Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Організація обліку на підприємстві

Організація обліку на підприємстві

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту


Розрахункова робота

з дисципліни

«Організація обліку»

(К = 1,6)


Рівне - 2010

Завдання та вихідні дані до розрахункової роботи


Завдання:

скласти Баланс (форма 1) станом на 1 жовтня 2009 року;

заповнити журнал господарських операцій за жовтень 2009 року;

нарахувати амортизацію основних засобів за жовтень 2009 року (таблиця довільної форми);

заповнити розрахунково-платіжну відомість за жовтень 2009 року;

зробити розподіл загальновиробничих витрат;

заповнити журнали та відомості до них за жовтень 2009 року;

заповнити оборотну відомість за жовтень 2009 року;

скласти Баланс (форма 1) та Звіт про фінансові результати (форма 2) за жовтень 2009 року.

Примітка: коефіцієнт (К) для виконання необхідних розрахунків становить 1,6.

Вихідні дані:

Приватне підприємство "Рівне" займається виробництвом меблів для дому та офісу. Воно є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.


Залишки активів, капіталу і зобов'язань на 1 жовтня 2009 року:

1. Основні засоби;

Основний засіб Первісна вартість Знос
Адміністративна будівля 36864 12585,2
Будівля магазину 120000 20500
Будівля цеху № 1 144000 59400
Будівля цеху № 2 110400 15824
Верстат для виготовлення продукції № 2 2131,2 390,72
Комп'ютер (відділ збуту) 4320 2880
Комплект монтажних інструментів 800 226,67
Легковий автомобіль 57600 20160
Машина для обробки деталей продукції № 3 3181,25 1628,50
Верстат для обробки деталей продукції № 4 1843,2 972,8
Орендований фрезерувальний верстат 40000 -
Верстат для виробництва продукції № 1 1363,2 363,52
Разом 522502,85 134941,41

2. Залишок коштів на поточному рахунку – 35540,00 * 1,6 = 56864 грн.;

3. Залишок валюти на рахунку – 2000,00 дол. (курс 1 дол. на 31.09.10 – 5,05 грн.)

Отже, залишок валюти на рахунку = 2000,00 * 1,6 * 5,05 = 16160 грн.;

4. Статутний капітал – 202000 * 1,6 = 323200 грн.;

5. Неоплачений капітал – 3000 * 1,6 = 4800 грн.;

6. Нерозподілений прибуток – 60000 * 1,6 = 96000 грн.


7. Залишки зобов'язань за розрахунками:

Назва рахунка Сума, грн.
Розрахунки за податками/податок з доходів фізичних осіб 619,74
Розрахунки за заробітною платою 6480,99
Розрахунки за пенсійним забезпеченням 2281,54
Розрахунки за соціальним страхуванням 275,12
Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 172,83
Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків 158,42
Разом 9988,64

8. Готова продукція:

Вид продукції Кількість Виробнича с/в одиниці, грн. Відпускна ціна, грн.
Продукція № 1 5 216 480
Продукція № 2 1 528 1267,2
Продукція № 3 8 116,8 297,6
Продукція № 4 4 315,2 720

Додаткові умови:

підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;

при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;

вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 % їх вартості;

вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;

господарські операції жовтня 2009 року підприємство відобразило в журналі господарських операцій.


Дані для розрахунку заробітної плати

Працівники Посада Заробітна плата, грн. Примітка
Працівник №1 директор 2000 -
Працівник №2 головний бухгалтер 1800 троє дітей до 18 років
Працівник №3 начальник цеху №1 1500 -
Працівник №4 начальник цеху №2 1500 студент-заочник
Працівник №5 столяр 1450 -
Працівник №6 комплектувальник 1450 інвалід 2 групи
Працівник №7 керівник відділу збуту 1450 премія 240 грн., лікарняні 180 грн.

Виконання розрахункової роботи


Журнал господарських операцій за жовтень 2009 року

Зміст операції (документ, що засвідчує її проведення) Кореспонденція рахунків Сума, грн.


Дт Кт
1 Придбання матеріалів за попередньою оплатою:

Перераховано аванс постачальнику за матеріали 371 311 30000

Відображено податковий кредит з ПДВ (30000 / 6) 641 644 5000

Отримано матеріали від постачальника (30000 – 5000) 201 631 25000

Закрито рахунок податкового кредиту 644 631 5000

Проведено залік заборгованостей 631 371 30000
2 Безоплатно отримано матеріали від постачальника 201 718 25000
3 Придбання матеріалів підзвітною особою:

Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі 301 311 2400

Видано кошти під звіт на придбання матеріалів 372 301 2400

Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою 201 372 2000

Відображено ПДВ за придбаними матеріалами (2400 * 20) 641 372 400
4 Нараховано зарплату і премію:

— працівникам виробництва (1450 + 1450) 23 661 2900

— загальновиробничому персоналу (1500 + 1500) 91 661 3000

— адміністративному персоналу (2000 + 1800) 92 661 3800

— працівнику відділу збуту (1450 + 240) 93 661 1690
5 Нараховано лікарняні за три дні непрацездатності працівнику № 7 93 663 180

Утримано з лікарняних до пенсійного фонду (180 * 2%) 663 641 3,6

Податок з доходів фізичних осіб ((180 – 3,6) * 15%) 663 641 26,46
6 Утримано із заробітної плати:

— внесків до Пенсійного фонду ((2900+3000+3800+1690) * 2 %) 661 651 227,8

— внесків на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

((2900+3000+3800+1690) * 1 %)

661 652 113,9

— внесків на страхування на випадок безробіття ((2900+3000+3800+16900) * 0,6 %) 661 653 68,34

— податку з доходів фізичних осіб: ((2900 + 3000 + 3800 + 1690 - 227,8 - 113,9 - 68,34 – 5 * 453,75) * 15%) 661 641/ПДФО 1306,68
7 Нараховано на зарплату:

— внески до Пенсійного фонду

(нарахована заробітна плата * 33,2 %)

23 651 962,8


91 651 996


92 651 1261,6


93 651 620,84

— внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

(нарахована заробітна плата * 1,4 %)

23 652 40,6


91 652 42


92 652 53,2


93 652 23,66

— внески на страхування на випадок безробіття

(нарахована заробітна плата * 1,6 %)

23 653 46,4


91 653 48


92 653 60,8


93 653 27,04

— внесків на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (меблеве виробництво – 2,2%)

(нарахована заробітна плата * 2,2 %)

23 656 63,8


91 656 66


92 656 83,6


93 656 37,18
8 Відпущено сировину та матеріали:

— у цех № 1 23 201 1456,95

— у цех № 23 201 2070,00
9 Нараховано амортизацію необоротних активів:

— верстата для виробництва продукції № 1 (ТКВ 5 років) (1363,2/5/12) 23 131 22,72

— верстата для виробництва продукції № 2 (ТКВ 5 років) (2131,2/5/12) 23 131 35,52

— машини для виробництва продукції № 3 (ТКВ 7 років) (3181,25/7/12) 23 131 37,87

— верстата для виробництва продукції № 4 (ТКВ 6 років) (1843,2/6/12) 23 131 25,6

— монтажних інструментів (ТКВ 5 років) (800/5/12) 91 131 13,3

— будівлі цеху № 1 (ТКВ 20 років) (144000/20/12) 91 131 600

— будівлі цеху № 2 (ТКВ 25 років) (110400/25/12) 91 131 368

— адміністративного приміщення (ТКВ 30 років) (3686,4/30/12) 92 131 102,4

— калькулятора (100% його вартості) 92 132 500

— легкового автомобіля (ТКВ 15 років) (57600/15/12) 93 131 320

— комп'ютера (відділ збуту) (ТКВ 3 роки) (4320/3/12) 93 131 120

— будівлі магазину (ТКВ 20 років) (120000/20/12) 93 131 500
10 Витрати на електроенергію:

— цех № 1 91 685 1160

— цех № 2 91 685 1140

— адмінбудівля 92 685 1134

— торговельне приміщення 93 685 1150

Відображено ПДВ ((1160 + 1140 + 1134 + 1150) * 20 %) 641 685 916,80
11 Витрати на прибирання приміщень:

— цех № 1 91 685 1175

— цех № 2 91 685 1130

— адмінбудівля 92 685 1140

— торговельне приміщення 93 685 1150

Відображено ПДВ ((1175 +1130 + 1140 +1150)*20 %) 641 685 919
12 Використано матеріали для пакування продукції: 93 201 1132
13 Віднесено загальновиробничі витрати до:

— виробничих витрат 23 91 7650,5

— собівартості реалізованої продукції 901 91 2088,3
14 Оприбутковано з виробництва:

— 10 одиниць продукції № 1 (цех № 1) (1200,00 * 1,6) 26 23 1920

— 5 одиниць продукції № 2 (цех № 1) (1800,00 * 1,6) 26 23 2880

— 20 одиниць продукції № 3 (цех № 2) (1600,00 * 1,6) 26 23 2560

— 10 одиниць продукції № 4 (цех № 2) (1900,00 * 1,6) 26 23 3040
15 Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції № 1 і 6 одиниць продукції № 2)

Одержано передоплату від покупця (480*8 + 1267,2*6) 311 681 11443,2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (11443,2/6) 643 641 1907,2

Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю 361 701 11443,2

Закрито рахунок податкових зобов'язань 701 643 1907,2

Відображено собівартість реалізованої продукції

С/в продукції № 1 = ((5*216+1920)/(5 + 10))*8 = 1600

С/в продукції № 2 = ((1*528+2880)/(1+5))*6 = 3408

Разом собівартість = 1600+3408 = 5008

901 26 5008

Проведено залік заборгованостей 681 361 11443,2
16 Реалізовано продукцію з наступною оплатою (22 одиниці продукції № 3 і 7 одиниць продукції № 4)

Відображено доход при відвантаженні продукції покупця (297,6*22 + 720*7) 361 701 11587,2

Нараховано ПДВ (11587,2/6) 701 641 1931,2

Списано собівартість реалізованої продукції

С/в продукції № 3 =((8*116,8+2560)/(8+20))*22=2745,6

С/в продукції № 4 =((4*315,2+3040)/(4+10))*7=2150,4

Разом собівартість = 2745,6+2150,4=4896

901 26

4896Одержано оплату від покупця 311 361 11587,2
17 Виплата зарплати за попередній місяць

Перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб 641/ПДФО 311 619,74

Перераховано внески до пенсійного фонду 651 311 2281,54

Перераховано внески на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 652 311 275,12

Перераховано внески на страхування на випадок безробіття 653 311 172,83

Перераховано внески на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 656 311 158,42

Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати 301 311 6480,99

Виплачено зарплату за минулий місяць 661 301 5788,86

Депоновано невиплачену заробітну плату (6480,99–5788,86) 661 662 692,13

Повернено готівку на рахунок у банку 311 301 692,13
18 Надходження основних засобів як внеску у статутний капітал підприємства

Одержано деревообробний верстат як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника — неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (ТКВ 5 років)

104


46


3000,00


19 Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною оплатою

Одержано калькулятор 153 631 500

Відображено суму ПДВ (500*20%) 641 631 100

Введено калькулятор в експлуатацію 112 153 500

Перераховано кошти постачальнику (500 + 100) 631 311 600
20 Виготовлення основних засобів із залученням підрядника:

Перераховано аванс на виготовлення комплекту меблів (4 шафи) підряднику — платнику ПДВ 371 311 3600,00

Відображено суму податкового кредиту (3600/6) 641 644 600,00

Списано матеріали, використані на виготовлення меблів 152 201 7000,00

Отримано виготовлені меблі від підрядника (3600 – 600) 152 631 3000,00

Введено меблі в експлуатацію (ТКВ 4 роки) (7000 + 3000) 106 152 10000,00

Закрито рахунок податкового кредиту 644 631 600,00

Проведено закриття заборгованостей по підряднику 631 371 3600,00
21 Безоплатне отримання основних засобів:

Отримано безоплатно причіп до легкового автомобіля (ТКВ 10 років) 105 424 3000,00
22 Продаж основних засобів з одержанням авансу:

Одержано аванс за комплект монтажних інструментів 311 681 480,00

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ (480/6) 643 641 80

Переведено об'єкт основних засобів до складу активів, утримуваних для продажу (800-226,67-13,3) 286 106 560,03

Відображено списання зносу (226,67 + 13,3) 131 106 239,97

Передано комплект монтажних інструментів покупцю 361 712 3000

Відображено собівартість реалізованого активу 943 286 560,03

Закрито рахунки розрахунків 681 361 3000

Закрито рахунок податкових зобов'язань 712 643 80
23 Списання об'єкта основних засобів:

Виведено з експлуатації автомобіль у зв'язку з його крадіжкою 976 105 23200,00

Відображено списання зносу 131 105 12800,00

Відображено суму збитків на позабалансовому рахунку 072 - 30000,00
24 Передача в оренду основного засобу (магазину):

Відображено первісну вартість переданої в оренду частини будівлі магазину 103/оренда 103 7500,00

Відображено знос переданої в оренду частини будівлі магазину 131 131/оренда 1312,50

Отримано в касу підприємства аванс за перший місяць оренди 301 681 1200,00

Нараховано податкові зобов'язання (1200/6) 643 641 200,00

Нараховано орендну плату за поточний місяць 377 713 1200,00

Відображено закриття рахунка податкових зобов'язань 713 643 200,00

Проведено залік заборгованостей 681 377 1200,00

Здано готівку в банк 311 301 1100,00
25 Отримання в оренду основного засобу (легковий автомобіль):

Отримано за договором операційної оренди легковий автомобіль 01 - 25000,00

Нараховано орендну плату 92 685 400,00

Відображено ПДВ (400*20%) 641 685 80,00

Сплачено орендну плату за поточний місяць (400 + 80) 685 311 480,00
26 Ремонти власних основних засобів (підтримання у робочому стані):

Проведено ремонт автомобіля, яким користується адміністрація підприємства 92 685 500,00

Відображено ПДВ (500*20%) 641 685 100,00

Оплачено ремонт автомобіля (500 + 100) 685 311 600,00
27 Поліпшення (модернізація) орендованого основного засобу:

Проведено модернізацію фрезерувального верстата 153 685 550,00

Відображено ПДВ (550*20%) 641 685 110,00

Утворено необоротний актив "Поліпшення орендованого верстата" 117 153 550,00

Оплачено ремонт верстата (110 + 550) 685 311 660,00
28 Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів:

— собівартість реалізованої продукції 791 901 11992,3

— адміністративні витрати 791 92 9035,68

— витрати на збут 791 93 6950,72

— собівартість реалізованих активів 791 943 560,03

— вартість списаних необоротних активів 793 976 23200
29 Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів:— від реалізації готової продукції 701 791 19192

— від операційної оренди активів 713 791 1000

— від безоплатно одержаних оборотних активів 718 791 25000

— від реалізації активів 712 791 2920
30 Визначено фінансовий результат:— від операційної діяльності 791 441 19573,35

— від іншої звичайної діяльності 442 793 23200

Розрахунок амортизації основних засобів за жовтень 2009 року

Основний засіб ПВ Знос ТКВ, р. Амортизація за місяць
1 — верстата для виробництва продукції № 1 1363,2 363,52 5 1363,2/5/12=22,72
2 — верстата для виробництва продукції № 2 2131,2 390,72 5 2131,2/5/12=35,52
3 — машини для виробництва продукції № 3 3181,25 1628,5 7 3181,25/7/12=378,87
4 — верстата для виробництва продукції № 4 1843,2 972,8 6 1843,2/6/12=25,6
5 — монтажних інструментів 800 226,67 5 800/5/12=13,3
6 — будівлі цеху № 1 144000 59400 20 144000/20/12=600
7 — будівлі цеху № 2 110400 15824 25 110400/25/12=368
8 — адміністративного приміщення 36864 12585,2 30 36864/30/12=102,4
9 — легкового автомобіля 57600 20160 15 57600/15/12=320
10 — комп'ютера (відділ збуту) 4320 2880 3 4320/3/12=120
11 — будівлі магазину 20000 20500 20 120000/20/12=500

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Показник Всього, грн. На од. бази розподілу, грн. Включення ЗВВ
витрат виробництва (рах. 23), грн.

с/в реаліз. продукції

(рах. 90), грн.

1 База розподілу за нормальною потужністю (заробітна плата основних робітників), грн.

1000,00

(2робітники * 500,00)

- - -
2

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн.

У тому числі:

2000,00 - - -
2.1

- змінні – разом, у т.ч.

електроенергія

155,00 0,155 - -
2.2

- постійні – разом

У т.ч.

Заробітна плата

Внески в ПФ

Внески на ССТВПр

Внески на ССВБезр

Внески на СНВ

Амортизація

Прибирання цехів

1845


820,00

272,00

12,00

13,00

18,00

605

105

1,845


0,82

0,272

0,012

0,013

0,018

0,605

0,105

- -
3 База розподілу за фактичною потужністю, грн. 2900 - - -
4 Фактичні загальновиробничі витрати, грн. (Дт 91) 9738,3 - - -
4.1 - змінні – разом, у т. ч. електроенергія (1160+1140) 2300 - 2300 -
4.2

- постійні

У т.ч.

Заробітна плата

Внески в ПФ

Внески на ССТВПр

Внески на ССВБезр

Внески на СНВ

Амортизація (13,3+600+368)

Прибирання цехів (1175+1130)

З них:

7438,8


3000

996

42

48

66

981,3

2305

- - -

постійні розподілені

(2900*1,845)

5350,5 - 5350,5 -

постійні нерозподілені 2088,3 - - 2088,3

Разом - - 7650,5 2088,3

Оборотна відомість


Рахунок, субрахунок

Залишок на початок Оборот за місяць Залишок на кінець

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
103 Будинки та споруди 411264 - 7500 7500 411264 -
104 Машини та обладнання 8518,85 - 3000 - 11518,85 -
105 Транспортні засоби 57600 - 3000 36000 24600 -
106 Інструменти, прилади та інвентар 5120 - 10000 800 14320 -
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи - - 500 - 500 -
117 Інші необоротні матеріальні активи - - 550 - 550 -
131 Знос основних засобів - 134941,41 14352,47 3357,91 - 124046,85
132 Знос інших необоротних матеріальних активів - - - 500 - 500
152 Придбання (виготовлення) основних засобів - - 10000 10000 0 -
153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - - 1050 1050 0 -
201 Сировина й матеріали - - 52000 11658,95 40341,05 -
23 Виробництво - - 15312,76 10400 4912,76 -
26 Готова продукція 3803,2 - 10400 9904 4299,2 -
286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу - - 560,03 560,03 0 -
301 Каса в національній валюті - - 10080,99 9980,99 100 -
311 Поточні рахунки в національній валюті 56864 - 25302,53 48328,64 33837,89 -
312 Поточні рахунки в іноземній валюті 16160 - - - 16160 -
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями - - 26030,4 26030,4 0 -
371 Розрахунки за виданими авансами - - 33600 33600 0 -
372 Розрахунки з підзвітними особами - - 2400 2400 0 -
377 Розрахунки з іншими дебіторами - - 1200 1200 0 -
40 Статутний капітал - 323200 - - - 323200
424 Безоплатно одержані необоротні активи - - - 3000 - 3000
441 Прибуток нерозподілений - 96000 - 19573,35 - 115573,35
442 Непокритий збиток - - 23200 - 23200 -
46 Неоплачений капітал 4800 - - 3000 1800 -
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками - - 34200 34200 - 0
641 Розрахунки за податками - 619,74 8845,54 5455,14 2770,66 -
643 Податкові зобов’язання - - 2187,2 2187,2 - 0
644 Податковий кредит - - 5600 5600 - 0
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням - 2281,54 2281,54 4069,04 - 4069,04
652 Розрахунки за соціальним страхуванням - 275,12 275,12 273,36 - 273,36
653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття - 172,83 172,83 250,58 - 250,58
656 Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків - 158,42 158,42 250,58 - 250,58
661 Розрахунки за заробітною платою - 6480,99 8197,71 11390 - 9673,28
662 Розрахунки з депонентами - - - 692,13 - 692,13
663 Розрахунки за іншими виплатами - - 30,06 180 - 149,94
681 Розрахунки за авансами одержаними - - 15643,2 13123,2 2520 -
685 Розрахунки з іншими кредиторами - - 1740 12754,8 - 11014,8
701 Дохід від реалізації готової продукції - - 23030,4 23030,4 - 0
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів - - 3000 3000 - 0
713 Дохід від операційної оренди активів - - 1200 1200 - 0
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів - - 25000 25000 - 0
791 Результат операційної діяльності - - 48112 48112 - 0
793 Результат іншої звичайної діяльності - - 23200 23200 - 0
901 Собівартість реалізованої готової продукції - - 11992,3 11992,3 0 -
91 Загальновиробничі витрати - - 9738,3 9738,3 0 -
92 Адміністративні витрати - - 9035,6 9035,6 0 -
93 Витрати на збут - - 6950,72 6950,72 0 -
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів - - 560 560 0 -
976 Списання необоротних активів - - 23200 23200 0 -

Разом 564130,05 564130,05 514390,15 514390,15 592694,41 592694,41


Позабалансові рахунки

Залишок на початок Оборот за місяць Залишок на кінець

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 Орендовані необоротні активи 40000 - 25000 - 65000 -
072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей - - 30000 - 30000 -

Разом 25000 - 55000 - 95000 -
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: