Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

РЕФЕРАТ

З дисципліни: Фінансовий облік

На тему: "Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку"


Постановка проблеми. З наданням підприємствам можливості самостійно обирати способи обліку в офіційний оборот було введено термін "облікова політика". Він є відносно новим для вітчизняних вчених і практикуючих бухгалтерів, що призводить до його різних тлумачень.

З переходом до ринкової економіки в Україні з’явилось поняття конкуренції та комерційної таємниці і, відповідно, постала проблема доведення зовнішнім користувачам привабливості даного підприємства, не розкриваючи при цьому порядку формування фінансового результату. Виникає потреба в розробці облікової політики, причому не просто копіюючи положення інструкцій та П(С)БО, а, обираючи найкращі варіанти та економічно обґрунтовуючи їх вибір.

Виконання всіх вимог, які висуваються до облікової політики, є досить непростим завданням. Також виникають труднощі в послідовності застосування облікової політики, так як часто відбуваються суттєві зміни у виробничих та господарських процесах, в системі бухгалтерського обліку.

Визначення облікової політики на підприємствах є досить важливим, але, як показує практика, на багатьох підприємствах навіть немає наказу про облікову політику, або він не знаходить застосування. Надання підприємствам більшої самостійності і свободи при виборі процедур та способів облікового процесу сприяє налагодженню взаємодії між господарюючим суб’єктом і зовнішніми користувачами інформації.

Аналіз досліджень і публікацій. У розробку питань формування та реалізації облікової політики підприємств вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Т. Білуха, І.А. Бєлобжецький, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л.Вознюк, С. Голов, А.Г. Загородній, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, Л.Гордієнко, П.Житного, А.Г.Загороднього, С.В.Івахненкова, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, В.С.Леня, В.Г.Лінника, В.І.Отенка, Л.Пантелейчук, М.С.Пушкара, А.Ринді, В.В.Сопка та інших.

Мета та завдання. Хоча ця тема і була досліджена багатьма вченими, всеодно можна сказати про невідповідність теоретичних та практичних розробок реаліям української дійсності. Метою є: уточнити сутність поняття "облікова політика" та її призначення, визначити місце облікової політики в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку і розкрити передумови її виникнення та подальшого розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Офіційно термін "облікова політика" в Україні було введено в 1999 р. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Цей термін передбачає сукупність принципів, методів та процедур, що використовує кожне підприємство для складання фінансової звітності.

Враховуючи, що облікова політика підприємства – це, насамперед, політика власника, він повинен з максимальним професіоналізмом підходити до вибору облікової політики підприємства, саме він зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання сформованих принципів, методів та прийомів ведення обліку на підприємстві.

Професіоналізм - це якість, якою може і повинен володіти кожен керівник свого підприємства. Власник підприємства повинен виглядати організованим і бути організованим, так як, з одного боку, від цього залежить успіх всього підприємства. З іншого боку, успіх підприємства залежить не від дій однієї людини, не тільки від керівника, або вдало обраної облікової політики, а успіх складається з налагодженої взаємодії всіх співробітників. І, нарешті, всі працівники повинні робити все професійно, і уникати будь-якої форми відносини, яке справило б зворотне враження. Всі проблеми підприємства походять з невірного підходу до вибору облікової політики, а професіональний підхід допоможе обрати вдалу облікову політику сааме для цього виду підприємства.

Облікову політику підприємства, яку впроваджує у дію керівник підприємства, можна також розглядати як певний перелік правил поведінки всіх працівників. Керівних, що хоче розвивати дисципліну, повинен сконцентруватися на зоні поведінки, і вона почне вдосконалюватися, оскільки має внутрішню змогу до саморозвитку, що в кінцевому випадку призведе до уникнення певних проблем у бухгалтерському та фінансовому обліку підприємства.

Ключ до дисципліни в обліковій політиці - почуття призначення. Мета діяльності кожного підприємства виробляє не тільки мотивацію і концентрацію, а й дисципліну для досягнення цієї мети.

Отже основним фактором успішного бізнесу та підприємницької діяльності є вдало обрана облікова політика підприємства.

Призначення облікової політики підприємств полягає в задоволенні інтересів власників підприємства та зовнішніх користувачів інформації.

Таким чином, облікова політика займає центральне місце в системі бухгалтерського обліку. До процесу її формування необхідний особливий підхід, оскільки від цього залежать весь обліковий процес організації, правильність ведення бухгалтерського і податкового обліку, а також процес ухвалення управлінських рішень.

Вірно сформована облікова політика та подальше її вдосконалення, у зв’язку з максимальним наближенням до Міжнародних стандартів, дає змогу підприємству зарекомендувати себе на світовому ринку. Облікова політика підприємств України зображує зовнішнім суб’єктам підприємницької діяльності культуру ведення бізнесу в нашій державі. Від цього, практично, залежить розвиток економіки нашої держави та підвищення рівня життя населення.

Для повного розуміння що таке облікова політика для підприємства, та яке вона має значення, нижче наведено приклади облікової політики успішних підприємств Дніпропетровської області.

Дочірнє підприємство "Державне промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром" створене 11.01.2000 року.

На виконання спільного наказу Державного комітету промислової політики України та Фонду державного майна України вiд 19 лютого 2001 року № 67/2 "Про реорганiзацiю Дочірнього підприємства" Державне промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром", засновником якого була Державна акціонерна компанія "Укррудпром", частка якого у статутному фонді товариства складала 100 вiдсоткiв, підприємство 31 липня 2001 року було реорганізоване.

Опис обраної облікової політики

Фінансова звiтнiсть підприємства була підготовлена на основі бухгалтерських звiтiв за 2009 рік, з дотриманням чинного законодавства та національних стандартів бухгалтерського обліку.

Основні засоби вiдображенi в обліку за фактичними витратами на їх придбання та доставку.

Згідно обраної облікової політики на 2009 рік в бухгалтерському обліку по основним засобам, нематеріальним активам обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизації; по малоцінним необоротним матеріальним активам амотризацiя нараховується методом 100% зносу в момент введення в експлуатацію. В податковому обліку нарахування амортизації основних засобів проводилось у вiдповiдностi до українського податкового законодавства. Методи нарахування амортизації протягом 2009 року не змінювались. Запаси включають матеріали, паливо, запасні частини, МШП. При оприобуткуваннi запаси зараховуються на баланс по первинній вартості; при вибутті запасів у виробництво застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi.

Фiнансовi iнвестицiї при придбанні зараховуються на баланс по собiвартостi. На дату баланса фiнансовi iнвестицiї, які утримуються Товариством до їх погашення, відображаються по амортизуємiй собiвартостi. Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості здійснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Списання дебіторської заборгованості відбувається з утриманням резерву сумнівних боргів за методом класифiкацiї дебіторської заборгованості.

Дохід вiд реалiзацiї товарів (робіт, послуг) визначається у вiдповiдностi до метода нарахування. Витрати на податок включають податки, що розраховані у вiдповiдностi до діючого податкового законодавства України.

ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

2004р. - згідно iз наказом Мiнiстерства промислової політики України вiд 07.04.2004 р. №166 "Про створення ВАТ "Криворіжсталь" створене відкрите акціонерне товариство "Криворізький гiрничо-металургiйний комбінат "Криворіжсталь" шляхом перетворення Криворізького державного гiрничо-металургiйного комбінату "Криворіжсталь". Вiдповiдно до рішення загальних зборів акцiонерiв вiд 14 червня 2007 року найменування відкритого акціонерного товариства "Міттал Стіл Кривий Ріг" змінено на відкрите акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Опис обраної облікової політики

ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" має самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютні й iншi рахунки в банках, печатку. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї дiяльностi вiдповiдно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далi - П(С)БО) ), а також складає фiнансовi й статистичну звiтнiсть.

У вiдповiдностi зi ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в Україні" в 2009 році були встановлені наступні елементи облікової політики:

1. Основними засобами вважати матерiальнi активи, що утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адмiнiстративних i соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, вартість яких більше 1000 грн.

2. До інших необоротних матеріальних активів відносити матерiальнi активи, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року й вартість яких не більше 1000 грн.

3. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити спецодяг та iншi засоби iндивiдуального захисту, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року й вартість яких не більше 1000 грн.

4. Придбані (створені) основні засоби зараховувати на баланс за первісною вартістю вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основні засоби".

5. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у бухгалтерському обліку нараховувати за прямолiнiйним методом.

6. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів i бiблiотечних фондів нараховувати в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартості.

7. Фактичні видатки на ремонт основних засобів відображати в складі видаткiв звітного періоду.

8. Нематерiальнi активи зараховувати на баланс підприємства за первісною вартістю вiдповiдно до п.11-18 П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".

9. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк корисного використання нематеріальних активів установлювати при їхньому одержанні, але не більше 20 років.

10. Лiквiдацiйну вартість нематеріальних активів прийняти рiвнiй нулю.

11. Не визнавати активом, не нараховувати амортизацію, а відображати в складі видаткiв звітного періоду витрати на науково-дослiднi роботи, видатки на підготовку й перепідготовку кадрів, видатки на рекламу й просування продукції на ринку.

12. Платежі за право користування (роялті) розробками, патентами, що не є власністю підприємства, не визнавати нематеріальними активами й відносити на видатки поточного періоду.

13. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнати однорідну групу або вид.

14. Прийняти, що оприбуткування запасів на пiдприємствi здійснюється за первісною вартістю вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси".

15. Транспортно-заготiвельнi витрати (далi - ТЗВ) по сировині включати до собiвартостi її придбання, а по інших видах запасів обліковувати на тому ж субрахунку, що й вiдповiдний вид запасів, виділяючи окремим рядком, i щомісяця розподіляти мiж сумою залишку запасів на кінець звітного місяця й сумою запасів, які вибули (використані, реалiзованi, безкоштовно передані й т.п.) за звітний місяць.

16. При відпуску запасів у виробництво, продажу й іншому вибуттю, оцінку запасів провадити:

- за середньозваженою собiвартiстю - для сировини, коксу, коксівного вугілля, напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва й готової продукції;

- за цінами продажу - для товарів;

- за iдентифiкованою собiвартiстю - для всіх інших видів запасів.

17. Всі загальновиробничі витрати для цілей бухгалтерського обліку й складання звiтностi вважати постійними.

18. У зв’язку зi зростанням виробництва й неоднорiднiстю виробничих процесів, нормальну виробничу потужність встановлювати щомісяця на рiвнi планової величини виробництва.

19. Рахунки класу 8 при веденні синтетичного обліку витрат за елементами не використовувати.

20. При обліку дебіторської заборгованості поточну дебіторську заборгованість включати в підсумок балансу по чистій реалiзацiйнiй вартості, рiвнiй сумі дебіторської заборгованості за винятком резерву сумнівних боргів.

21. Створювати забезпечення для оплати відпусток працівникам підприємства. Інших забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат не створювати.

22. До складу доходів майбутніх перiодiв включати суми доходів, отримані протягом поточного або попереднього звітного перiодiв, які відносяться до наступних звітних перiодiв.

23. Фiнансовi витрати визнавати витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані. Капiталiзацiю фінансових витрат не проводити.

24. Доходи й видатки включати до складу звіту про фiнансовi результати на пiдставi принципів нарахування й вiдповiдностi та відображати в бухгалтерському обліку i фінансових звітах тих перiодiв, до яких вони відносяться.

25. Доход вiд реалiзацiї продукції на експорт за договорами, що передбачають умови поставки FOB, визнавати у випадку, якщо покупцю передані ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію, тобто після того як завантаження продукції на судно оформлене коносаментом (штурманською розпискою) у вiдповiдностi з Iнкотермс.

26. Розрахунок відстрочених податкових активів або зобов'язань здійснювати при складанні річного звіту. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податкові активи й зобов'язання приводити в балансі в сумі, визначеній на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату проміжної фінансової звiтностi.

Фiнансовi iнвестицiї в 2009 році підприємством не здійснювалися й у бухгалтерському обліку та звiтностi не відображалися.

Акціонерне товариство "Завод Монтажних Виробів" створено на добровiльнiй основі по рушенню зборів засновників, шляхом перетворення Орендного підприємства "Придніпровський завод монтажних виробів" (рішення про реєстрацію Самарського виконкому №396-в вiд 14.12.1992р.) у акціонерне товариство "Завод Монтажних Виробів" (рішення про реєстрацію Самарського виконкому №277/1 вiд 12.07.1993р.)

Опис обраної облікової політики

Згідно наказу №1 вiд 04.01.2009 р. "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності" на заводі застосовується журнально-ордерна система обліку. Облікова політика підприємства ведеться згідно до вимог національних стандартів та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні" №996-XIV вiд 16.07.1996р. Фінансова та податкова звiтнiсть у 2009 р. складалася та подавалася своєчасно. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основні засоби". Iндексацiя основних засобів у 2009 р. не проводилася. Знос основних засобів визначається у вiдповiдностi з п.26 П(С)БО №7 з використанням норм i методів, передбачених податковим законодавством. Облік запасів ведеться в цілому згідно П(С)БО №9 "Запаси". При передачі у виробництво, продажу та іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом ФІФО. Виробничі запаси проiнвентаризованi на 01.11.2009 р. Облік витрат виробництва та обігу здійснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №16 "Витрати". Визнання дебіторської заборгованості здійснюється згідно з вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість". Станом на 31.12.2009 р. дебіторська заборгованість складає 237,2 тис.грн. Визнання та облік довгострокових та поточних зобов’язань здійснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 "Зобов’язання". Станом на 31.12.2009 р. кредиторська заборгованість за товари (роботи,послуги) та поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів складають вiдповiдно 150,5 тис.грн. та 361,4 тис.грн., iншi поточні зобов’язання складають 5,6 тис.грн. Фiнансовi результати по формі №2 за 2009 рік наведені вiдповiдно до вимог П(С)БО №3 "Звіт про фiнансовi результати".

Висновки. Дослідження формування та застосування облікової політики підприємств дозволили встановити, що в сучасних умовах процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку працівників бухгалтерської служби, так і з боку власників підприємства. Розробки та подальшого вдосконалення потребують питання методики формування облікової політики та її використання в практиці господарської діяльності, структури наказу про облікову політику, її документальне оформлення, визначення суб’єктів її формування, коригування і розкриття для зовнішніх користувачів фінансової звітності та ін.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: