Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Власнику капіталу сьогодні необхідно мати на підприємстві свою довірену особу, яка була б обізнана із законодавством, бухгалтерським обліком і фінансами, вміла самостійно розібратися в кожній операції. У зв'язку зі змінами, які відбуваються в економічній сфері, сфері інформаційних технологій, висуваються нові вимоги до професії бухгалтера.

Сучасні умови господарювання висувають високі вимоги до рівня професійних знань і вмінь бухгалтера. Окрім вільного володіння навиками роботи на довіреній йому ділянці роботи, йому необхідно знати основи господарського, трудового та податкового законодавства, накази та розпорядження керівництва підприємства, положення з бухгалтерського обліку та інші нормативні матеріали, форми та методи бухгалтерського обліку на даному підприємстві, порядок документального оформлення і відображення на бухгалтерських рахунках господарських засобів і джерел їх формування, володіти прийомами аналізу фінансово-господарської діяльності, знати порядок здійснення контролю за використанням матеріальних і грошових ресурсів. Крім того, бухгалтер повинен володіти знаннями, з основ економіки й організації виробництва, праці та управління, автоматизації обробки економічної інформації, володіти навиками роботи на персональному комп'ютері й знати основи програмування, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

На сьогодні відмінності між різновидами облікових професій поступово втрачають своє першочергове значення, професія стає все більше універсальною. Сучасний бухгалтер повинен володіти навиками не тільки облікової роботи, але й достатнім обсягом знань для того, щоб виконувати обов'язки ревізора, фінансового аналітика або аудитора.

Вміння вести бухгалтерський облік в умовах конкретного підприємства та знання його техніки й технології особливо важливі для бухгалтера.

Бухгалтер будь-якої спеціалізації повинен завжди пам'ятати про свої обов'язки перед суспільством, розуміти значення своєї професії для суспільства.

Незважаючи на наявність спеціалізацій у бухгалтерській професії, можна виділити обсяг знань, який є обов'язковим для кожного бухгалтера. Зокрема, бухгалтери повинні вміти:

=> організовувати документооборот;

=> користуватися машинними носіями економічної інформації;

=> самостійно або в групі спеціалістів розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;

=> розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;

=> формувати облікові регістри;

=> проводити аналіз фінансово-господарської діяльності та ревізію.

Висококваліфіковані бухгалтери повинні знати:

=> нормативні документи з бухгалтерського обліку, планування, бухгалтерську документацію;'.

=> методику та техніку бухгалтерського обліку;

=> бухгалтерську звітність;

=> методику та способи аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства;

=> економіку та організацію виробництва й праці;

=> основи трудового, господарського та фінансового законодавства;

=> правила експлуатації обчислювальної техніки.

Ці аспекти є основними при визначенні рівня професійності бухгалтера. Також критеріями професійного рівня бухгалтера можуть бути: отримана освіта; стаж роботи за спеціальністю; професійні знання і готовність до сприйняття нових знань; здатність до аналітичної роботи; вміння працювати на комп'ютері та інші критерії.

Незалежно від спеціалізації бухгалтерську професію як практичну діяльність з ведення обліку відрізняють деякі характерні особливості, серед яких важливу роль відіграє володіння певними інтелектуальними навиками, отриманими в результаті практичної роботи й навчання.

Бухгалтер-професіонал має справу не лише з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв'язків між фінансовими результатами й тими подіями, які сприяли їх отриманню. Бухгалтер повинен використовувати свій досвід для надання допомоги власнику та керівнику підприємства у виборі оптимального управлінського рішення.

Якщо бухгалтер не може надати результати в доступному для читача вигляді, то це означає, що він не справляється зі своїми обов'язками. Його завдання полягає не просто в тому, щоб показувати цифри, зрозумілі йому, а й в тому, щоб донести результати своєї роботи до інших.

Дуже часто бухгалтер змушений роз'яснювати наведені цифри, писати пояснювальні записки, а іноді й доповіді.

Сьогодні немає правил, як саме повинен діяти бухгалтер у кожній окремій ситуації Все залежить від знання ним законодавства, вміння його застосовувати до конкретної господарської операції, своєчасно й правильно оформлювати її документами, відображати в облікових регістрах.

Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи та способи прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки, правильно відображати їх у бухгалтерському обліку.

Особливі вимоги висуваються до головного бухгалтера як керівника бухгалтерської служби. Він повинен бути достатньо комунікабельною людиною і, як будь-який керівник, - гарним психологом. Виконуючи свої обов'язки, головний бухгалтер бере участь в уникненні конфліктних ситуацій, знаходить компроміси вирішення багатьох проблемних ситуацій.

Протягом робочого дня велика чисельність працівників підприємства і сторонніх осіб відвідує бухгалтерську службу, зокрема, головного бухгалтера. Кожному з них слід приділити максимум уваги. Відвідувачі не повинні сумніватися в тому, що їх питання будуть вирішені.

Особливою є роль головного бухгалтера у відносинах з податковими органами. В дійсності, саме головний бухгалтер є основним представником і захисником інтересів підприємства. Вміння відстоювати свою позицію в податкових суперечках, визнання професійної компетенції головного бухгалтера в органах контролю - одна з вищих оцінок його діяльності.

Останнім часом керівники підприємств з іноземними інвестиціями вимагають від бухгалтерів знань і навиків ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, а також знання хоча б однієї іноземної мови.

До основних професійних навиків сучасного бухгалтера також необхідно віднести і володіння навиками роботи з комп'ютерними програмами (Word, Excel, пакет бухгалтерських програм 1С: Бухгалтерия, Турбо-Бухгалтер, Інфо-Бухгалтер, Парус, Галактика та ін.).

Таким чином, щоб виправдати очікування керівництва підприємства, бухгалтер повинен ставити перед собою чотири основні завдання:

=> забезпечувати потреби суспільства у повноцінній і достовірній інформації;

=> підвищувати свій рівень професіоналізму з тим, щоб клієнти та інші зацікавлені сторони були впевнені, що вони мають справу з висококваліфікованими спеціалістами в своїй сфері;

=> постійно забезпечувати високу якість послуг;

=> завойовувати довіру клієнтів для того, щоб останні були впевнені: етика професійного бухгалтера не дозволить здійснювати негідні вчинки.

В окремих випадках керівництво підприємства може вимагати наявності сертифіката, тобто документа, який підтверджує рівень знань бухгалтера. На сьогоднішній день сертифікація не є обов'язковою оскільки саме власник капіталу визначає, кому довірити ведення бухгалтерського обліку - сертифікованому бухгалтеру, аудиторській фірмі чи іншій особі.

Для бухгалтера сертифікат може знадобитися під час працевлаштування з відповідним рівнем оплати праці.

Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлених кваліфікаційними вимогами (див. табл. 1), але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).


Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до облікових працівників

Посада Кваліфікаційні вимоги
1 2
1. Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); => післядипломна освіта в галузі управління;

=> стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років

2. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

=> стаж бухгалтерської роботи для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років

3. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста) => повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера 1 категорії не менш як 2 роки
4. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) => повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; => для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менш як 2 роки, для бакалавра - не менш як три роки
5. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста) => повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; => для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років
6. Бухгалтер з дипломом спеціаліста => повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), без вимог до стажу роботи;
7. Бухгалтер І категорії => базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше як 1 рік
8. Бухгалтер II категорії => базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера не менш як І рік
9. Бухгалтер

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

=> повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку не менш як 1 рік

10. Старший касир

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

=> повна загальна середня освіту та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше як 1 рік

11.Касир => повна загальна середня освіта; => професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи
12. Рахівник

=> повна загальна середня освіта;

=> професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи


Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. У випадку виявлення невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, або роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.

Кожне рішення, яке приймається бухгалтером, грунтується на комплексі нормативно-правових документів. Оскільки вітчизняна законодавча база постійно змінюється, а положення деяких документів суперечать або не відповідають один одному, сучасному бухгалтеру необхідними є базові знання з теорії права. Це допоможе йому краще орієнтуватися у правових питаннях щодо здійснення господарської діяльності.

На великих підприємствах, як правило, є юридичний відділ або укладається договір про співпрацю з юридичною фірмою. Проте, якщо підприємство є малим, бухгалтер змушений самостійно орієнтуватися в правових питаннях.

Крім того, навіть якщо на підприємстві й створена юридична служба, бухгалтер разом з юристом може брати участь в більшості судових процесів за позовами підприємства до контрагентів і позовами до підприємства з відшкодування збитків, штрафних санкцій. Він також бере участь у договірній роботі, не лише визначаючи обсяги фінансових ресурсів, але й прораховуючи найбільш оптимальні для підприємства варіанти договору.

Якщо на підприємстві є висококваліфікований юрист, його знань буде недостатньо для того, щоб договір був грамотно оформлений: адже окрім юридичної сторони є ще й економічна - доцільність укладення договору для даного підприємства з точки зору його економічних наслідків. Останні питання - суто компетенція бухгалтера.

При укладанні договору бухгалтер повинен допомагати керівнику в прийнятті рішень щодо укладання того чи іншого договору на основі проведених розрахунків на підставі даних бухгалтерського обліку та податкового законодавства. У процесі виконання договору бухгалтер зобов'язаний слідкувати за виконанням його умов; відображаючи в обліку зміни й підсумковий стан майна та джерел його утворення, зумовлені виконанням цього договору, а також здійснювати економічну оцінку результатів виконання договору.

Вимога щодо правових знань бухгалтером не означає, що він повинен досконало вивчити норми законодавства. Йому достатньо розуміти схему положень законодавчих документів і вміти їх застосувати на практиці в умовах конкретної господарської операції.

Щодо кожної господарської операції бухгалтер повинен орієнтуватися, якими є її наслідки з правової точки зору за галузями права. Так, якщо необхідно визначити наслідки господарської операції для її учасників, необхідно звертатися до цивільного (господарського) законодавства; якщо для бухгалтерського обліку - до П(С)БО та інших документів, які регламентують правила ведення бухгалтерського обліку і т.д.

Таким чином, для бухгалтера досить важливими є знання правових основ здійснення господарської діяльності, вміння знаходити нестандартні та водночас законні рішення, які дадуть можливість отримати прибуток.

На даному етапі в Україні етичні норми до облікових працівників в письмовій формі не закріплено законодавчо. Вони грунтуються на традиціях і звичаях вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

На міжнародному рівні професійна діяльність бухгалтерів регулюється Кодексом етики бухгалтерів, розробленим Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).

Кодекс етики бухгалтерів є основою етичних вимог (кодексів етики, детальних правил, рекомендацій, стандартів поведінки), які висуваються до професійних бухгалтерів у кожній країні. Його призначення полягає у забезпеченні узгодження особистої поведінки кожного бухгалтера та тієї міри відповідальності, яка об'єктивно властива представникам цієї професії. Цей Кодекс встановлює моральні критерії, якими повинен керуватися і яких зобов'язаний дотримуватися кожен бухгалтер у ході здійснення своєї професійної діяльності.

Кодекс етики бухгалтерів складається з трьох частин. У першу частину включені вимоги, які висуваються як до особи бухгалтера, так і його професійних навиків.

Друга частина Кодексу етики бухгалтерів застосовується лише до професійних бухгалтерів і визначає вимоги до професійних навиків і специфічні риси професії:

=> незалежність;

=> професійну компетенцію і обов'язки.

У другій частині Кодексу етики бухгалтерів розглядаються питання отримання гонорару та комісійної винагороди; діяльності, не сумісної з публічною бухгалтерською практикою; відносин з іншими професійними бухгалтерами; реклами і пропозицій власних послуг.

Кодекс етики бухгалтерів визнає, що призначення бухгалтерської професії полягає у виконанні роботи відповідно до стандартів професіоналізму, які передбачають дотримання чотирьох основних вимог: достовірності, професіоналізму, якості послуг, довіра.

Представники бухгалтерської професії працюють у сфері, яка припускає існування різних культурних традицій і нормативних вимог. Однак існує ряд вимог до бухгалтера незалежно від того, в якій країні він працює, зокрема:

=> професійна компетентність. Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю і старанністю. Йому необхідно постійно підтримувати відповідний рівень професійних знань і навиків, щоб мати можливість надавати клієнту чи роботодавцю переваги, пов'язані з використанням його професійних послуг, тобто постійно турбуватися про підвищення своєї кваліфікації. Бухгалтер повинен виконувати свої професійні обов'язки відповідно до загальноприйнятих стандартів, норм, принципів і правил;

=> порядність. Цей принцип передбачає добросовісне та чесне виконання бухгалтером своїх професійних зобов'язань, що виключає навмисне порушення чинного законодавства та обман. Бухгалтер повинен бути відвертим і чесним при наданні професійних послуг;

=> об'єктивність. Професійний бухгалтер повинен бути справедливим і уникати упередженості в будь-яких ситуаціях;

=> конфіденційність. Професійний бухгалтер повинен дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої у ході підготовки звітності, та не використовувати чи розголошувати таку інформацію без відповідних належних повноважень, за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації передбачене законодавством;

=> професійна поведінка. Професійний бухгалтер повинен діяти таким чином, щоб це не завдавало шкоди репутації професії. Це передбачає, що при розробці етичних стандартів необхідно розглядати питання про обов'язки професійного бухгалтера у відношенні до клієнтів, третіх осіб, інших представників бухгалтерської професії, колег, роботодавців і суспільства в цілому;

=> технічні стандарти. Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги відповідно до технічних і професійних стандартів, які використовуються.

У бухгалтера в зв'язку з його професійною діяльністю розвиваються наступні особисті якості: цілеспрямованість, наполегливість, схильність до систематизації інформації, критичний аналіз, тверезість поглядів на життя, стійкість інтересів, вірність принципам, завзятість у відстоюванні власної думки, прямолінійність, практичність, організованість, відповідальність, акуратність, здатність переборювати безліч перепон заради ідеї.

Підбір персоналу, тобто виявлення відповідності працівників професійних якостей працівника вимогам робочого місця, є досить складним процесом.

Основні вимоги до претендентів на посаду головного бухгалтера висуває керівник підприємства, а інших працівників бухгалтерської служби відбирає, як правило, вже головний бухгалтер.

Обраному кандидату служба підбору персоналу (у випадку її відсутності - головний бухгалтер) пропонує оформити відповідні документи - трудовий договір, який може укладатися як в усній, так і письмовій формі. Дотримання письмової форми є обов'язковим, якщо цього вимагає сам працівник.

У трудовому договорі основними умовами є: місце роботи; посадові обов'язки (вказується назва посади, перераховуються обов'язки, які повинен виконувати працівник); оплата праці; початок роботи.

Наказ на зарахування оголошується працівнику під розписку до початку роботи. На підставі наказу заповнюється особова картка працівника, потім робиться відповідний запис у трудовій книжці.

Здатність професії бухгалтера відповідати сучасним вимогам визначає її цінність для суспільства. Для цього бухгалтерам слід постійно підвищувати свій професійний рівень за допомогою освіти, практичного досвіду й безперервного професійного розвитку.

Підготовку фахівців з бухгалтерського обліку здійснюють вищі навчальні заклади, коледжі, технікуми та інші навчальні заклади, які пройшли атестацію й акредитацію Міністерства освіти та науки України і одержали відповідну ліцензію. Документом, що підтверджує спеціальну професійну освіту бухгалтера, є диплом встановленого державного зразка.

Підвищення кваліфікації, тобто навчання спрямоване на підтримку та удосконалення професійного рівня, знань і вмінь працівників бухгалтерської служби, забезпечують вищі та середні спеціальні навчальні заклади, факультети підвищення кваліфікації, навчальні центри закладів освіти.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: