Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облік витрат на підприємстві

Облік витрат на підприємстві

визначають ? незавершене виробництво по кожному переділу або фазі технологічного процесу, оцінюють його за галузевими рекомендаціями та згідно з чинним законодавством про оцінку ресурсів.

В кінці 20-х років на основа засвоєння ідей та технічних прийомів стандарт-косту в нашій країні було розроблено нормативний облік. У 1931р. Інститут техніки управління розпочав детальне вивчення можливих шляхів реалізації і практичного застосування системи стандарт-кост, яку у вигляді нормативного методу обліку представив професор М.Х. Жебрак.

Важливими завданнями нормативного обліку є своєчасне попередження нераціонального використання ресурсів підприємства, оперативний аналіз витрат на виробництво, який дозволяє розкривати невраховані при плануванні і в практичній роботі резерви.

Характерним для системи нормативного обліку є своєчасне оновлення нормативів в результаті здійснених заходів з технічного розвитку та удосконалення організації виробництва.

В основу системи нормативного обліку виробничих витрат покладені наступні найважливіші принципи:

- розробка нормативних калькуляцій на початок звітного періоду;

- систематичний та своєчасний облік змін норм і оперативне визначення впливу цих змін на собівартість продукції;

- передчасний контроль витрат на основі первинних документів і фіксація відхилень від норм в момент їх виникнення з одночасним виявленням причин та винних;

- щоденна інформація про відхилення від норм.

Для широкого використання у вітчизняній практичній діяльності цій методиці потрібно, з одного боку, щоб керівники захотіли отримувати таку інформацію, а з іншого – зацікавити морально і матеріально бухгалтерський апарат у виконанні такої роботи.

Отже, методи обліку витрат на виробництво повинні бути гнучкими, простими у використанні і дозволяти в оперативному порядку отримати необхідну інформацію. При цьому оперативність інформації значно важливіша від точності.


9. Відображення витрат в облікових регістрах та звітності


Документування – це основа бухгалтерського обліку, що передбачає відображення в документах всіх господарських операції та фактів господарської діяльності.

Для узагальнення інформації за окремими статтями загальновиробничих, адміністративних і збутових витрат, а також інших витрат операційної діяльності призначено Журнал 5. Крім цього, він містить дані про надзвичайні витрати.

У Журналі 5 відображаються дані за дебетом рахунку 23 «Виробництво» та всіх рахунків 9 класу (90, 91, 92, 93, 94 та 99) у кореспонденції з кредитом рахунків, які формують собівартість продукції, а також тих, які переносять з інших Журналів.

У випадках, коли підприємство веде облік витрат за елементами, необхідно використовувати для узагальнення витрат Журнал 5А. Цей журнал відрізняється від Журналу 5 тим, що в ньому в розділі III Б відображаються витрати за елементами.

При цьому дебетуються рахунки 80 «Матеріальні затрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», а кредитуються рахунки матеріальних витрат (20, 22), витрати майбутніх періодів (39), витрати на оплату праці (66), відрахування на соціальне страхування (65) та переносяться дані з інших Журналів.

Для складання Журналів 5 і 5А використовуються дані первинних документів, накопичувальних відомостей, аркушів-розшифровок, інших журналів тощо.

На підставі первинних документів дані про витрати діяльності відображаються в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звітності.

Основні первинні документами з обліку витрат зазначені в таблиці 9.1


Таблиця 9.1.

Первинна документація з обліку витратних операцій на підприємстві

Господарська операція Документ Місце складання Хто складає
1 2 3 4 5
1. Списання матеріалів на витрати виробництва Акт на списання матеріалів Внутрішній Начальник цеху
2. Відображення отриманих послуг з технічного обслуговування комунікаційних мереж Договір, рахунок, платіжне доручення, акт приймання-здачі виконаних робіт Зовнішній Бухгалтер
3. Відображення прийому виконаних робіт по гальванічному покриттю деталей Договір, рахунок, платіжне доручення, акт прийому-здачі виконаних робіт. Зовнішній Бухгалтер
4. Відображення отриманих послуг з водопостачання Договір, рахунок, платіжне доручення Зовнішній Бухгалтер
5. Відображення отриманих послуг з постачання електроенергії Договір, рахунок - фактура, податкова накладна, платіжне доручення Зовнішній Постачальник електроенергії
6. Проведення наданих послуг оренди Договір, платіжне доручення, акт виконаних послуг Зовнішній Орендодавець
7.

Відображення витрат на

відрядження

Авансовий звіт

Внутрішній


Підзвітна особа
8. Відображення витрат по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємства та відрахувань на фонд оплати праці до фондів соціального страхування

Розрахунково-платіжна відомість, бухгалтерська довідка-розрахунок по

відрахуванню на фонд оплати праці до фондів , соціального страхування

Внутрішній


Бухгалтер

Продовження таблиці 9.1

1 2 3 4 5
9. Отримання послуг банку по перерахуванню електронних платежів Договір на розрахунково-касове обслуговування, банківська виписка Зовнішній Обслуговуюча банківська установа
10. Відображення витрат по нарахуванню амортизації (зносу) Бухгалтерська довідка - розрахунок зносу Внутрішній Бухгалтер

Дані Журналу 5 (5А) використовується для складання Звіту про фінансові результати.

Відображення статей витрат у фінансовій звітності представлено в таблиці 9.2 при застосовані субрахунків класу 9 і класу 8 Плану рахунків.


Таблиця 9.2

Рядок звітності Найменування показника витрат Застосування субрахунків


Класу 9 Класу 8
040 Собівартість реалізованої продукції 90 субрахунки 901-903

80, субрахунки 801-809;

81, субрахунки 811-816;

82, субрахунки 821-824;

83, субрахунки 831-833

070 Адміністративні витрат 92
080 Витрати на збут 93
090 Інші операційні витрати 94 84
140 Фінансові витрати 95 85, субрахунки за видами діяльності
150 Втрати від участі в капіталі 96
160 Інші витрати 97
205 Надзвичайні витрати 99
180, 210 Податок на прибуток 98 79

При складані фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо витрат обов’язково повинна наводитися наступна інформація:

Склад і сума витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати» та «Інші витрати» Звіту про фінансові результати.

Склад і сума доходів і втрат за кожною надзвичайною подією.

Склад і сума витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (Крім вилучення капіталу та розподіл між власниками).

Отже, значення витрат дуже важливе. Правильне розкриття їх у статтях Звіту про фінансові результати приведе до правильного визначення чистого прибутку підприємства.

Висновки


Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої діяльності. В останні роки в практиці українського бухгалтерського обліку відбуваються досить серйозні зміни, пов'язані з перебудовою всієї національної облікової системи і приведенням її до вимог міжнародних стандартів обліку.

Метою даної дипломної роботи було детальне розкриття та вивчення теми, яка стосується обліку та контролю в системі управління витратами підприємства та напрямками удосконалення їх обліку.

Розглянувши поняття „витрат" в нормативних джерелах та в спеціальній літературі, ми бачимо, що різні автори трактуючи це поняття, не розкривають всіх його аспектів, не враховують всіх особливостей функціонування підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Так, при визначенні економічної сутності витрат необхідно враховувати вище перераховані недоліки, знайти єдине найбільш повне тлумачення, що в кінцевому результаті допоможе зрозуміти сутність витрат та приймати раціональні та правильні рішення щодо управління витратами на підприємстві.

Виробничі витрати підприємства є найважливішим елементом формування собівартості продукції. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси у процесі виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, тобто чим меншою є собівартість, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції.

Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства ВКФ «Ковель» я дійшла до таких висновків:

При аналізі діяльності підприємства спостерігається спад собівартості продукції, разом із тим спадає чистий прибуток підприємства. Витрати на виробництво відіграють важливу роль у діяльності підприємства. На мою думку така ситуація спостерігається із-за не стабільності економіки, що виник нині на світовому ринку.

Також я вважаю аби якось стабілізувати дану ситуацію підприємстві необхідно розширити ринки збуту. Наприклад, попробувати знайти нових клієнтів в лиці українських підприємств.

Вивчаючи бухгалтерську звітність ВКФ «Ковель» можна зробити висновок, що суттєвих порушень законодавства щодо визначення витрат, правильності формування собівартості продукції, а також правильності віднесення витрат підприємства до адміністративних та витрат на збут не виявлено.

Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.

Згідно наказу про облікову політику, затвердженою на підприємстві, бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою з елементами комп’ютерної обробки за допомогою прикладної програми..

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фінансова стійкість ТОВ ВКФ «Ковель» не втрачена і є шанси вийти із скрутного становища, послабити фінансову напруженість і покращити кінцеві результати шляхом використання виявлених резервів. Це дозволить підвищити його імунітет до фінансових криз, дасть змогу швидко і у повному обсязі на них відреагувати та забезпечить досягнення поставлених цілей, його платоспроможності і конкурентноздатності у майбутніх періодах.

Список використаної літератури:


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 від 19.07.1999р.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» № 283/97-ВР від 22.05.1997р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене Міністерством фінансів України від 31.12.1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене Міністерством фінансів України від 31.12.1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» затверджений наказом Міністерства України від 31.03.1999р. №87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 №415

8. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291

9.«Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. № 356 « Про методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку».

Методологічні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджений наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.20001 №47

Методологічні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності, затверджений наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. №142.

Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф.Ф.Бутинець та ін.] і під заг. ред. [ із передм.] Ф.Ф. Бутинець. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009.- 912 с.- 1000 прим.

Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка. –К.: Основи, 1996

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 503 с.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003 – 624 с.

Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр « інтелект +» інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. – 820 с.

Давидова Т.М. Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх в фінансовій звітності // Вісник податкової служби України № 8/2002, лютий.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002

Додаток

Облік витрат на підприємстві

Графік 1.1 Відображення динаміки собівартості і чистого прибутку ВКФ «Ковель»

Размещено на /

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: