Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

VALIGN=TOP> Резерви під заборгованість за кредитами (3 483,0 ) (2 744,0) Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити 370 771,0 141 182,0

Залишки за рядком "Овердрафт – прострочений". нульові, в зв'язку з відсутністю залишків за аналітичними рахунками 2207"Прострчені овердрафти фізичних осіб". Залишки за аналітичними рахунками 2207 за попередній рік -126925,00 грн. включені до рядка "Кредити в поточну діяльність – прострочені".

У 2007р. Банк цілеспрямовано розвивав кредитно-інвестиційну діяльність в напрямку нарощення кредитного портфелю, підвищення ефективності кредитування шляхом поліпшення кредитного обслуговування клієнтів і покращення якості кредитного портфелю.

Кредитна політика Банку протягом 2007 року характеризувалась наступними особливостями:

- кредитування суб'єктів господарювання, які обслуговуються в Банку та мають позитивну кредитну історію і постійну потребу у кредитних коштах, здійснювалось, в основному, у формі відкриття кредитних ліній; крім того, найпотужнішим клієнтам відкривались мультивалютні кредитні лінії;

- за всіма кредитними лініями, інвестиційними кредитами в кредитних договорах передбачався щомісячний або щоквартальний графік погашення (зменшення ліміту);

- практично всі кредити видавались під заставу майна чи гарантію фінансово стійких підприємств, з коефіцієнтом забезпечення від 1,0 до 2,5 від суми кредиту;

- встановлено жорсткі обмеження щодо надання бланкових кредитів та кредитів під заставу товарів в обігу.

Надана позичальником застава для забезпечення кредиту оприбутковується Банком на позабалансових рахунках розділу 95. Станом на 31.12.2007р. на балансі Банку обліковувалась застава, яка зберігалася у заставодавця на суму 878999,5 тис.грн., в т.ч. по рахунках:

- 9520 – земельні ділянки – 36521.6 тис.грн.

- 9521 – нерухоме майно – 66883.1 тис.грн.

- 9500 – інше майно – 378766.5 тис.грн.

- 9523 – інше нерухоме майно – 396828,1 тис.грн.

- Банк продовжував активно реалізовувати послуги з овердрафтного обслуговування клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб з використанням платіжних карток власної емісії;

- в 2007 році Банком було внесено зміни практично до усіх положень, які регламентують кредитні операції, з врахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України;

- кредитний портфель Банку за операціями з клієнтами протягом звітного періоду зріс на 229589,0 тис.грн. (на 162,6%);

- Банк активно здійснював кредитування фізичних осіб в національній та іноземній валюті на споживчі потреби, на купівлю побутової техніки, автомобілів, а також на будівництво і ремонт житла. Кредитний портфель по фізичних особах протягом 2007 року виріс в 4,4 рази та склав на 31.12.2007 р. 134133,1 тис.грн.


Кредитний портфель фізичних осіб станом на 31.12.2007р.


Національна валюта Іноземна валюта (грн. еквів.) Всього в гривневому еквіваленті Питома вага, %


Доларів США Євро

Строкові 47 832 78 005 6 275 132 112 98,45%
Прострочені 454 364 1 263 2 081 1,55%
Сумнівні 0 0 0 0 0%
Разом кредитів 48 286 78 369 7 538 134 193 100%

Банк проводив в 2007 році зважену процентну політику, коригуючи рівень процентних ставок відповідно до змін ситуації на ринку кредитних ресурсів.

Станом на 31.12.2007р. на балансі Банку обліковується сумнівних та прострочених кредитів клієнтів на загальну суму 2701,0 тис.грн., що становить 0,73 % кредитного портфеля клієнтів, в тому числі за кредитами фізичних осіб – 2 081 тис.грн., або 0,56 % від кредитного портфеля Банку.

Списання безнадійної заборгованості в обов'язковому порядку вирішується на засіданнях Кредитного комітету та Правління Банку, про що оформляються відповідні протоколи.

Списання заборгованості за рахунок спеціальних резервів здійснюються відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97р. №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Протягом 2007 року за рахунок сформованих спеціальних резервів під нестандартну заборгованість Банк списав кредитів на суму 1147,5 тис. грн. та провів списання нарахованих до отримання відсотків по безнадійній заборгованості в сумі 15,3 тис.грн.

Безнадійну заборгованість за кредитами списано по таких позичальниках: ЗАТ "Галер" на загальну суму 83,2 тис.грн., ПП "Вишиванка" на загальну суму 11,5 тис.грн., ТзОВ "Іва-Галич" на загальну суму 1 052,8 тис.грн. Повернення раніше списаних кредитів у звітному році не було.

Кредитним комітетом та Правлінням Банку, протягом 2007 р., прийнято рішення про призупинення нарахування відсотків за кредитами на загальну суму 100,1 тис.грн., в т.ч.:

- 46,2 тис.грн. – юридичних осіб;

- 53,9 тис.грн. – фізичних осіб.


Таблиця 2.- Кредити, за якими не нараховувалися відсотки (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Сума кредиту на звітну дату Дата погашення кредиту згідно з угодою Дата припинення нарахування процентів Сума недоотриманого доходу на звітну дату
1 Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком юридичним особам, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів 83 29.12.2002 01.01.2003 2


0 01.04.1996 01.01.1998 27
1.1 З них пов'язаним особам 0 - - 0
2.1 З них пов'язаним особам - - - 0
3 Усього 83

29

Списана заборгованість за кредитами обліковується на позабалансових рахунках 9610, 9611, а списані проценти на позабалансових рахунках 9600, 9601. Після перенесення безнадійної заборгованості на вказані рахунки Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення вказаної заборгованості.

З позабалансових рахунків безнадійна заборгованість списується згідно рішення Правління відповідно до норм чинного законодавства.

Якщо позичальник повністю або частково погашає заборгованість, попередньо списану Банком за рахунок спеціальних резервів, Банк збільшує дохід на отриману суму.

Станом на 31.12.2007р. сума сформованого резерву по процентах складала 428,0 тис.грн.

Структура кредитів за видами економічної діяльності позичальників наведена в табл.2.


Таблиця 3. - Структура кредитів за видами економічної діяльності позичальників.

Вид економічної діяльності Код Звітний рік % Поперед-ній рік %
2 3 4 5 6 7
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 01 2 671,0 0,7 - -
Виробництво харчових продуктів, напоїв 15 2 122,0 0,6 13 230,0 9,19
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 18 2 416,0 0,63 650,0 0,45
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 20 259,0 0,07 - -
Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 21 11 844,0 3,1 7 454,0 5,18
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації 22 1 515,0 0,4 9,0 0,01
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 26 571,0 0,15 - -
Металургійне виробництво 27 153,0 0,04 - -
Виробництво готових металевих виробів 28 - - - -
Виробництво машин та устаткування 29 182,0 0,05 65,0 0,05
Виробництво електричних машин та устаткування 31 220,0 0,06 3 004,0 2,09
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників 33 3 391,0 0,9 570,0 0,40
Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 34 7 500,0 1,96 - -
Виробництво інших транспортних засобів 35 - - - -
Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 36 - - 9,0 0,01
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 40 567,0 0,15 - -
Будівництво 45 26 758,0 7,0 19 190,0 13,33
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 50 17 256,0 4,52 5 005,0 3,48
Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі 51 60 398,0 15,82 33 956,0 23,59
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 52 22 779,0 5,98 12 652,0 8,79
Діяльність готелів та ресторанів 55 16 775,0 5,18 519,0 0,36
Діяльність наземного транспорту 60 1 419,0 0,37 1 021,0 0,71
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 63 2 254,0 0,6 - -
Грошове та фінансове посередництво 65 14 600,0 3,82 - -
Операції з нерухомим майном 70 23 348,0 6,12 7 000,0 4,86
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 71 13 026,0 3,42 5 623,0 3,91
Діяльність у сфері інформатизації 72 - - - -
Дослідження та розробки 73 659,0 0,17 60,0 0,04
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 74 15 550,0 4,07 484,0 0,34
Державне управління 75 - - 5,0 -
Освіта 80 - - - -
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 85 95,0 - 71,0 0,05
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 90 179 0,02 - -
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 92 168,0 0,04 282,0 0,2
Надання індивідуальних послуг 93 429,0 0,11 2 584,0 1,8
Кредити, які надані фізичним особам
132 644,0 34,76 30 483,0 21,18
Усього
381 748,0 100 143 926,0 100

Перевірено окремі кредитні справи за діючими в 2007 р. кредитами. По всіх перевірених кредитних справах документи, необхідні для надання кредитів, є в наявності і оформлені згідно чинного законодавства та вимог НБУ.

Під час перевірки аудитори проаналізували дотримання загальних принципів проведення кредитних операцій: пролонгації заборгованості, нарахування доходів, а також обліку нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів на відповідних рахунках. Порушень не виявлено.


Таблиця 4. - Інформація про рух резервів під заборгованість за кредитами

Рядок Рух резервів Звітний рік Попередній рік
1 Залишок на 1 січня 2 774 2 509
2 Відрахування до резервів під: 5 476 1 715
2.1 нестандартну заборгованість; 4 608 1 489
2.2 стандартну заборгованість. 868 226
3 Списання активу за рахунок резервів (зазначити, які саме). (1 147) (611)
4 Зменшення резерву під : (3 620) (869)
4.1 нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля); (3 381) (693)
4.2 стандартну заборгованість ( у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення). (239) (176)
5 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 3 483 2 744

Формування спеціальних резервів під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику за кредитами, наданими клієнтам, здійснюється на балансових рахунках (залишки станом на 31.12.2007р.):

- 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами,

які надані клієнтам" – 2749,0 тис.грн.

- 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,

які надані клієнтам" – 734,3 тис.грн.

Також сформовано резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими процентними та комісійними доходами за операціями з клієнтами (залишок на 31.12.2007р.)

- 2490 "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими

доходами за операціями з клієнтами" - 428,0 тис.грн.

Резерви за виданими банком зобов’язаннями за станом на 31.12.2007 року становлять:

- 3690 "Резерви за виданими зобов`язаннями" – 0,4 тис.грн.

Для відшкодування можливих збитків Банком створений резервний фонд в сумі 5227,5 тис.грн., який обліковується на балансовому рахунку 5021. Списання безнадійної заборгованості Банком здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" з подання Кредитного Комітету Банку на підставі рішень Правління про визнання заборгованості безнадійною і списання її з балансових рахунків на позабалансові.

За результатами аудиту встановлено, що у 2007р. списання заборгованостей без попереднього формування резервів не відбувалось.

Списана заборгованість за кредитами обліковується Банком на позабалансовому рахунку 9611, а списані доходи – на позабалансовому рахунку 9601. На вказаних рахунках безнадійна заборгованість обліковується протягом терміну позовної давності і Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення вказаної заборгованості. По закінченні терміну позовної давності безнадійна заборгованість списується з позабалансових рахунків.

Станом на 31.12.2007р. на позабалансовому рахунку 9611 обліковується безнадійна заборгованість відповідно в сумі 1926,1 тис.грн.

В системі бухгалтерського обліку в 2007р. кредити, надані суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам, відображені на рахунках другого класу за сумою основного боргу. На контрактивних рахунках цього ж класу відображені суми сформованих резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

Кредитний портфель Банку за наданими кредитами, за станом на 31.12.2007р. становить 387705,0 тис.грн., в т.ч.:

- фізичним особам – 134133,1 тис.грн.

- юридичним особам – 238972,0 тис.грн.

- міжбанківські кредити – 14600,0 тис.грн.

Таблиця 5.- Динаміка середньозваженої процентної ставки по кредитах за 2006-2007рр.

Роки Середньозважена процентна ставка за кредитами, %

У гривнях USD EUR
2006 17,03 % 11,63 % 12,56%
2007 17,20 % 13,31 % 11,90 %

Таблиця 6.- Середньозважені відсоткові ставки по кредитах за 2007р.,%

Валюта Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам
Гривня 4,40 16,90 18,37
USD 6,52 12,74 12,1
EUR 3,61 11,87 11,91

При розрахунку процентних доходів за кредитами клієнтів у Банку використовується метод "факт/факт" – фактична кількість днів в місяці і році.

В організації обліку кредитних операцій Банк дотримується загальних принципів бухгалтерського обліку: строкова заборгованість, прострочена заборгованість, а також нараховані доходи та прострочені нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками тієї групи Плану рахунків, в якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за кредитною угодою); сумнівна заборгованість обліковується за окремими групами рахунків, але в розрізі балансових рахунків, що визначають конкретну групу кредитів, щодо яких заборгованість визначається сумнівною.

На наш погляд, кредитний портфель Банку можна вважати якісним.

Аналіз позичальників проводиться по об’єктивних та суб’єктивних показниках, що дає можливість не тільки зробити висновок про фінансовий стан позичальника, а й оцінити перспективність його розвитку.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що стан роботи Банку по формуванню резервів по стандартних та нестандартних позиках в цілому слід вважати добрим. Банк в цілому дотримується порядку формування резервів відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів НБУ.

В цілому за результатами аудиторської перевірки встановлено, що облік кредитних операцій в Банку відповідає вимогам законодавства та нормативних документів НБУ.

Контрольні економічні нормативи щодо кредитування Банком не порушуються.


8. Цінні папери. Якість портфеля цінних паперів


Порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання, продажу, розміщення, випуску, обігу, погашення та зберігання цінних паперів регулює затверджене рішенням Правління Банку "Положення про порядок придбання, продажу, обліку та зберігання ЗАТ АКБ "Львів" цінних паперів, а також операцій з ними".

Діяльність банку на фондовому ринку проводилась з наступними контрагентами:

Національний банк України, як генеральний агент з розміщення державних цінних паперів (ОВДП, ПДВ–облігацій), емітованих Міністерством фінансів України;

комерційні банки, з якими укладались угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів;

Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система", як торговельно-інформаційна система на ринку цінних паперів;

інші юридичні особи (виробничі підприємства, фінансові посередники, інвестиційні компанії, інститути спільного інвестування, торговці цінними паперами) і фізичні особи, з якими укладались:

- угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- комісійні угоди (договори доручення) щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- договори про відкриття рахунку в цінних паперах.

Цінні папери в торговому портфелі банку

В торговому портфелі Банку обліковуються облігації ВАТ "Родовід Банк" за справедливою вартістю, за балансовим рахунком 3005 "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку", з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Облігації ВАТ "Родовід Банк" в сумі 13 000 тис.грн. станом на 31.12.2007 року перебувають в заставі ВАТ "Кредобанк" згідно договору застави від 06.12.2007р. № В018/07.


Цінні папери в торговому портфелі банку

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
1 Боргові цінні папери 13 018 0
2 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 0 310
3 Усього 13 018 310

Результат переоцінки відображався в бухгалтерському обліку на дату балансу за аналітичним рахунком балансового рахунку 6203 на суму різниці між справедливою вартістю цінного паперу та його балансовою вартістю в кореспонденції з рахунками переоцінки. За 2007 рік процентні доходи склали – 657,3 тис.грн.

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Цінні папери, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, та за собівартістю, якщо справедливу вартість їх достовірно визначити неможливо.

Станом на 1 січня 2008 в портфелі банку на продаж обліковуються облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова та акції ВАТ АСК "Дністер".

Отримані банком дивіденди відображено за балансовим рахунком 6300, процентні доходи – 3118, 6052.Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Боргові цінні папери 462 0
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 19 075 310
Усього 19 537 310
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів 19 537 310

Цінні папери в портфелі банку до погашення

В портфелі Банку до погашення обліковувались корпоративні облігації підприємств, а саме: облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, ОВДП та облігації ВАТ СК "Універсальна".

За облігаціями СК "Універсальна" сформовано резерв у сумі 50 тис.грн., по облігаціях Львівської міської ради резерв становить 9 тис. грн.

Облігації ВАТ СК "Універсальна" перебувають в заставі під кредит рефінансування НБУ згідно Договору № Ф-220/10П-2007.


Найменування статті Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р
Боргові цінні папери 2 500 3 000
Резерви під знецінення цінних паперів (59) (44)
Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення 2 441 2 956

Первісне визнання відображалось в бухгалтерському обліку по собівартості, дисконту або премії, накопичених процентів на дату придбання.

На дату балансу облігації відображались за амортизованою собівартістю. Резерв формується у сумі перевищення балансової вартості ЦП над сумою очікуваного відшкодування. Резерви за операціями з цінними паперами в портфелі банку до погашення відображаються за рахунками балансових груп – 3290.

Визнання доходу та здійснення амортизації дисконту(премії) за облігаціями проводилось один раз на місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

В результаті проведеного аудиту вважаємо за можливе підтвердити вартість цінних паперів в торговому портфелі банку станом на 31.12.2007р. в сумі – 13018 тис.грн, цінних паперів на продаж в сумі 19 537 тис.грн. (за мінусом резервів), у портфелі цінних паперів до погашення (за мінусом резервів) 2441 тис.грн.

У порівнянні з початком року активність Банку за операціями на фондовому ринку дещо підвищилась. Про це свідчать фактичні значення нормативів інвестування:

- норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) станом на 31.12.2007р. становив 0,46% (проти 0,48% на 31.12.2006р.), при нормі не більше 15,0%;

- загальна сума інвестування (Н12) – 0,46% проти 0,48% станом на 31.12.2006р. (при нормі не більше 60,0%).


9. Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії, що не консолідуються


Інвестицій до асоційованих та дочірніх компаній не здійснювалось.


10. Аудит обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів


Операції, пов'язані з придбанням та рухом основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів у тому числі, належать до категорії внутрішньобанківських операцій.

Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та "Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 20.12.2005р. № 480 (із змінами).

Облік основних засобів ведеться в автоматизованому режимі. На перше число кожного місяця роздруковується звірка даних аналітичного обліку із синтетичним.

Капітальні витрати, які проведені після придбання основних засобів, збільшують їх балансову вартість, а витрати на поточний ремонт і утримання активів відносяться на витрати банку в міру їх здійснення й не впливають на балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів.

Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно згідно діючого Положення "Про нарахування амортизації необоротних активів ЗАТ АКБ "Львів".

Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта нульового значення.

В табл.7 наведені дані про основні засоби та їх рух за 2007р.


Таблиця 7. – Основні засоби та їх рух за 2007р., тис.грн.

Групи основних засобів

Залишок на

31.12.2006р.

Рух основних засобів Нараховано амортизацію за рік

Інші зміни

за рік

Залишок на

31.12.2007р.

У т.ч. передані в оперативний

лізингПервісна

вартість

Знос Надійшло за рік Вибуло за рік

Первісна

вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос

у т.ч.: заверш. капіт.інвестиції

Первісна

вартість

Знос


1 Земельні ділянки 144 - - -

- 4438
4582 -

2 Капітальні витрати на поліпшення земель - - - -

-

- -

3 Будинки, споруди та передавальні пристрої 14727 (966) 404 404 1603 6 (275) 28117 2346 41645 (3581) 1040 68
4 Машини та обладнання 1309 (744) 1437 1437

(363)

2746 (1107)

5 Транспортні засоби 480 (8) 385 385

(68)

865 (76)

6 Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 344 (148) 1523 1523 11 5 (72)

1856 (215)

7 Інші основні засоби 713 (326) 1449 1449

(181)

2162 (507)

8 Бібліотечні фонди 8 (8) - -

-

8 (8)

9 Малоцінні необоротні матеріальні активи 170 (162) 296 296

(295)

466 (457)

10 Тимчасові (нетитульні) споруди - - - -

-

- -

11 Інші необоротні матеріальні активи 24 (6) 886 876 24 9 (46)

886 (43)

12 Усього 17919 (2368) 6370 6370 1638 20 (1300) 32555 2346 55216 (5994) 1040 68

Згідно наказу від 19.09. 07.р. за №193-4-з проведено до оцінку груп "Будівлі" та "Земельні ділянки" станом на 01.10.07р.

Дооцінка проведена професійними оцінювачами, оформлена відповідними актами така дооцінка відповідає вимогам п.16 П(с)БО7 "Основні засоби".

Дана господарська операція в обліку відображена правильно.

Під час аудиторської перевірки було проаналізовано правильність віднесення всіх позицій основних фондів у відповідні групи. Порушень формування груп основних фондів не встановлено.

Основні засоби, прийняті в оперативну оренду, обліковуються Банком на позабалансовому рахунку 9840, залишок на 31.12.2007р. становить 9948,2 тис.грн.

ЗАТ АКБ "Львів" є лізингодавцем. В оперативну оренду здавалась частина приміщення у м. Стрий вартістю 1 040,4 тис.грн.

Облік об’єктів основних засобів, переданих в оперативний лізинг (оренду) ведеться на окремому субрахунку "Оперативний лізинг" балансового рахунку № 4400 "Основні засоби".

Вартість основних засобів прийнятих в оперативний лізинг на 31.12.2007р. становить 9 934,8 тис.грн.

Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи відображаються в обліку за історичною вартістю, яка складається з ціни придбання.

В складі нематеріальних активів - вартість програмного забезпечення, що обліковується за історичною вартістю.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання, який встановлюється Банком. Помилок в обліку, оцінці і нарахуванні амортизації нематеріальних активів не виявлено. Тому аудитори мають підставу підтвердити, що первісна вартість нематеріальних активів на 31.12.2007р. складає 780 тис.грн., по залишковій вартості – 554 тис.грн.

Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності (розпорядження) становить 574 тис.грн.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Відповідно до облікової політики вартісна гранична ознака предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, у 2007 р. встановлена в розмірі 1000 грн.

Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 360 днів вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. МШП вартістю до 100 грн. списуються без подальшого обліку.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості (згідно п.27 П(с)БО 7).

Згідно наказу від 01.10.2007р. №199-2/2-з в Банку проведена повна інвентаризація основних засобів та необоротних МШП станом на 01.10.2007р. Розбіжностей з бухгалтерським обліком не виявлено.

Капітальні інвестиції в Банку обліковуються за собівартістю. Станом на 31.12.2007р. сума не введених в експлуатацію необоротних активів складає 1222 тис.грн. Впродовж року введено в експлуатацію засоби за наступними статтями:


Капітальне будівництво 404
Придбання (виготовлення) основних засобів 4794
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 886
Придбання (створення) нематеріальних активів 548
Інші 296
Всього: 6928

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху необоротних активів Банку за 2007р. та їх залишків на 31.12.2007р., що відображені у примітках до фінансового звіту Банку.

Аналіз обліку інших матеріальних активів.

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також інших запасів ведеться Банком з дотриманням вимог "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

До запасів Банку включаються матеріали, що призначені для забезпечення його роботи. Запаси відображаються в бухгалтерському балансі як активи та складаються з господарських матеріалів і оборотних МШП.

Передача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію здійснюється за первісною вартістю на підставі вимог. Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображається за дебетом рахунків обліку витрат із врахуванням податку на додану вартість, тобто відшкодування ПДВ в частині придбаних для ведення господарської діяльності банку запасів не здійснюється, незважаючи на те, що Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість.

Дані про рух товарно-матеріальних цінностей по ЗАТ АКБ "Львів" за 2007р. наведені в табл.5.


Таблиця 5. – Рух товарно-матеріальних цінностей за 2007р., грн.

Рахунок Залишок на 31.12.2006р. Придбано Видано Залишок на 31.12.2007р.

3400 "Запаси матеріальних цінностей на складі" (монети) 1,8 - - 1,8
3402 "Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб" 231,3 91,8 176,4 146,7

Остання інвентаризація запасів товарно-матеріальних цінностей в Банку була проведена станом на 01.10.2007р. Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та інвентаризації не було. Інвентаризація підтвердила наявність товарно-матеріальних цінностей.

При видачі в експлуатацію оборотних МШП на витрати списується 100% їх вартості. Усі МШП, які знаходяться в експлуатації, закріплені за матеріально-відповідальними особами, що сприяє збереженню матеріальних цінностей Банку.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху запасів Банку за 2007р. та їх залишків, відображених у примітках до фінансової звітності Банку.

Аудит розрахунків з підзвітними особами та витрат на відрядження, орендних платежів, витрат на паливно-мастильні матеріали та запчастини

В процесі перевірки оформлення операцій з підзвітними особами встановлено, що вони ведуться з дотриманням вимог Постанови КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.1999р. №663 (зі змінами і доповненнями), а також "Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", що затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.1998р. №59 (зі змінами).

Під час аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження, здійсненого вибірковим методом, порушень не встановлено. Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, складаються своєчасно.

При вибірковій перевірці документального оформлення звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, термінів звітування виявлено, що в окремих випадках звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, не містять порядкового номера, ідентифікаційного коду підзвітної особи, кількості документів, прикладених до звіту.

Під час проведення аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження порушень не встановлено. Авансові звіти складаються своєчасно, до повного погашення виданих під звіт сум нові суми не видаються. При перевитраті отриманого авансу, заборгованість Банку перед працівниками компенсується у національній валюті України. Усі відрядження підтверджені документами, які свідчать про мету відрядження, пов`язану з основною діяльністю Банку.

На балансі Банку обліковуються автомобілі, використання яких пов`язано з основною діяльністю Банку. Протягом місяця в бухгалтерію здаються подорожні листи службового легкового автотранспорту, які перевіряються. На підставі подорожніх листів складають акти списання ПММ згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998р. №43. До складу валових витрат податкового обліку відноситься 50% вартості палива, спожитого легковими автомобілями. Порушень при списанні паливно-мастильних матеріалів та розрахунку норм списання у ході аудиторської перевірки не встановлено.

Облік паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та агрегатів, різних вузлів і деталей до комп’ютерів та інших машин, інкасаторських сумок, мішків для перевезення та зберігання цінностей ведеться у відповідності до "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

Запасні частини до автотранспорту обліковуються та списуються на валові витрати у податковому обліку в межах 10% від балансової вартості основних засобів на початок року під час проведення ремонтних робіт автотранспорту. Списання автозапчастин здійснюється згідно актів. Порушень в обліку автозапчастин не встановлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами за 2007р., а також правильність та повноту обліку списання паливних матеріалів та запчастин.


11. Аудит інших активів, стану дебіторської заборгованості, доходів до отримання


Доходи до отримання, що нараховані Банком, наведені нижче.


Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік


Усього в т.ч. термін погашення понад 365 днів
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 0 0 0
2 Казначейські цінні папери 13 0 13
3 Кошти в інших банках 1 0 3
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 285 0 0
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 325 0 0
6 Кредити та заборгованість клієнтів 655 0 540
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 59 0 44
8 Інвестиції в дочірні компанії 0 0 0
9 Інші 41 0 7
10 Довгострокові активи, призначені для продажу 0 0 0
11 Усього нарахованих доходів 1 379 0 607
12 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами (435) 0 (399)
12 Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів 944 0 208

Інші активи Банку характеризуються показниками, що наведені нижче


Найменування статті Звітний рік, тис.гнр. Попередній рік, тис.грн.
Банківські метали 0 0
Запаси матеріальних цінностей 502 234
Витрати майбутніх періодів 267 17
Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 0 2
Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами 7 1
Дебіторська заборгованість за операціями з банками 0 0
Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти: 0 0
Для клієнтів 0 0
За рахунок банку 0 0
Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами 0 0
Дебіторська заборгованість працівникам банку 0 0
Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку 352 351
Інші 532 93
Усього інших активів 1 660 698
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 0 0
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 0 0
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку (352) (381)
Усього інших активів за вирахуванням резервів 1 308 317

*заборгованість за Інші складає 532 тис.грн. в тому числі:

дебіторська заборгованість за розрахунками

за цінними паперами - 0,0 тис.грн.;

заборгованість за операціями, здійсненими

з використанням платіжних карток - 0,0 тис.грн.;

інша дебіторська заборгованість

за операціями з клієнтами – 15,7 тис.грн.;

дебіторська заборгованість за послуги – 516,7 тис.грн.

Довгострокові активи, призначені для продажу.

Операцій з довгостроковими активами, призначеними для продажу, в звітному та попередньому роках банк не здійснював.

Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості у Банку відповідає вимогам П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік резервів під

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: