Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Додаток до наказу ВП ЮУ АЕС

від «___»________2009 р. №_____


Облікова політика ДП НАЕК «Енергоатом»

Облікова політика ДП НАЕК «Енергоатом» встановлює методи оцінки, обліку і процедур, які є обов’язковими для застосування відокремленими підрозділами підприємства та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку. Облікова політика визначається на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), положень та методик ДП НАЕК «Енергоатом», інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДП НАЕК «Енергоатом».

У ДП НАЕК «Енергоатом» застосовується форма організації бухгалтерського обліку – ведення обліку бухгалтерськими службами Дирекції та відокремлених підрозділів на чолі з головними бухгалтерами.

Бухгалтерський облік запасів

Оцінка запасів, крім ядерного палива, пального та мастильних матеріалів, при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Оцінка ядерного палива при завантаженні в активну зону, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості за кожним видом ядерного палива. Вартість ядерного палива, що списується із активної зони на витрати, визначається згідно з діючою Методикою планування та списання витрат ядерного палива на виробництво електричної та теплової енергії на АЕС України з реакторами типу ВВЕР, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 18.06. 2004 №331.

Оцінка пального та мастильних матеріалів при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Розрахунок за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Відокремлені підрозділи при вибутті запасів, що використовуються у діяльності кафе, їдалень, роздрібній торгівлі тощо, можуть застосовувати метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу.

Транспортно-заготівельні витрати (включаючи послуги сторонніх організацій із постачання товарно-матеріальних цінностей) відображаються на окремому субрахунку обліку запасів «Транспортно-заготівельні витрати» та відносяться на витрати діяльності (за елементом витрат «Матеріальні витрати») при вибутті запасів у сумі, визначеній як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат у загальній сумі запасів і вартості запасів, що вибули. Допускається включення транспортно-заготівельних витрат до складу витрат періоду у наступному після вибуття запасів місяці.

Облік централізованого запасу енергетичного обладнання та запасних частин для АЕС України ведеться у складі запасів на субрахунку «Запасні частини» виключно в Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом». Відокремлені підрозділи обліковують централізований запас на позабалансовому рахунку «Активи на відповідальному зберіганні». Порядок обліку і використання централізованого запасу визначається діючим Положенням про централізований запас основного енергетичного обладнання та запасних частин для АЕС ДП НАЕК «Енергоатом».

Облік основних засобів, інших необоротних активів, незавершених капітальних інвестицій та фінансових інвестицій

Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод.

Інші методи, передбачені П(С)БО 7 «Основні засоби», застосовуються за умови обґрунтування їх економічної доцільності для кожної групи основних засобів. Метод амортизації окремого об’єкта основних засобів може відрізнятись від того, що обраний для групи однорідних основних засобів, також за умови обґрунтування економічної доцільності його застосування. Рішення щодо застосування методу амортизації, іншого ніж прямолінійний, приймається керівником відокремленого підрозділу.

Перед проведенням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції видається наказ керівника відокремленого підрозділу про проведення поліпшення, в якому визначається перелік об’єктів основних засобів із зазначенням інвентарних номерів, вид поліпшення, чи призупиняється нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому (у випадку поліпшення об’єкта 1 групи) обліку, мета проведення робіт: збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, або підтримання об’єкта в робочому стані, група основних фондів, до якої відноситься об’єкт в податковому обліку. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єктів основних засобів тільки на підставі наказу керівника відокремленого підрозділу.

Одночасно із введенням основних засобів в експлуатацію приймальною (робочою) комісією визначається ліквідаційна вартість та очікуваний строк корисного використання кожного об’єкта основних засобів. Ці дані наводяться в типовій формі № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», затвердженій наказом Мінстату України від 29.12.95 №352 (далі – форма ОЗ-1).

Ліквідаційна вартість визначається як вартість металобрухту, комплектуючих, що можуть бути використані в подальшому, інших видів сировини, матеріалів за вирахуванням витрат на демонтаж та інших витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією), виходячи із звичайних цін на дату введення об’єкту в експлуатацію.

У разі зміни ліквідаційної вартості та строку корисного використання об’єктів основних засобів після проведення поліпшень, що збільшують їх балансову вартість, нові показники наводяться у типовій формі № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» та вносяться до інвентарної картки обліку основних засобів (форма № ОЗ-6) (технічного паспорту).

При проведенні розукрупнення об’єкту основних засобів балансова вартість нових об’єктів визначається пропорційно їх справедливій вартості, при цьому загальна балансова вартість всіх нових об’єктів залишається незмінною.

Строк корисного використання кожного об’єкта основних засобів переглядається на підставі технічного обґрунтування у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, а також під час проведення щорічної інвентаризації або переоцінки.

Житлові будинки, що придбані (збудовані) підприємством, в яких частина квартир приватизована, обліковуються на балансі підприємства у складі основних засобів до моменту передачі таких будинків на баланс товариства власників квартир або в комунальну власність.

Технічна документація до обладнання, незворотна тара, упаковка, що надходить у комплекті з обладнанням (ТМЦ) і при цьому вказана окремим рядком у супровідних документах, відображається у складі вартості такого обладнання (ТМЦ).

До складу інвестиційної нерухомості включаються будівлі, споруди та земля, на якій вони розташовані, якщо вони утримуються з метою отримання орендних платежів (операційна оренда) та/або збільшення власного капіталу, при цьому частка площі, що використовується з цією метою, має перевищувати 50 відсотків загальної площі об’єкту. Інвестиційна нерухомість на дату балансу відображається за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення.

Матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання понад один рік вартістю менше 1 000 грн. та більше порогу суттєвості, встановленого для малоцінних необоротних активів, вважаються малоцінними необоротними активами. Нарахування амортизації по таких активах та бібліотечних фондах здійснюється в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість інших необоротних активів прирівнюється до нуля.

Література, що придбавається для забезпечення діяльності компанії, відображається у складі бібліотечних фондів, за умови її відповідності критерію необоротного активу, наявності матеріальної бази (приміщення, співробітників тощо), наказу по відокремленому підрозділу про створення бібліотечного фонду та переліку літератури, що відноситься до бібліотечного фонду.

Введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів здійснюється за типовою формою ОЗ-1, для бібліотечних фондів – допускається введення в експлуатацію на підставі накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за типовою формою М-11.

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визначається за методом вимірювання та оцінки виконаної роботи.

Фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю придбання.

Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнаються на дату виконання контракту.

Облік нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється прямолінійним методом.

Витрати, пов’язані з отриманням права постійного користування земельною ділянкою, обліковуються у складі нематеріальних активів як право користування майном та не амортизуються.

Програмне забезпечення, створене (придбане) для забезпечення господарської діяльності, яке планується використовувати більше року, відноситься до нематеріальних активів (група «Авторське право та суміжні з ним права»).

Для обліку комп’ютерних програм, інших нематеріальних активів, які відповідають критеріям визнання об’єктів права інтелектуальної власності, використовуються типові форми первісного обліку НА-1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів".

Для обліку комп’ютерних програм або програмного забезпечення, яке самостійно розроблене підприємством або безпосередньо виготовлене іншими виконавцями для потреб підприємства та не відповідає критеріям визнання об’єкту права інтелектуальної власності, відокремлені підрозділи мають право використовувати інші форми первинного обліку, що відповідають вимогам щодо складання первинних документів.

При придбанні програм разом із обладнанням, на якому вони встановлені, без виділення вартості програмного продукту, вартість такої програми включається до вартості обладнання.

Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) встановлюється по кожному об’єкту нематеріальних активів комісією із визначення нематеріальних активів та термінів їх використання.

Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань

Величина резерву сумнівних боргів у загальному випадку визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості Державного підприємства «Енергоринок» за відпущену електроенергію здійснюється із застосуванням коефіцієнта сумнівності відповідно до Методики створення резерву сумнівних боргів ДП НАЕК «Енероатом» (МТ-Д.0.15.477-08)

Аналіз платоспроможності окремих дебіторів проводиться не рідше одного разу в квартал. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється на підставі даних такого аналізу та наказу.

Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюється відповідно до нормативних актів, що діють щодо дебіторської та кредиторської заборгованості в ДП НАЕК «Енергоатом». Для забезпечення достовірності фінансової звітності списання безнадійної дебіторської заборгованості у разі ліквідації підприємства-боржника та не погашення його заборгованості за наслідками проведення ліквідації за процедурою банкрутства (за наявності підтверджуючих документів) здійснюється відокремленими підрозділами та дирекцією самостійно на підставі висновку юридичної служби без погодження з експертною комісією ДП НАЕК «Енергоатом».

Забезпечення наступних витрат на виплати відпусток працівникам, винагороди за підсумками роботи за рік, винагороди за вислугу років створюються у разі досягнення очікуваною сумою окремого виду забезпечення порогу суттєвості, що визначений для зобов’язань, у цілому по Компанії.

Забезпечення витрат на реалізацію заходів, пов’язаних із зняттям з експлуатації атомних блоків, створюється відповідно до ст. 4 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» від 24.06.2004 №1868-IV у розмірі, визначеному концепцією (концепціями) зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, затвердженою у встановленому порядку, із включенням до складу інших операційних витрат щоквартально рівними частинами. (Дію п. 6.5 призупинено відповідно до наказу ДП НАЕК «Енергоатом» від 23.01.2009 №43)

Додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань, реструктуризацію, виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів не створюються.

Облік надходження та використання цільового фінансування ведеться на всіх рахунках бухгалтерського обліку, пов’язаних з цими операціями, за видами фінансування: поточне бюджетне фінансування, капітальні трансферти, фінансування місцевих бюджетів, інше цільове фінансування тощо.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, за якими є відповідні судові рішення або ведеться претензійно-позовна робота, здійснюється на тих самих рахунках обліку в частині основної суми боргу за видами розрахунків, на яких вівся облік до отримання судового рішення або початку претензійно-позовної роботи.

Облік доходів та витрат, фінансового результату

Для узагальнення інформації про операційні, фінансові, інші та надзвичайні витрати застосовуються рахунки класу 9 «Витрати діяльності». Рахунки бухгалтерського обліку класу 8 «Витрати за елементами» не використовуються.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді, в якому було підписано акт про надані послуги (виконані роботи).

Формування виробничої собівартості здійснюється відповідно до Методики з планування і віднесення витрат при формуванні собівартості виробництва продукції по ДП НАЕК «Енергоатом», затвердженої президентом ДП НАЕК «Енергоатом» 20.11.2002, із змінами та доповненнями. Витрати, пов’язані з виробництвом електроенергії, накопичуються відокремленими підрозділами та передаються у складі фінансового результату до Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом».

У зв’язку з галузевими особливостями виробництва електричної та теплової енергії: однотипність продукції, відсутність залишків незавершеного виробництва та готової продукції, відсутність впливу розподілу постійних загальновиробничих витрат на фінансову звітність, відсутність протягом певного часу нормальної потужності виробництва при тому, що фактичний рівень виробництва наближається до нормальної потужності, - загальновиробничі витрати, що виникають при виробництві електричної та теплової енергії, вважаються постійними та у повному обсязі включаються до складу реалізованої продукції.

Перелік і склад, база розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат на виробництво іншої ніж електрична та теплова енергія продукції визначаються відокремленими підрозділами самостійно, при цьому нерозподілені загальновиробничі витрати, пов’язані з виробництвом такої продукції, включаються до її собівартості реалізації.

Витрати, пов’язані з кількома операціями з інструментами власного капіталу, розподіляються між цими операціями із застосуванням в якості бази розподілу сум операцій.

Фінансові витрати не підлягають капіталізації, а визнаються витратами поточного періоду.

Фінансовий результат від діяльності підприємства визначається в проміжній звітності як сальдо рахунка 79 «Фінансові результати», що формується щомісячно в розрізі відповідних субрахунків шляхом закриття рахунків класів 7 «Доходи і результати діяльності» та 9 «Витрати діяльності».

Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку здійснюється при вибутті необоротних активів.

Спрямування прибутку на розвиток виробництва відображається у сумі фактично понесених витрат, джерелом яких є чистий прибуток підприємства, за результатами звітного року, та здійснюється в Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» централізовано.

Використання чистого прибутку на сплату частини прибутку до спеціального фонду Державного бюджету відображається у проміжній фінансовій звітності.

Спрямування прибутку на формування фонду споживання та його використання здійснюється згідно з Положенням про матеріальне заохочення з фонду споживання працівників ДП НАЕК «Енергоатом» (ПЛ-К.0.07.423-07).

Суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності

Суттєвою визнається облікова інформація, яка здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності.

Для визначення кількісних ознак окремих видів облікової інформації встановлюється такий поріг суттєвості:

при визначенні суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства, - 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу ДП НАЕК «Енергоатом» станом на кінець попереднього звітного року;

при визначенні окремих видів доходів та витрат – 2 відсотки від чистого прибутку (збитку) попереднього звітного року;

при складанні фінансової звітності – 1 000 грн.;

при проведенні переоцінки або визначенні зменшення корисності необоротних активів – величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості;

при визнанні малоцінних предметів з терміном корисного використання понад один рік необоротними активами – 300 грн. (предмети вартістю до 300 грн. визнаються малоцінними оборотними активами);

для бібліотечних фондів – 50 грн. (література вартістю до 50 грн. відноситься на поточні витрати);

при відображенні витрат або доходів минулих років шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року – 50 000 грн. по одній господарській операції, але не більше 1 000 000 грн. для кожної АЕС та Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом», 200 000 грн. – для кожного іншого відокремленого підрозділу за звітний рік;

при визначенні відпускної вартості робіт (послуг), готової продукції, які виконуються (передаються) для потреб інших відокремлених підрозділів (цехів), - величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню відпускної вартості від фактичної їх собівартості.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання, розраховані згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток», наводяться у річній фінансовій звітності консолідовано. При складанні проміжної фінансової звітності відстрочені податкові активи та зобов’язання не розраховуються.

Відокремлені підрозділи складають незакінчені баланси, які входять до складу зведеного балансу ДП НАЕК «Енергоатом». Взаєморозрахунки між відокремленими підрозділами здійснюються згідно з Положенням про внутрішньогосподарські відносини ДП НАЕК «Енергоатом» (ПЛ-Д.0.15.441-07).

Звітність за сегментами

При формуванні показників фінансової звітності за сегментами згідно з П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» пріоритетними вважаються господарські сегменти – виробництво електричної та теплової енергії, а допоміжними географічні виробничі сегменти: Південний, Західний, Східний, Центральний, та географічний збутовий сегмент - Центральний.

У розділах ІІ та ІІІ звіту «Інформація за сегментами» заповнюються графи, що відповідають регіону розташування:

Південний регіон - ВП «Южно-Українська АЕС»;

Західний регіон - ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС»;

Східний регіон – ВП «Запорізька АЕС», ВП «Атоменергомаш»;

Центральний регіон – Дирекція ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомремонтсервіс», ВП «Атомкомплект», ВП «Управління справами», ВП «Аварійно-технічний центр», ВП «Науково-технічний центр», ВП «Атомпроектінжиніринг».

ВП «Складське господарство» заповнює графи, що відповідають місцю розташування його відділень.

Доходи за географічними виробничими сегментами від реалізації електричної енергії оптовому ринку електроенергії визначаються методом розподілу загального доходу ДП НАЕК «Енергоатом» пропорційно обсягам корисного відпуску електроенергії. Доходи від реалізації теплової енергії відображаються відокремленими підрозділами за відповідним показником, наведеним у формі №2 «Звіт про фінансові результати».

Засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках визначаються згідно з Положенням про порядок ціноутворення на продукцію (роботи, послуги), що виробляється відокремленими підрозділами ДП НАЕК «Енергоатом», (ПЛ-Д.0.04.335-08) та Положенням про внутрішньогосподарські розрахунки ДП НАЕК «Енергоатом» (ПЛ-Д.0.15.441-07).

При формуванні інформації про операції пов’язаних сторін та її розкритті у фінансовій звітності пов'язаними сторонами (особами) вважаються:

Міністерство палива та енергетики України;

президент ДП НАЕК «Енергоатом» та близькі члени його родини;

віце-президенти ДП НАЕК «Енергоатом», що мають право на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, та близькі члени їх родин;

генеральні директори (директори) відокремлених підрозділів, що діють на підставі довіреностей, мають право на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, та близькі члени їх родин;

заступники генеральних директорів (директорів) відокремлених підрозділів, що мають право на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, та близькі члени їх родин.

Президент Ю.О. Недашковський

Головний бухгалтер Н.В. Вашетіна

14


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: