Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

кошти НБУ 27068239 - - - 27068239 Кошти в інших банках 20880647 - - - 20880647 Операції з цінними паперами 13773091 - - 21625291 35398382 Операції з клієнтами 4684559 4171252 41834217 321090259 371780287 Дебіторська заборгованість 877634 - 14427 - 892061 Основні засоби та нематеріальні активи - - - 50998327 50998327 Інші активи 105203 - 2000207 88125 2193535 ВСЬОГО 67389373 4171252 43848851 393802002 509211478 Пасиви
Кошти НБУ - - 1000000 - 1000000 Кошти інших банків 35211740 - 5000000 - 40211740 Кошти суб'єктів господарювання 26578573 53520 3075740 144635751 174343584 Кошти фізичних осіб 12835354 22445766 38678001 26578223 100537344 Інші пасиви 1863200 255677 8080380 54033967 64233224 Капітал банку - - - 128241099 128241099 ВСЬОГО 76488867 22754963 55834121 353489040 508566991 Забалансові зобов’язання 326045 159935 111332 212231 809543 НЕТТО позиція -9425539 -18743646 -12096602 168341827 128076040 Накопичена позиція -9425539 -18743646 -12096602 40100729 -165058

Аналіз структури активів і пасивів станом на 31.12.2006р. показав, що в короткостроковому періоді нестача активів для покриття існуючих зобов’язань становила 41,2 млн.грн., коли в довгостроковому їх надлишок складає 102,6 млн.грн. Пасиви та забалансові зобов’язання на початок року в короткостроковому періоді не були забезпечені відповідними активами на суму 42,9 млн.грн. В довгостроковому періоді сума перевищення активів над пасивами та забалансовими зобов’язаннями склала 42,0 млн.грн., а загальна накопичена позиція становить "мінус" 0,9 млн.грн.

Станом на 01.01.2008 р. спостерігаються незначні покращення в короткостроковому періоді – розрив між активами і зобов’язаннями становить "мінус" 39,7 млн.грн.(проти "мінус"41,2 млн.грн. на 31.12.2006 р.), а довгостроковому періоді сума перевищення активів складає 168,6 млн.грн. (проти 102,6 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Накопичена короткострокова позиція становить "мінус" 40,3 млн.грн., довгострокова – "плюс" 40,1 млн.грн. (відповідно проти "мінус" 42,9 млн.грн. і "плюс" 42,0 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Загальна накопичена позиція Банку на 01.01.2008 р. в порівнянні з 31.12.2006 року збільшилась на 0,7 млн.грн. і становить "мінус" 0,2 млн.грн.


31. Аудит фінансової звітності Банку за рік, що почався 01.01.2007р. закінчився 31.12.2007р.


Згідно "Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 07.12.2004р. №598 (зі змінами), річна фінансова звітність банку включає:

Баланс;

Звіт про фінансові результати;

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про власний капітал;

Примітки до звітів.

Враховуючи вищенаведені в даному аудиторському звіті докази, керуючись статтями 7 та 21 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-XII (зі змінами), вважаємо, що надана Банком фінансова інформація достатньо достовірно, повно та реально відображає результати операцій Банку за 2007р. та його дійсний фінансовий стан на 31.12.2007р.

За результатами здійснення аудиту ми вважаємо за можливе підтвердити достовірність, повноту та точність фінансової звітності Банку за 2007р., у тому числі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності.

Крім того, вважаємо за можливе підтвердити повноту та достовірність:

- відображених у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку активів та пасивів;

- таблиць строків активів та пасивів (у тому числі дохідність і ліквідність активів, якість кредитного портфеля і портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості, якість управління активами та пасивами банку);

- інформації про достатність резервів та капіталу банку (у тому числі відповідність формування капіталу банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ, у тому числі оцінки ризику банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов`язаними особами);

- інформації про адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку вимогам нормативно-правових актів НБУ.

Керуючись нормами Міжнародних стандартів аудиту та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитори отримали всю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Банку;

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготована у відповідності з прийнятою Банком обліковою політикою, котра відповідає вимогам законодавства України;

- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і не містить суттєвих протиріч, вважаємо за можливе надати позитивний аудиторський висновок про достовірність, повноту та відповідність законодавству України фінансової звітності Банку за 2007р. (додається).


Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: