Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу


“Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу”


Контрольна робота

з обліку і аналізу ЗЕДКИЇВ-2002


КИЇВ-2002


План

Вступ.

 1. Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу.

 2. Практичне завдання №7.

Висновкок

Література


По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка бухгалтерського обліку перерахованих о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату

Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в обліку.

До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме:

 • юридичні особи, створені відповідно до законодавства;

 • фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності;

 • закордонні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

 • інші іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.


Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними інвестиціями.

Облік статутного капіталу починається з дати державної реєстрації підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті товариства з обмеженою відповідальністю є те, що до моменту державної реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю України. Для цього підприємству необхідно:

 • сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення господарської операції і не підлягає переоцінці в подальшому в зв'язку зі зміною курсу іноземних валют;

 • зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок зобов'язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.


Якщо засновником підприємства е нерезидент України, то підприємство здійснює розрахунки з ним в іноземній валюті країни цього нерезидента. У зв'язку з цим в іноземній валюті здійснюються всі внески до статутного капіталу (шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів, нематеріальних активів, запасів, а також шляхом перерахування валютних коштів на рахунок підприємства). В іноземній валюті здійснюється також виплата засновнику-нерезиденту дивідендів.

На практиці на рахунку 46 "Неоплачений капітал" зручно самостійно ввести субрахунки:

 • 461 - "Неоплачений капітал засновників в національній валюті України";

 • 462 - "Неоплачений капітал засновників в іноземній валюті".

Введення таких субрахунків дозволить без перешкод поділити валютний і гривневий облік з можливістю розрахунку курсових валютних різниць на квартальні залишки субрахунку 462.

Валютну різницю по залишках дебіторської заборгованості в іноземній валюті засновників-нерезидентів по внесках до статутного капіталу підприємства необхідно розрахувати в загальному порядку. І ця валютна різниця може бути включена до об'єкту оподаткування на загальних засадах. Те ж саме стосується перерахунку залишків по виплаті дивідендів в іноземній валюті засновникам-нерезидентам.

Розглянемо приклад. 10.04.2001р. засновники ТзОВ "ІнКорм" підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 110 тис. грн. Внесок українського засновника склав 27500 грн., внесок іноземного засновника - 15 тис. дол. США. Курс НБУ на дату здійснення операцій наступний: 10.04.01 – 5,50 грн/дол США, 20.04.01р. – 5,60 грн/дол США.

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ”ІнКорм"

за квітень 2002р.

№ пп.

Дата

Зміст господарчої операції

Сума


Кореспонденція рахуіків


дол.


грн.


Д-т


К-т


1.

10.04

Установчий договір

Зареєстровано статутний капітал товариства


15000


27500

82500


461

462


40

40

2.

20.04

Розрахунок бухгалтерії

Визначено курсову різницю по заборгованості іноземного засновника в іноземній валюті

500 х (5,6-5,6) = 1500


----


1500

1500


462

744


744

793

3.

20.04

Виписки банку

Здійснено внески засновників:

на поточний рахунок в національній валюті;

на поточний рахунок в іноземній валюті


---


15000


27500


84000


311


312


461


462


Для нарахування дивідендів по субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" також зручно вести не передбачені Планом рахунків, субрахунки другого рівня:

 • 6711 - "Розрахунки з засновниками-резидентами України в національній валюті України";

 • 6712 - "Розрахунки з засновниками-нерезидентами України в іноземній валюті".

Введення таких субрахунків до субрахунку 671 дозволить розподілити валютний і гривневий облік з можливістю нарахування курсових різниць.

Розглянемо такий приклад: ТзОВ "ІнКорм" 02.10.2001р. нарахувало дивіденди засновникам: - засновнику-резиденту - 500,00 грн., а засновнику-нерезиденту - 300 дол. США. Дивіденди було виплачено 20.10.01р. Курс НБУ на 02.10.01р. – 5,55 грн/дол, 20.10.01р. – 5,65 грн/дол США.

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “ІнКорм”

за жовтень 2001р.

№ пп Дата Зміст господарської операції Сума Кореспонденція рахунків
дол. грн. Д-т К-т
1. 02.10

Рішення зборів засновників.

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано дивіденди засновникам:

-- резидентам;

-- нерезидентам 300 * 5,5 = 650


----

300


500

1650


443

443


6711

6712

2. 02.10

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано податок на дивіденди (за ставкою З0%)----

90


150

495


6711

6712


641

641

3. 20.10

Розрахунок бухгалтерії

Відображено курсову різницю по заборгованості в іноземній валюті при виплаті дивідендів

300 * (5,65-5,55) = 3030

30


793

974


974

6712

4. 20.10

Перераховано дивіденди:

-- засновнику-нерезиденту 300х5,6=1530

-- засновнику-резиденту


300

---


1695

350


6712

6711


312

311


У випадку ввезення непідакцизних товарів (майна) як внеску до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, ці товари звільнюються від сплати податку на додану вартість під час перетину митного кордону України.

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від сплати мита.

При митному оформленні майна, що ввозиться, підприємство з іноземними інвестиціями видає митному органу простий вексель на суму мита. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо в період, на який надається відстрочення платежу, ввезене майно зараховано на баланс підприємства з іноземними інвестиціями і податковою інспекцією за місцем знаходження такого підприємства зроблено відмітку про це на примірнику векселя.

З моменту виникнення у підприємства з іноземними інвестиціями права власності на майно, яке є внеском до статутного капіталу, це підприємство має право розпоряджатися ним на свій розсуд, тобто здійснювати щодо даного майна всі дії, не заборонені законодавством, наприклад, продати, подарувати, здати в оренду тощо. Оподаткування таких операцій здійснюється в загальноприйнятому порядку.

Однак у разі відчуження майна, отриманого як внесок до статутного капіталу від іноземного інвестора, в тому числі у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), діє особливе правило: якщо відчуження відбулось протягом трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями, таке підприємство сплачує ввізне мито. Розмір ввізного мита обчислюється виходячи з митної вартості ввезеного майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату відчуженні майна. Мито сплачується не пізніше ніж за день до відчуження майна.

Якщо підприємство добровільно не сплатило ввізне мито, а податкова інспекція встановила факт відчуження майна раніше трирічного строку при несплаченому ввізному миті, вона повідомляє про це відповідний митний орган.

Митний орган, отримавши таке повідомлення, у свою чергу, в безспірному порядку стягує ввізне мито. При цьому на суму несплаченого ввізного мита нараховується пеня за весь час заборгованості, починаючи від дня відчуження майна і включаючи день сплати. Пеня обчислюється в розмірах, передбачених законодавством.

Таким чином, заборони на продаж майна, внесеного іноземним інвестором до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями, не існує. Однак у разі продажу цього майна раніше трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції на баланс потрібно сплатити ввізне мито. Якщо продаж майна відбувся після закінчення цього строку, ввізне мито не сплачується.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу майна, одержаного від нерезидента для власного використання, наведено в таблиці 2.

Таблиця 3

Бухгалтерський облік операцій з продажу майна

№пп. Зміст господарської операції Кореспоіденція рахунків
Д-т К-т
1. Зареєстровано статутний капітал товариства з іноземними інвестиціями 461 40
462 40
2. Оприбутковано верстат як внесок нерезидента до статутного Капіталу

104


462

3.

Відображено курсову різницю, яка виникла по заборгованості нерезидента по внесках до статутного капіталу462

744


744

793

4.

Нараховано і сплачено митні збори при ввезенні верстату на

митну територію України

104 642
642 311
5. Реалізовано верстат через 8 місяців після оприбуткування 377 742
6. Відображено ПДВ на договірну вартість верстату 742 641
7. Нараховано ввізне мито. що сплачується у зв'язку з продажем обладнання раніше трьох років з моменту зарахування його на баланс як внесену іноземну інвестицію

104


642

8. Сплачено ввізне мито 642 311
9. Списано знос обладнання 131 104
10. Списано залишкову вартість обладнання 972 104
11. Списано на фінансовий результат дохід від продажу обладнання 742 793
12. Списано на фінансовий результат собівартість обладнання 793 972

Практичне завдання №7.

Відобразити в системі бух.обліку операції, які здійснює суб’єкт підприємницької діяльності України за контрактом з іноземним суб’єктом господарської діяльності з використанням для розрахунку іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют. Офіційні курси НБУ подано в табл. (цифри умовні).:

Іноземна валюта Дата Курс НБУ (грн)
Долар США 13 березня 200*р. 5,46
Долар США 14 березня 200*р. 5,50
Долар США 31 березня 200*р. 5,51
Долар США 27 квітня 200*р. 5,55
Німецька марка 27 квітня 200*р. 2,72
Долар США

29 квітня 200*р.

5,54
Німецька марка 29 квітня 200*р. 2,75

Умови: Вивезення давальницької сировини для її переробки підприємством-неризидентом України.

13 березня 200*р. при оформленні вантажної митної декларації на вивезення давальницької сировини резидентом України сплачено митний збір за виконані митні процедури на суму 1020 грн.

Вартість переданої нерезиденту давальницької сировини для переробки відображено за цінами придбання, 72400 грн.

14 березня 200*р. оплачені послуги з перероблення давальницької сировини на суму 6800 дол.США.

27 квітня 200*р. ввезено готову продукцію, митна вартість якої становить 13300 дол.США. Сплачено ПДВ у розмірі 20% від вартості продукції, що ввозиться на митну територію України.

27 квітня 200*р. оприбутковано продукцію виготовлену з переробленої сировини за фактичною собівартістю.


Журнал реєстрації господарських операцій
№оп Дата Зміст господарської операції Сума Кореспонденція рахунків
дол грн Д-т К-т
1 13.03 Передано сировину в переробку
72400 206 201
2 13.03 Нараховано митний збір за митне оформлення давальницької сировини резидента при вивизенні
1020 206 642
3 13.03 Сплачено митний збір
1020 642 311
4 14.04

Підписано акт приймання виконаних робіт з переробки давальницької сировини

6800 * 5,50=37400

6800 37400 281 632
5

14.03

Оплачено послуги з переробки давальницької сировини 6800 37400 632 312
6 14.03

Нараховано ПДВ на вартість послуг

37400 * 0,2=7480


7480 644 641
7 14.03 Сплачено ПДВ
7480 641 311
8
Нараховано митний збір при ввезені переробленної продукції на митну територію України

281 642
9
Сплачено митний збір

642 311
10


10


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: