Аудит фінансової звітності

Зміст


8. Облік формування фінансових результатів

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Практичне завдання – варіант 7

Перелік джерел

8. Облік формування фінансових результатів


Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначений рахунок № 79 "Фінансові результати".

На кредиті рахунка № 79 "Фінансові результати" відбивається сума в порядку закриття рахунків обліку доходів, на дебеті — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка № 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на рахунок № 44 "Нерозподілений прибуток. Проводка:

Дебет рахунка № 79 "Фінансові результати"

Кредит рахунка № 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".

На субрахунку № 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку відбивається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також від іншої операційної діяльності (рахунка № 70 "Доходи від реалізації", № 71 "Інший операційний доход"), на дебеті — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, інших операційних витрат (№ 90 "Собівартість реалізації", .N 92 "Адміністративні витрати", № 93 "Витрати на збут", № 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку № 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На кредиті субрахунку № 792 відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі й інших фінансових доходах, на дебеті — списання фінансових витрат з рахунків № 95 "Фінансові витрати" і № 96 "Утрати від участі в капіталі".

На субрахунку № 793 "Результат від іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На кредиті рахунка відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної й іншої звичайної діяльності підприємства, на дебеті — списання витрат з рахунка № 97 "Інші витрати".

На субрахунку № 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредиті субрахунку № 794 відбивається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, на дебеті — списання витрат від надзвичайних подій, що враховуються на рахунку № 99 "Надзвичайні витрати".

На рахунку 79 «Фінансові результати» збираються усі витрати, доходи підприємства, що групуються в аналітичному обліку по характері прибутків і збитків. На кредиті цього рахунка відображають прибуток, на дебеті – збитки. Розмір і характер прибутків і збитків на кожен період діяльності підприємства є найбільш важливим узагальнюючим показником їхньої роботи. Прибуток формується поступово протягом усього фінансово-господарського року. Найбільшу частину прибутку складає прибуток від основного виду діяльності, що визначається як різниця між виторгом від реалізації і витратами основної діяльності.

Також на підприємстві можуть виникати доходи, не зв'язані з наданням послуг, але які збільшують чи зменшують загальну суму прибутків і збитків. До них можна віднести доходи від інвестиційної, фінансової діяльності, а також результати, зв'язані з надзвичайними подіями (пожежі, повені і т.д.).


Таблиця 1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку фінансових результатів

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция

Дебет Кредит
1 2 3
Нарахування доходу від реалізації товарів, робіт, послуг 36 70
Списано собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг 90 23,28
Нарахування інших операційних доходів, фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів 36,37,68,31, 30 і т.д. 71,72,73,74 відповідно
Відображення інших операційних витрат, фінансових витрат, інших витрат, надзвичайних витрат 91,92,93,94 20,22,10,36,68, і т.д.
Списання в порядку закриття рахунків класу 7 70,71,72,73, 74 79
Списання в порядку закриття рахунків класу 9 79 90,91,92,93,94
Нарахування податку на прибуток 98 641
Списання податку на прибуток на фінансовий результат 79 98
Нерозподілений прибуток звітного періоду (наприкінці року) 79 44
Непокриті збитки звітного періоду 44 79

Схематично формування і визначення фінансового результату за допомогою схем проводок, якими відображаються доходи і витрати підприємства, можна відобразити на рис. 1:

Наприкінці року підприємство рахунок 79 по всіх субрахунках закриває наступними записами:

а) якщо отриманий прибуток – Дебет рахунка 79 «Результат діяльності» Кредит рахунка 441 «Нерозподілений прибуток»

б) якщо отримані збитки - Дебет рахунка 442 «Непокриті збитки» Кредит рахунка 79 «Результат діяльності»

Використання прибутку в звітному періоді відображається по дебету субрахунку 443 «Використання прибутку в звітному році» у кореспонденції з наступними рахунками: 40 «Статутний капітал», 41 «Резервний капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування» і ін. Погашення збитків поточного року за рахунок прибутку минулих років відображається записом по дебету субрахунку 442 «Непокриті збитки» і кредиту субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток».

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв


Для виробництва продукції, крім основних сировини, матеріалів і заробітної плати, підприємству необхідні витрати тепла, електроенергії, води. Крім того, сировину треба доставляти на підприємство, а готову продукцію - вивозити покупцям. Обладнання також потребує постійного обслуговування.

На деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як транспортних послуг, так і всіх інших, включаючи обслуговування основних засобів. Це переважно стосується невеликих підприємств.

Але великі підприємства найчастіше мають власні додаткові цехи, які й виробляють допоміжні сировину, матеріали та комплектуючі, а також займаються обслуговуванням основних виробництв. Обслуговуючими, або додатковими, допоміжними, сервісними є підрозділи, які повинні так чи інакше забезпечувати роботу інших підрозділів - насамперед основних цехів. Вони надають послуги, необхідні для нормального проходження виробничого процесу, але не завжди стосуються безпосередньо виробництва продукції. Тому неможливо співвіднести витрати обслуговуючих підрозділів з продукцією, що проходить через них. Таким чином, ці витрати повинні бути віднесені на виробничі підрозділи, які фактично виробляють продукцію. До функцій допоміжних виробництв належить як обслуговування основного виробництва, так і всього підприємства, включаючи адміністрацію та соціальну сферу.

Прикладами допоміжних виробництв можуть бути:

- енергетичні цехи (дільниці);

- котельні;

- водоканалізаційне господарство;

- компресорні цехи;

- ремонтні цехи;

- транспортні цехи (дільниці);

- тарні цехи;

- очисні споруди.

Для обліку витрат у таких виробництвах, що не мають самостійного значення, а обслуговують основне виробництво, призначений синтетичний рахунок 23 “Виробництво”. Тому треба відкрити субрахунок “Допоміжні виробництва”. Зокрема, до них належать цехи і майстерні, де ремонтують основні засоби, виготовляють запасні частини та інструмент, транспортні підрозділи, підрозділи з виготовлення і ремонту тари, цехи торговельних підприємств, де засолюють, сушать і консервують сільськогосподарську продукцію, підрозділи з виробництва різних видів енергії (електро-, водо-, тепло-, газо-, холодо-, киснепостачання тощо.). Якщо ж таку діяльність здійснюють спеціалізовані самостійні підприємства (ремонтні, транспортні, тарні чи тароремонтні та ін.), для них таке виробництво – основне, і свої витрати вони обліковують на субрахунку “Основне виробництво”.

За дебетом відповідних аналітичних рахунків, що відкривають у розвиток субрахунка “Допоміжні виробництва”, відображають як прямі витрати, так і розподілені витрати на організацію та управління. За кредитом записують вартість виконаних допоміжними виробництвами робіт, наданих послуг, виробів чи продукції для основного виробництва. При цьому треба мати на увазі, що за кредитом відображають також ту частину робіт і послуг допоміжних виробництв, котру реалізують для покупців і замовників.

Залежно від особливостей технологічного процесу та однорідності продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв їх поділяють на прості та складні. До простих допоміжних виробництв належать електростанції, котельні, компресорні та кисневі станції, автомобільний транспорт, оскільки продукція, роботи і послуги, що вони виробляють, однорідні. Тут, як правило, немає незавершеного виробництва, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за однопередільним (попроцесним або простим) методом, оскільки немає потреби розподіляти витрати між незавершеними і завершеними виробами (продукцією, роботами чи послугами) та між окремими з них.

До складних допоміжних виробництв належать інструментальні, модельні, ремонтні цехи і майстерні, оскільки продукція, яку вони виробляють, неоднорідна і зумовлює необхідність обліку витрат щодо окремих найменувань виробів, видів продукції, робіт і послуг. У них часто є незавершене виробництво, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за позамовним чи позамовно-нормативним методом. Вартість незавершеного виробництва складних допоміжних виробництв визначають за фактичною собівартістю або розрахунковим шляхом. Якщо незавершене виробництво оцінюють за фактичною собівартістю, прямі витрати визначають за даними аналітичного обліку, а загальновиробничі (загальноцехові) витрати – шляхом розподілу. Вартість незавершеного виробництва визначають розрахунковим шляхом за даними інвентаризації з урахуванням ступеня його готовності в нормо-годинах. Помноживши кількість нормо-годин за конкретними видами незавершеного виробництва на їх розцінку, визначають суму оплати праці, а на основі нормативних калькуляцій – вартість матеріалів. До них додають суму загальноцехових витрат, розподілених пропорційно до прямої оплати праці.

Фактичну собівартість окремих виробів (продукції, робіт, послуг) у складних допоміжних виробництвах визначають з урахуванням зміни вартості незавершеного виробництва за місяць (залишок на початок місяця плюс витрати за місяць, мінус залишок на кінець місяця).

Кожного місяця фактичні витрати допоміжних виробництв відносять на аналітичні рахунки основного виробництва чи інших споживачів. Обліковують витрати допоміжних виробництв за встановленими статтями. Це, зокрема, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, сировина та матеріали, роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів, інші витрати, непродуктивні витрати, витрати на управління та обслуговування виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із допоміжних виробництв ведуть облік витрат. Розподіл витрат при віднесенні їх на основне виробництво здійснюють, виходячи з обсягу виконання робіт чи наданих послуг: кількості ремонтів, тонно-кілометрів, коне-днів, кіловат-годин електроенергії, кубометрів води чи газу, калорій тепла тощо.

Дані первинних документів (нарядів на відрядну роботу, подорожніх листів вантажного автомобіля, облікових листів праці, відомостей дефектів, актів на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів, рахунків-фактур на відпуск електроенергії, газу, актів про виконані роботи підприємствами сервісу, розрахунків амортизації, карток-розрахунків страхових платежів та ін.) відображають за дебетом відповідних аналітичних рахунків.

За кредитом цих рахунків на підставі актів приймання-здачі відремонтованих (реконструйованих) об’єктів, нагромаджувальних відомостей обліку роботи вантажного автотранспорту, звітів про використання електроенергії, відомостей закриття рахунків проводять розподіл витрат допоміжних виробництв і їх списання на основне виробництво.


Практичне завдання – варіант 7


Підприємство - акціонерне товариство закритого типу «Весна» займається пошиттям та реалізацією спідниць та блуз.

На підставі наведених даних необхідно:

1. Провести економічне групування ресурсів підприємства (активів) та їх джерел (капіталу і зобов'язань), скласти баланс підприємства на 30 листопада 2007 р.

2. За даними балансу на 30 листопада 2007 р. відкрити бухгалтерські рахунки.

3. На підставі розшифровок відкрити рахунки аналітичного обліку.

4. Скласти журнал реєстрацій господарських операцій за грудень 2007 р.

5. Скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків.

6. Підрахувати підсумок реєстраційного журналу.

7. Здійснити рознесення операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного і аналітичного обліку.

8. Закрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

9. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками і звірити їх підсумки з даними відповідних синтетичних рахунків.

10.Скласти оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007р.

11.Скласти баланс підприємства на 31 грудня 2007 р.

12. Скласти Звіт про фінансові результати за 2007 р.

13. Зробити розрахунок суми ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

Вихідні дані

Господарські засоби та джерела їх утворення

Показники Сума, грн.
1 Каса (30) 400
2 Знос необоротних активів (13) 1200
3 Готова продукція (26) 2400
4 Додатковий капітал (42) 2000
5 Розрахунки за страхуванням (65) 1000
6 Розрахунки з різними дебіторами (37) 300
7 Незавершене виробництво (23) 2000
8 Розрахунки з оплати праці (66) 4000
9 Розрахунки за податками й платежами (64) 3000
10 Статутний капітал (40) 7000
11 Розрахунки в банках (31) 7000
12 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44) 1700
13 Основні засоби (10) 7800
14 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63) 2000
15 Виробничі запаси (20) 3000
16 Розрахунки за іншими операціями (68) 1000

Розшифровка до статті “Виробничі запаси”

№ пп

Найменування

сировини

Од. виміру Кількість Сума, грн.
1 Тканина “Міленіум” м. 210 2100
2 Нитки шт. 250 500
3 Ґудзики компл. 100 100
4 Транспортно-заготівельні витрати - - 300

Разом: Х Х 3000

Розшифровка до статті “Готова продукція”

№ п/п

Найменування

сировини

Од. виміру Кількість Облікова собівартість, грн. Фактична собівартість, грн.
1 Спідниці шт. 50 1250 1400
2 Блузи шт. 40 800 1000

Разом: Х Х 2050 2400

Розшифровка до статті “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

Постачальник Сума, грн.
1 База “Укропттекстильторг” 1500
2 Фірма “Фурнітура” 500

Разом: 2000

Розшифровка до статті “Незавершене виробництво” сальдо рахунку 23 “Виробництво”

№ п/п

Стаття

затрат

По виробах Разом, грн.


Спідниці Блузи
1 Сировина і матеріали 850 260 1110
2 Зарплата виробничого персоналу 400 150 550
3 Відрахування на соціальне страхування 150 60 210
4 Загальновиробничі витрати 100 30 130

Разом: 1500 500 2000

За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року фінансові результати склали:

Показники Сума, грн.
1 Дохід (виручка) від реалізації продукту 238500
2 ПДВ 39750
3 Собівартість реалізованої продукції 166650
4 Адміністративні витрати 18300
5 Витрати на збут 3400
6 Інші операційні витрати 400
7 Податок на прибуток 3000
8 Чистий прибуток 7000

За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року операційні витрати склали:

Показники Сума, грн.
1 Матеріальні затрати 22300
2 Витрати на оплату праці 30000
3 Відрахування на соціальні заходи 11250
4 Амортизація 7500
5 Інші операційні витрати 9750
6 Разом 80800

Елементи облікової політики підприємства згідно наказу №1 від 02.01.2007 року є:

розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу;

списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO (“перший в запас, перший у виробництво”);

перелік змінних загальновиробничих витрат:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій);

відрахування на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань);

інші операційні витрати.


Рішення


Господарські операції

Зміст операції Сума Д-т К-т
1 Виписка з поточного рахунку в банку


1.1 Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу 3980 301 311
1.2 Перераховано в бюджет податки 340 641 311
1.3 Перераховано органам соцстраху 220 65 311
2

Авансовий звіт № 1 від 3.12.07 р.

Витрачено на відрядження для виробничих цілей

360 91 372
3 Видатковий касовий ордер від 3.12.07, платіжні відомості:


3.1 Виплачено згідно з авансовим звітом № 1 360 372 301
3.2 Виплачена заробітна плата за грудень 2007р 3980 661 301
4

Товарно-транспортна накладна. Надійшло і оприбутковано на склад від бази “Укропттекстильторг” з цінами придбання (без ПДВ) всього:

Тканин “Міленіум” – 40 м по 12.50 грн.

Нитки – 100 шт. по 4.00 грн


500

400


201

201


631

631


Крім того ПДВ (податкова накладна №17 від 3.12.07р.) 180 641 631

Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата сировини і транспортних послуг не проведена 84 201 631
5 Лімітно-забірні картки від 5.12.07р.Передано на виробництво матеріали

Танина “Міленіум” на виготовлення:

Спідниць – 20 м.

Блуз – 10 м.


190,6

95,3


231

232


201

201


Нитки на виготовлення:

Спідниць – 7 шт.

Блуз – 3 шт.


16,8

7,2


231

232


201

201


Ґудзики на виготовлення:

Спідниць – 10 компл.

Блуз – 5 компл.


30

15


231

232


201

201

6

Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво В т.ч. на виготовлення:

Спідниць

Блуз


11,5

5,7


231

232


201

201

7 Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості:


7.1

Нараховані заробітна плата і премія:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням:

Спідниць 1695 231 661

Блуз 1130 232 661

Загально виробничому персоналу 420 91 661

Апарату управління підприємством 565 92 661
7.2 Утримано прибутковий податок із заробітної плати 226 661 641
7.3 Утримано внески до пенсійного фонду 76 661 651
7.4 Утримало внески до фонду страхування на випадок безробіття 19 661 653
8

Довідка бухгалтерії. Зроблено відрахування на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття і до Пенсійного фонду від суми зарплати:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням

Спідниць 636 231 65

Блуз 424 232 65

Загальновиробничому персоналу 158 91 65

Апарату управління підприємством 212 92 65
9 Нараховано знос основних засобів підприємства:Загально виробничого призначення 110 91 131

Загальногосподарського призначення 145 92 131
10 Накладна №14 від 20.12.Х р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами):Спідниці — 120 шт.по 25 грн. 3000 261 231

Блузи — 50 шт. по 20 грн. 1000 262 232
11 Рахунок -фактура від рекламної агенції "Гроші та світ" №23 від 17.12.07р. Надані рекламні послуги (без ПДВ) 28 93 685
12 Товарно-транспортна накладна №189387 від 22.12.07р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами):Спідниці - 80 шт. по 25грн. 2000 901 261

Блузи - 40 шт. по 20грн. 800 901 262
13 Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами 6000 361 701
14 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ (податкова накладна Ха134 від. 22.12.07р.) 1000 701 641
15 Рахунок-фактура від АТП 13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції (без ПДВ) 60 93 631
16 Виписка з поточного рахунку в банкуНадійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію 5000 311 361

Оплачені рахунки постачальників за триману раніше сировинуБази “Укропттекстильторг” 1500 631 311

Фірми “Фурнітура 500 631 311
17 Списуються загальновиробничі витратиСпідниці 606 231 91

Блузи 404 232 91

На собівартість реалізованої продукції 38 901 91
18 В кінці місяця відображається відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової вартостіСпідниці (сторно) 109,1 261 231

Блузи 383,2 262 232
19 В кінці місяця відображаються відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартостіСпідниці 122,7 901 261

Блузи 200 901 262
20 Списано на фінансові результати дохід від реалізації 5000 701 791
21 Списано на фінансові результати:Собівартість реалізації 3160,7 791 901

Адміністративні витрати 922 791 92

Витрати на збут 88 791 93
22 Довідка бухгалтерії: за декларацією розраховано прибуток до оподаткування - 600 грн. Нараховано податок на прибуток - 25%. 207,3 98 641
23 Податок на прибуток списано на фінансові результати 207,3 791 98
24 Розраховано чистий прибуток (збиток) 622 791 441

Всього 49550,4

Таблиця 1

Оцінка вибуття виробничих запасів за методом FІFО "Перший в запас, перший у виробництво" за грудень 2007 р.

Зміст операції Картки к/с обл. Дата Тканина "Міленіум" Нитки Ґудзикиціна


к-сть

сума


ціна


к-сть

сума


ціна


к-сть

сума


Залишок на початок місяця 1,2,3 01.12.07р
210 2000
250 600
100 300
Надходження за звітний період (оп.4) 5,6
12,5 40 500 4 100 400


Разом: х х Х 250 2500 Х 350 1000 Х 100 300
Вибуття за звітний період (оп. 5) х

30 285,9
10 24
15 45
Залишок на кінець місяця 1-6 31.12.07р Х 220 2214,1 Х 340 976 Х 85 255

Таблиця 2

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

п/п


Показники Розрахунок Вартість матеріалівЗа

цінами придбання

Транспортно-заготівельні витрати
1 2 3 4 5
1. Залишок на початок місяця картки 1, 2, 3,4 2900 100
2. Надійшло матеріалів за місяць оп. 4 900 Х
3. Нараховано транспортно-заготівельних витрат оп. 4 Х 84
4. Разом: 1+2+3 3800 184

5.


Процент транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості матеріалів р.4 гр. 5 : р.4 гр.4 Х 4,84
6. За місяць витрачено матеріалів на виробництво: оп. 5
Х

Спідниць
237,4 Х

Блуз
117,5 Х
7. Транспортно - заготівельні витрати на суму витрачених на виробництво матеріалів: 5х6 Х

Спідниць
Х 11,5

Блуз
Х 5,7
8. Залишок на кінець місяця:
Х Х

матеріалів 4-6 3445,1 Х

транспортно-заготівельних витрат 4-7 Х 166,8

Таблиця 3

Групувальна відомість загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

№п/п


Операція Всього, грн. В т.ч. за статтями загальновиробничих витратиМатеріальні затрати Оплата праці Відраху-вання Знос необоротних активів Інші витрати

1


Витрачено на відрядження для виробничих цілей 360360
2 Заробітна плата 420
420


3 Нарахування 158

158

4 Нараховано знос 110


110
5 Разом : 1048 - 420 158 110 360

6


3 них: змінні загальновиробничі витрати (п.8 стор.5) 938
7


постійні загально-виробничі витрати (ряд. 5 - ряд. 6) 110

Таблиця 4

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

п/п


Показники

Усього


На одиницю

бази розподілу


Загальновиробничі витрати
до витрат на виробництво про-дукції (виробнича собівартість)

до собівартості реалізованої готової продукції


1 2 3 4 5 6

1.


База розподілу за нормальною потужністю (кількість випущених виробів)

200


Х


Х


Х


2. Загальновиробничі витрати 350
Х Х

2.1 змінні (ряд- 2.1 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)

250Х


Х2.2 постійні (ряд. 2.2 гр.3 : ряд.1 гр. 3)

100Х


Х


3.


База розподілу за фактичною потужністю (кількість випу-щених виробів) (опер. 10)

170

Х


Х


Х


4.


Загальновиробничі витрати (табл. 3)

Х


Х


Х4.1. змінні (табл. 3) 938 Х 938 Х

4.2. постійні (ряд. 4 гр. 3 - ряд. 4.1 гр. 3)

110


Х


Х


Хв т ч. 4.2.1. розподілені (ряд. 3 гр.3 х ряд. 2.2 гр. 4)

Х


72


Х4.2.2. нерозподілені (ряд. 4.2 гр. 3 - ряд 4.2.1 гр. 3)

Х


Х


38Таблиця 5

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р. між об'єктами калькулювання

п/п

Показники


Разом


В т.ч.Спідниці Блузи
1 Нарахована зарплата виробничому персоналу (опер. 7) 2825 1695 1130
2 Питома вага (%) 100 60 40
3 Загальновиробничі витрати (табл.4) 1010 606 404

Групувальна відомість

витрат на виробництво за грудень 200x р.

Таблиця 6

Операція Сума Спідниці Блузи


Мат. Оплата праці Відра-хуван-ня Заг.-вир. Мат. Прац Відра-хуван-ня Заг.-вир
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Передано на виробництво матеріали (оп.5) :
тканина "Міленіум" на виготовлення:
Спідниць - 20 м 190,6 190,6


Блуз -10м 95,395,3


нитки на виготовлення;
Спідниць - 7 шт 16,8 16,8


Блуз - 3 шт. 7,27,2


ґудзики на виготовлення:
Спідниць-10 компл. 30 30


Блуз -5 компл. 1515


Списуються транспортно –заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво (оп.6)
В т.ч. на виготовлення:
Спідниць 11,5 11,5


Блуз 5,75,7


Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості. Нарахована зарплата виробничому персоналу, зайнятому виготовленням (оп.7) :

1695

1130


16951130Довідка бухгалтерії. Зроблені відрахування до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття від суми зарплати, нарахованої виробничому персоналу, зайнятому виготовленням (оп.8):
Спідниць 636

636
Блуз 424

424
Списуються загальновиробничі витрати (табл..5):
Спідниці 606


606Блузи 404


404
Разом 5267,1 248,9 1695 636 606 123,2 1130 424 404

Таблиця 7

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Спідниці» за грудень 2007 р

п/п


Операція

Сума, грн.


В т.ч. статті витрат

Матеріальні

витрати

Оплата праці

Відрахування


Загальновиробничі витрати

1


Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5) 1500 850 400 150 100

2


Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл.6) 3185,9 248,9 1695 636 606

3


Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.

1795


530


1030


200


35


4


Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3) 2890,9

х


х


х


х


5


Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

3000

х


х


х


х


6


Відхилення від облікової вартості (4-5)

-109,1


х


х


х


х


7


Кількість виготовлених виробів (опер.10)

120

х


х


х


х


8


Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7) 24,09

х


х


х


хТаблиця 8

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Блузи» за грудень 2007 р.

п/п


Операція

Сума, грн


Статті витрат

Матеріальні витрати


Оплата праці


Відрахування


Загальновиробничі витрати


1


Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5) 500 260 150 60 30

2


Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл. 6) 2081,2 123,2 1130 424 404

3


Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.

1198


160


790


60


188


4


Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3 )

1383,2

х


х


х


х


5


Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

1000

х


х


х


х


6


Відхилення від облікової вартості (4-5) 383,2

х


х


х


х


7


Кількість виготовлених виробів (опер. 10)

50

х


х


х


х


8


Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7) 27,664

х


х


х


хТаблиця 9

Оцінка вибуття готової продукції за методом FIFO ("Перший в запас, перший у продаж") за грудень 2007 р.

№п/п


Показники


Дата


Спідниці БлузиКіль­кість


Облікова вартість Фактична собівартість

Кіль­кість


Облікова вартість Фактична собівартість
ціна


сума


ціна

сумаціна


сума


ціна


сума


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.


Залишок готової продукції на

1 грудня 2007р. (п. 3 стор. 5)

01.12.07


50 25 1250 28 1400 40 20 800 25 1000

2.


Собівартість випущеної готової продукції (опер. 10, табл. 7, 8)
120 24 3000 24,09 2890,9 50 20 1000 27,66 1383,2

3.


Усього (ряд. 1 + ряд. 2)

Х


170

Х


4250


Х


4290,9

90


Х


1800


Х


2383,2


4.


Відвантажена готова продукція (оп.12)
50 25 2000 28 1400 40 20 800 25 100030
24,09 722,7
5.


Разом відвантаженої продукції Х 80

Х


2000


Х


2122,7

40


Х


800


Х


1000


6.


Відхилення від облікової вартості

Х


(ряд 5 гр. 8 - ряд. 5 гр. 6)


122,7

(ряд. 5 гр. 13 - ряд. 5 гр. 11)


200

7.


Залишок готової продукції на 31 грудня 2007 р (р 3 - р. 5)

31.12.07


110 Х 2250

Х


2168,2

50


Х


1000


Х


1383,2

Таблиця 10

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої готової продукції за грудень 2007 р.

п/п

Показники


Разом


Вт.ч.Спідниці Блузи
1 Реалізовано готову продукцію за фактичною собівартістю (табл.9) 3122,7 2122,7 1000
2 Питома вага (%) 100 68 32
3 Загальновиробничі витрати (табл.4) 38 25,8 12,2

Таблиця 11

Розрахунок чистого прибутку (збитку) за грудень 2007 р.

п/п

Показники Розрахунок Сума
1. Дохід від реалізації продукції опер.13 6000
2. ПДВ опер. 14 1000
3. Собівартість реалізації продукції опер.21 3160,7
4. Адміністративні витрати опер.21 922
5. Витрати на збут опер.21 88
6. Податок на прибуток опер.22 207,3
7. Чистий прибуток (збиток) 1-2-3-4-5-6 622

Синтетичні рахунки

Рахунок № 10
Рахунок № 13
Рахунок № 20
Рахунок № 23
Споч=7800


Споч=1200
Споч=3000

Споч=2000
110
500 190,6
190,6 3000
145
400 95,3
95,3 1000


84 16,8
16,87,2
7,2 383,230
3015
1511,5
11,55,7
5,7

1695

1130

636

533,1

606

404
Об=0 Об=0
Об=0 Об=255
Об=984 Об=372,1
Об=5376,2 Об=4383,2
Скін=7800


Скін=1455
Скін=3611,9

Скін=2993Рахунок № 26
Рахунок № 30
Рахунок № 31
Рахунок № 36
Споч=2400

Споч=400

Споч=7000

Споч=0
3000 2000
3980 360
5000 3980
6000 5000
1000 800

3980

340200
220


383,2 122,7
1500109,1
500


Об=4383,2 Об=3231,8
Об=3980 Об=4340
Об=5000 Об=6540
Об=6000 Об=5000
Скін=3551,4

Скін=40

Скін=5460

Скін=1000Рахунок № 37
Рахунок № 40
Рахунок № 42
Рахунок № 44
Споч=300


Споч=7000

Споч=2000

Споч=1700
Об=300 Об=300
Об=0 Об=0
Об=0 Об=0
Об=0 Об=622
Скін=300


Скін=7000

Скін=2000

Скін=2322Рахунок № 63
Рахунок № 64
Рахунок № 65
Рахунок № 66

Споч=2000

Споч=3000

Споч=1000

Споч=4000
1500 500
340 226
220 76
3980 1695
500 400
180 1000

19
226 1130

180

207,3

636
76 420

84
424
19 565

60
158

212


Об=2000 Об=1224
Об=520 Об=1433,3
Об=220 Об=1525
Об=4301 Об=3810

Скін=1224

Скін=3913,3

Скін=2305

Скін=3509

Рахунок № 68
Рахунок № 70
Рахунок № 791
Рахунок № 901

Споч=1000

Споч=0

Споч=0
Споч=0

28
1000 6000
3160,7 5000
2000 3160,75000

922

800


88

38


207,3

122,7


622

200
Об=0 Об=28
Об=6000 Об=6000
Об=5000 Об=5000
Об=3160,7 Об=3160,7

Скін=1028

Скін=0

Скін=0
Скін=0Рахунок № 91
Рахунок № 92
Рахунок № 93
Рахунок № 98
Споч=0

Споч=0

Споч=0

Споч=0
360 606
565 922
28 88
207,3 207,3
420 404
212

60158 38
145


110

Об=1048 Об=1048
Об=922 Об=922
Об=88 Об=88
Об=207,3 Об=207,3
Скін=0

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

20 «Виробничі запаси» за грудень 2007 р.

№п/п


Найменування матеріалів Од. вим

Ціна


Залишок на початок місяця Обороти за місяць Залишок на кінець місяця

Надходження Вибуття
кільк. сума кільк. сума кільк. сума кільк. сума
1. Тканина «Міленіум»

м


10-00

210


2100


40 500 30 285,9
2314,1
2. Нитки шт. 2-00 250 500 100 400 10 24
876
3. Ґудзики комп. 1-00 100 100 - - 15 45 85 55
4. Транспортно-заготівельні витрати х х х 300 х 84 Х 17,2 Х 366,8
5. Нитки шт. х х х

6. Тканина «Міпеніум» м х х X


Разом: х х х 3000 Х 984 х 372,1 Х 3611,9

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» за грудень 2007 р.

п/п


Постачальник


Сальдо на початок місяця


Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

дебет кредит
1. База Укропттекстильторґ
1500 1500 1164
1164
2. Фірма «Фурнітура»
500 500 60
60

Разом:
2000 2000 1224
1224

Оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007 р.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты:

К

Рахунок


Сальдо на початок місяця Обороти за місяць Сальдо на кінець місяця


Дебет


Кредит


Дебет


Кредит


Дебет


Кредит


10 Основні засоби 7800
0 0 7800
13 Знос необоротних активів
1200 0 255
1455
20 Виробничі запаси 3000
984 372,1 3611,9
23 Виробництво 2000
5376,2 4383,2 2993
26 Готова продукція 2400
4383,2 3231,8 3551,4
30 Каса 400
3980 4340 40
31 Рахунки в банках 7000
5000 6540 5460

36


Розрахунки з покупцями та замовниками 0
6000 5000 1000

37


Розрахунки з різними дебіторами 300
360 360 300
40 Статутний капітал
7000 0 0
7000
42 Додатковий капітал
2000 0 0
2000

44


Нерозподілені прибут-ки (непокриті збитки)
1700 0 622
2322

63


Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
2000 2000 1224
1224

64


Розрахунки за податками й платежами
3000 520 1433,3
3913,3
65

Розрахунки за

страхуванням


1000 220 1525
2305
66 Розрахунки з оплати праці
4000 4301 3810
3509

68


Розрахунки за іншими

операціями


1000 0 28
1028
70 Доходи від реалізації
0 6000 6000
0
79 Фінансові результати
0 5000 5000
0
90 Собівартість реалізації 0
3160,7 3160,7 0
91 Загально виробничі витрати 0
1048 1048 0
92 Адміністративні витрати 0
922 922 0
93 Витрати на збут 0
88 88 0