Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Основні відомості про аудиторську фірму


Аудиторська фірма у формі закритого акціонерного товариства "Аудит-сервіс Inc"

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовженого рішенням Аудиторської палати України від 15 грудня 2005 року №156/6.

Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого,34.

Телефон: (0342) 75-05-01.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір на виконання аудиторських послуг: від 04 жовтня 2007р. №261.

При проведенні аудиту використовувались:

Установчі документи та документи по формуванню статутного капіталу;

Первинні документи;

Сальдові відомості;

Розшифровки, листи;

Інвентаризаційні описи;

Фінансова звітність за 2007р.;

Примітки до річної звітності за 2007р.;

Юридичні справи ;

Кредитні угоди;

Особові рахунки підприємств, фізичних осіб та господарської діяльності Банку.

Шляхом аналізу, тестування та оцінки основних важливих показників діяльності Банку та тенденцій його розвитку, фінансової, господарської документації та облікових бухгалтерських регістрів отримані докази та зроблено висновки, які наведено у аудиторському звіті.

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31 грудня 2007р. та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Аудиторська перевірка проводилась з відома осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність Банку.


Примітки до фінансової звітності Банку


1. Загальні відомості про Банк


Повна назва: Закрите акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк "Львів".

Місце знаходження: м. Львів, вул. Сербська, 1.

ЗАТ АКБ "Львів", є правонаступником АКБ "Львів", який було засновано рішенням Загальних зборів акціонерів 15.11.2001р.

Комерційний банк "Львів" був створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрований НБУ 14 жовтня 1991р. за №28, перетворений у ЗАТ АКБ "Львів", рішенням зборів учасників від 16.09.1993р.

Державна реєстрація банку проведена 14.10.1991р. виконавчим комітетом Львівської міської ради за № 14151200000010242.

Нова редакція статуту затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів 20.09.2007р., погоджено Управлінням НБУ у Львівській області 20.09.2007р. за №26/2 та зареєстровано Львівською міською радою 25.09.2007р. за №14151050005010242.

Банк є універсальною кредитно-фінансова установою, що входить до єдиної банківської системи України.

Звітність, що надана на перевірку, охоплює період, що почався 01.01.2007р. і закінчився 31.12.2007р.

Банк надає підприємствам, установам та громадянам майже всі види банківських послуг, здійснює банківські операції, в Україні.

Основні види діяльності Банку:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків–кореспондентів, у тому числі, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, за власний рахунок та на власний ризик;

операції з валютними цінностями;

організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.


Клієнти ЗАТ АКБ "Львів"


Юридичні особи

Фізичні особи, в т.ч.

Фізичні особи суб`єкти підприємницької діяльності

Всього
Станом на 01.01.2007р. 1822 7524 9346

Станом на 31.12. 2007р. функціонують 19 відділень, з них:

у м. Львові та у Львівській області – 17;

за межами – 2.

ЗАТ АКБ "Львів" є:

членом Європейської Бізнес Асоціації;

дійсним членом Асоціації банків Львівщини,

членом Київської міжнародної фондової біржі,

дійсним членом Асоціації українських банків,

членом Львівської торгово-промислової палати,

учасником Національної системи масових електронних платежів,

учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

учасником Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв;

учасником Першої Фондової Торгової Системи.

Членом Міжрегіонального фондового союзу.


2. Умови здійснення діяльності


Свою діяльність Банк здійснює на підставі банківської ліцензії від 02.04.2002р. №54 та додатків до дозволу

- від 02.04.2002 за №54-1;

- від 15.01.2007 за №54-2.

Станом на 31.12.2007р. Банк мав право на здійснення нижче наведених операцій:

Операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

Емісія власних цінних паперів.

Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррейтинг).

Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Діяльність з ведення реєстрів власних іменних цінних паперів.

Додатком до дозволу від 18.01.2008р. за № 54-3 дозволено:

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України

В своїй діяльності ЗАТ АКБ "Львів" керується Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затвердженим постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. №375 (зі змінами), "Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", затвердженим постановою Правління НБУ від 17.07.2001р. №275 (зі змінами), "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.01р. №368 (зі змінами), Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. №280 (зі змінами), статутом Банку, своїми внутрішніми документами та іншими документами НБУ та законодавчими і нормативними актами.

Протягом 2007р. Банк не позбавлявся права і не припиняв здійснення банківських операцій, право на здійснення яких йому надано.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що фінансово-господарські операції проводяться Банком у порядку, встановленому НБУ. Фактів здійснення операцій, на які Банк не має ліцензії (дозволу), не встановлено. Основні вимоги, які пред`являються при ліцензуванні, Банком дотримуються.

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають, щоб керівництво Банку зробило оцінку і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і зобов`язань, а також розкриття непередбачених активів і зобов`язань на дату фінансової звітності, а також враховані суми прибутку за звітний період. Дійсні результати можуть відрізнятися від проведеної оцінки.

Фінансова звітність Банку складена і відображена у звітності в національній валюті – гривні (тисячах).

Структура управління Банком

Організаційна структура Банку дає можливість забезпечити ефективне надання послуг клієнтам Банку.

Станом на 31.12.2007р. затверджено та діють Положення та нормативні акти ЗАТ АКБ "Львів":

Положення про правління ЗАТ АКБ "Львів".

Положення про управління справами.

Положення про управління обліку, звітності та контролю .

Положення про господарський відділ.

Положення про політику управління активами та пасивами.

Положення про кредитування.

Положення про інвестиційну політику.

Положення про тарифний комітет та тарифні комісії.

Положення, що визначають порядок діяльності структурних підрозділів Банку.

Положення, що стосуються організаційної політики Банку, внутрішнього розпорядку, документообігу, фінансового моніторингу, тощо.

Положення та правила, які регулюють порядок здійснення банківських операцій.

Інші положення, що охоплюють усі сфери господарської та фінансової діяльності Банку та всі види послуг, що надає Банк.

Усі діючі локальні нормативно-правові акти відповідно оформлені.

Відповідно до статуту Банку органами управління є:

Загальні збори акціонерів

Спостережна Рада Банку

Правління Банку

Вищим органом управління Банком є Загальні збори акціонерів Банку.

Спостережна Рада Банку, що здійснює контроль над поточною діяльністю Правління Банку, приймає та затверджує найважливіші акти в діяльності Банку і представляє інтереси акціонерів Банку.

Спостережна Рада Банку призначає: Голову Правління Банку, його заступників, головного бухгалтера Банку та членів Правління.

Спостережна Рада підзвітна тільки Загальним зборам акціонерів, свою роботу здійснює на підставі Положення, яке затверджене рішенням загальних зборів від 12.12.2003р.

Спостережна Рада:

здійснює контроль за діяльністю Правління Банку по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів і Ради Банку;

розглядає квартальні звіти роботи Банку, які представляє Правління, і приймає рішення по них;

аналізує дії Правління Банку щодо його діяльності і виносить по них свої висновки;

виносить рішення по звітах Ревізійної комісії;

вибирає і відкликає членів Правління Банку та визначає терміни їх повноважень;

затверджує Положення про Правління Банку;

затверджує форми, системи, порядок та розміри оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

інше.

Засідання Спостережної Ради проводяться за необхідності, але не менше одного разу на три місяці.

Протоколи засідань Спостережної Ради Банку на вимогу акціонерів пред’являються Загальним зборам акціонерів разом зі звітом про діяльність Ради Банку на протязі року.

Головним виконавчим органом Банку, що здійснює керівництво його поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи, є Правління Банку.

Роботою Правління керує Голова Правління. Управління банком здійснюють заступники Голови Правління:

- з корпоративного бізнесу;

- з роздрібного бізнесу;

- з питань розвитку банку.

Голова Правління має право без доручення здійснювати дії від імені Банку, може наділяти цим правом інших членів Правління.

Крім понад двадцять штатних структурних підрозділів у банку діють також Кредитний комітет, малий кредитний комітет, кредитні комісії, Тарифний комітет та Комітет з питань управління активами та пасивами.

Правління Банку вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів та Спостережної Ради Банку.

Правління Банку підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді Банку. На своїх засіданнях Правління розглядає питання поточної і перспективної діяльності Банку. На початку року затверджується план роботи Правління на рік.

Рішення Правління Банку приймаються простою більшістю голосів і оформляється протоколом.

За 2007р. відбулося 170 засідань Правління Банку. На виконання рішень Правління оформляються виписки з рішень, які надаються під розписку відповідальним особам банку.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку проводиться Ревізійною комісією. Перевірка проводиться, як планово, за дорученням Загальних зборів акціонерів, так і на вимогу Спостережної Ради Банку, або на вимогу акціонерів, які володіють не менше 10% голосів. Ревізійна комісія звітується лише перед Загальними зборами акціонерів. Результати проведених перевірок комісія направляє Загальним зборам і Спостережній Раді банку.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Члени Правління і Спостережної Ради Банку не можуть бути в ревізійній комісії. Без висновків ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

В структурі Банку діє відділ внутрішнього аудиту, який підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді Банку.

Аудитори вважають, що система управління Банку є достатньо дієвою, розроблені внутрішні положення охоплюють усі сфери господарської та фінансової діяльності Банку та відповідають вимогам чинного законодавства, у тому числі НБУ.


3. Облікова політика і методи оцінки. Адекватність бухгалтерського обліку


Облікова політика в Банку здійснювалась відповідно до Положення "Про облікову політику ЗАТ АКБ "Львів".

Облікова політика Банку ґрунтується на наступних основних принципах і методах:

- повне висвітлення

- превалювання сутності над формою

- автономність

- обачність

- безперервність

- нарахування та відповідність доходів і витрат

- послідовність

- історична (фактична ) собівартість.

Активи і зобов`язання оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують становищу Банку, на наступні звітні періоди.

Процедури бухгалтерського обліку в Банку виключають можливість здійснення взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним законодавством) активів та зобов`язань, або доходів та видатків як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:

- кредитів, депозитів, іншої кредиторської і дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб;

- кредитів, депозитів, іншої кредиторської і дебіторської заборгованості одних і тих же юридичних та фізичних осіб, що враховуються в різних валютах та з різними строками погашення;

- депозитів та кредитів, наданих під заставу депозиту, якщо інше не визначене відповідними законодавчими актами;

витрат та доходів тієї ж юридичної особи.

Облік в Банку комп’ютеризований, ведеться в розрізі Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280, зі змінами), відповідає вимогам "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" (затвердженого Правлінням НБУ 30.12.98р. №566, зі змінами) та іншим нормативним документам та вказівкам НБУ.

Облікова політика Банку відповідає встановленим нормативним вимогам, фінансова звітність Банку правильно відображає наявні активи та пасиви і містить достатній обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій.

Визначення валових доходів та витрат Банку в податковому обліку здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97р. №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Податковий облік основних засобів та амортизаційних відрахувань відокремлено від бухгалтерського.

Ми впевнились у тому, що:

наявна повнота бухгалтерського обліку – всі здійснені банківські та господарські операції знайшли відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

застосовується необхідний та достатній спектр бухгалтерських рахунків, які дають можливість здійснювати повний облік усіх банківських та господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації для прийняття управлінських рішень, складання фінансової, податкової та статистичної звітності;

господарські події відображені на момент виникнення, незалежно від часу руху коштів за ними;

надається пріоритет економічній суті події над формою її документального оформлення;

дається окрема оцінка та відображення наявних активів та пасивів в розгорнутому вигляді;

фінансова звітність Банку містить достатній обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій Банку;

фінансова звітність суттєва та відкрита з максимальною зрозумілістю для внутрішніх та зовнішніх користувачів.

За результатами аудиту встановлено, що облікова політика Банку відповідає встановленим нормативним вимогам, фінансова звітність правильно відображає наявні активи та пасиви Банку і містить необхідний обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій.

Фінансова звітність Банку складена на основі припущення, що протягом періодів, які відображені в цій фінансовій звітності, в Україні не відбувалося гіперінфляційних процесів.

Інвестиції в асоційовані компанії

Банк не проводив інвестиції в асоційовані компанії.

Статті іноземної валюти

Активи і зобов`язання, що наведені у фінансовій звітності, і які станом на звітну дату обліковувались Банком в іноземній валюті, представлені в перерахунку в українській гривні за офіційним обмінним курсом НБУ на дату складання звіту. Курсові різниці, що протягом року виникли по операціях в іноземній валюті, враховані в Звіті про фінансові результати в українській гривні за курсом на дату звітності. Виходячи із економічної суті основних операцій, які здійснює Банк, валютою виміру та представлення звітності є гривня. Це означає, що операції у валютах, інших ніж гривня, відображаються як операції в іноземних валютах.

Станом на 31 грудня 2007 та 2006 років основні офіційні обмінні курси, встановлені НБУ, що використовувались для переоцінки в гривні залишків рахунків в іноземній валюті, були наступними:Станом на 31.12.2007р., грн. Станом на 31.12.2006р., грн.
USD 5,05 5,05
EUR 7,419460 6,650850
RUR (за 10 рублів) 2,0579 1,9179

Банк використовує методику переоцінки усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Немонетарні статті в іноземній валюті обліковуються за собівартістю за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визнання.

Всі доходи та витрати в іноземній валюті, що відображені в Звіті про фінансові результати, оцінені по офіційному курсу на дату визнання та відображені за рахунками 6 і 7 класів з використанням технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют Банк здійснює також переоцінку позабалансових вимог та зобов’язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".


4. Основи подання фінансової звітності. Статті балансу


Кошти в Національному банку України та готівкові кошти Банку

Як готівкові кошти враховуються банкноти та монети в касах Банку в банкоматах та обмінному пункті. Готівкові кошти наведені в тис.грн.

У даному розділі також представлені кошти, що обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному Банку України.

З метою підтримки мінімального рівня ліквідності для забезпечення виконання своїх зобов`язань перед клієнтами, Банк утримує на коррахунку в Національному Банку обов`язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов`язкового резервування.

Сума коштів на рахунках НБУ наведена по номінальній вартості.

Кошти в інших банках

В даному розділі обліковуються залишки по кореспондентським рахункам, депозитам та кредитам, наданим іншим банкам. Залишки на зазначених рахунках обліковуються, виходячи з номінальної суми заборгованості, зменшеної на суму створених резервів під можливі збитки по цьому виду заборгованості.

Резерв під заборгованість кредитних операцій визначається оцінкою фінансового стану банку-контрагента, та оцінкою своєчасного погашення заборгованості по отриманому кредиту, з врахуванням наданого забезпечення під позики.

Кредити та заборгованість клієнтів

Заборгованість клієнтів відображено за невиплаченою основною сумою боргу, зменшеною на суму резерву під можливі збитки по кредитній заборгованості.

Сукупність резервів, сформованих протягом року, відносяться на витрати періоду. На підставі попереднього досвіду Банку у відношенні збитків по кредитах, керівництво Банку щомісячно переоцінює кредитну заборгованість та, відповідно, адекватність сформованого резерву.

При визначенні резерву під кредити клієнтам, Банк класифікує кредити, враховуючи спроможність позичальника щодо обслуговування заборгованості, його попередню кредитну історію, наявність простроченої заборгованості, поточні економічні умови, з огляду на вартість забезпечення, та може формувати резерв по відповідних несплачених нарахованих відсотках. Якщо заборгованість виражено в іноземній валюті, резерв, сформований в іноземній валюті, перераховується в українську гривню по поточному обмінному курсу на дату балансу.

На підставі оцінки ризику і керуючись принципами своєї кредитної політики, Банк дуже консервативно розглядає надане забезпечення в рамках визначення ризику за кредитом.

Кредитні операції, імовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, та ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними, визначаються Банком, як "Безнадійні". Кредити, що визнані безнадійними, тобто такими, які не можуть бути повернені, списуються з балансового обліку за рахунок створених резервів під безнадійну та сумнівну заборгованість. Вони не списуються доти, доки не завершаться всі необхідні юридичні процедури і поки остаточно не буде визначена сума збитку.

Відповідно до "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами в банках України", затвердженої постановою Правління НБУ від 03.10.2005р. №358, інвестиції в цінні папери Банк класифікував таким чином:

цінні папери у торговому портфелі;

цінні папери у портфелі банку на продаж;

цінні папери у портфелі банку до погашення.

Торговий портфель цінних паперів – це цінні папери, придбані банком для перепродажу та, переважно, з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань їх ціни.

Портфель цінних паперів до погашення включає цінні папери, що придбані з метою їх утримання до настання строку їх погашення і отримання процентного доходу, а також для використання інших прав, що витікають із права володіння цінними паперами.

Цінні папери в портфелі на продаж - цінні папери, які не належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до погашення.

Діяльність на ринку цінних паперів Банк здійснює на підставі:

ліцензії від 20.10.2004р. серії АБ №113298 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

локальних нормативно-правових актів (положень) ЗАТ АКБ "Львів".

Цінні папери в торговому портфелі Банку

Банк класифікує цінні папери як торгові, в випадку, коли очікує отримати дохід від короткострокових коливань вартості або маржі дилера, або цінні папери в портфелі, по якому існує тенденція отримання короткострокового прибутку.

Торгові цінні папери обліковуються за вартістю придбання (з врахуванням витрат на проведення операцій), а потім переоцінюються до справедливої вартості в відповідності з ринковою ціною або з використанням різних методів оцінок, в тому числі з врахуванням можливості реалізації цінних паперів в майбутньому.

Цінні папери, що обліковуються в Банку в торговому портфелі та портфелі банку на продаж, є акціями, що випущені українськими підприємствами.

Обсяг операцій на внутрішньому українському фондовому ринку для більшості акцій є незначним, тому наведена вартість може відрізнятися від вартості, що можливо було б отримати по результатах здійснених операцій. Для окремих інвестицій, наявних для продажу, незалежні ринкові індикатори відсутні.

Цінні папери в портфелі на продаж

Всі цінні папери, що належать Банку, обліковуються як утримувані ним інвестиційні цінні папери та цінні папери на продаж як такі, стосовно яких існує намір утримувати та реалізовувати протягом невизначеного періоду часу. Банк визнає ці фінансові активи у балансі, лише тоді, коли він стає стороною договору про придбання активу.

Цінні папери наявні для продажу під час їх первинного визнання оцінюються по їх собівартості, яка є справедливою вартістю наданої за них компенсації та включає усі витрати на проведення операції. Після початкового визнання, цінні папери наявні для продажу, оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням нарахованих, але несплачених відсотків, за винятком тих інструментів, для яких відсутній активний ринок, і справедливу вартість яких неможливо оцінити. Справедлива вартість таких інструментів була визначена керівництвом з використанням різних оціночних підходів.

Цінні папери в портфелі банку до погашення

Цінні папери в портфелі банку до погашення – це боргові цінні папери, які Банк має намір утримувати до строку їх погашення. Цінні папери, що утримуються Банком до погашення, первісно оцінюються за амортизованою собівартістю. На дату балансу цінні папери, що утримуються в портфелі до погашення, відображаються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотки. Цінні папери у портфелі Банку до погашення переглядаються на предмет зменшення корисності аналогічно до цінних паперів в портфелі на продаж.

Основні матеріальні і нематеріальні активи

Основні матеріальні і нематеріальні активи відображено по вартості придбання, відповідно до вимог П(с)БО.

Протягом звітного року знос нараховувався прямолінійним методом, виходячи з терміну корисної служби активу. Норми амортизації встановлено, виходячи із строку корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання. Амортизація нараховується відповідно до груп основних засобів за кожним об’єктом, до досягнення нульового значення вартості об’єкта. Капіталізовані витрати за орендованим майном амортизуються протягом передбачуваного строку корисної служби, але не більше строку оренди.

Відповідно до "Положення про нарахування амортизації необоротних активів" термін використання необоротних активів становить:


Основні засоби Термін, місяців
1 - група - Будівлі власного користування 420-1200
2- група - , в тому числі : машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), офісне обладнання, побутові електро–механічні прилади 48-120
3 – група – інші основні засоби, які не увійшли до 1 та 2 груп 36-96
Нематеріальні активи До 120

Доходи і витрати

Визнання доходів і витрат

Доходи і витрати, загалом, визнаються для цілей бухгалтерського обліку відповідно до методу нарахування.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції Банку. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

В результаті використання активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, дивідендів.

Проценти визначаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості Банку.

Дивіденди визначаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Умовою визнання процентів є імовірність отримання Банком економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід.

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:

покупцеві передані ризики і вигоди, пов`язані з правом власності на активи;

Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

сума доходу може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Банку;

витрати, пов`язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг іі відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи Банку обліковуються на рахунках 6-го класу. Облік доходів і витрат в ЗАТ АКБ "Львів" базується на принципах нарахування, відповідності та обережності.

Витрати Банку обліковуються на рахунках 7-го класу.

Оподаткування

В фінансовій звітності суми оподаткування обліковуються відповідно до законодавства України. Витрати по податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та змін у сумах відстрочених податків. Поточні податки розраховуються згідно прибутку, що очікується протягом року з використанням ставки податку, яка діє на звітну дату.

Позабалансові операції

Позабалансові операції включають різні типи гарантій та поручительств, що надані або отримані банком. Ці статті враховуються на позабалансовому обліку і відображаються по номінальній вартості без вирахування будь-якого отриманого або наданого забезпечення під ці гарантії.

Фінансові інструменти

Всі операції, що їх відображає Банк в своєму балансі або звіті про фінансові результати здійснюються на ринкових умовах і таким чином відображені по їх справедливій вартості. Банк не працює з фінансовими інструментами з позабалансовим ризиком. З огляду на це, керівництво Банку вважає, що іншої інформації, яку необхідно було би розкривати для цілей відповідності вимогам МСБО 32 та МСБО 39, ніж та, що її вже наведено в відповідній фінансовій звітності, немає.


5. Грошові кошти та кошти на рахунках в НБУ


Інформація щодо залишку грошових коштів надана нижче.Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
Готівкові грошові кошти 3 748,0 10472,0
Залишки на рахунках в НБУ 6 128,0 16596,0
Всього грошових коштів та залишків на рахунках в НБУ 9876,0 27068,0

До статті Готівкові грошові кошти включаються банкноти та монети в касах Банку, в банкоматах та обмінному пункті.

Сальдо статті Кошти на рахунках в НБУ складаються із коштів, що обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному Банку України.

Залишки на коррахунку залежать, в тому числі, і від суми обов`язкового резерву, що розраховується з урахуванням нормативів резервування, які встановлює НБУ для комерційних банків, по рахунках коштів юридичних та фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

Операції з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, і цінними паперами, емітованими НБУ, в звітному та попередньому роках Банк здійснював.

Вартість казначейських та інших цінних паперів, що рефінансуються НБУ, і цінних паперів емітованих НБУ на 31.12.2006р. становить – 1987,0 тис. грн., а на 31.12.2007р. – 2000,0 тис. грн.


6. Кошти в інших банках


Інформація про залишки по даному розділу балансового звіту, а також типу заборгованості представлена наступним чином.


Стаття Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Кошти на вимогу в інших банках 6279,0 3072,0
Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках - -
У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу - -
Кредити, які надані іншим банкам 14600,0 3030,0
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями - -
Усього 20879,0 6102,0
Резерви під заборгованість інших банків* (41,0) (6,0)
Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів 20838,0 6096,0
* Резерви під кошти на коррахунках в інших банках (1,3) 0
* Резерви під кредити, які надані іншим банкам (40,0) (6)

7. Кредити та аванси клієнтам. Якість кредитного портфеля


Порядок відображення у Балансовому звіті кредитів проводиться у відповідності до вимог Національного банку України. Формування резерву під нестандартну заборгованість розраховується банком щомісячно у відповідності до Постанови від 06.07.2000р. №279 (зі змінами та доповненнями). Для мінімізації кредитних ризиків Банком створено кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії.

Кредитним комітетом встановлено максимальний розміри активних операцій в сумі до 700,0 тис. грн., які банк може виконувати без погодження зі Спостережною Радою Банку. Малий кредитний комітет, щодо виконання активних операцій обмежується в сумі, що не перевищує 300,0 тис. грн., при умові , що сума депозиту дорівнює сумі кредиту з нарахованими відсотками за два місяці.

Дані про кредитну заборгованість клієнтів.


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты:


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Овердрафт, у тому числі: 1191,0 38,0
Сумнівні - -
Прострочені - -
Операції репо - -
Враховані векселі, у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Кредити в поточну діяльність, у тому числі: 317 213,0 132 696,0
Сумнівні 320,0 1 083,0
Прострочені 2 381,0 680,0
Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі: 20 739,0 9 454,0
Сумнівні - -
Прострочені - -
Іпотечні кредити, у тому числі: 35 111,0 1 738,0
Сумнівні - -
Прострочені - -
Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями - -
Усього кредитів 374 254,0 143 926,0