Xreferat.com » Рефераты по валютным отношениям » Валютно-фінансові операції

Валютно-фінансові операції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Валютно-фінансові операції »


Слухач:............................................Сидоркевич Дмитро Іванович


Спеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )


Керівник:..........................................Бережная Л. В.


Результат, дата:


Реєстраційний номер, дата:


м. Черкаси

2001 р.


З М І С Т


1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.


1.1. Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті. .............................................................................................................3


1.2. Порядок роботи обмінного пункту. ..............................................................................................4


1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами. ........................................................7


1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності. ............9


1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою. .......................................................9


Практичне завдання ................................................................................................................................10


Література .......................................................................................................................................................21


1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.


Особливості роботи з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті


1.1 Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті

В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти . Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою . Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних і видаткових касових документів, оформлених обліково-операційними працівниками. Такими документами служать: приходні касові і валютні ордери при зарахуванні національної і наявної іноземної валюти в касу банку, видаткові касові і валютні ордери при видачі національної і наявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків та інші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами. При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальна сума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткові операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки.

Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.


Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників.

Результати перевірки і звірки оформляються підписами.


1.2. Порядок роботи обмінного пункту.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб - резидентів нерезидентів - організуються пункти обміну іноземної валюти в прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах, у відділеннях зв'язку, торговельній мережі та інших місцях прибуття і виїзду громадян в Україну і з України.

Режим роботи обмінного пункту встановлюється банком чи установою, якою відкрито пункт. В прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах обмінні пункти повинні працювати не менше ніж 20 годин на добу, а режим роботи обмінних пунктів, розташованих в інших містах, погоджується з адміністрацією установи, на території якої вони відкриті, але не менше ніж 8 годин на добу щоденно.

Пункти повинні здійснювати операції купівлі і продажу іноземної валюти для фізичних осіб, як резидентів так і нерезидентів України.

Обмінні пункти уповноважених банків та інших установ, що одержали ліцензію Національного банку України, і які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками;

мають право купувати та провадити готівкову іноземну валюту у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - згідно з встановленими нормами та правилами.

Фізичні особи - резиденти і нерезиденти - мають право продавати готівкову іноземну валюту обмінним пунктам банків або установ, які одержали відповідну ліцензію Національного банку України.

Фізичні особи - нерезиденти мають право обміняти українські карбованці на іноземну валюту в обмінних пунктах при умові надання першого екземпляра форми N 377 про продаж валюти банку.

Операції по купівлі-продажу іноземної валюти, здійснюються за курсом та в порядку встановленому Національним банком України. По цих операціях стягується комісійний збір в національний валюті, розмір якого встановлюється уповноваженим банком, або установою, що отримала ліцензію Національного банку за погодженням з уповноваженим банком, з яким укладено агентську угоду.

Продаж іноземної валюти здійснюється на підставі заяви громадянина (додаток N 1) при наданні закордонного паспорта, для занесення даних в журнал-реєстр суворої звітності і відмітки про купівлю іноземної валюти (для фізичних осіб-резидентів).

Громадянину (резиденту) надається другий екземпляр довідки форми N 377, яка є бланком суворої звітності. Нерезиденту, за його бажанням, надається перший екземпляр справки форми N 377 про продаж валюти банку.

Розмір разового продажу іноземної валюти фізичній особі не обмежується, але загальна сума не повинна перевищувати еквівалент 400 доларів США на календарний рік. При цьому за кожним продажем робиться відмітка в закордонному паспорті. Норми продажу можуть змінюватись тільки Національним банком України.

За касиром обмінного пункту закріплюється штамп, який має такі реквізити: назва і місце знаходження обмінного пункту, прізвище та ініціали касира. Штамп видається робітникам обмінних пунктів під розписку.

Банк забезпечує робітників власних обмінних пунктів до початку роботи авансом в українських карбованцях і в іноземній валюті, бланками суворої звітності, пломбами та іншими необхідними матеріалами. Порядок забезпечення обмінних пунктів, відкритих на підставі агентської угоди, визначається вказаною угодою.

Банк встановлює для обмінного пункту ліміт авансу в українських карбованцях та в іноземній валюті в розмірі, який забезпечує роботу пункту протягом дня. Цей ліміт може бути збільшений для забезпечення безперервної роботи обмінного пункту у вихідні і святкові дні та в інших необхідних випадках. Банк організує роботу по забезпеченню дотримання ліміту грошового авансу.

1.9. В пункті обміну необхідно ввести два реєстри-журнали суворої звітності для обліку операцій купівлі-продажу іноземної валюти:

1-й реєстр-журнал - по операціях купівлі іноземної валюти (Додаток N 2);

2-й реєстр-журнал - по операціях продажу іноземної валюти (Додаток N 3).

По закінченні операційного дня касир підраховує суму прийнятої і виданої іноземної валюти і українських купонів. Робить відповідні записи у журналах-реєстрах.

Щоденно, у встановленому банком порядку, касир здає в касу уповноваженого банку залишок іноземної валюти і українських купонів, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, зробивши відповідні бухгалтерські записи.

Робота з валютною готівкою в обмінному пункті здійснюється відповідно до інструкції по емісійно-касовій роботі. В разі укладення агентської угоди з установою, що відкрила обмінний пункт, уповноважений банк зобов'язаний щоденно купувати залишок іноземної валюти, який перевищує ліміт.

Контроль за роботою обмінних пунктів здійснюють уповноважені банки. Керівник уповноваженого банку здійснює контроль за додержанням вимог зберігання валютних коштів пунктами обміну.

Бухгалтерський контроль здійснює головний бухгалтер чи заступник головного бухгалтера, який призначений наказом керівника. Здійснюється контроль за вірністю видачі, здачі і обліку іноземної валюти і купонної готівки, оформленням реєстрів-журналів і додержанням курсів валют.

У разі порушення правил здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти власними обмінними пунктами та пунктами-агентами банку, уповноважений банк позбавляється ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти.

Підставою для позбавлення ліцензії може служити акт перевірки обмінного пункту, здійснений уповноваженим органом.


Додаток N 1

________________________

Назва уповноваженого

банку, установи, що від-

крила пункт


ЗАЯВА N

від громадянина _________________________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

в зв'язку з виїздом _____________________________________________

(назва країни)

приїздом ________________________________________________________

(назва країни)

прошу обміняти купоно-карбованці за рахунок особистих коштів на

валюту країни ___________________________________________________

(вказати назву країни)

мета поїздки ____________________________________________________

_________________________________________________________________

паспортні дані __________________________________________________

_________________________________________________________________

прописаний за адресою ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Додаток N 2

__________________________

Назва уповноваженого банку


РЕЄСТР

проданої іноземної валюти за "___"__________19___р.

----------------------------------------------------------------

| N | Номери | Сума | Назва | Сума | | |

| | одерж. | одержаних | валюти | валюти | Комісія | Курс |

| | довідок | крб. | | | | |

----------------------------------------------------------------


Додаток N 3

__________________________

Назва уповноваженого банку


РЕЄСТР

купленої іноземної валюти за "___"__________19___р.

-----------------------------------------------------------------

|Назва іно-| | | | |

|зем. валю-| |Сума | |

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: