Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту


Індивідуальна робота з дисципліни:

"Державний фінансовий контроль"

на тему "Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення"


Рівне - 2009

Зміст


Вступ

1. Економічна інтерпретація та законодавча база державних закупівель

2. Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель

2.1 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг

2.2 Інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель

3. Типові порушення у сфері державних закупівель та методика їх виявлення

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


На сьогоднішній день дана тема індивідуальної роботи є досить актуальною, оскільки на нинішньому етапі розвитку української економіки, враховуючи суспільні, фінансові чинники та передумови необхідності впровадження і застосування дієвих інструментів забезпечення потреб у послугах усіх інституційних одиниць економічної системи, особливо необхідними є діагностика проблем та вдосконалення системи державних закупівель послуг як одного з найпотужніших інструментів державного регулювання економіки, розвитку конкурентного середовища сфери послуг та виконання соціальних завдань.

Мета індивідуальної роботи полягає в тому, щоб визначити хто і як здійснює контроль в дотриманні порядку і процедур державних закупівель, а також, які типові порушення здійснюється при державних закупівлях, та які є методи їх виявлення.

Реалізація мети зумовила необхідність виконання таких завдань:

визначити що таке державні закупівлі, та хто є учасником процедури закупівлі;

які законні і нормативні акти розроблені для успішного впровадження інструментів, які регулюють сферу державних закупівель;

хто проводить державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель зокрема:

який є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарі, робіт і послуг;

які є інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель;

що контролює міжвідомча комісія з питань державних закупівель;

визначити які є типові порушення в державних закупівлях, та які є методи виявлення порушень.

Об’єктом дослідження є організаційна та економічна складові механізму державних закупівель послуг.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади реалізації організаційно-економічного механізму державних закупівель.

Інформаційною базою дослідження є навчальні підручники, монографічна література, матеріали мережі Інтернет, а також нормативні документи державних органів України.


1. Економічна інтерпретація та законодавча база державних закупівель


Система задоволення суспільних потреб у нашій державі складається з двох взаємопов'язаних підсистем: державні закупівлі та державне замовлення. Розглянемо, що собою являє державна закупівля.

Отже, державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому Постановою КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

В свою чергу, державні кошти – це кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, а учасник процедури закупівлі - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію [2].

Для успішного впровадження інструментів, які регулюють сферу державних закупівель держава повинна мати відповідні закони і нормативні акти. Основними документам, які регулює державні закупівлі є Постанова КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", Закон "Про поставки продукції для державних потреб", а також Постанова Кабінету Мiнiстрiв України "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб i контролю за їх виконанням".

У Законі "Про поставки продукції для державних потреб" наведено перелік державних замовників (міністерства, центральні органи державної виконавчої влади, Уряд АРК, обласні, Київська та Севастопольська мiськi державні адмiнiстрацiї, iншi державні органiзацiї та установи, уповноважені Урядом України укладати державні контракти), гарантом за зобов’язаннями яких є Кабінет Мiнiстрiв України; зазначено функції замовників i їхнi обов’язки, джерела фінансування замовлень i порядок контролю за їх використанням; встановлюється стимулювання виконання поставок i мiри вiдповідальностi за невиконання державних контрактів.

Оскільки, на сьогоднішній день, Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" скасовано, то основним документом щодо здійснення закупівель за рахунок державних коштів є Постанова КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Постанова КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" встановлює засади здійснення обов'язкових процедур державної закупівлі в нашій державі і застосовується до закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти [5].


2. Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель


2.1 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарі, робіт і послуг


Державний нагляд (контроль) у сфері закупівлі у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику", правоохоронними органами в межах компетенції, визначеної Конституцією України, а також, Антимонопольний комітет.

Реалізацію основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сфері закупівель забезпечує Антимонопольний комітет України.

Основними функціями Антимонопольного комітету України у сфері державних закупівель є:

підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

розробка нормативно-правових актів виключно у випадках, передбачених цим Законом;

проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;

подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Законом;

співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель, зокрема в разі спотворення результатів торгів (тендерів), у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України.

Антимонопольний комітет України має право:

вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;

установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;

забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;

складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

визначати своїм рішенням:

форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;

форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього;

форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій;

форму річного плану закупівель за державні кошти;

форму реєстру отриманих тендерних пропозицій;

порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель та взаємодії з правоохоронними органами;

форму реєстру недобросовісних учасників [2].


2.2 Інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель


Органами державної влади, крім Антимонопольного комітету України, які здійснюють державний нагляд та контроль в межах своєї компетенції у сфері закупівель, є Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику", а також правоохоронні органи.

Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією України, Постановою КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", здійснюють такі функції:

І. Державна контрольно-ревізійна служба:

проводить перевірки щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;

здійснює співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

здійснює інші функції, передбачені законами України.

ІІ. Державне казначейство України:

перевіряє наявність та відповідність укладеного договору звіту про здійснення закупівлі та інших передбачених законодавством документів;

перевіряє підстави для здійснення платежів, а саме наявність та відповідність законодавству у сфері закупівель річного плану закупівель та документів, що підтверджують проведення процедур закупівлі, а також правильність оформлення розрахункових документів;

бере участь в економічному обґрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

здійснює інші функції, передбачені законами України.

ІІІ. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику":

проводить облік закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель;

здійснює інші функції, передбачені законами України.

IV. Правоохоронні органи - здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України [1].


3. Типові порушення у сфері державних закупівель та методика їх виявлення


Аналіз сучасного стану функціонування системи державних закупівель в Україні свідчить про те, що досягнуті у цій сфері результати не можна вважати задовільними. Тому вкрай потрібне створення ефективної системи державних закупівель, що сприятиме розвитку конкурентного середовища та допоможе ефективно використовувати державні кошти. Одним із ключових моментів втілення в життя такої системи є потреба в упорядкуванні та систематизації порушень у сфері державних закупівель.

Проведені Тендерною палатою України дослідження та аналіз процедур закупівель, здійснених розпорядниками державних коштів, свідчать, що більшість правопорушень, допущених під час проведення державних закупівель, повторюються з року в рік, тобто набули системного характеру, і за узагальненими видами їх допустили майже усі розпорядники коштів, матеріали яких досліджувалися Тендерною палатою України. Ці порушення є однотипними та мають постійний характер, що свідчить про недостатню обізнаність замовників про існуючі порушення.

Проведені Тендерною палатою України дослідження у сфері державних закупівель свідчать, що відсутність чіткого переліку класифікації порушень законодавства України при проведенні державних закупівель значно впливає на можливість проведення загального аналізу причин виникнення і вжиття заходів для усунення та запобігання таким порушенням при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Метою розроблення чіткого переліку класифікації порушень законодавства при здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти є забезпечення додержання визначених Конституцією України, Постановою КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" та іншими нормативно-правовими актами правових засад здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

Класифікатор порушень законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти можуть використовувати в практичній роботі, виключно на добровільних засадах, всі органи, установи, організації, до компетенції яких належить вирішення питань у сфері державних закупівель, а також розпорядники державних коштів.

Класифікатор порушень законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти:

не застосовано вимоги Закону за умови, що вартість товарів, робіт і послуг дорівнює або перевищує встановлену вартість закупівлі, за умови якої проводиться процедура торгів;

укладено договір або проведено оплату товарів, робіт і послуг без проведення процедури торгів;

не застосовано процедуру закупівлі підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50%;

не дотримано замовником принципів державних закупівель;

порушено стадії державних закупівель;

не проведено оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг через спеціалізовані засоби масової інформації та інформаційну систему у мережі Інтернет;

не дотримано терміни висвітлення інформації в системі Інтернет відповідно до проведеної процедури закупівлі;

не дотримано замовником вимог щодо забезпечення рівноправного доступу усіх учасників до інформації з питань закупівель;

не дотримано вимоги щодо надання преференційної поправки до ціни вітчизняним виробникам;

не дотримано вимоги закупівлі товарів, робіт, послуг у підприємств, які використовують працю інвалідів;

не визначено та не застосовано вимоги щодо захисту вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції;

проведено процедуру закупівлі до здійснення публікації оголошення про неї;

порушено порядок організації та створення тендерного комітету;

порушено термін проходження навчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, відсутня наявність відповідних сертифікатів чи свідоцтв з питань організації та здійснення процедур закупівель;

застосовано процедуру торгів з обмеженою участю та у одного постачальника для закупівлі товарів, робіт, послуг, без погодження з уповноваженим органом або Тендерною палатою України;

поділено предмет закупівлі та уникнуто проведення відкритих торгів, що призвело до зайвого використання державних коштів;

проведено закупівлю товарів на засадах міжвідомчої координації в порушення переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

не проведено інформування Генеральним замовником торгів головних розпорядників коштів Державного бюджету України про результати процедур міжвідомчої закупівлі;

порушено умови договору головними розпорядниками коштів за результатами здійснених процедур Генеральним замовником (крім випадків, коли товар не відповідає вимогам головного розпорядника);

не надано звіт Генеральним замовником уповноваженому органу із зазначенням усіх замовників;

допущено невідповідність учасників торгів кваліфікаційним вимогам замовника;

не дотримано вимоги щодо складання звітів за результатами здійснення процедури закупівлі;

безпідставно застосовано процедуру торгів з обмеженою участю;

не залучено до проведення торгів з обмеженою участю достатньої кількості учасників та не забезпечено відповідну конкуренцію;

не дотримано вимоги щодо якості та повноти складання кваліфікаційної документації та технічної специфікації при проведені торгів з обмеженою участю;

проведено відбір учасників для подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю всупереч кваліфікаційним вимогам, при неповній відповідності усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією;

порушено термін повідомлення учасників про результати здійснення попередньої кваліфікації;

обмежено конкуренцію учасників внаслідок скорочення встановленого терміну подання тендерних пропозицій після проведення попередньої кваліфікації учасників;

не зазначено повну інформацію в оголошенні про проведення відкритих торгів та з обмеженою участю;

допущено скорочення терміну подання тендерних пропозицій без зазначення причин, що призвело до послаблення конкуренції між учасниками;

відсутні повні сукупні вимоги тендерної документації, в тому числі не зазначено основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю;

не дотримано вимоги щодо якості та повноти складання технічної специфікації;

внесено зміни до тендерної документації про які не повідомлено замовника та не продовжено строк подання і розкриття тендерних пропозицій;

замовником допущено несвоєчасне подання роз'яснень щодо змісту тендерної документації та не продовжено строк подання тендерних пропозицій;

не визначено вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмір та випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику;

повернено тендерне забезпечення учаснику всупереч вимог, передбачених тендерною документацією;

порушено вимоги щодо перерахування в дохід відповідного бюджету суми тендерного забезпечення, яка не повертається учаснику;

порушено вимоги подання тендерних пропозицій за встановленою формою та прийняття їх замовником після закінчення встановленого строку, без відповідного рішення про його продовження;

не визначено розмір забезпечення договору про закупівлю та порушено вимоги щодо внесення його учасником-переможцем;

не проведено перерахування в дохід відповідного бюджету суми забезпечення виконання договору, яка не повертається учаснику;

порушено строк, час, місце розкриття тендерних пропозицій;

не складалися під час розкриття тендерних пропозицій протоколи за результатами здійснення процедури закупівлі або складалися з порушенням вимог уповноваженого органу, не оприлюднено їх інформацію в системах мережі Інтернет в установлений термін;

проведено оцінку тендерних пропозицій всупереч методиці, визначеній в тендерній документації та порушено строк здійснення оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця;

не дотримано вимоги щодо визначення цінового критерію оцінки у розмірі не менше 70%;

допущено до оцінки тендерну пропозицію учасника, яка не відповідала кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації;

не дотримано вимоги щодо відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися;

ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

не дотримано термін та вимоги щодо повідомлення учасників про відміну торгів та таких, що не відбулися;

акцептовано тендерну пропозицію та укладено договір всупереч тендерній документації та проведеній оцінці;

порушено термін повідомлення переможця та учасників про акцепт тендерних пропозицій (в тому числі через мережу Інтернет) / не дотримано термін укладання договору з переможцем торгів;

порушено вимоги щодо інформування учасників про результати проведення процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та повноти надання такої інформації;

порушено умови застосування та порядок здійснення процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону);

не дотримано умови застосування процедури двоступеневих торгів;

порушено вимоги щодо запрошення учасників до участі у процедурі двоступеневих торгів та строків подання тендерних пропозицій;

порушено вимоги застосування процедури запиту цінових пропозицій;

не дотримано вимоги щодо залучення установленої кількості учасників торгів за процедурою запиту цінових пропозицій;

порушено вимоги щодо зазначення у запиті цінових пропозицій повної сукупної інформації про предмет закупівлі, істотні умови договору та умови поставки;

порушено термін розкриття цінових пропозицій та вимог щодо складання протоколу про їх розгляд;

порушено терміни укладання договору про закупівлю та умови поставки товарів, робіт, послуг / акцептовано та укладено договір за ціною, що перевищує найменшу ціну учасника-переможця;

не дотримано вимоги щодо відміни торгів за процедурою запиту цінових пропозицій та таких, що не відбулися;

безпідставно застосовано процедуру закупівлі у одного виконавця;

укладено договір всупереч умов тендерної пропозиції учасника-переможця; продовжено дію договору на наступний бюджетний рік на суму, що перевищує 15% його вартості;

порушено істотні умови договору (крім запиту цінових пропозицій та закупівлі у одного виконавця);

порушено право учасника на оскарження дій замовника;

не дотримано терміни та встановлений порядок розгляду скарг і порядок проведення перевірок (ревізій) державними органами;

акцептовано цінову пропозицію учасника, яка перевищує середньоринкову ціну потенційних постачальників, що призвело до зайвого використання державних коштів;

при укладанні угод не дотримано вимоги щодо обмеження терміну попередньої оплати виділених бюджетних коштів на передбачені цілі до одного місяця;

взято до сплати зобов'язання, що перевищують кошторисні призначення;

допущено нецільове використання бюджетних коштів, а саме витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням;

порушено функції та повноваження замовника / єдиний тендерний комітет взяв обов'язки замовника торгів;

допущено перевищення граничних сум витрат [4].


Таблиця 3.1 Порушення у сфері державних закупівель та методи їх виявлення

№ п/п Порушення Методика виявлення
1.

- Не проведено оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг через спеціалізовані засоби масової інформації та інформаційну систему у мережі Інтернет;

- Не дотримано терміни висвітлення інформації в системі Інтернет відповідно до проведеної процедури закупівлі;

- Проведено процедуру закупівлі до здійснення публікації оголошення про неї.

Перевіряється розміщення інформації в інформаційних системах; публікація оголошення про торги та їх результати в ІАБ "Вісник державних закупівель".

Шляхом співставлення, перевіряється дата публікації оголошення про процедуру закупівлі, та дата проведення закупівлі.

2.

- Порушено термін проходження навчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, відсутня наявність відповідних сертифікатів чи свідоцтв з питань організації та здійснення процедур закупівель;

- допущено невідповідність учасників торгів кваліфікаційним вимогам замовника.

Перевіряється наявність оголошення про здійснення процедури попередньої кваліфікації (форма оголошення та умови подання).

Наявність документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим до учасників торгів.

3.

- Не надано звіт Генеральним замовником уповноваженому органу із зазначенням усіх замовників;

- не залучено до проведення торгів з обмеженою участю достатньої кількості учасників та не забезпечено відповідну конкуренцію

- не дотримано вимоги щодо залучення установленої кількості учасників торгів за процедурою запиту цінових пропозицій.

Перевіряється:

- наявність заявок на участь у тендері і форми кваліфікаційних характеристик; - реєстр учасників та реєстр недобросовісних учасників;

- каталог учасників закупівель, його практичне застосування.

Проводиться зустрічна перевірка заявок на участь у тендері та реєстру учасників і недобросовісних учасників.

4. порушено терміни укладання договору про закупівлю та умови поставки товарів, робіт, послуг. Перевіряються наявність та умови договору про закупівлю та умови поставки товарів, робіт, послуг.
5. Не складалися під час розкриття тендерних пропозицій протоколи за результатами здійснення процедури закупівлі або складалися з порушенням вимог уповноваженого органу, не оприлюднено їх інформацію в системах мережі Інтернет в установлений термін. Перевіряється наявність та зміст протоколів за результатами здійснення процедури закупівлі, та оприлюднення їх результаті в мережі Інтернет.
6. Внесено зміни до тендерної документації про які не повідомлено замовника та не продовжено строк подання і розкриття тендерних пропозицій.

Перевіряється наявність письмових повідомлень або факсів про внесені зміни та доповнення в тендерну документацію, а також письмових відповідей або факсів на дані повідомлення.

Перевіряються дати вказані на повідомленнях, вони не повинні бути пізніше ніж за три робочих дні до закінчення терміну прийому тендерних пропозицій.


Отже, як ми бачимо, в сфері державних закупівель є досить велика кількість порушень, які за допомогу спеціальної методики потрібно виявляти та попереджувати, адже це забезпечить більш ефективнішу діяльність установи.


Висновок


В результаті написання даної індивідуально роботи, ми дійшли наступних висновків:

1. Державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому Постановою КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

2. Державний нагляд (контроль) у сфері закупівлі у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику", правоохоронними органами в межах компетенції, визначеної Конституцією України, а також, Антимонопольний комітет.

3. Розроблено чіткий перелік порушень законодавства при здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, який має забезпечити додержання визначених Конституцією України, Постанова КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" та іншими нормативно-правовими актами правових засад здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

4. Проведені Тендерною палатою України дослідження та аналіз процедур закупівель, здійснених розпорядниками державних коштів, свідчать, що більшість правопорушень, допущених під час проведення державних закупівель, повторюються з року в рік, тобто набули системного характеру, і за узагальненими видами їх допустили майже усі розпорядники коштів, матеріали яких досліджувалися Тендерною палатою України. Ці порушення є однотипними та мають постійний характер, що свідчить про недостатню обізнаність замовників про існуючі порушення.

5. Найбільш поширенішими є порушення щодо розміщення інформації про торги в джерелах масової інформації, а також з забезпеченні торгів учасниками. Всі порушення виявляються за допомогою спеціальних перевірок державними органами.


Список використаних джерел


1. Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 762-IV;

2. Постанова КМУ "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 28 березня 2008 р. N 274 Київ;

3. Наказ Міністерства економіки України "Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель" від 30.01.2009 N 63;

4. Тендерна палата України. Висновок з питань державних закупівель "Щодо класифікатора порушень законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (форма 1-порушення)" від 28.11.2006 № в-47/11/01;

5. В. Т. Александров, О. І. Ворона, П. К. Германчук, О. І. Назарчук, П. Г. Петрашко, С. М. Рубльова, І. Б. Стефаник, Н. І Сушко, О. О. Чечуліна. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. – Київ. НВП "АВТ", 2004. – 593 с. (Інтегрований комплекс).

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: