгалтера Вовк Лариси Миколаївни. Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність в періоді, що перевірявся, були:

Голова правління – Плясук Володимир Дмитрович.

Головний бухгалтер – Вовк Лариса Миколаївна, які несуть відповідальність за достовірність фінансової звітності у періоді, що перевірявся.

У аудиторської перевірки було встановлено, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1.10.08 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту товариства.

Бухгалтерський облік господарських операцій на товаристві здійснювався по журнально – ордерній формі рахівництва, у відповідності до Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХIV та вимог П(С) БО України.

В обліковій політиці товариства на протязі звітного року змін не відбувалось.

В процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки. На думку аудитора, фінансові звіти відкритого акціонерного товариства «Роменський молочний комбінат»» справедливо та достовірно відображають, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Аудитор надає умовно-позитивний висновок, в зв'язку з тим, що аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації активів на підприємстві, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. Аудит підтверджує залишки по Балансу (ф. №1) станом на 31.12.2008 року, та результати надані у Звіті про фінансові результати (ф. №2) за 2008 рік з урахуванням вищезазначених обмежень.


2. Лист-замовлення


Керівнику аудиторської фірми «Бест»

Пані Бєй Юлії Юріївні

«29» серпня 2008 р.

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ

Шановна Бєй Юлія Юріївна!

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на

Підприємстві ВАТ «Роменський молочний комбінат», яка повинна відповідати таким вимогам:

1. Масштаб:

за період з «01» січня 2008 р. по» 01» серпня 2008 р.;

2. Мета:

надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів і фондового ринку України (НБУ та інше);

надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного капіталу, а також бухгалтерських звітів.

3. Форма подання звіту перевірки та висновку:

письмова.

Методи перевірки: операційна, вибіркова, суцільна, комплексна.

Місце перевірки (необхідне підкреслити):

офіс Замовника.

6. Строк перевірки:

з «01» вересня 2008 р. по «12» вересня 2008 р.

Керівник Плясук Володимир Дмитрович

Підпис


3. Договір


ДОГОВІР №118

на проведення аудиту (надання аудиторських послуг)

м. Суми «11» жовтня 2008 р.


Аудиторська фірма «Бест», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №004529 від 23 лютого 2001 року, виданого Аудиторською палатою України, – надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» в особі директора, що діє на підставі статуту, з одного боку, та, ВАТ «Роменський молочний комбінат надалі – 'ЗАМОВНИК», що діє на підставі Статуту з другого боку, згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність», уклали цей договір про таке:

Предмет договору

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником, яка є невід`ємною частиною цього Договору.

1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з 1 квітня 2008 року по 1 жовтня 2008 року.

1.3 Початок робіт 15 жовтня 2008 року закінчення 29 жовтня 2008 року.

1.4 Мета аудиту – дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку.

1.5 Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх відображенням в обліку Замовника.

1.6 Результати робіт. Сторони Договору результатом робіт визначають інформацію (у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника (або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконацю винагороду у розмірі 50000 грн., (прописом) з ПДВ.

2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

2.3 Замовник авансує Виконавця у розмірі 50% вартості робіт за цим договором протягом 3-х днів з дати підписання цього договору.

2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /не виявлення/) у відповідності до умов п. 2.1–2.2 цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт

3.1 В ході робіт та (а/або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб. По закінченню терміну дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі календарного року.

3.2 В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями, суперечка з цього приводу вирішується у судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з звітом.

4. Зобов`язання сторін

4.1 Виконавець в ході перевірки та по їі результатам зобов`язаний:

– дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

– уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

– зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

– не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

– дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

– повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

– не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

4.2 Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний:

– забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів

Замовника які потрібні останньому для виконання робіт за цим договором;

– забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;

– сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

– своєчасно та у повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

– не втручатися в методику перевірки, організацію та роботу персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

– своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

Права сторін

5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона – ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона – ініціатор припинення дії договору виплачує іншій стороні компенсацію у розмірі ___% від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

5.2 За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22–26, а відповідальність Замовника статтями 28–30 Закону України «Про аудиторську діяльність, іншим чинним законодавством України.

6.2 Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ 4) викладених в цьому договорі.

6.3 За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а суперечки між ними вирішуються у судовому порядку.

Інші особливі умови

7.1 Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та звітність по ним; за початкові
залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не
перевірялися до цієї перевірки, або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).

7.2 В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

7.3 За результатами операційної перевірки аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.

8. Реквізити сторін


Замовник

Виконавець

ВАТ «Роменський молочний комбінат» в особі Плясука Володимира Дмитровича

ТОВ аудиторська фірма «Бест» в особі

Бєй Юлія Юріївни

Підпис замовника: Підпис виконавця:
Печатка замовника Печатка виконавця

4. План програми перевірки ВАТ «Роменський молочний комбінат»


Перевіряєма організація: ВАТ «Роменський молочний комбінат»

Період аудиту: з 01.09.2008 р. по 12.09.2008 р.

Керівник аудиторської групи: Бєй Ю.Ю.

Аудитор: Горковенко М.В.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

– Статут;

– Баланс (форма 1) р;

– Звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);

– Звіт про рух грошових коштів (форма 3);

– Звіт про власний капітал (форма 4);

– Примітки до річної фінансової звітності (форма 5);

– Журнал-головна;

– окремі журнал-ордери за цей же період;

– статистична звітність.


№ з/п Види робіт, що заплановані для виконання аудитором Термін виконання роботи
1. Нарада з планування проекту аудиторської перевірки, обговорення етапів проведення аудиторської перевірки 1.09.08
2. Отримання уявлення про кон’юнктуру ринку, ділове середовище, цілі бізнесу, що впливають на господарський ризик клієнта, про організаційно – управлінську структуру клієнта, рівень рентабельності, основних покупців і постачальників, порядок розподілу чистого прибутку, принципи формування і розподілу оплати праці тощо 2.09.08–3.09.08
3. Оцінка системи внутрішнього контролю шляхом опитування і тестування, або з використанням інших методів, облікових працівників з метою виявлення негативних сторін системи внутрішнього контролю 4.09.08 – 6.09.08
4. Оцінка аудиторського ризику і рівня суттєвості, які дозволяють вважати фінансову звітність підприємства достовірною 7.09.08
5. Затвердження програми аудиту, істотних і загальних процедур аудиту, в яку включаються перелік аудиторських прийомів і способів, необхідних для вивчення поставлених в договорі питань, детальний опис кожного способу та прийому 8.09.08
6. Виконання програми аудиту, складання робочих документів (таблиці, схеми проведення аудиторської перевірки за об’єктами обліку) 9.09.08 – 10.08.09
7.

Проведення заключної наради

Оцінка результатів роботи і розробка плану удосконалень

11.09.08
8. Пред’явлення керівництву підприємства аудиторського звіту та висновку і підписання аудиторського звіту та висновку 12.09.08

5. Звітність


Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу(амортизації)

Вартість основних засобів по первісній вартості станом на 01.01.2008 р. склала 29374, 1 тис. грн., знос 6241,1 тис. грн., залишкова вартість 23133,0 тис. грн., вартість нематеріальних активів становить 4,9 тис. грн.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з П (С) БО 7 «Основні засоби».

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

На підприємстві не переоцінювались об’єкти основних засобів до рінвя справедливої вартості на дату балансу.

Облік основних засобів ведеться в бухгалтерських реєстрах по інвентарних об’єктах та матеріально-відповідальних особах.

При проведенні річної інвентаризації основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних і комплектуючих виробів, тари, палива, запасних частин, незавершеного виробництва, готової продукції та інших матеріальних цінностей станом на «1» вересня 2008 р. згідно з наказом №672 від 20 серпня 2008 р. по ВАТ «Роменський молочний комбінат» дотримувалися вимоги Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. №69 зі змінами та доповненнями.

Інвентаризація основних засобів, запасів та МШП проведена аудитором шляхом вибіркового контрольного огляду.

Амортизаційні відрахування здійснюються згідно зі статтею 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. зі змінами та доповненнями. Норми та порядок нарахування амортизації за П(С) БО 7 не застосовувались.

Порушень в обліку сум податку на додану вартість, сплачених за придбані та введені в експлуатацію основні засоби, не виявлено.

Визначення й оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно з П(С) БО 8 «Нематеріальні активи».

Облік фінансових інвестицій та запасів

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій здійснюється відповідно до П(С) БО 12 «Фінансові інвестиції».

Порушень у зберіганні цінних паперів, документальному оформленні і відображенню в обліку операцій з цінними паперами не виявлено.

Згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті, оцінка їх здійснюється за методом фактичної закупівельної ціни.

Облік витрат виробництва та обігу

Облік витрат виробництва та обігу ведеться відповідно до П(С) БО №16 «Витрати».

Витрати підприємства на виробництво в 2008 році характеризуються наступними даними:


Статті витрат Сума, тис. грн. %
Матеріальні витрати 54810,0 81,2
Витрати на оплату праці 4804,5 7,1
Відрахування на соціальні заходи 1579,3 2,3
Амортизація 1744,1 2,6
Інші операційні витрати 4580,3 6,8
Разом 67518,2 100

Висновок: витрати підприємства на 8,12% формуються за рахунок матеріальних витрат, на 7,1% – за рахунок оплати праці.

Валові витрати у податковому обліку визначаються у відповідності з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Перевірка валових витрат здійснювалась вибірковим методом.

Облік дебіторської заборгованості

Визнання й оцінка реальної дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість»


Інформація про дебіторську заборгованість станом на 01.01.2008 р.

№ з/п Види дебіторської заборгованості Рядок балансу Сума, грн. Питома вага в загальній сумі
1 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 40,8 0,7
2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:Чиста реалізаційна вартість 160 2856,7 47,3

Первісна вартість 161 3515,9 58,2

Резерв сумнівних боргів 162 659,2 10,9
3 Дебіторська заборгованість за розрахунками:З бюджетом 170 1798,2 29,7

За виданими авансами 180 1162,5 19,2

З нарахованих доходів 190


Із внутрішніх розрахунків 200


Інша поточна дебіторська заборгованість 210 185,4 3,1
4 Разом:
6043,6 100

Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 01.01.2008 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, по первинній вартості склала 3515,9 тис. грн., чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – 2856,7 тис. грн.

Облік зобов’язань

При визначенні, обліку та оцінці зобов’язань враховувались вимоги П(С) БО №11 «Зобов’язання».

Структура зобов’язань

№ з/п Види дебіторської заборгованості Рядок балансу Сума, грн. Структура зобов’язань

Довгострокові зобов’язання 480

1. Довгострокові кредити банків 440

2. Довгострокові фінансові зобов’язання 450

3. Відстрочені податкові зобов’язання 460

4. Інші довгострокові зобов’язання 470


Поточні зобов’язання 620 8316,2 100
1. Короткострокові кредити банків 500 1775,5 21,35
2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510

3. Веселі видані 520

4. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3257,5
5. Поточні зобов’язання за розрахунками:З одержаних авансів 540 1551,0 18,65

З бюджетом 550 381,1 4,6

З позабюджетних платежів 560 31,0 0,4

Із страхування 570 82,8 1

З оплати праці 580 288,4 3,5

З учасниками 590 3,7 0,04

Із внутрішніх розрахунків 600

6. Інші поточні зобов’язання 610 945,2 11,26
7. Всього зобов’язання
8316,2 100

Відомості про статутний капітал


Згідно з Актом оцінки цілісного майнового комплексу та вартості орендної частки, розмір статутного фонду визначено в розмірі 1393250 грн., який поділено на 27865000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку України від 30.04.06 р., реєстраційний номер 29.06.02.

Видачу сертифікатів власникам акцій розпочато 25 червня 2001 року.

На 1 січня 2008 року власниками акцій товариства є:

фізичні особи в кількості 2987 чол., які володіють 23534129 акціями, що становить 84,46% статутного капіталу;

юридичні особи в кількості 15 осіб, які володіють 4330871 акціями, що становить 15,54% статутного капіталу.

Статутний фонд Товариства повністю викуплено в сумі 1393250,00 грн., який розподілено на 27865000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0, 05 грн. кожна, що підтверджено Свідоцтвом про реєстрацію ЦП від 30.04.02 за №29.06.02 Сумського ТУ ДСЦПіФР України. Ця інформація відповідає аналітичному обліку і даним Головної книги станом за 31 грудня 2007 року.


Облік фінансових результатів


При визначенні обсягу виручки від реалізації продукції враховувались вимоги П(С) БО №15 «Доходи».

У звітному періоді виручка від реалізації продукції, робіт, послуг склала 102008,8 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 70810,3 тис. грн., валовий прибуток – 19453,4 тис. грн., чистий прибуток – 8186, 7 тис. грн.


8. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві


Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою.

Згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №987 від 16.07.02 р. у ВАТ «Роменський молочний комбінат» застосовується План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.02 р. №763. Підприємством використовувались «Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО», схвалені рішенням Комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 21.12.02 р.

Фінансова звітність складається згідно з затвердженими національними стандартами в установлені терміни.

На підприємстві діє наказ про облікову політику, який протягом звітного періоду не змінювався.

Дiяльнiсть емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства. Основними проблемами якi впливають на розвиток Товариства є низький рiвень оборотностi дебiторської та кредиторської заборгованостi стосовно чого, Товариство має повiльнi темпи розвитку.

Протягом звiтного перiоду факти виплати штрафiв та iнших санкцiй за порушення чинного законодавства вiдсутнi.

Полiтика фiнансування дiяльностi Товариства побудована на госпрозрахунку щодо ведення дiяльстi. Тому основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi та оборотнi кошти, а також позичковий капiтал.

Станом на звiтну дату наявнiсть договорiв щодо яких укладенi угоди але не виконанi вiдсутнi.

Протягом наступних трьох рокiв Товариство планує збiльшити обсяги та масштаби дiяльностi у напрямку будiвництва, шляхом розширення видiв дiяльностi та застосування нових методiв управлiння товариством. Для реалiзацiї поставлених завдань товариство планує пiдвищити рiвень обертаємостi кредиторської та дебiторської заборгованостi, а також залучити позичковий капiтал, що на думку експертiв Товариства надасть змогу реалiзувати поставленi завдання.


Cписок використаних джерел


1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. – №40. – ст. 365.

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР). –2004. – №52. – ст. 563.

3. Наказ Мінфіну «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» №291 від 30.11.99. [minfin.gov]

4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.

5. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства. // Дебет-Кредит. – 2000. – №34

6. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 405 с.

7. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

8. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. –460 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: