Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", що затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. №505 (зі змінами) та внутрішнім Положенням Банку.

Протягом 2007р. проводились відрахування до резервів під сумнівну дебіторську заборгованість. Розмір таких відрахувань у звітному році порівняно з минулим зменшився на 29 тис.грн.

Банком щомісячно проводиться інвентаризація дебіторської заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним, і з`ясовуються суми заборгованості, на які потрібно створювати резерви.

Підсумовуючи наведені дані про активи Банку аудитори прийшли до висновку:

Активи Банку станом на 31.12.2007р. склали 508598 тис.грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 329413 тис.грн. або на 183,8%. За рахунок збільшення обсягу заборгованості клієнтів за кредитами (на 229589 тис.грн.), активізації інвестиційної діяльності (на 31920 тис.грн.), дооцінки основних засобів (збільшення основних засобів складає 34745 тис.грн., в т. ч. за рахунок дооцінки - 30209 тис.грн.)

Робочі активи у загальній сумі активів станом на 31.12.2007р. займають 80,1% - 407442 тис.грн. У порівнянні з 31.12.2006р. питома вага робочих активів у загальних активах Банку суттєво не змінилась. У робочих активах найбільшу питому вагу займають видані кредити –72,9% від загальної суми робочих активів (370771 тис.грн.).

Неприбуткові активи на 31.12.2007р. становлять 101156 тис.грн., або 19,9% у загальній сумі активів Банку. У структурі неприбуткових активів основну питому вагу займають основні засоби і нематеріальні активи – 50998 тис.грн., або 50,4% від загальної суми неприбуткових активів. Ресурсна база суттєво виросла в основному за рахунок залучених коштів: кошти клієнтів збільшилися на 178507 тис. грн.., що складає 173,1%. Кошти інших банків зросли на 29770 тис.грн., тобто майже в 3 рази. Крім того банком були емітовані цінні папери (облігації) на суму 47000 тис. грн. Разом з цим зріс і власний капітал більш ніж в два рази (з 60275 тис.грн. на 31.12.2006р. до 128239 тис.грн. на 31.12.2007р.). Зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу (на 33 000 тис.грн.) і за рахунок дооцінки основних засобів (на 30209 тис. грн.).

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів, у цілому, відповідає встановленим нормам чинного законодавства України, у тому числі вимогам НБУ.

Проведений аналіз ресурсів показав, що надмірне запозичення коштів відсутнє, а рівень плати за їх користування відповідає ринковій кон`юнктурі. Аналіз використання ресурсної базі Банку показав, що основна частка ресурсів - це робочі активи, що відповідає характеру діяльності Банку.


12. Заборгованість перед іншими банками


Заборгованість перед іншими банками складає:


Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
Поточні рахунки - -
Міжбанківські кредити та депозити українських банків 8530 39100
Кредити, отримані від НБУ 1800 1000
Всього заборгованість перед іншими банками 10330 40100

Заборгованість перед іншими банками на 31.12.2007 року збільшилась на 29770 тис.грн., в порівнянні із звітною датою попереднього звітного періоду.

Протягом 2007 року Банком залучено міжбанківських кредитів у національній валюті на суму 317 017 тис.грн. (42 830 тис.грн. у 2006 році), в доларах США – на суму 2 190,77 тис.USD (0,0 тис.USD у попередньому році), в євро – 0,0 тис.EUR (0,0 тис.EUR у попередньому році)


13. Заборгованість перед клієнтами


Залучені кошти являються складовою ресурсної бази банків і використовуються для здійснення активних операцій.

Залучення строкових коштів до запитання юридичних та фізичних осіб здійснюються Банком у відповідності з наявними пунктами у ліцензії та чинною нормативною базою України.


Структура залучених коштів Банку:

Рядок Найменування статті Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
1 Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі: 175 990 54 157
1.1 Кошти на вимогу 24 584 14 849
1.2 Строкові кошти 151 406 39 308
2 Кошти фізичних осіб, у тому числі: 97 827 46 639
2.1 Кошти на вимогу 3 050 2 071
2.2 Строкові кошти 94 777 44 568
3 Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету 0 0
4 Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: 7 535 1 582
4.1 Кошти на вимогу 1 120 920
4.2 Строкові кошти 6 415 662
5 Інші зобов’язання перед клієнтами 257 724
6 Усього 281 609 103 102

Дані таблиці свідчать про значний ріст залучених коштів (на 178507 тис.грн. або на 173,1%), особливо коштів суб'єктів господарювання, що зросли на 121833 тис.грн., або на 225,0% та коштів фізичних осіб на 51188 тис.грн., або на 109,8%.

Протягом 2007р. Банком було залучено депозитів від пов'язаних сторін на суму:

6705,0 тис.грн. або 71,7 % від загального обсягу;

365,8 тис.дол. або 19,8 % від загального обсягу;

106,9 тис.євро або 8,5 % від загального обсягу.

Середньозважені процентні ставки по депозитах залучених банком від пов'язаних осіб склали:

12,80 % в національній валюті;

8,74 % в доларах США;

7,11 % в Євро.

За 2007р. розповсюджено 3157 основних карток. Станом на 31.12.2007р. загальна кількість діючих карток становить 980 шт.

Банк проводив активне обслуговування фізичних осіб по виплаті приватних переказів з-за кордону.

Кількість вкладників за 2007р. збільшилась на 1,5 тис.чол. Вкладниками Банку є більш ніж 3,6 тис. осіб.

Банк є постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999р. За весь період членства Банком сплачено внесків в Фонд на суму 925,8 тис.грн., в т.ч. 249,9 тис.грн. – за 2007р.

Аудиторською перевіркою встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів в цілому відповідає встановленим вимогам НБУ та чинному законодавству.


14. Інші зобов'язання та нараховані витрати до сплати


Нараховані до виплати витрати станом на 31.12.2007р. складають 6052 тис.грн.,


Нараховані витрати до сплати


Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Кошти банків 112 4
Кошти клієнтів 4 563 1 253
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 1 336 0
Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку 0 0
Інші 41 91
Усього 6 052 1 350

Розподіл інших зобов’язань

Найменування статті Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Субординований борг 4 000 4 000
Доходи майбутніх періодів 30 3
Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю 31 8
Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 388 100
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток 142 9
Дивіденди до сплати 6 7
Банківські резерви на покриття ризиків та втрат 1 1
Усього 4 596 4 128

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат


Звітний рік Попередній рік
Резерви за виданими зобов'язаннями 0 0
Резерви під курсові ризики 0 0
Інші резерви (резерв за операціями з позабалансовими рахунками) 1 1
Усього 1 1

Порушень в оформленні договорів на залучення коштів від юридичних та фізичних осіб за результатами аудиторської перевірки не встановлено.


15. Аудит акціонерного капіталу. Відповідність формування капіталу Банку, фондів вимогам нормативно-правових актів НБУ


За результатами аудиту встановлено, що станом на 31.12.2007р. власний капітал Банку складає 128239 тис.грн. Величина власного капіталу Банку за 2007р. збільшилась на 67964 тис.грн., що складає 12,8%.

Структура власного капіталу Банку має такий вигляд


№ рах. Назва рахунка На 31.12.2006р., тис.грн. На 31.12.2007р., тис.грн.
1 2 3 4
5000 Зареєстрований статутний капітал Банку 47305 80305
5001 Сплачений статутний капітал Банку 0 0
5002 А Акції, викуплені у акціонерів -185 0
5010 Емісійні різниці 0 230
5020 Загальні резерви 0 0
5021 Резервний фонд 3626 5227
5022 Інші фонди банку 0 0
5031 Непокритий збиток минулого року 0 0
5100 Результат переоцінки основних засобів 7928 38137
5999 Прибуток поточного року 1601 4340

Сукупний капітал 60275 128239

Протягом року статутний капітал збільшено за рахунок додаткової емісії акцій. На збільшення статутного капіталу направлено нараховані за результатами діяльності у 2006р. дивіденди. Дивіденди розподілені наступним чином:


Дивіденди за акціями


Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Дивіденди на початок року 7 11
Дивіденди, що оголошені протягом року 0 0
Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії 0 0
Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року 0 0
Дивіденди, що сплачені протягом року (1) (4)
Дивіденди на кінець року 6 7

Статутний капітал Банку сформований у вигляді акціонерного капіталу шляхом емісії та продажу акцій. Основна частка сплаченого акціонерного капіталу належить юридичним особам і складає 99,952%, частка фізичних осіб становить 0,048%. Власником істотної участі в Банку є ТзОВ "Нью Прогрес Холдінг," частка якого в статутному капіталі Банку становить 99,61%. Частка керівництва Банку в статутному капіталі складає менше 1%. Реєстр акціонерів ЗАТ АКБ "Львів" веде самостійно. За результатами перевірки аудитори вважають за можливе підтвердити розмір статутного капіталу, оплаченого в сумі 80305 тис.грн., відображеного в балансі станом на 31.12.2007р.


Таблиця 9 – Розрахунок регулятивного капіталу ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31.12.2007 р.

Показник Сума
Основний капітал 85183,5
Додатковий капітал 16093,2
Відвернення 0
Сума перевищення нормативів Н7 та Н9 0
Сума перевищення основних засобів 0
Розмір регулятивного капіталу 101276,7

Отже, станом на 31.12.2007р розмір регулятивного капіталу становить 101276,7 тис.грн. Крім того аудитори вважають за можливе збільшити його величину на суму дооцінки основних засобів (32555 тис.грн.).


16. Прибуток на акцію


Сума базисного прибутку на акцію розрахована шляхом розподілу всього прибутку звітного року, що належить акціонерам на загальну кількість простих акцій, що перебували в обліку протягом звітного періоду, за вирахуванням акцій, які викуплені у акціонерів. Банк не має акцій, які б призвели до зменшення прибутку на акцію. Тобто, сума скоригованого прибутку на акцію дорівнює базисній.Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
Чистий прибуток звітного року, тис.грн. 1601 4340
Середньозважена кількість простих акцій в обігу, шт. 473 053 380 803 053 380
Базисний та скоригований прибуток на акцію, грн.. на акцію 0,003 0,005

17. Чистий процентний дохід. Процентні витрати


Чистий процентний дохід та чисті процентні витрати Банку представлено наступним чином:


Процентний дохід: На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
За коштами в банках 497,0 293,0
За кредитами клієнтам 32 342,0 14 241,0
За цінними паперами в торговому портфелі банку 657,0 -
За цінними паперами в портфелі банку на продаж 253,0 -
За цінними паперами в портфелі банку до погашення 615,0 139,0
Інший - -
Всього 34 364,0 14 673,0

Процентні витрати за звітний період склали:


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Процентні витрати:

За коштами, що отримані від банків (1 543,0) (1 193,0)
За коштами, що отримані від клієнтів (15 766,0) (5 629,0)
За коштами небанківських фінансових установ (198,0) (107,0)
За цінними паперами власного боргу (374,0) -
Інші (480,0) (459,0)
Всього (18 361,0) (7 388,0)

18. Чистий комісійний дохід. Торговельний дохід. Дохід у вигляді дивідендів


Чистий комісійний дохід визначено із таких показників.На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Комісійний дохід, тис.грн. 5670,0 2500,0
Комісійні витрати, тис.грн. (378,0) (220,0)

Торговельний дохід Банку становить


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Іноземна валюта (реалізований результат) 991,0 302,0
Іноземна валюта (нереалізований результат) (23,0) 104,0
Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою) 968,0 406,0
Цінні папери в торговому портфелі банку 41,0 -
Інші - -
Всього торговельного доходу 1009,0 406,0

Дохід у вигляді дивідендів


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Цінні папери в торговому портфелі банку - -
Цінні папери в портфелі банку на продаж 15,0 34,0
Всього 15,0 34,0

Інші доходи Банку


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Інші доходи Банку 437,0 112,0

19. Витрати на персонал. Інші операційні та загально-адміністративні витрати


Витрати на персонал за 2007р. зросли в порівнянні з 2006р. на 4147,0 тис.грн. або на 112,7% і складають 22,3% всіх витрат Банку.


Витрати на персонал, тис.грн.

Найменування статті На 31.12.2007р. На 31.12.2006р. Відхилення
2 3 4 5
Заробітна плата (5 460,0) (2 690,0) (2770,0)
Внески, збори на обов’язкове державне, пенсійне та соціальне страхування (1 895,0) (840,0) (1055,0)
Витрати на підготовку кадрів (14,0) (22,0) 8,0
Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників (1,0) - (1,0)
Інші витрати на персонал (457,0) (128,0) (329,0)
Всього (7 827,0) (3 680,0) (4147,0)
Середня кількість працівників протягом року 200,0 114,0 86,0

У 2007 році банк став членом НСМЕП, однак збитків внаслідок шахрайських дій за операціями з платіжними картками протягом 2007 року банку не було завдано.


Інші операційні та загально адміністративні витрати


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Адміністративні витрати (2 358,0) (1 077,0)
Амортизація (1 376,0) (700,0)
Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів (14,0) -
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів (576,0) (295,0)
Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток (401,0) (241,0)
Інші (195,0) (73,0)
Всього (4 920,0) (2 386,0)

20. Чисті витрати на формування резервів


У звітному році витрати по формуванню резервів склали 1829 тис.грн. Крім того було повернуто списаних активів на суму 1,0 тис.грн. Таким чином чисті витрати на формування резервів становлять 1828,0 тис.грн., що на 580 тис.грн. більше показників минулого року.На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Кошти в інших банках

Відрахування до резерву (35,0) -
Повернення списаних активів - -
Всього (35,0) -
Кредити та заборгованість клієнтів

Відрахування до резерву (1 770,0) (853,0)
Повернення списаних активів - -
Всього (1 770,0) (853,0)
Цінні папери в портфелі банку на продаж

Відрахування до резерву під знецінення - -
Повернення списаних активів - -
Всього - -
Цінні папери в портфелі банку до погашення

Відрахування до резерву під знецінення (1,0) (57,0)
Повернення списаних активів - -
Всього (1,0) (57,0)
Дебіторська заборгованість за операціями банку

Відрахування до резерву 13,0 (22,0)
Повернення списаних активів - -
Всього 13,0 (22,0)
Нараховані доходи

Відрахування до резерву (37,0) (316,0)
Повернення списаної заборгованості 1,0 -
Всього (36,0) (316,0)
Резерви під інші активи - -
Повернення списаних інших активів - -
Всього - -
Всього витрат (1 829,0) (1 248,0)

21. Витрати на податок на прибуток. Відстрочені податкові зобов`язання


Витрати на податок на прибуток Банку за звітний період:


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Поточний податок на прибуток (2 099,0) (910,0)
Відстрочений податок на прибуток - -
Всього (2 099,0) (910,0)

Нижче наведено розрахунок відстрочених податкових зобов`язань та податкових активів.На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Відстрочені податкові активи - -
Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню - -
Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди - -
Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди - -
Відстрочені податкові зобов’язання - -
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню - -

В банку проведена до оцінка будівель, однак в обліку відстрочені податкові зобов’язання не відображені. Такі проводки передбачено п.4 ПсБО 17 "Податок на прибуток". В результаті цих необхідно було б зменшити додатковий капітал на 25 % від суми дооцінки, тобто на 7029,2 тис.грн. Розрахунок даної суми свідчить про її несуттєвість (1,38% від валюти балансу), що не суперечить листу Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. № 04230-04108 "Щодо суттєвості в бухгалтерському обліку". Тому аудитори вважають, що відображення таких змін в балансі недоцільне.


22. Забалансові статті


Існуючі потенційні зобов`язання Банку, що виникли в результаті його діяльності є наступними.


Потенційні зобов’язання банку на кінець року


На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Гарантії надані 236,0 100,0
Зобов’язання з кредитування, що надані, з них: 45 930,0 16 463,0
Первинний строк погашення – до 1 року 3 175,0 3 139,0
Первинний строк погашення – більше 1 року 42 755,0 13 324,0
Акредитиви - -
Авалі 106,0 977,0

Станом на 31.12.2007р. до ЗАТ АКБ "Львів" жодних заяв в претензійно-позовному порядку пред’явлено не було. Угод, що стосуються зобов’язань по капітальних вкладеннях укладених, але невиконаних не було.

Майно банку у заставу не надавалось і станом на 01 січня 2007 року у заставі не перебуває.

У 2007 році Банк виступав лізингоодержувачем по 26 договорах, щодо оперативної оренди приміщень, оренди (суборенди) нежитлових приміщень, земельних ділянок.


23. Операції пов’язаних сторін. Оцінка їх ризику


Відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", пов’язані сторони включають:

а) підприємства, які безпосередньо або через одного чи декількох посередників, контролюють, або контролюються, або мають спільний контроль з Банком (включаючи холдингові компанії, дочірні підприємства та підприємство з якими Банк проводить спільну діяльність);

б) асоційовані підприємства, на діяльність яких Банк має значний вплив, і які не є ні дочірнім підприємством, ні спільним підприємством банку;

в) фізичні особи, які володіють безпосередньо (акціонери) або через посередників правом голосу на зборах акціонерів, яке дає можливість значно впливати на діяльність Банку, а також інші фізичні особи, які можуть впливати або підлягати впливу вищеназваних фізичних осіб у їхніх взаємовідносинах з Банком;

г) основні керівники, які мають повноваження та відповідальність за планування, управління та контролювання діяльності Банку, включаючи керівників, службовців Банку та членів їх сімей;

д) підприємств, в яких безпосередньо чи через посередників значна частка належить фізичним особам, вказаним у пункті (в) чи (г), або на діяльність яких фізичні особи значно впливають. Це стосується підприємств, якими володіють керівники Банку або основні акціонери, та підприємств, в яких керівники Банку також займають керівні посади.

Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами увага спрямовується на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму. Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснюються за методом порівнюваної неконтрольованої ціни у відповідності до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін".

В ході аудиторської перевірки перевірено заборгованість Банку по кредитах, наданих пов`язаним особам.


Сума кредитів на кінець періоду, наданих пов`язаним особам:


Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
- тис.грн. 592,96 1661,92
- тис. Євро 0 7,77
- тис. дол.США 69,31 182,86

Відсоткові ставки пов`язаним особам:

- в гривнях 17,03% 17,20%
- в Євро 12,56% 11,90%
- в доларах США 11,63% 13,31%

Середньозважені процентні ставки по кредитах, що Банк надає пов`язаним особам, суттєво не відрізняються від середньозваженої процентної ставки в загальному по Банку.

Кредитування пов`язаних осіб здійснюється Банком у межах нормативів, встановлених НБУ, згідно внутрішніх процедур Банку з кредитування.

Аудиторами визначена питома вага кредитів, наданих інсайдерам в загальній сумі кредитів, що наведено в табл11.


Таблиця 11 – Питома вага кредитів, наданих інсайдерам.

Роки Надано кредитів всього Надано кредитів інсайдерам Питома вага,%

Тис.грн. Тис. дол.. США Тис.ЄВРО Тис.грн. Тис. дол. США Тис.ЄВРО дол. дол. США ЄВРО
2005р. 83083 4533 1326 1581 80 5 1,9 1,76 0,38
2006р. 483127 26360 7705 618 46 13 0,13 0,17 0,17
2007р. 460981 25152 7352 1906 77 29 0,41 0,31 1,05

24. Аудит внутрішньобанківських операцій


Аудит нарахування заробітної плати та пов`язаних з нею розрахунків

В Банку операції по розрахунках з оплати праці та обов`язкових нарахувань на неї ведуться у відповідності з чинним законодавством і відображаються на відповідних рахунках 7 класу. Заробітна плата виплачується двічі на місяць. При виплаті заробітної плати одночасно сплачуються всі обов`язкові нарахування на заробітну плату. Перевіркою повноти та своєчасності виплати заробітної плати та обов`язкових нарахувань на неї в 2007р. порушень не виявлено.

За 2007р. працівникам Банку була нарахована заробітна плата на суму 5460 тис.грн. Сума внесків на обов`язкове соціальне страхування, нарахована Банком за 2007р., складає 1895 тис.грн. Інші витрати Банку на утримання персоналу в 2007р. склали 472 тис.грн.

Виконуючи вимоги Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991р. №875-XII Банк створив робочі місця для інвалідів у кількості 4,0% від чисельності працівників підрозділів і прийняв на роботу 8 працівників інвалідів.

Облікова чисельність працівників Банку на кінець 2007р. становила 218 чол. проти 122 на кінець 2006р., що на 96 осіб більше, або на 44%. Середня облікова чисельність працівників Банку в 2007р. становила 158 чол., проти 114 у 2006р., що на 44 осіб більше, або на 38,6 %.

За результатами аудиторської перевірки ми прийшли до висновку, що витрати Банку на оплату праці є реальними, здійснювались на основі штатного розпису та наказів. Обов`язкові нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до ставок і норм соціальних внесків у встановлені терміни.


25. Аудит операцій з валютними цінностями та операції на фондовому ринку


Протягом 2007 року Банк вів бухгалтерський облік і складав фінансову звітність у валюті України.

Операції в іноземній валюті відображаються відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками з врахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання та контролю.

Операції в іноземній валюті Банк відображає в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, встановленим НБУ на дату проведення операції або на дату складання звітності. У балансі Банку станом на 31.12.2007р. усі залишки по статтях, виражених в іноземній валюті, перераховані в українські гривні за офіційним курсом, встановленим НБУ на 31.12.2007р.

Доходи і витрати в іноземній валюті Банк відображає щоденно за курсом НБУ, встановленим на поточний робочий день, з використанням технічних рахунків 3800 (3801) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Валютні позиції підлягають щоденній перевірці.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей в іноземній валюті у зв’язку зі зміною офіційного курсу відображається за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". Сума витрат (збитку) від переоцінки за звітний рік склала – 327,5 тис.грн.

Згідно зі своєю обліковою політикою Банк здійснює під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют переоцінку позабалансових вимог і зобов’язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті юридичним і фізичним особам протягом 2007р. здійснювалось із дотриманням норм "Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 (із змінами).

Вибірковою перевіркою правильності відкриття рахунків юридичним та фізичним особам за 2007р. встановлено, що рахунки відкриваються після представлення клієнтами усіх необхідних документів. В юридичним справах клієнтів є всі документи, які передбачені вище згаданими нормативними документами.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій своїх клієнтів Банк здійснює у відповідності з вимогами "Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями", що затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.1999р. №136 (зі змінами), а також "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", затверджених Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281 (зі змінами) та "Положення про порядок іноземного інвестування в Україну", затвердженого Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №280.

Розрахунки за експортно-імпортними операціями між резидентами України та юридичними особами-нерезидентами України проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в іноземних банках та банках України.

Станом на 31 грудня 2007р. Банк має 27 кореспондентських рахунків типу "Ностро" (в т.ч. 0 карткових, призначених для розрахунків за пластиковими картками), відкритих у 10-ти банках: 4-х іноземних та 6-ти українських.

Відповідно до "Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", затверджених постановою Правління НБУ №343 від 15.08.2001 року, всі наявні кореспондентські рахунки типу "Ностро" та "Лоро" зареєстровані в Національному банку України та на них отримані Реєстраційні номери.

Основними банками-кореспондентами ЗАТ АКБ "Львів" для розрахунків в іноземних валютах у 2007 році були:

Reiffeisen ZENTRALBANK OSTERREICH A.G., Wien, Австрія;

ВАТ "Собинбанк" м. Москва, Росія;

ВАТ "Промсвязьбанк" м. Москва, Росія;

BRE BANK SA, Warsaw Польща.

ЗАТ АКБ "Львів" у звітному році активно продовжував використовувати систему СВІФТ, як основний засіб зв’язку при виконанні платежів в іноземній валюті.

Банк протягом 2007 року не здійснював обслуговування кореспондентських рахунків типу "Лоро".

Протягом звітного періоду Банк проводив валютно-обмінні операції у власних операційних касах. У 2007 році функціонувало 9 пунктів обміну валют, що працювали згідно агентських угод. Обсяги валютно-обмінних операцій наведено в табл.11.


Обороти по валютній касі.

Валюта Д-т К-т
CAD 103745,00 103756,00
EUR 4444070,84 4374523,14
GBP 16905,00 14280,00
RUB 1312820,00 1146900,00
USD 40857532,55 40419838,30

Головними напрямками торговельних операцій є:

здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу та обміну іноземної валюти, як для потреб клієнтів Банку та філій, так і за рішенням та за кошти Банку;

проведення внутрішніх торгів з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти між клієнтами Банку, філій;

проведення зовнішніх торгів з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на підставі розпорядження (тікету), отриманого від відділу міжбанківських операцій згідно укладених та підтверджених угод по купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на міжбанківському ринку України.

Аудит валютних операцій в ЗАТ АКБ "Львів" дозволяє зробити висновок, що облік операцій в іноземній валюті відповідає вимогам НБУ та валютному законодавству України.

Контроль за дотриманням резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями Банк проводив за даними реєстрів вантажно-митних декларацій, отриманих з митниць, а також поточних операцій клієнта. Банк реєструє експортно-імпортні операції своїх клієнтів у спеціально заведених журналах. У ході перевірки встановлено, що Банк повідомляє відповідні органи ДПАУ і НБУ про порушення термінів розрахунків при здійснення експортно-імпортних операцій згідно вимог Інструкції від 24.03.1999р. №136.

Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому ринку України здійснюються Банком згідно "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", що затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281.

Перевіркою дотримання вимог Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. №400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) та "Порядку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", затвердженого постановою КМУ від 03.11.1998р. №1740 (зі змінами), встановлено, що під час купівлі іноземної валюти Банк нараховує та сплачує відсотки від суми придбання іноземної валюти в гривнях за курсом НБУ до Пенсійного фонду України. Порушень не встановлено.

Продаж валюти здійснюється згідно заяв клієнтів у встановлені законодавством терміни. Порушень не виявлено.

При здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою через каси Банку у 2007р. курси купівлі-продажу валюти встановлювались відповідно до вимог "Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002р. №502 (зі змінами). Вибірковою перевіркою порушень при встановленні курсів обміну валют не виявлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо повноту та достовірність відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку за 2007р. операцій з іноземною валютою та іншими об`єктами обліку, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Депозитарна діяльність

04.05.2007р. ЗАТ АКБ "Львів" отримав ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №318272). Депозитарну діяльність Банк розпочав у липні 2007р.

Банк, як зберігач, надає послуги як резидентам, так і нерезидентам.

Дохід за кастодіяльні послуги за 2007р. склав 38972,40 грн. Сумарна номінальна вартість депозитарних активів, що обліковуються на рахунках депонентів Зберігача на 31.12.2007р. становить 114 000 000,00 грн.

Банк сплатив ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" комісійних за депозитарне обслуговування у 2007р. 6937,19 грн. і Центральній розрахунковій палаті НБУ

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: