Аудит доходів підприємства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: аудит

на тему: АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА


Виконала: студентка групи 10/08

Афанасьєва Н.В.

Керівник викладач:

Абрамова Г.В.


Херсон – 2010

Форма № У-6.01

Затв. Наказом МінВНЗ УРСР

від 03 серпня 1984 р. № 253

Херсонська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту


ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу)

студента Афанасьєвої Наталі Василівни

1. Тема проекту (роботи) Аудит доходів підприємства

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 26.02.2010 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) законодавчі і нормативні акти України, монографії та підручники_

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці) Мета і завдання аудиту доходів підприємства. Організація аудиту доходів підприємства. Методика аудиту доходів підприємства

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) таблиць - 6, рисунків - 1, джерел – 16, додаток - 1

6. Дата видачі завдання 16.10.2009_року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Найменування етапів курсового проекту (роботи) Строки виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1 Затвердження теми курсової роботи 16.10.2009
2 Збір матеріалу курсової роботи 20.10.2009-30.10.2009
3. Складання плану курсової роботи 24.10.2009
4. Затвердження плану курсової роботи 27.10.2009
5. Написання вступу курсової роботи 24.11.2009 -27.11.2009
6. Написання І розділу курсової роботи 27.11.2009 – 10.12.2009
7 Написання ІІ розділу курсової роботи 11.12.2009 -30.12.2009
8 Написання ІІІ розділу курсової роботи 10.01.2010 - 28.01.2010
9 Написання висновку курсової роботи 01.02.2010 -20.02.2010
10 Оформлення курсової роботи 21.02.2010-25.02.2010
11 Захист курсової роботи 26.02.2010

РЕФЕРАТ


Об’єм роботи 30 сторінок, 6 таблиць, 1 рисунок, 1 додаток, 16 джерел.

АУДИТ, ДОХОД, ПІДПРИЄМСТВО

В роботі розглянуто мету, завдання, об’єкти аудиту доходів підприємства, методику проведення аудиту, Складено програму проведення аудиту доходів підприємства, та наведені основні порушення, які виявляються в ході проведення перевірки.


ЗМІСТ


ВСТУП

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Предмет аудиту доходів підприємства

1.2 Об’єкти аудиту доходів підприємства

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства

2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства

2.3 Програма аудиту доходів підприємства

3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація

3.2 Перевірка правильності обліку доходів

3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові результати

3.4 Основні порушення та важливість їх усунення

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Аудит - це незалежний контроль фінансово-господарського стану підприємств всіх форм власності. Предметом аудиту являється інформація, що стосується функціонування систем господарського механізму і стану господарюючого суб’єкта. Аудит в залежності від завдання замовника виконує функції безперервного , ретроспективного та стратегічного видів фінансово-господарського контролю. З точки зору направлень аудит підрозділяється на загальний аудит (аудит підприємств та організацій різних організаційно-правових форм), банківський аудит (аудит в банках), аудит страхових організацій, аудит бірж, позабюджетних фондів, інвестиційних інститутів.

Одним із найважливіших напрямків аудиту є аудит доходів та фінансових результатів підприємства, так як при неправильному визначенні доходів підприємства неправильно визначається податок на прибуток, що йде до державного бюджету, інвесторам підприємства незрозуміло: прибутковим чи збитковим є дане підприємство тощо. Метою аудиту доходів та фінансових результатів підприємства є перевірка правильності формування та визнання доходів підприємства та їх підтвердження у відповідності до П(с)БО 15 "Доходи". Іншими словами, аудит — це надання практичної допомоги керівництву та економічним службам підприємства, щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій.

В 3-ох розділах даної курсової роботи розглядаються актуальні питання аудиту доходів підприємства:

Мета і завдання аудиту доходів підприємства.

Організація аудиту доходів підприємства.

Методика аудиту доходів підприємства.

В цих розділах розглядається мета аудиту доходів підприємства, основні завдання, об’єкти, методика проведення, складання програми проведення аудиту доходів підприємства, основні питання перевірки, джерела інформації, основні порушення.


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА


1.1 Предмет аудиту доходів підприємства


Вивчення операцій з обліку фінансових результатів діяльності - один із важливих напрямів аудиту. Метою аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів і формування фінансових результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів і визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта.[10, с.125-126]

Завданнями аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності є: перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою; встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг на результати основної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів операційної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності на фінансові результати;підтвердження достовірності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності; підтвердження законності та правильності визначення і відображення в звітності доходів і фінансових результатів діяльності відповідно до принципів бухгалтерського обліку; перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання.

Предметом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є господарські процеси та операції, пов'язані з визначенням доходів і фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами. Доходи входять до складу об'єктів аудиту на підставі двох принципів — нарахування та відповідності.

Нарахування — це принцип, який передбачає правильне відображення в обліку доходів на той момент, коли вони виникли незалежно від дати надходження грошових коштів на рахунок. Відповідності — передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння дохідної частини підприємства звітного періоду та витратами, понесеними у цьому ж періоді. [7,с.15-20] Під час перевірки доходів аудитор, як правило, ставить перед собою такі завдання:

- аудит правильності розподілу доходів за класифікаційною групою.

- перевірка правильності визнання та оцінки доходів.

- перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді.

- достовірність даних у первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку операцій з формування доходу.

- законність і правильність відображення доходу й фінансових результатів у звітності бухгалтерії.


1.2 Об’єкти аудиту доходів підприємства


Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору при дослідженні операцій з обліку доходів і результатів діяльності, формуються об'єкти аудиту. ( табл. 1.)


Таблиця 1. Об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності.

Елементи облікової політики Операції з обліку Об’єкти обліку Інша інформація
1 2 3 4

- Розмежування доходу за кожною класифікаційною групою доходів від звичайної діяльності

- Критерії оцінки доходів

- Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів , робіт, інших активів

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг,

- інших операційних доходів

- доходів від участі в капіталі

- інших фінансових доходів

Записи в первинних документах, облікових регістрах і звітності Інформація про порушення ведення обліку, недостачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів та інше

- Умови визнання доходу від надання послуг

- Спосіб вивчення ступеню завершеності робіт, послуг, дохід від використання яких визначається за ступенем завершеності

- Умови визнання доході від операцій, пов’язаних з цільовим фінансуванням

- Умови визнання доходу від використання активів іншими підприємствами

- Умови визнання доходу по бартерним операціям

- інших доходів

- надзвичайних доходів

- фінансових результатів діяльності

- використання прибутку, покриття збитків
Облік доходів і фінансових результатів діяльності здійснюється на підставі наступних первинних документів які наведені в табл.2.


Таблиця 2. Перелік первинних документів з обліку доходів і результатів діяльності.

Шифр на назва рахунку Документи
1 2
70 "Доходи від реалізації" Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні, лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, дарування, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки-розрахунки бухгалтерії
71 " Інший операційний дохід" Рахунки-фактури, договори, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, специфікації, прибуткові касові ордери, виписки банку, картки обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, рішення судових органів, інвентарні картки, інвентаризаційні та порівняльні відомості, довідки-розрахунки бухгалтерії
72 "Дохід від участі в капіталі" Розрахунки-довідки бухгалтерії
73 "Інші фінансові доходи" Розрахунки-довідки бухгалтерії
74 "Інші доходи" Розрахунки бухгалтерії, акти переоцінки, договори, акти приймання-передачі, акти ліквідації, акти оприбуткування матеріалів, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки бухгалтерії
75 "Надзвичайні доходи" Виписки банку, договори страхування зі страховою організацією, що підтверджують форс-мажорні обставини (рішення уряду, постанови КМУ), розрахунки-довідки бухгалтерії
79 "Фінансові результати" Розрахунки-довідки бухгалтерії

При проведенні аудиторської перевірки доходів та фінансових результатів підприємства аудитор використовує всі первинні документи, приведені у таблиці.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА


2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства


Під час проведення аудиту доходів джерелами інформації аудитора є: дані про облікову політику підприємства, первинні документи з обліку доходів, на основі яких формується чистий прибуток підприємства, облікові документи, які використовуються для відображення в обліку операцій з формування прибутку підприємства (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги, платіжні доручення, довідки бухгалтерії), акти, аудиторські висновки та інша документація, яка була здійснена в минулих періодах, звітність, що узагальнює результати аудиту, законодавчі та нормативні акти.[8,с.23-30] Для забезпечення ефективної аудиторської перевірки аудитор повинен перевірити порядок відображення доходів в облікових регістрах і фінансовій звітності (табл. 3):


Таблиця 3. Відображення доходів і фінансових результатів діяльності в регістрах та звітності

Шифр та назва рахунку Регістри обліку Номер рядка в Звіті про фінансові результати (Ф.№2) Номер рядка в Примітках до річної фінансової звітності (Ф.№5)
1 2 3 4
70 "Доходи від реалізації" Журнал 6 010 -
71 " Інший операційний дохід" Журнал 6 060 440-490
72 "Дохід від участі в капіталі" Журнал 6 110 500-520
73 "Інші фінансові доходи" Журнал 6 120 530-540
74 "Інші доходи" Журнал 6 130 -
75 "Надзвичайні доходи" Журнал 6 200 -
79 "Фінансові результати" Журнал 6 220 (225) -

У процесі аудиторської перевірки здійснюється аналіз таких показників підприємства:

- облікова політика підприємства та її доцільність;

- перевіряється, чи відбувалися зміни в обліковій політиці підприємства;

- умови визнання доходів;

- аналізується методика утворення чистого прибутку підприємства;

- аналіз звітності та її показників;

- ведення окремого обліку доходів та основної документації, на основі якої ведеться облік доходів.


2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства


Аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта значно відрізняється від перевірки балансових статей активів та зобов'язань підприємства, використовуючи лише прийом документального контролю.

В процесі вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності з'ясовуються: облікова політика підприємства щодо організації обліку доходів і фінансових результатів діяльності;умови визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності; чи відбувались зміни облікової політики; методика формування чистого прибутку підприємства та його використання; наявність необхідних пояснень у Примітках до річної фінансової звітності тощо.[9,с.45-50]

При вивченні операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності, перевірці доходів щодо відповідності класифікації, оцінки та умов визнання цих доходів аудитор керується критеріями оцінки доходу:

- сума доходу за бартерним контрактом — визначається за справедливою вартістю активів, зменшеною або збільшеною на суму переданих або отриманих грошових коштів.

- дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані від іншого підприємства.

- якщо справедливу вартість активів, які отримані за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів.

- якщо існує відтермінування платежу, тоді виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів. Така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

У ході аудиторської перевірки правильності відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні бути встановлені такі факти:

- чи всі реально здійснені угоди відображені на рахунках бухгалтерського обліку і звітності;

- своєчасність відображення реалізованої (отриманої) продукції в бухгалтерському обліку

- правильність класифікації отриманого доходу від реалізованої продукції за видами;

- суми дебіторської заборгованості повинні бути своєчасно відображені на рахунках бухгалтерського обліку;

- сума витрат із відвантаження продукції повинна бути правильно визнана та відображена на рахунках бухгалтерського обліку;

- операції з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні бути санкціонованими

Метою аудиту правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності є встановлення:

1.Правильність відображення інших операційних доходів;

2.Достовірності даних синтетичного та аналітичного обліку на рахунку 71 та його відображення на фінансових результатах;

3.Правильності списання дебіторської заборгованості. Особлива увага приділяється терміну позовної давності.


2.3 Програма аудиту доходів підприємства


Для повноцінного проведення аудиту доходів підприємства аудитором складається програма проведення аудиту.[11,с.23-30]

Програма аудиту доходів підприємства містить перелік питань за окремими темами і видами і напрямками очікуваних робіт, що підлягають перевірці під час проведення аудиту доходів підприємства:

1.Види аудиторських процедур;

2.Період проведення аудиторської перевірки;

2.1.Кількість людино-годин , необхідних для проведення аудиту;

3.Запланований аудиторський ризик;

3.1.Рівень суттєвості виявлених помилок.

В таблиці 4 наведена програма аудиту доходів підприємства.


Таблиця 4. Програма аудиту доходів підприємства

Період аудиту 01.01.2008року-31.12.2008 року

Кількість людино-годин - 35

Виконавець аудиторської перевірки Миколайченко Т.В.

Запланований аудиторський ризик – 5%

Рівень суттєвості – 100 грн.

№ п/п Питання перевірки Процедури Документи Спосіб
1 2 3 4 5
1 Вивчення умов надходження доходів Перевірка документів та опитування Наказ про облікову політику Суцільний
2 Перевірка дотримання політики господарюючого суб’єкта щодо надання кредитів покупцям, перевірка замовлень на продаж,процедур доставки та ціноутворення Перевірка документів, співставлення Книга реєстрації замовлень, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, прас-листи,номенклатура цін Суцільний
3 Перевірка доходів від реалізації продукції Перевірка документів, співставлення Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні, Вибірковий
3 Перевірка доходів від реалізації продукції Перевірка документів, співставлення лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги,виписки банку,розрахунки бухгалтерії Вибірковий
4 Перевірка правильності класифікації, оцінки та умов визнання доходів Перевірка документів, співставлення Розрахунки бухгалтерії Вибірковий
5 Перевірка на співвідношення ціни реалізованої продукції,товарів, робіт, послуг з прейскурантною ціною Перевірка документів, співставлення,слідкування Прейскуранти,калькуляційні картки,розрахунки бухгалтерії, накладні, акти виконаних робіт Вибірковий
6 Перевірка наявності необхідних дозволів на здійснення операцій з продажу, повноти виписки рахунків-фактур, повноти касових надходжень, звірення кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку, правильності відображення всіх реально здійснених операцій з продажу на рахунках бухгалтерського обліку Хронологічна перевірка документів,співставлення Книга реєстрації рахунків-фактур,касова книга, книги складського обліку, накладні на відвантаження продукції, товарно-транспортні накладні,регістри бухгалтерського обліку, Головна книга Суцільний
7 Перевірка достовірності відображення сум від реалізації продукції Перевірка документів, співставлення Регістри бухгалтерського обліку, акти приймання, товарно-транспортні накладні Вибірковий
8 Перевірка достовірності відображення сум від реалізації продукції Перевірка документів, співставлення Регістри бухгалтерського обліку, акти приймання, товарно-транспортні накладні Вибірковий
9 Аналіз платежів,отриманих від замовників в погашення дебіторської заборгованості безготівковим розрахунком Хронологічна перевірка документів,співставлення Журнал з обліку дебіторської заборгованості, банківські виписки Суцільний
10 Перевірка повноти обліку реалізації продукції Перевірка документів, співставлення, аналіз Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, регістри бухгалтерського обліку Вибірковий
10 Перевірка повноти обліку реалізації продукції порядкової нумерації документів
Вибірковий
11 Перевірка своєчасності обліку доходів від реалізації Перевірка документів, співставлення,перевірка дат у документах Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури,журнал з обліку дебіторської заборгованості Вибірковий
12 Перевірка правильності оцінки реалізації Перевірка документів, співставлення,арифметична перевірка даних обліку Рахунки-фактури Вибірковий
13 Перевірка класифікації операцій з обліку доходів від реалізації Перевірка документів, співставлення Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури,бухгалтерські регістри, Головна книга Вибірковий
14

Встановлення повноти відображення даних щодо реалізації, відображення дебіторської заборгованості


Перевірка документів, співставлення Бухгалтерські регістри, Головна книга, журнал з обліку дебіторської заборгованості Вибірковий
15 Перевірка правильності відображення результатів від реалізації Перевірка документів, співставлення,арифметична перевірка даних обліку Головна книга Суцільний
16 Перевірка правильності та повноти відображення доходів від реалізації у Звіті про фінансові результати
Головна книга,бухгалтерські регістри, Звіт про фінансові результати Суцільний

Отже, у програмі аудиту доходів підприємства затверджуються всі питання, які буде охоплено перевіркою, документи, що використовуватимуться. Також обов’язково висвітлюються всі процедури та способи аудиту.


3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА


3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація


Увага аудиторів при проведенні такої перевірки концентрується на умовах визнання доходів звітного періоду та класифікації доходів і фінансових результатів діяльності.

Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" доходи визнаються за наступних умов.

1.Збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства).

2.Можлива достовірна оцінка суми доходів.

Визнання доходів, які включаються до складу об'єктів облікового процесу, здійснюється на підставі принципів нарахування і відповідності доходів і витрат.[15,с.11-12]

Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. Проте, ці критерії також застосовуються до окремих елементів однієї операції або двох чи більше операцій разом, якщо це випливає зі змісту операції.[15,с.14-15]

Разом з тим, окремі види доходу, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку мають певні особливості визнання. Аудитору необхідно звернути увагу на те, які види надходжень не визнаються доходами: суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів; суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення цінних паперів.

При проведенні перевірки аудитору необхідно звернути увагу на правильність розмежування понесених витрат відповідно до одержаних доходів. Таким чином, необхідно встановити чи дотримується підприємство вимог П(С)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати" щодо класифікації понесених витрат і одержаних доходів за відповідними напрямами діяльності (табл. 5):


Таблиця 5. Класифікація доходів і витрат згідно з П(с)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати"

Доходи Витрати
1 2
Доходи від реалізації

Собівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інший операційний дохід Інші витрати операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі Витрати від участі в капіталі
Інші фінансові доходи Фінансові витрати
Інші доходи Інші витрати
Надзвичайні доходи Надзвичайні витрати

Лише неухильне дотримання норм П(с)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати" допоможе правильно визначати доходи підприємства. Це в свою чергу зменшить кількість порушень.


3.2 Перевірка правильності обліку доходів


Операції з реалізації продукції відіграють основну роль у формуванні результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність є досить високою.

Для успішного проведення перевірки процесу реалізації аудитор повинен мати уявлення про характер і особливості ринків збуту продукції, що випускається господарюючим суб'єктом, про конкурентну ситуацію на цих ринках, про платоспроможність споживачів цієї продукції.[13,с.36-48]

При перевірці операцій з реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) аудитор, з одного боку, використовує внутрішні джерела інформації (розрахунки собівартості реалізованої продукції, накладні на відвантаження готової продукції, акти ліквідації основних засобів), а з іншого - змішані (рахунки, виставлені господарюючим суб'єктом на оплату за відвантажену продукцію і акцептовані покупцями у встановленому порядку), які можуть бути підтверджені відомостями, отриманими від третіх сторін (підтвердження обсягу дебіторської заборгованості).

Таким чином, при перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) аудитору слід з'ясувати:

- наявність Наказу про облікову політику підприємства із зазначенням умов визнання доходів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг;

- правильність визначення і законність відображення фактичного доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) на рахунках бухгалтерського обліку;

- законність і обґрунтованість створення резервів по сумнівних боргах; правильність відображення даних про угоди, які здійснюються на бартерній основі.

При цьому необхідно встановити, чи немає випадків нерівномірного відображення цих операцій, обминаючи рахунок 70 "Доходи від реалізації", а також чи правильно визначений фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) за бартерною угодою; правильність ведення аналітичного та синтетичного обліку порахунках: 70 "Доходи від реалізації", 791 "Результат основної діяльності",90 "Собівартістьреалізації", 91 "Загальновиробничі витрати",92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

В ході проведення перевірки повинно бути підтверджено, що:

- операції з реалізації належним чином санкціоновані;

- на рахунках бухгалтерського обліку відображені всі реально здійснені угоди з продажу;

- реалізація своєчасно відображена на відповідних рахунках обліку;

- вартісна оцінка операцій з продажу правильно визначена;

- суми продажу правильно класифіковані; суми дебіторської заборгованості по розрахунках за поставку продукції (робіт, послуг) правильно відображені на відповідних рахунках.

Правильність відображення операцій з реалізації встановлюється в ході вибіркової перевірки таких операцій шляхом звірки даних, відображених в облікових регістрах господарюючого суб'єкта, з первинними документами і навпаки.[14,с.50-53]

Аудитору необхідно перевірити дотримання політики господарюючого суб'єкта щодо надання кредитів покупцям, перевірки замовлень на продаж за книгою реєстрації, процедур доставки та ціноутворення при виконанні щоденних операцій. Перевірка проводиться шляхом порівняння фактичних цін по різних видах продукції, умов оплати транспортних витрат або доставки, вказаних в рахунках, з даними відповідних документів, затверджених керівництвом.[15,с.11-12] Фактичні ціни та умови доставки, що отримуються з рахунків-фактур або товарно-транспортних накладних, можна порівняти із затвердженими прайс-листами, номенклатурою цін, іншими документами, які визначають порядок та умови реалізації. Робочий документ аудитора порівняльна відомість, який складається в ході перевірки наведений в додатку 1 .

Якщо ціни продажу або умови продажу продукції визначаються індивідуально для кожного замовника, то необхідно впевнитися в тому, що вони були належним чином санкціоновані уповноваженою на це особою (наприклад, начальником відділу продажу). У випадку, якщо продаж базується на виконанні деяких значних договорів, сума та опис фактично доставлених товарів або наданих послуг повинні бути пов'язані з умовами таких угод.

Особливу увагу аудитор концентрує на перевірці наявності необхідних дозволів на здійснення операцій з продажу, повноти виписки рахунків-фактур за книгою реєстрації, повноти касових надходжень, звірення кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку та документів на відвантаження продукції, а також перевірці правильності відображення всіх реально здійснених операцій з продажу на рахунках бухгалтерського обліку.[10,с.27-34] При цьому враховується можливість виникнення наступних помилок:

- дані по реально здійснених операціях не відображено в обліку;

- на рахунках відображено фіктивні операції.

Подібні помилки можуть відповідно призводити до заниження або завищення вартості активів та сумі продажу. Перевірка повноти та достовірності відображення сум продажу та реалізації на рахунках бухгалтерського обліку може бути частиною перевірки ефективності системи внутрішнього контролю. При перевірці достовірності відображення сум від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), слід вибірково порівняти ряд записів у регістрах обліку з даними первинних документів (коносаментів, товарно-транспортних накладних тощо), а також з документами, що засвідчують приймання відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), для підтвердження того, що товари були дійсно відвантажені, роботи виконані послуги надані та право власності на них перейшло від виконавця до замовника (покупця). Одночасно увага звертається на умови поставки для точного визначення моменту переходу права власності.

У випадку, якщо факт переходу права власності не можна встановити з наявної документації, необхідно проаналізувати платежі, отримані від замовника (покупця) в погашення дебіторської заборгованості, і на підставі цього зробити висновок про реальність угоди, відображеної на відповідних субрахунках рахунку 70 "Доходи від реалізації".

Перевірка повноти обліку реалізації продукції проводиться шляхом вибіркової перевірки товарно-транспортних накладних (чи документів, що їх замінюють) відділу продажу з рахунками-фактурами і даними бухгалтерського обліку. При проведенні такої перевірки аудитор повинен бути впевнений, що всі товарно-транспортні накладні зібрані і належним чином зберігаються у відділі продажу, що встановлюється шляхом аналізу порядкової нумерації таких документів.[8,с.36-42]

При перевірці своєчасності обліку доходів від реалізації, як правило, аудитору необхідно порівняти дати, зазначені в товарно-транспортних накладних, з датами відповідних рахунків-фактур, датами записів по рахунках обліку реалізації та дебіторської заборгованості. Значні розбіжності в датах можуть свідчити про потенційні проблеми у своєчасності обліку реалізації.

Точний розрахунок суми продажу впливає на правильне виставлення рахунків-фактур за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги та подальше відображення цих даних в облікових регістрах.

Перевірка правильності оцінки реалізації вміщує в себе перерахунок даних обліку для виявлення можливих арифметичних помилок. Як правило, в ході дослідження підраховуються кінцеві суми рахунків-фактур чи здійснюється перевірка самостійно підготовлених контрольних документів.

Якщо сума продажу виражена в іноземній валюті, необхідно також перевірити застосування валютних курсів. Для цього курс, що використовувався господарюючим суб'єктом, порівнюється з курсом НБУ, що офіційно діяв на момент здійснення операції, а також прослідковується, щоб дані про валютну систему продаж та її еквівалент в гривнях належним чином були відображені в облікових регістрах.[7,с.12-19]

Окрім повного і достовірного обліку даних щодо проданої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) також важливо, щоб ці дані були правильно класифіковані та відображені в Звіті про фінансові результати.

В процесі перевірки класифікації операцій з обліку доходів від реалізації на підставі первинних документів визначається правильність відображення кореспонденції рахунків в облікових регістрах та у Головній книзі.

Повнота відображення даних щодо реалізації (продажу) в регістрах обліку (обліку розрахунків з покупцями та замовниками) є важливою, оскільки визначає можливість господарюючого суб'єкта контролювати оплату непогашеної дебіторської заборгованості.

Встановлення повноти відображення даних щодо реалізації здійснюється в ході перевірки правильності класифікації операцій з продажу, як це зазначено вище. При перевірці правильності рознесення даних регістру обліку продажу по рахунках Головної книги необхідно також пересвідчитися, що ці дані належним чином відображено на рахунках обліку дебіторської заборгованості.[11,с.53-64]

В багатьох випадках рознесення даних по рахунках обліку дебіторської заборгованості в Головній книзі ґрунтується не на даних регістру обліку доходів від реалізації, а на даних журналу з обліку дебіторської заборгованості, який включає не тільки відомості про виставлені за період рахунки, але й інформацію про отримані платежі. В цьому випадку, необхідно перевірити, чи відповідає сума виставлених рахунків, зазначена в журналах з обліку дебіторської заборгованості, сумі продажу, яка відображається у відповідному регістрі обліку. Крім того, необхідно впевнитися, що дані журналів по рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками належним чином відображені по відповідних рахунках Головної книги. В ході перевірки відображення результатів від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) аудитору необхідно зосередити увагу на правильності визначення і відображення результату від реалізації продукції на субрахунку 791 "Результат основної діяльності".

Використовуючи прийом арифметичної перевірки документів, аудитор у Головній книзі по рахунку 70 "Доходи від реалізації" перевіряє правильність визначення відповідних показників.

3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові результати


Одним із важливих завдань перевірки обліку фактичного прибутку є встановлення відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку, результату основної діяльності, результату фінансових операцій, результату іншої звичайної діяльності, результату надзвичайних подій записам в Головній книзі та формах бухгалтерської звітності.[9,с.35-45]

Проведення перевірки операцій з обліку фінансових результатів передбачає наступну послідовність робіт:

- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів

бухгалтерського обліку фінансових результатів;

- встановлення правильності оформлення первинних документів;

- перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку; вивчення організації обліку фінансових результатів за видами діяльності: основної, операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної;

- перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства; виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових значень, їх причин та наслідків;

- перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків.

Перевіряючи формування чистого прибутку (збитку) діяльності підприємства, аудитор визначає дотримання господарюючим суб'єктом порядку його визначення згідно порядку формування чистого прибутку, який наведено на рис.1.


Аудит доходів підприємства

Рисунок 1. Порядок формування чистого прибутку звітного періоду


Результати перевірки правильності визначення чистого прибутку підприємства значною мірою залежать від якості проведеного дослідження процесу виробництва та реалізації продукції, перевірки основних засобів та іншого майна, розрахункових операцій тощо. Так, процес визначення прибутку чи збитку від реалізації продукції складається з двох етапів. На першому етапі визначається дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який зменшується на суму податку на додану вартість (акцизного збору, інших вирахувань). На другому етапі доходи та витрати за відповідний період групуються за ознаками належності їх до операційних, фінансових, інших звичайних, а також надзвичайних доходів та витрат і переносяться на відповідні рахунки обліку фінансових результатів діяльності.[8,с.32-42]

В процесі використання прибутку відображаються фінансові відносини підприємства з бюджетом, банком, трудовим колективом, власниками (засновниками). Основними завданнями аудиту в цьому випадку є: контроль за правильним використанням чистого прибутку підприємства; виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових цілей, їх причин та наслідків; перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків.

Напрями використання прибутку перевіряють на відповідність податковому законодавству, нормативним документам України, а також установчим документам підприємства. Необхідно простежити за величиною прибутку, відображеною в Балансі. (форма № 1), Звіті про фінансові результати (форма № 2) і Декларації про прибуток. Показники використання прибутку аудитор аналізує шляхом порівняння записів у Головній книзі, журналах, інших облікових регістрах, а також даних первинних документів з інформацією, що міститься у формах № 2 "Звіт про фінансові результати" та № 4 "Звіт про власний капітал". Необхідно перевірити правомірність: відрахувань на створення резервного капіталу; відрахувань у фонди, передбачені установчими документами чи за рішеннями власників; інших відрахувань із чистого прибутку. Оскільки підприємство самостійно визначає напрями використання прибутку, що залишився в його розпорядженні після оподаткування, слід перевірити ефективність такого розподілу. Аудитор перевіряє наявність рішення власників про порядок використання прибутку, джерела відшкодування збитків і відповідність облікових записів цьому рішенню.[13,с.46-50] У висновку аудитор оцінює фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування. Це проводиться шляхом зіставлення відповідних показників з попередніми звітними періодами для того, щоб побачити динаміку показників та оцінити тенденцію їх зміни.

Поглиблюючи аналіз, аудитор вивчає результати від звичайної діяльності за видами продукції, а також доходи та витрати за кожним елементом таких операцій. Використовуючи прийоми перерахунку, аудитор з'ясовує вплив окремих факторів на величину прибутку, а також аналізує рентабельність діяльності підприємства. На підставі підсумків аналізу обліку фінансових результатів діяльності аудитор розробляє заходи щодо прискорення реалізації продукції, зниження собівартості, запобігання непередбачуваних втрат тощо.

При складанні аудиторського звіту після перевірки операцій з обліку фінансових результатів діяльності аудитор має зазначити: які операції перевірялись; які порушення були виявлені в процесі документального оформлення реалізації продукції та визначення фінансових результатів діяльності; помилки при відображенні фінансових результатів діяльності в обліку та звітності ; повноту виконання договірних відносин.

Виявлені аудитором відхилення заносяться до його робочих документів, а пізніше - знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах, звіті та висновку.[7,с.15-20] При застосуванні підприємством системи комп'ютерної обробки даних, аудитор повинен узгодити з керівником господарюючого суб'єкта наступні питання: можливість залучення незалежного експерта з метою вивчення комп'ютерної системи підприємства; характер виконання прийомів і способів перевірки з використанням системи комп'ютерної обробки даних. При проведенні перевірки в умовах комп'ютерної обробки даних аудитор повинен з'ясувати питання про технічне, програмне та математичне забезпечення комп'ютерів, а також системи обробки інформації. Аудитор повинен визначити, як впливають на організацію та проведення аудиту використання системи комп'ютерної обробки даних у господарюючого суб'єкта.


3.4 Основні порушення та важливість їх усунення


Основними порушеннями при обліку доходів підприємства є порушення норм, передбачених П(С)БО 15 "Доходи", положення якого поширюються на підприємства всіх форм власності, крім бюджетних та установ. Їх можна згрупувати таким чином (табл.6):


Таблиця 6. Основні порушення при обліку доходів підприємства

Питання , що досліджуються Основні порушення

Пункти П (С)БО 15 "Доходи",

що порушуються

1 2 3 4
1 Визнання доходів в бухгалтерському обліку Доходи відображаються без зв’язку зі збільшенням та зменшенням зобов’язань п.5


Доходи звітного періоду визнаються під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників


Недостовірно визначаються суми доходів


Критерії визнання доходу не застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії також не
1 Визнання доходів в бухгалтерському обліку застосовуються до окремих елементів однієї операції або двох чи більше операцій разом, якщо це випливає зі змісту операції п.6
2 Класифікація доходів від звичайної діяльності в бухгалтерському обліку Дохід від реалізації продукції . Неправильне віднесення доходів від реалізації продукції до складу доходів від основної діяльності згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати


Інші операційні доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших доходів від операційної діяльності згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові

результати"

п.7


Фінансові доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших фінансових доходів та доходів від участі в капіталі згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"


Інші доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших доходів, які виникають
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: