Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

(за зберігання і облік ОВДП) 214,55 грн.


26. Аудит фінансового стану. Якість управління активами і пасивами


Дисципліна дотримання економічних нормативів

Одним з основних факторів прибутковості Банку є якість управління активами і пасивами Банку.

Управління банківськими ресурсами – це складна і багатогранна проблема, яка не має однозначної відповіді і потребує щоденного аналізу стану не тільки банківських активів і пасивів, а й перспектив розвитку економіки країни в цілому. Управління банківськими ресурсами – це діяльність, яка пов`язана з залученням грошей в тісній ув`язці з їх розміщенням.

Цю роботу в ЗАТ АКБ "Львів" виконує Комітет по керуванню активами та пасивами (КУАП), діяльність якого здійснюється відповідно до Положення, затвердженого рішенням Правління ЗАТ АКБ "Львів" від 12.10.2006р. Засідання Комітету проводяться не менше 1 разу в два тижні.

В обов'язки КУАП входить:

порівняння запланованої структури активів та пасивів з фактичною;

регулярний контроль за станом процентних ставок по залучених та вкладених коштах;

розробка у разі необхідності альтернативних планів фінансових ресурсів, які враховували б зміни в процентних ставках по депозитах та кредитах;

регулярний аналіз змін в активах і пасивах чутливих до змін процентних ставок, їхній вплив на прибуток, капітал та вартість активів;

аналіз поточної та прогнозованої ліквідної позиції;

контроль за рівнем та складом неробочих активів;

розгляд поточної та прогнозованої позиції банку щодо оподаткування;

контроль за відповідністю страхових резервів;

контроль за системою управління ризиками в діяльності банку;

розгляд ефективності використання капіталу з метою забезпечення достатнього рівня прибутковості акціонерного капіталу;

розгляд рівня процентних ставок та джерел ресурсів щодо значних інвестицій або кредитів з метою синхронізації періодів настання платежу в межах визначеного мінімального спреду;

розгляд встановлених процентних ставок і розподілу строків закінчення депозитів та кредитів;

здійснення нагляду за підготовкою річного плану доходів, витрат і прибутку та пов`язаних показників і цілей, які випливають із стратегічних планів;

розгляд рейтингу банку за структурою активів та пасивів в групі однорідних банків.

Щоденний аналіз обсягів робочих активів і залучених коштів та середньозважений ставок по них, допомагав вчасно та адекватно впливати на зміни, які відбувались в структурі балансу.

Аналіз фактичної собівартості фінансових результатів щоквартально змінював мінімальні процентні ставки по кредитах та максимальні – по депозитах фізичних і юридичних осіб і таким чином Банку вдавалось зберегти чисту процентну маржу на досягнутому рівні.

Ефективність управління активно-пасивними операціями Банку на підставі по факторного і структурного аналізу фінансових ресурсів впродовж звітного року суттєво покращило структуру балансу і забезпечило високі показники ефективності діяльності Банку.


Показники ефективності діяльності Банку


2007р. 2006р.Рентабельність чистих активів (ROA, %) 1,3 1,1
Рентабельність капіталу (ROE, %) 3,9 4,0

Наведені дані свідчать про те, що Банком приділяється увага питанням, пов`язаним з керуванням активами і пасивами.

Таким чином, на думку аудиторів, в Банку добре поставлена робота по управлінню активами і пасивами.

Ліквідність – одна з узагальнених якісних характеристик діяльності Банку, яка обумовлює його надійність. Ліквідність Банку – це його здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов’язання перед вкладниками і кредиторами. Ліквідність залежить від багатьох факторів, в тому числі від величини власного капіталу, якості активів, відповідності активів і пасивів по термінах.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами). За період 2007р. фактичні значення економічних нормативів мали тенденцію до зниження у порівнянні з 2006р.

Показники ліквідності комерційних Банків контролюються НБУ шляхом встановлення для комерційних Банків нормативних показників, обов’язкових до виконання.

Нижче наведено нормативне і фактичне значення обов’язкових економічних нормативів по ЗАТ АКБ "Львів".


Таблиця 13.

Показники Позн. Нормативне значення

Фактичне значення

на 31.12. 2006р., %

Фактичне значення

на 31.12. 2007р., %

1 2 3 4 5
Норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 Не менше 10% 38,43 21,94
Норматив адекватності основного капіталу Н3 Не менше 4% 28,29 16,77
Норматив миттєвої ліквідності Н4 Не менше 30% 72,58 111,87
Норматив поточної ліквідності Н5 Не менше 40% 73,80 91,56
Норматив короткострокової ліквідності Н6 Не менше 20% 36,48 46,03
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 Не більше 20% 23,69 20,45
Норматив "великих" кредитних ризиків Н8 Не більше 800% 98,37 187,00
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9 Не більше 2% 0,34 1,11
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10 Не більше 20% 2,04 3,29
Норматив інвестування в цінні папери окремо по кожній установі Н11 Не більше 15% 0,48 0,46
Норматив загальної суми інвестування Н12 Не більше 60% 0,48 0,46
Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку Н13 Не більше 30% 7,90 13,26
Норматив ризику загальної довгої відкритої позиції Н13-1 Не більше 20% 7,90 12,75
Норматив ризику загальної короткої відкритої позиції Н13-2 Не більше 10% 0,00 0,51

Наведені вище дані свідчать про те, що в ЗАТ АКБ "Львів" всі економічні нормативи виконуються. Аналіз цих показників за 2007р. свідчить, що Банк ретельно дотримується вказаних нормативів.

Ріст чистих активів Банку на 112,8 % при незначному збільшенні розміру основного капіталу на 139,8% призвів до зменшення нормативів адекватності капіталу (Н2) та (Н3) і як наслідок – перехід в категорію достатньо капіталізованого Банку.

Зниження норм обов'язкового резерву та ефективне використання коштів на коррахунку Банку збільшили прибутковість Банку і зменшили запас міцності нормативів ліквідності Н4 та Н5.

Внаслідок введення НБУ нової методології розрахунку нормативів Н9 та Н10 (від статутного капіталу, раніше від регулятивного капіталу) фактичні значення цих нормативів стали вищими. При рості активно-пасивних операцій та розміру регулятивного капіталу на особливому контролі були нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) зменшився з 23,79% до 20,45%, максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) збільшився з 0,34% до 1,11%, максимальний розмір кредитів, гарантій, поручительств наданих інсайдерам (Н10) з 2,04% до 3,29%, які Банк щоденно контролює.

У порівнянні з початком року активність операцій на фондовому ринку підвищилась, про що свідчать фактичні значення нормативів інвестування: норматив інвестування в цінні папери (Н11) станом на 01.01.2008р. становили 0,46% проти 0,48% (на 01.01.2007р.) при нормі – не більше 15,0%; загальної суми інвестування (Н12) – 0,46% проти 0,48% відповідно (норма – не більше 60%) при тому, що регулятивний капітал зріс на 37,2 млн.грн.

Доведення валютної позиції до оптимальних розмірів, спричинена нижчою ефективністю використання власних коштів в іноземній валюті, ніж в гривні, різким коливанням курсу євро та незмінним курсом долара США впродовж року. Така політика призвела до приведення нормативу довгої відкритої валютної позиції Н13-1 до 12,75% на кінець 2007р. (норма – не більше 20,0%) і, відповідно, загальної відкритої валютної позиції до 13,26% (норма – не більше 30,0%), оскільки коротка валютна позиція на кінець року – 0,51%.


27. Достатність резервів. Відповідність резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ


Загальні резерви та резервні фонди формуються згідно з вимогами чинного законодавства України та за рішенням загальних зборів акціонерів банку для покриття непередбачених збитків під невизначені ризики під час проведення банківських операцій.

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснювався відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", затвердженим постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. №505 та діючого внутрішнього Положення Банку.

Формування резервів для покриття кредитних ризиків здійснюється Банком відповідно до "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 (зі змінами і доповненнями) та розробленої Банком власної Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

По кредитах, віднесених до групи "стандартні", Банк формує резерв у валюті заборгованості за рахунок витрат в фінансовому обліку і відображає їх на балансових рахунках 1 та 2 класів. В податковому обліку ці витрати не включаються до складу валових витрат.

По кредитах, віднесених до категорії нестандартних, Банк формує спеціальні резерви у валюті заборгованості для покриття кредитних ризиків. Резерви формуються Банком за рахунок витрат за групою рахунків №770, 772.

Обсяг резервів визначається відповідно до загальної кредитної заборгованості за кожною групою кредитів, класифікованих за ступенем ризику та щомісячно уточнюється. Для нарахування резерву Банк проводить оцінку кредитної заборгованості. При цьому береться до уваги фінансовий стан позичальника та його платіжна дисципліна при погашенні основної суми боргу та процентів за кредитом.

У ЗАТ АКБ "Львів" резерв створюється для відшкодування втрат за основним боргом (без процентів), за нарахованими доходами за активними операціями та зобов`язаннями з кредитування.

По "безнадійним" кредитам Банк формує резерв станом на 1 число місяця після віднесення кредиту до цієї категорії, без врахування застави.

Сума резервів під кредитні ризики в ЗАТ АКБ "Львів" розраховується в автоматичному режимі. У ЗАТ АКБ "Львів" резерв під кредитні ризики створюється правильно.

Постійне вдосконалення платіжного календаря давало можливість в повній мірі відстежувати весь потік грошових коштів на коррахунку Банку в розрізі валют і забезпечувати вчасне виконання зобов`язань перед клієнтами Банку.

Працівниками Банку постійно здійснювався моніторинг коррахунку та контроль за поступленнями та списаннями коштів, який давав можливість оперативно приймати рішення щодо продажу вільних та купівлі необхідних фінансових ресурсів Банку.

Дотримання нормативу обов`язкового резерву на коррахунку Банку здійснювалось згідно "Положення про порядок визначення та формування обов`язкових резервів для банків України", затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.04.2004р. №172 (зі змінами).

Протягом 2007р. не було допущено жодного порушення нормативу обов`язкового резерву.

Резервний фонд для покриття можливих збитків від банківської діяльності створюється у порядку, встановленому зборами акціонерів. Він формується за рахунок відрахувань з прибутку і повинен складати не менше 5% від суми отриманого прибутку.

Станом на 31.12.2007р. Банком було сформовано резервний фонд в сумі 5227 тис.грн. який є одним з елементів основного капіталу Банку. Наявність коштів в резервному фонді забезпечує стійкість банку, зменшує ймовірність його банкрутства.

За результатами перевірки встановлено, що страхові резерви сформовано відповідно до вимог нормативних документів, в повному обсязі. Порушення нормативів ліквідності Банком не допускалось.


28. Процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку


Згідно вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України", що затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. №114 (зі змінами), а також на основі Статуту в Банку створено самостійний підрозділ внутрішнього аудиту.

Положення з міжнародної практики аудиту 1004 "Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів" та 1006 "Аудит фінансових звітів банків" вимагають, щоб під час аудиту ми оцінили:

- організаційний статус підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

- обсяг його обов`язків;

- технічну компетентність його персоналу та професійну обачність, яку вони застосовують при оцінюванні роботи Банку.

В Банку діє Положення про службу внутрішнього аудиту, затверджене Головою Правління 30.12.2006р. та погоджено рішенням Спостережної Ради Банку (протокол від 30.12.2006р.)

Відділ внутрішнього аудиту Банку підпорядковується Спостережній Раді Банку.

Метою внутрішнього аудиту є:

виявлення ризику і робота щодо його зниження;

дотримання Банком прийнятої політики і процедур;

економічність і ефективність використання ресурсів.

Проведення аудиту структурних підрозділів Банку здійснюється на підставі плану роботи внутрішнього аудиту, затвердженого Спостережною Радою та відповідно до наказів Голови Правління.

Протягом року проведено 45 перевірок, в т.ч. планових 41, позапланових 4.

Результати перевірок оформлені актами, з якими ознайомлений Голова Правління.

Проведено перевірки таких без балансових відділень:

- Самбірського – акт від 27.12.2007р.

- шостого Львівського – акт від 30.11.2007р.

- п`ятого Львівського – акт від 16.11.2007р.

- третього Львівського – акт від 29.10.2007р.

- сьомого Львівського – акт від. 29.10.07р.

- Стрийського – акт від 25.05.2007р.

- Новояворівського – 11.05.2007р.

- другого Львівського – акт від 27.04.2007р.

Крім того, проведено тематичні перевірки:

- аналіз управління ризиками;

- дотримання Банком законодавства з питань фінансового моніторингу;

- депозитних операцій юридичних осіб;

- депозитних операцій фізичних осіб;

- обліку основних засобів;

- систем управління ліквідністю та достатності капіталу;

- розрахункових операцій юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- кредитного портфелю;

- відображення доходів і витрат у податковому обліку та аналіз дебіторської заборгованості;

- правильності відкриття-закриття поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- оформлення, надання, супроводження кредитів фізичних осіб;

- організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та правильності і своєчасності формування резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

- порядку оформлення, надання, супроводження кредитів юридичних осіб;

- правильності організації бухгалтерського обліку доходів і витрат, повноти відображення доходів і витрат;

- управління ризиками;

- правильності заповнення статистичної звітності;

- операцій з цінними паперами в торговому портфелі.

Банківська діяльність пов’язана з великою кількістю ризиків, тобто можливими втратами, зниженням ліквідності, фінансовими збитками, спричиненими внутрішніми та зовнішніми факторами. З метою зниження банківських ризиків, внутрішній аудит висвітлює всі аспекти діяльності банку, визначає конкретні шляхи вирішення проблем, шляхом надання рекомендацій щодо покращення виконання окремих банківських операцій, які знаходять своє відображення в аудиторських довідках відділу.

Відділ внутрішнього аудиту тримає зв’язок із зовнішнім аудитом.

Відділом внутрішнього аудиту здійснюється контроль за умовами та вимогами до проведення зовнішнього аудиту у відповідності до "Положення про порядок подання до НБУ аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку". Відділ внутрішнього аудиту надає допомогу у підготовці аудиторського звіту фірмою "Аудит-сервіс Inc" про фінансово-господарську діяльність Банку та контролює своєчасність подання аудиторського звіту та висновку до НБУ.

Діяльність внутрішнього аудиту в Банку направлена на попередження і недопущення потенційних збитків Банку, на зменшення факторів ризику.

В ЗАТ АКБ "Львів" існує система внутрішнього контролю. Практично всі банківські операції підлягають внутрішньому контролю: в бухгалтерії виконується послідовний контроль, ретельно контролюються операції, пов’язані з видачею готівки, постійно ведеться контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів.

Аудитори оцінюють систему внутрішнього контролю в Банку і роботу внутрішніх аудиторів адекватною потребам внутрішнього середовища Банку.


29. Управління ризиками. Оцінка ризиків банківських операцій


В ЗАТ АКБ "Львів" постійно проводиться оцінка функціональних та фінансових ризиків. Серед них:

кредитний ризик, або імовірність того, що позичальник не зможе повністю і вчасно повернути кредит, або процент по кредиту, що призведе до зниження рентабельності Банку;

дотримання норм правового регулювання, адже ризик порушення цих норм може призвести до втручання або нагляду зі сторони НБУ, або закриття чи примусового продажу банку;

ризик ліквідності, або здатність банку своєчасно виконувати свої грошові зобов’язання, що визначається збалансованістю за термінами і сумами погашення активів та виконання зобов’язань банку;

ризик зміни процентних ставок через зміни ринкової ставки процента;

валютний ризик;

операційний ризик; ризик, пов’язаний з якістю системи внутрішнього контролю і з тим, наскільки можливо покладатися на точність бухгалтерських і фінансових даних;

стратегічний ризик;

репутаційний ризик.

З метою управління ризиками у відповідності до ст.44 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у Банку діє підрозділ Управління ризиків та економічного аналізу. Управління ризиків та економічного аналізу є структурним підрозділом ЗАТ АКБ "Львів" і у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується Заступнику Голови Правління банку. Управлінню підпорядковуються два структурних підрозділи: Відділ з управління ризиками та Відділ економічного аналізу.

В звітному році діюча система управління ризиками в діяльності Банку продовжувала вдосконалюватись: вводилися додаткові показники. Оновлювались існуючі ліміти і впроваджувались більш ефективні процедури контролю.

Серед головних ризиків – кредитний та ризик ліквідності.

Контроль за кредитним ризиком здійснюється на підставі таких документів:

Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

Положення про управління кредитним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів".

Положення про кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії Банку

Кредитної політики

Положення про кредитування

Загальні параметри ризику обговорюються і визначаються на засіданнях Правління банку та Комітету по управлінню активами і пасивами. Більш детально параметри ризику розробляє Кредитний комітет банку. Параметри нижньої ціни кредиту розраховуються фінансово-аналітичним управлінням і затверджуються на Тарифному комітеті Банку.

Роботу по поверненню кредитів проводять працівники управління правового забезпечення за сприяння співробітників інших структурних підрозділів.

Застосовуються наступні методи зниження кредитних ризиків:

Банк протягом звітного періоду застосовував різні методи зниження кредитних ризиків з метою зменшення ймовірності фінансових втрат:

- видача кредитів під ліквідну заставу. Вартість майна, що передається в заставу визначається на підставі оцінки фінансових служб Банку та незалежного експерта, що дозволяє визначити реальний рівень ліквідності предмета застави;

- припинення видачі кредитів суб’єктам господарювання з негативною кредитною історією (несвоєчасне погашення відсотків і попередньо виданих кредитів, нецільове використання кредитних коштів, інформація з різних джерел про погіршення фінансового стану позичальника, ознайомлення із кредитною історією позичальника тощо );

- оцінка платоспроможності позичальника та визначення якості ринкової позиції в сфері його діяльності;

- диверсифікація кредитного портфеля;

- активне запровадження різних форм співпраці зі страховими компаніями стосовно страхування фінансових ризиків.

Протягом звітного періоду Банком дотримувались усі нормативи ризиків. Станом на 31.12.2007р. максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н7) зменшився з 23,69% (на початок року) до 20,45% при нормативі не більше 20%.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) становив 1,11% при нормі не більше 2%.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) склав 3,29% при нормі не більше 20%.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів Банком проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами).

Управління ризиками ліквідності здійснюється на підставі Положення банку "Про комітет по управлінню активами і пасивами ЗАТ АКБ "Львів", "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами), Положення про управління ризиком ліквідності, Положення про комітет з управління активами та пасивами, На засіданнях Комітету по розподілу ресурсів розглядається ліквідна позиція Банку в розрізі валют. Розробляється стратегія розміщення вільних коштів на максимально вигідних умовах.

Банк використовує автоматизовану програму аналізу статей активів і пасивів консолідованого балансу за термінами, що дає можливість покращувати прогнозування і поліпшувати управління ризиком ліквідності.

Для забезпечення управління юридичним (правовим) ризиком в банку розроблено Положення про управління юридичним ризиком від 13.10.2006р. Робота юридичного відділу спрямована на правильне застосування законодавства в роботі банку, захист його прав та законних інтересів. Юристи надають правову допомогу при розгляді документів на отримання кредиту, чим забезпечується управління правовим ризиком при отриманні кредитів. З метою забезпечення захисту інтересів Банку працівники юридичного відділу представляють інтереси Банку в судових органах при розгляді судових справ за участю Банку, надають правову допомогу структурним підрозділам у веденні претензійної роботи, тощо. Спеціалістам банку надаються необхідні консультації та роз’яснення практики застосування законодавства.

Ринковий ризик банку існує на вкладення Банку в цінні папери підприємств та організацій та впливу зовнішніх факторів на рівень процентних ставок по активних і пасивних операціях Банку.

Банком розроблена система захисту від цього ризику - вкладення в цінні папери диверсифіковані по прибуткових галузях економіки і підприємствах в незначних обсягах, що дозволяє зберегти вартість вкладених коштів при можливих кризах на фондовому ринку України.

Процентний ризик управляється згідно з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" з метою мінімізації негативного впливу на рентабельність банку коливань ринкових процентних ставок.

Управління даним видом ризику включає 4 етапи:

виявлення факторів, які впливають на рівень ризику;

аналіз виявлених факторів;

кількісна та якісна оцінка ризику;

заходи по мінімізації ризику.

Кількісний аналіз передбачає використання ГЕП-менеджементу, аналіз кривої дохідності та метод дюрації (аналіз тривалості). Якісний аналіз визначає готовність та забезпеченість банку швидко та ефективно реагувати на виявлені зміни. Дані оцінки виражаються з допомогою шкали балів, яка визначена з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

На підставі розробленого програмного продукту здійснюється щоденний контроль за рівнем процентних ставок, по працюючих активах і платних пасивах, ГЕПУ, чистій процентній маржі, а також відповідно термінів залучення і вкладення ресурсів.

Середньозважені процентні ставки за деякими активами та зобов`язаннями у порівнянні з 2006р. наведено нижче.

Таблиця 14.

Статті балансу 2007р. 2006р.


Грн EUR USD RUR Грн EUR USD RUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Активи

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 0 0 0 0 0 0 0 0

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансовані НБУ та цінні папери, емітовані НБУ 7,14 0 0 0 0 0 0 0

Кошти в інших банках 3,09 0 0 0 7,76 0 6,00 0

Цінні папери в торговому портфелі Банку 0 0 0 0 0 0 0 0

Цінні папери в портфелі Банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0 0

Кредити та заборгованість клієнтів 17,03 11,63 12,56 0 20,42 12,14 13,64 20,00

Цінні папери в портфелі банку до погашення 15,16 0 0 0 0 0 0 0

Зобов`язання

Кошти банків

В т.ч. кредити, які отримані від НБУ

8,7910,5 00 00 00 15,1214,0 00 12,200 00

Кошти клієнтів 12,22 7.59 9.2 0 14,80 7,41 8,57 0

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані Банком 0 0 0 0 0 0 0 0

Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0 0 0 0 0 0 0

В Банку існує методика, яка передбачає проведення детального аналізу валютного ризику, оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування, і за якою ризик оцінюється шляхом визначення тривалості періоду ризику, суми коштів в іноземній валюті, що знаходяться під ризиком, та обсягу збитків за відповідними зобов’язаннями в іноземній валюті, що можуть виникнути в майбутньому.

Розроблена стратегія менеджменту валютного ризику забезпечує такі основні елементи:

використання всіх можливих засобів уникнення валютного ризику, який призводить до значних збитків

контроль валютного ризику та мінімізація сум імовірних збитків, якщо немає можливості уникнути його повністю

страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення.

Позиція Банку щодо регулювання даного ризику викладена у Положенні про управління валютним ризиком від 13.10.2006р.


Таблиця 15.- Валютний ризик за 2006р.

№ п/п АКТИВИ UAH EUR USD RUR Інші Усього
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Грошові кошти та залишки в НБУ 8 608 393 849 15 11 9 876
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України 1 987 0 0 0 0 1 987
3 Кошти в інших банках 0 1 015 5 041 12 28 6 096
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 310 0 0 0 0 310
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0 0 0 0 0
6 Кредити та заборгованість клієнтів 106 751 3 194 31 237 0 0 141 182
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 2 956 0 0 0 0 2 956
8 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 0 0 0 0
9 Основні засоби та нематеріальні активи 16 253 0 0 0 0 16 253
10 Нараховані доходи до отримання 141 43 24 0 0 208
11 Інші активи 293 2 22 0 0 317
12 Усього активів 137 299 4 647 37 173 27 38 179 185

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

13 Кошти банків 10 330 0 0 0 0 10 330
13.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 1 800 0 0 0 0 1 800
14 Кошти клієнтів 66 910 4 065 32 126 0 1 103 102
15 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0 0 0 0 0
16 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0 0 0 0 0
17 Нараховані витрати до сплати 790 72 488 0 0 1 350
18 Інші зобов’язання 4 125 0 3 0 0 4 128
19 Усього зобов’язань 82 155 4 137 32 617 0 1 118 910
20 Чиста балансова позиція 55 144 510 4 556 27 38 60 275
21 Чиста позабалансова позиція за умовними сумами 358 950 (35) 9 191 0 0 368 106

Таблиця 16.- Валютний ризик за 2007р.

№ п/п АКТИВИ UAH EUR USD RUR Інші Усього
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Грошові кошти та залишки в НБУ 22 977 957 3 045 51 38 27 068
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України 2 000 0 0 0 0 2 000
3 Кошти в інших банках 17 563 1 432 1 610 98 135 20 838
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 13 018 0 0 0 0 13 018
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 19 212 0 0 0 0 19 212
6 Кредити та заборгованість клієнтів 233 151 8 070 129 550 0 0 370 771
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 2 441 0 0 0 0 2 441
8 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 0 0 0 0
9 Основні засоби та нематеріальні активи 50 998 0 0 0 0 50 998
10 Нараховані доходи до отримання 780 3 161 0 0 944
11 Інші активи 1 293 0 15 0 0 1 308
12 Усього активів 363 433 10 462 134 381 149 173 508 598

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

13 Кошти банків 41 100 0 0 0 0 41 100
13.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 1 000 0 0 0 0 1 000
14 Кошти клієнтів 151 108 10 745 119 675 79 2 281 609
15 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0 0 0 0 0
16 Боргові цінні папери, емітовані банком 4 7 000 0 0 0 0 47 000
17 Нараховані витрати до сплати 3 948 237 1 867 0 0 6 052
18 Інші зобов’язання 4 586 0 12 0 0 4 598
19 Усього зобов’язань 247 742 10 982 121 554 79 2 380 359
20 Чиста балансова позиція 115 691 (520) 12 827 70 171 128 239
21 Чиста позабалансова позиція за умовними сумами 791 122 (1 619) 4 941 0 0 791 444

Як бачимо з таблиць, валютний ризик у Банку практично відсутній, оскільки норматив відкритої довгої валютної позиції на 31.12.2007 р. мінімальний і становить 12,75%, чиста балансова позиція в доларах США становить "плюс" 12828 тис.грн., в Євро – "мінус" 520 тис.грн.

Власна валютна позиція Банку зосереджувалась, в основному, в доларах США і Євро. При очікуванні росту чи падіння курсу цих валют, структура валютної позиції на протязі року раціонально переформовувались, що дало змогу отримати додатковий прибуток від зміни валютних курсів.

В Банку створена система управління операційним ризиком, за допомогою якої Банк ідентифікує ризик, проводить оцінку його величини, здійснює її моніторинг і контролює свої ризикові позиції, враховує взаємозв'язки з іншими категоріями ризиків. В середині Банку розроблена власна методика управління операційними ризиками від 13.10.2006р.

Банк ідентифікує і оцінює операційний ризик у всіх банківських продуктах, напрямках діяльності, процесах, системах, здійснює аналіз факторів, які негативно впливають на досягнення цілей Банка (організаційна структура Банку, особливості діяльності, якість кадрів, плинність кадрів, зміни в технологіях, тощо ).

Управління операційним ризиком відбувається на тому рівні, де він виникає, а також за допомогою функції контролю ризиків відповідними незалежними підрозділами з управління ризиками.

Мінімізація операційного ризику досягається впровадженням системи чіткого делегування повноважень працівникам Банку щодо здійснення банківських операцій, розподілом повноважень окремих структурних підрозділів, обмеженням доступу до операційної системи, визначенням права підпису документів, існуванням адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, методик, процедур тощо) щодо управління операційним ризиком, щоденним звірянням рахунків, а також проведенням регулярного аудиту операцій і процесів.

Існуючу в Банку систему управління операційним ризиком умовно можна поділити на 3 рівні:

система управління операційним ризиком на рівні керівництва Банку ;

система управління операційним ризиком на рівні начальників структурних підрозділів;

система управління операційним ризиком на рівні незалежного Управління ризиками та економічного аналізу.

З метою управління стратегічним ризиком Банком розроблено стратегічний план розвитку, в якому взаємопов’язані стратегічні завдання і ресурси, які будуть задіяні для їх виконання. Дане питання регулюється положенням про оцінку стратегічного ризику в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

Для управління та зменшення репутаційного ризику, пов’язаного із можливим несприйняттям, несприятливим сприйняттям іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами чи контролюючими органами Банком розроблено Методику щодо управління репутаційним ризиком (протокол від 13.10.2006р.)

Інформація про стан ризиків Банку знаходиться у полі зору Правління та Спостережної ради.

Аудитори вважають роботу Банку щодо системи управління ризиками задовільною.


30. Відповідність обсягу активів і зобов`язань Банку за строками погашення (на підставі аналізу статформи №631)


Робота по управлінню ризиками ліквідності проводиться Управлінням ризиків та економічного аналізу .

Протягом звітного періоду банком ні разу не порушувався жоден з трьох щоденних нормативів ліквідності: норматив миттєвої ліквідності (Н4) станом на 31.12.2007р. становив 111,87% при нормі не менше 30%, фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5) становило 91,56 % при нормі не менше 40% ; нормативу строкової ліквідності (Н6) – 46,03% при нормі не менше 20%.

Впродовж 2007р. ризик ліквідності був мінімізований. Щомісячно проводився аналіз ліквідної позиції Банку в розрізі валют та фіксувались показники кумулятивного ГЕПу в короткостроковому та довгостроковому періодах, як по власній методиці, так і за файлом А7.

Згідно нової методики розрахунку ліквідної позиції Банку, яка була введена НБУ з 11.07.2007р. "Звіт про структуру активів та пасивів Банку" (файл А7) суттєво помінявся, оскільки тепер включає практично всі статті балансу

Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів Банку станом на 31.12.2006 р. та 31.12.2007р. наведено в табл.17,18.


Таблиця 17 - Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів на 31.12.2006р., тис.грн.
Активи до 1 міс 1м-3м 3м-1р. >1 року всього
Готівкові кошти та кошти НБУ 9876329 - - - 9876329
Кошти в інших банках 4085336 2020000 - - 6105336
Операції з цінними паперами 309752 44300 - 300000 3354052
Операції з клієнтами 5163430 3398173 22861071 110884559 142307233
Дебіторська заборгованість 277914 - - - 277914
Основні засоби та нематеріальні активи - - - 16252795 16252795
Інші активи 49807 13000 2382 2000000 2065189
ВСЬОГО 19762568 5475473 22863453 132137354 180238848
Пасиви
Кошти НБУ - - 1800000 - 1800000
Кошти інших банків 2014483 4020000 2500000 - 8534483
Кошти суб`єктів господарювання 14848589 - - - 14848589
Кошти фізичних осіб 7587331 5051433 33069816 1946089 47654669
Інші пасиви 2249095 415750 15778895 27624535 46068275
ВСЬОГО 26699498 9487183 53148711 89845448 179180840
НЕТТО позиція -7958927 -4066584 -30856868 102288748 59406369
Накопичена позиція -7958927 -4066584 -30856868 42013924 -868455
Таблиця 18 - Звіт про структуру довгострокових активів та пасивів на 31.12.2007р., тис.грн.
Активи до 1 міс 1м-3м 3м-1р. >1 року всього
Готівкові кошти та
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: