Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудит засновницьких документів

Аудит засновницьких документів

Контрольна робота


з дисципліни: «АУДИТ»


Аудит засновницьких документів


Предметом аудиторської перевірки є дотримання законності створення підприємств різних організаційних форм, засновницьких документів та юридичних основ на право функціонування підприємства відповідно до чинного законодавства.

Аудиторська перевірка повинна встановити:

склад засновників;

розмір статутного фонду та частки кожного із засновників;

адекватність методів оцінки часток, внесених засновниками до статутного фонду у натуральній і нематеріальній формах;

своєчасність надходження внесків до статутного фонду;

правильність оформлення документів про внески засновників до статутного фонду;

відображення у статуті напрямку зовнішньоекономічної діяльності;

рахунки, які підприємство має право відкривати у комерційних банках;

порядок визначення статутом резервного та інших фондів;

права підприємства на створення на території України і за кордоном філій та інших структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс;

наявність ліцензій на здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню за чинним законодавством;

порядок розподілу прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства за підсумками року після сплати обов'язкових платежів;

правильність визначення доходів членів підприємства, засновників і орендарів, утримання податків з доходів;

правильність оформлення бухгалтерської документації і складання бухгалтерських проводок щодо формування статутного фонду підприємства;

відповідність записів у первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку за рахунками 75 «Розрахунки з засновниками» і 85 «Статутний фонд».

Статутний фонд входить до складу власного капіталу підприємства, ним визначається мінімальний розмір його майна, що гарантує повернення заборгованості кредиторам. Він становить сукупність внесків засновників у вартісній оцінці майна підприємства у розмірах, визначених засновницькими документами.

Програма аудиторської перевірки статутного фонду підприємств різних організаційних форм повинна формуватися з врахуванням типових помилок в бухгалтерському обліку підприємства та розрахунків із засновниками. Аудиторська перевірка включає:

дотримання законодавства про формування статутного фонду;

виявлення повноти внесків засновників та правильності відображення в обліку величини статутного фонду;

своєчасність сплати мінімального розміру статутного фонду підприємства у разі його реєстрації;

правильність оцінки майна, внесеного замовниками в рахунок вкладів;

правильність обліку статутного фонду та фактичної заборгованості засновників підприємства;

дотримання строків погашення заборгованості засновниками;

наявність у договорі про створення акціонерного товариства визначеної форми оплати акцій, а за додатковими акціями вказівок про їх розміщення;

правомірність змін статутного фонду та відображення їх в бухгалтерському обліку;

правильність оформлення первинних документів та ведення бухгалтерського обліку.

Насамперед перевіряється відповідність величини статутного фонду у бухгалтерському обліку величині, зареєстрованій у засновницьких документах підприємства.

Зобов'язання засновників щодо внесків до статутного фонду у бухгалтерському обліку повинні відображатися за дебетом рахунка 75 «Розрахунки із засновниками» і кредитом рахунка 85 «Статутний фонд», при погашенні зобов'язань – за дебетом рахунків 01, 04, 07, 50, 51, 52 та кредитом рахунка 75.

Дотримання строків відшкодування заборгованості встановлюється шляхом порівняння фактичних строків погашення із зазначеними у документах про заснування підприємства.

Оцінка майна проводиться за ринковими оцінками або за домовленістю засновників. Внески в іноземній валюті переводяться в національну валюту за курсом НБУ на дату підписання договору про заснування.

Ретельній перевірці підлягають нематеріальні активи, їх реальність та оцінка. Нематеріальні активи оцінюються за фактичною ціною їх придбання, а також включають витрати на підготовку їх до використання та витрати за домовленістю засновників (на основі рішення).

У випадках створення спільних підприємств майно засновників з участю іноземних інвесторів оцінюється за світовими цінами або за домовленістю сторін.

Формування статутного фонду акціонерних товариств перевіряється за напрямками дотримання формування статутного фонду в установлених розмірах та оплати акцій.

Акції товариства під час його заснування повинні бути повністю оплачені протягом терміну, визначеного статутом товариства. При цьому не менше 50% статутного фонду товариства повинно бути оплачено на дату реєстрації товариства, а решта – упродовж року після дати реєстрації.

Додатково випущені акції товариства повинні бути оплачені в розмірі та протягом строку, визначених за рішенням про їх розміщення, а повністю – не пізніше одного року з часу їх придбання (розміщення).

Оплата акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства може здійснюватися готівкою, цінними паперами, майновими правами тощо. Форма оплати акцій товариства під час його заснування визначається договором про створення чи статутом товариства, а додаткових акцій та інших цінних паперів – рішенням про їх розміщення.

Вартісна оцінка майна, яке вноситься в оплату акцій в разі заснування товариства, встановлюється за згодою між засновниками. Детально перевіряється правильність змін статутного фонду. Сума статутного фонду збільшується чи зменшується за результатами діяльності підприємства протягом року і після перереєстрації засновницьких документів з внесеними до них змінами.

Сальдо на рахунку 85 повинно відповідати розміру статутного фонду, зафіксованого у засновницьких документах підприємства. Записи на рахунку 85 проводяться лише у випадку збільшення або зменшення статутного фонду в установленому порядку і після внесення відповідних змін до засновницьких документів підприємства.

Аналітичний облік на рахунку 85 «Статутний фонд» повинен забезпечувати формування інформації про засновників підприємства, стадії формування капіталу та види акцій.

Статутний фонд і фактична заборгованість засновників (учасників) щодо внесків до статутного фонду обліковуються і відображаються у звітності окремо. За результатами діяльності підприємства проводяться розрахунки із засновниками.

Інформацією про проведення розрахунків із засновниками по вкладах до статутного фонду підприємства щодо сплати доходів (дивідендів) є дані балансового активно-пасивного рахунка 75 «Розрахунки з засновниками», субрахунки 75–1 «Розрахунки за внесками до статутного фонду» та 75–2 «Розрахунки щодо оплати доходів» тощо.

На основі даних, відображених на субрахунку 75–1 «Розрахунки за внесками до статутного фонду», перевіряється стан розрахунків із засновниками за їх внесками в статутний фонд. При створенні акціонерного товариства на дебеті рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» у кореспонденції з кредитом рахунка 85 «Статутний фонд» відображається сума заборгованості осіб, які підписалися на акції. Аудиторській перевірці підлягають:

фактичне надходження вкладів засновників, яке повинне відображатися за кредитом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» у кореспонденції з рахунками з обліку: коштів (рахунки 50, 51. 52), матеріальних цінностей (рахунки 01, 05,06, 07, 08, 12, 40, 41), нематеріальних активів (рахунок 04), цінних паперів (рахунок 58);

передача підприємству прав на користування будівлями, спорудами і устаткуванням та правильності відображення в бухгалтерському обліку – запису за кредитом рахунка 75 «Розрахунки із засновниками» у кореспонденції з рахунком 04 «Нематеріальні активи» і одночасно з відображенням на забалансовому рахунку 001 «Орендовані основні кошти» балансової вартості означених будівель, споруд і устаткування;

оприбуткування майна, представленого у натуральній формі, як власність підприємства в рахунок внесків до статутного фонду (в оплату акцій) за оцінкою, визначеною за домовленістю засновників. Майно, представлене у натуральній формі, оприбутковується в користування підприємству в рахунок внесків до статутного фонду як оплата акцій за оцінкою, визначеною на основі орендної плати за користування цим майном, що розрахована за весь означений у засновницьких документах строк діяльності підприємства або за встановлений засновниками термін, якщо інше не передбачене засновницькими документами.

У такому порядку перевіряються розрахунки за внесками до статутного фонду засновниками (учасниками) підприємств інших організаційно-правових форм. При цьому запис на дебеті рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» і кредиті рахунка 85 «Статутний фонд» проводиться на всю величину статутного фонду, вказану у засновницьких документах.

Якщо акції підприємства, створеного у формі акціонерного товариства, реалізуються за ціною, яка перевищує номінальну їх вартість, різниця між продажною і номінальною вартістю відноситься на кредит рахунка 88 «Додатковий капітал».

За даними субрахунка 75–2 «Розрахунки з виплати доходів» перевіряються розрахунки із засновниками підприємства щодо виплати їм доходів. Нарахування і виплата доходів працівникам підприємства, які входять у число його засновників, відображаються на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці».

Виплата нарахованих сум доходів відображається на дебеті рахунка 75 «Розрахунки із засновниками» у кореспонденції з рахунками обліку коштів (50,51). Доходи від участі у підприємстві, сплачені продукцією (роботами, послугами) цього підприємства, цінними паперами тощо, відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» у кореспонденції з рахунками обліку реалізації відповідних цінностей (46). Суми податку на доходи від участі у підприємстві, які підлягають утриманню із джерела виплати, обліковуються на дебеті рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» і кредиті рахунка 68 «Розрахунки з бюджетом».

Аналітичний облік по рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» ведеться на кожного засновника, крім обліку розрахунків з акціонерами – власниками акцій на пред'явника.

Ретельно перевіряється організація обліку і виплата дивідендів. Товариство має право поквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про виплату дивідендів з розміщених акцій.

Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства за минулий рік або за рахунок спеціально створених для цього фондів. Розмір дивідендів за підсумками року не може бути більшим, ніж розмір, рекомендований радою директорів (спостережною радою) товариства і меншим від виплачених проміжних дивідендів. Загальні збори акціонерів мають право дещо обмежити сплату дивідендів по акціях. Дата виплати дивідендів визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за підсумками року. Дата виплати проміжних дивідендів визначається рішенням ради директорів (спостережною радою) товариства, але не раніше 30 днів з дня прийняття такого рішення.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по акціях в таких випадках: до повної сплати всього статутного фонду; якщо на дату виплати дивідендів воно має ознаки неплатоспроможності (банкрутства), визначені правовими актами України про банкрутство підприємств, або якщо вказані ознаки виявляються у випадках виплати дивідендів; в інших випадках, передбачених законодавством.


Задача


Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрямки перевірки:

статутна діяльність;

конкурентоспроможність;

взаємовідносини з покупцями та постачальниками;

ступінь довіри до підприємства;

перспективи функціонування підприємства.


Рішення:

Напрямки перевірки Аудиторські докази

Джерела Способи отримання
Статутна діяльність

1. Установчі документи

2. Баланс (форма 1)

3. Звіт про фінансові результати та їх використання (ф 2)

4. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф 3)

1. Перевірка арифметичних результатів

2. Перевірка достовірності окремих статей звітності, залишків на рахунках

Конкурентоспроможність

1. Середньогалузеві показники виробництва продукції

2. Нормативні документи

1. Проведення аналізу (порівняння) з профільними підприємствами по галузі і по регіону

2. Аналітична перевірка

Взаємовідносини з покупцями та постачальниками

1. Баланс розрахунковий

2. Оборотні відомості

3. Картки аналітичного обліку

4. Акти інвентаризації

5. Первинні документи

6. Журнали-ордери 6,7,8,11

7. Відомості

1. Перевірка відповідності залишків в балансі даним Головної книги, відображення на всіх активно-пасивних рахунках в Головній книзі і в балансі розгорнутого сальдо.

2. Відповідність підсумкових аналітичних даних оборотних відомостей розрахункових рахунків даним синтетичного обліку.

3. Суцільна і вибіркова інвентаризація розрахунків.

4. Нагляд за здійсненням окремих господарських і бухгалтерських операцій.

Ступінь довіри до підприємства 1. Анкета

1. Анкетування

2. Усне опитування працівників

Перспективи функціонування підприємства

1. Фінансова звітність

2. Плани виробництва

3. Плани економії ресурсів

1. Проведення аналізу

Список використаної літератури


Закон України «Про аудиторську діяльність» // Голос України. – 1993. – №99 (599).

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ – 2000», 2002. – 504 с.

Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. – 274 с

Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3 те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: