Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ


Контрольна робота


Варіант 17


За курсом «Бухгалтерський облік в малому бізнесі»

Студент : група Е – 524з, курс 5

Спеціальність : облік і аудит.

Прізвище та ініціали : Воєхевич І.С.

Рецензент конрольної роботи : Несен І. А.


Дата виконання 25.11.08 Підпис студента ______________

Дата заліку____________

Оцінка________________Підпис викладача______________


Миколаїв – 2008

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


Особливості обліку доходів на малому підприємстві


Бухгалтерський облік доходів є обов΄язковим видом обліку, який ведеться малим підприємством. На його основі здійснюється складання та надання користувачам фінансової звітності, що є обов΄язковим і передбачено Законом «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність», Порядком №419, П(С)БО №25.

До документів, що регулюють організацію i ведення обліку, можна віднести: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність» з змінами та доповненнями; основні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань i господарських операцій підприємств i організацій (затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291); Інструкція про застосування Плану рахунків (затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291).

Кожне мале підприємство, виходячи з напрямків своєї фінансо­во-господарської діяльності, структури її видів і обсягів вкладень, створює бухгалтерський облік доходів у розрізі обраних способів їх отримання і закріплює прийняте рішення наказом про облікову політику.

Відповідно до П(С)БО 15 „Дохід” поняття „дохід” означає надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Якщо надходження сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов’язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню – збитком. Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів го­сподарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається господарська операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції.Принцип нарахування застосовується в поєднанні з принципом відповідності який полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто витрати, понесені для отримання доходу, повинні бу­ти погоджені із цим доходом.

Наприклад, якщо підприємство визнало дохід від реалізації гото­вої продукції в момент відвантаження її покупцям, то одночасно не­обхідно визнати собівартість реалізованої продукції. У даному випад­ку дохід визнається в момент збільшення активу - дебіторської заборгованості, а витрати - одночасно зі зменшенням активів (товарів).

Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу Періодичності, доходи та витрати підприємства розподіляється по звітних періодах. Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» зві­тним періодом є календарний рік. Проте з метою отримання операти­вної інформації для прийняття управлінських рішень установлені проміжні звітні періоди: місяць, квартал. Для новоствореного підпри­ємства перший звітний період може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Доходи, витрати і фінансовий результат діяльності підприємст­ва визначаються наростаючим підсумком за звітний період. Доходи від господарської діяльності класифікуються в бухгал­терському обліку і фінансовій звітності за видами діяльності. Це дає можливість визнавати дохід, враховуючи особливість і сутність ко­жної операції, і забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльно­сті підприємства і контролю за нею, для прийняття управлінських рішень. Склад доходів, які відносяться до кожної групи, встановлено П(С)БО-3.За кожним видом діяльності дохід визнається під час збільшен­ня активу або зменшення зобов'язання, що приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внес­ків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Зокрема, облік валових доходів ведуть з метою визначення роз­рахунковим методом різниці, між валовими витратами і валовими доходами, оподатковуваного прибутку у декларації про прибуток підприємства. Облік виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку ведуть для забезпечення взаєморозрахунків з покупцями і замовниками, визначення на її основі фінансових результатів від реалізації в кореспонденції рахунків.

Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов'язане з виконанням деяких умов П(с)БО 15 «Дохід», зокрема:

1. Передача покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію. У більшості випадків передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права влас­ності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з пере­дачею юридичного права власності, наприклад:

а) покупець має право анулювати придбання з причин, визначе­них контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець не має упе­вненості відносно його повернення;

б) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був завершений підприємством;

в) одержання доходу від визначеної реалізації залежить від до­ ходу, який отримає

підприємство-покупець від власної реалізації цих товарів;

г) одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від реалізації цієї продукції.

Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик володіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається.

2.Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо під­приємство залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізованою продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається.

3.Сума доходу достовірно визначена. Доходи, достовірну оці­нку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів фінансового обліку і звіт­ності — обачливості, який передбачає відображення у звітності всіх елементів (активів, зобов'язань тощо) за вартістю, яка має запобігати зниженню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і дохо­дів підприємства.

4. Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільщення економічних вигод, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, достовірно визначені. Якщо існує невпевненість в отри­манні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися.

Валові доходи за своїм змістом відрізняються від виручки за реалізовану продукцію чи власне валового доходу як економічної категорії. Якщо валовий доход — це новостворена вартість (за су­марним обчисленням дорівнює фонду оплати праці та прибутку підприємства), а виручка від реалізації існує лише за умови відвантаження продукції (робіт, послуг), то валові доходи — інша еконо­мічна категорія, яка застосовується тільки у податковому обліку. У склад валових доходів виручка від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) включається у випадках, коли відвантаження (вико­нання) відбувалось до надходження коштів від покупців. Якщо ж спочатку від покупців надійшла попередня оплата (аванс) за това­ри (продукцію, роботи, послуги) які мають бути відвантажені (ви­конані), виручки від реалізації у цьому разі немає. її взагалі може і не бути, якщо товари (продукція, роботи, послуги) не будуть від­вантажені (виконані). Сума попередньої оплати у цьому випадку у бухгалтерському обліку відображається як кредиторська заборго­ваність перед покупцями, хоч у податковому обліку її зараховано до валових доходів. При наступному відвантажені товарів (продук­ції, виконаних робіт, послуг) відбувається погашення кредитор­ської заборгованості, виручка від їх реалізації буде відображена із записом цих операцій лише у бухгалтерському обліку, оскільки до валових доходів у податковому обліку вона в такому випадку не зараховується.

Облік валових доходів можна вести на субрахунку 747 «Валові доходи» (загального плану рахунків). На рахунку 747 «Валові доходи» за кредитом відображають їх суму, а за дебетом проводять закриття цього рахун­ка. Тому ці суми завжди різні. Виручка і собівартість майже ніколи не бувають рівні і різниця між ними є прибутком чи збитком від реа­лізації продукції (робіт, послуг).

Нагромадження валових доходів в аналітичному обліку прово­дять таким чином, щоб сформувати дані для складання відповідного додатку до декларації про прибуток підприємства та підсумки. Запис операцій здійсню­ється на основі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних та податкових накладних, а при відображенні у валових доходах грошей, що одержані як попередня оплата, — на основі платіжних доручень. Як валові доходи відображається готівка, одер­жана від реалізації продукції, робіт, послуг — на основі прибутко­вих касових ордерів.

Облік доходів від реалізації товарів відображається на рахунку 70 «Доходи від реалізації».Рахунок № 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової Діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу. За кредитом рахунка 70 «Доходи від реалізації» обліковують виручку від реалізації товарів (робіт, по­слуг). За дебетом 70 «Доходи» відображається сума нарахованих по­даткових зобов'язань.За необхідності на кожному із субрахунків можна відкривати субрахунки другого порядку. За кредитом відображається сума реалізації за методом нарахування, за дебетом — сума непрямих податків у сумі реалізації (акцизний збір i ПДВ у підприємств, що сплачують податок за ставкою 6%).

На кредиті субрахунків відображається збільшення (одержання) доходу, на дебеті - належна сума непрямих податків акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента; повернуті пере-страховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок № 79 "Фінансові результати.

На субрахунку № 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції. На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інфор мацію про доходи від реалізації товарів. На субрахунку № 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

На субрахунку № 704 "Вирахування з доходу" на дебеті відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. На кредиті субрахунка № 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок № 79 "Фінансові результати".Сума реалізації за мінусом ПДВ, акцизного збору списується за дебетом рахунку 70 у кредит рахунку 79 «Фінансові результати» на субрахунок 791 «Результат основної діяльності».

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Облік доходів від реалізації продукції власного виробництва, куплених то­варно-матеріальних цінностей, включаючи і товари, виконання робіт і послуг власними допоміжними виробництвами, реалізації продук­ції (робіт, послуг) малих підприємств здійснюється на підставі то­варно-транспортної накладної, яку виписують у двох-трьох примір­никах, у ній вказують найменування продукції (товарів, робіт, по­слуг), що реалізуються, їх кількість (масу), суму виручки, податок на додану вартість, загальну суму до оплати покупцями і замовника­ми та податкову накладну у двох примірниках, за умови, коли малі підприємства є платниками податку на додану вартість.

Дані товарно-транспортних накладних є підставою для відобра­ження виручки від реалізації, включаючи суму ПДВ, за кредитом ра­хунка 70 «Доходи від реалізації» та податку на додану вартість — за дебетом цього рахунка. Собівартість продукції (робіт, послуг) відо­бражають за дебетом рахунка 84, аналітичний рахунок «Собівар­тість реалізації», виходячи з кількості (маси) та собівартості одини­ці, — теж на основі товарно-транспортної накладної.

За даними цих рахунків щомісяця визначають фінансові резуль­тати від реалізації (прибутки або збитки) як різницю між виручкою та собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг), які перераховують на рахунок 79 «Фінансові результати», після чого рахунки 70 та 84 закриваються.

Облік реалізації продукції (робіт, послуг) ведуть на окремих аналітичних рахунках, які відкривають, виходячи з потреби визна­чення рентабельності того чи іншого виду діяльності. Аналітичний облік реалізації здійснюють на підставі товарно-транспортних на­кладних у Журналі обліку господарських операцій, звідки перено­сять дані у Відомість аналітичного обліку доходів №1-п, яка є регістром аналітичного обліку для відображення вало­вих доходів (Наказ Міністерства Фінансів України №45 від 29.01.2007 «Про затвердження Методичних рекомендацій про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат»).

Суб'єкти малого підприємництва, які є платниками податку на прибуток і застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580, можуть складати регістри, передбачені цими Методичними рекомендаціями, із позначенням у вільних графах номерів рахунків зазначеного Плану рахунків.

_____________________________Додаток 1
Підприємство, організаціядо Методичних рекомендацій про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат


ВІДОМІСТЬ 1-п аналітичного обліку доходів (рахунки 70, 71, 72, 73, 74, 75)


за __________________________ 20____р.
№ з/п Кредит рахунків Дебет рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 За кредитом Усього доходів з початку року Дані для складання Розрахунку :

за звітній місяць з початку року

усього в т.ч. ПДВ усього в т.ч. ПДВ усього за звичай-ними цінами податкові різниці сума ва-лових доходів до де-кларації усього за звичай-ними цінами податкові різниці сума валових доходів до декла-рації


пос-тійні тим-ча-сові

пос-тійні тим-ча-сові
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.

Доходи від реалізації
1.1.

Дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. за групами готової продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту, тощо:
1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.2.

Вирахування з доходу, з них:
1.2.1. Сума надходжень за договорами комісії, агентськими договорами на користь комітентів, принципалів


1.2.2. Сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу


1.2.3.1.3.

Усього за рахунком 70
2.

Інші операційні доходи
2.1. Дохід від реалізації іноземної валюти


2.2. Дохід від реалізації інших оборотних активів


2.3. Дохід від операційної оренди активів


2.4. Дохід від операційної курсової різниці


2.5. Одержані штрафи, пені, неустойки


2.6. Відшкодування раніше списаних активів


2.7. Дохід від списання кредиторської заборгованості


2.8. Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, в т.ч.:


2.8.1. безповоротна фінансова допомога


2.8.2. дотації і субсидії з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (або бюджетів)


2.8.3. безоплатно одержані товари (роботи, послуги)


2.8.4. запаси, отримані за договором схову і використані у господарській діяльності


2.9. Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:


2.9.1. доходи від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2.9.2. доходи від діяльності закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства


2.9.3.
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: