Xreferat.com » Рефераты по военной кафедре » Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Вступ

Одним із основних завдань Цивільної оборони є проведення заходів, що спрямовані на підвищення стійкості роботи об’єктів господарчої діяльності (ОГД) в умовах НС.

Стійкість роботи промислового об’єкту - здатність його в умовах НС виробляти продукцію у запланованому обсязі та номенклатурі, а при отриманні слабких та середніх руйнувань або порушень зв’язків з кооперації та поставок - відновлювати виробництво у мінімальні терміни.

Підвищення стійкості роботи ОГД у НС досягається передчасним дослідженням його стійкості та проведенням комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, що забезпечують максимальне зниження впливу вражаючих факторів НС, в тому числі зброї масового ураження (ЗМУ) та створення умов для швидкої ліквідації їх наслідків. Дослідження стійкості роботи ОГД складається з всебічного вивчення умов, які можуть виникнути у НС, з визначенням їх впливу на виробничу діяльність та життєзабезпеченість робітників та службовців.

Мета дослідження полягає у виявленні уразливих місць в роботі об'єкту у НС та у розробленні ефективних рекомендацій, які спрямовані на підвищення його стійкості.

Дослідження стійкості здійснюється силами інженерно-технічного персоналу ОГД із залученням фахівців науково-дослідницьких та проектних організацій, що співпрацюють з даним підприємством. Організовує та очолює дослідження керівник підприємства - начальник ЦО об'єкту.

Процес планування та проведення дослідження поділяється на три етапи: перший етап - підготовчий, другий - містить оцінку стійкості роботи об’єкту в умовах НС, на третьому етапі розробляються заходи, що підвищують стійкість об'єкту На першому етапі розроблюються провідні документи, що зумовлюють склад учасників дослідження та організується їх підготовка. На другому етапі безпосередньо виконуються дослідження стійкості роботи об'єкту у НС.

Під час дослідження визначаються умови захисту робітників та службовців від дії ЗМУ, оцінюється уразливість виробничого комплексу від вражаючих факторів НС, зумовлюється характер можливих пошкоджень від дії повторних вражаючих факторів, вивчається стійкість системи постачання та кооперативних зв'язків об'єкту з підприємствами - постачальниками та зв'язків із споживачами, виявляються уразливі місця в системі управління виробництвом.

Дослідження стійкості здійснюють розрахунково-дослідницькі групи фахівців. Кожна група фахівців оцінює стійкість певних елементів виробничого комплексу, здійснює необхідні розрахунки та визначає заходи щодо підвищення їх стійкості. На третьому етапі підбиваються підсумки проведених досліджень. Керівники розрахунково-дослідницьких груп підготовлюють доповіді, де повідомляють про висновки та пропозиції стосовно підвищення стійкості елементів виробництва, які оцінювалися.

Згідно результатам дослідження, розробляється план заходів щодо підвищення стійкості роботи об'єкту у НС. Визначаються вартість впровадження заходів, джерела фінансування, сили та кошти, необхідні матеріали, терміни виконання та відповідальні особи.

Заходи щодо підвищення стійкості роботи ОГД в умовах НС здійснюються як у мирний час, так і при загрозі нападу агресору. В особливий період планується проведення тих заходів, виконання яких недоцільно у мирний час.

На кожному підприємстві, виходячи з його призначення, розташування та специфіки виробництва, заходи щодо підвищення стійкості можуть бути різними.

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни “Цивільна оборона”

Тема: “Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період”.

Мета роботи: дати навички студентам по оцінці стійкості ОГД в особливий період.

Навчальні питання

Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів, їхніх максимальних значень та оптимальних режимів захисту виробничого персоналу на території СРЗ.

Оцінка інженерного захисту робітників та службовців СРЗ.

Визначення необхідних обсягів сил та засобів для виконання ремонтно-відбудовчих робіт.

Визначення заходів щодо підвищення стійкості ТДЦ СРЗ в особливий період.

Вихідні дані для виконання курсової роботи

Варіант 28


Потужність повітряного ядерного вибуху, що нанесено по місту, qв, кт 500

Потужність наземного ядерного вибуху, що нанесено по об’єкту “Б”, qн, кт 200

Радіус відхилення ядерних боєприпасів від крапки прицілювання, Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період, км

100

Відстань до геометричного центру міста до СРЗ, Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період, км

7,6

Відстань від об’єкта “Б” до СРЗ, Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період, км

60

Швидкість середнього вітру, Vв, км/год., Напрямок Нє 50,150є

Кліматична зона І

Кількість працюючих у ТДЦ І зміна/ ІІ зміна, чол. 249/240

Кількість працюючих у пункті управління ОГД, чол. 5

Площа відсіку для тих, що вкриваються в існуючому сховищі ТДЦ, Sвкр, м2 50

Захисні властивості окремо розташованого сховища №2, hгр/ hб, см 40/70

Радіус евакуації виробничого персоналу ОГД та членів їхніх родин, км 18

Величина балансової вартості основних виробничих фондів, (в умовних одиницях) 1820

Всього робітників та службовців на заводі, з них працюють у першій зміні, чол.. 3015/1654

Кількість членів сімей робітників ТДЦ чол. 505

Зміст пояснювальної записки: вступ, оцінка обстановки, що може складатися в наслідок застосування супротивником ядерних ударів по місту й об’єкту “Б”, оцінка інженерного захисту робітників та службовців ОГД, визначення необхідних обсягів, сил та засобів для виконання ремонтно-відбудовчих робіт, графічні додатки, висновки щодо підвищення стійкості ТДЦ в особливий період.

Текст пояснювальної записки повинний бути стислим і чітким. Варто обов’язково обґрунтовувати прийняті рішення з посиланням на наявні літературу та матеріали для ухвалення рішення.

Записка та графічні додатки оформлюються у відповідності з вимогами ЄСКД та діючих державних стандартів.

Завдання затверджене на засіданні кафедри БЖД та Ц3,

протокол № від 200__р.


Література.


1. Літвак С.М., Михайлюк В.О. "Безпека життєдіяльності". Навчальний посібник. -Миколаїв. 2000р. - 208с.

2. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник под ред. Демиденко – К: Вища шк. 1989р. - 287 с.

3. Михайлюк В.О., Пінін В.Г, Штейн П.В, Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період". Миколаїв. УДМТУ. 2002р. - 48 с.


Викладач Михайлюк В.О.


Студент Атанасов Е.М. Група 5417

2.1 Визначення можливих уражаючих факторів ядерних вибухів та їх максимальних значень на території СРЗ.

Визначимо: – мінімальну відстань від СРЗ до епіцентру повітряного ядерного вибуху при нанесенні удару по місту

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

уражаючі фактори, та причини їх впливу на СРЗ від повітряного вибуху при завданні удару по місту;

уражаючими факторами повітряного вибуху є ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація та електромагнітний імпульс, радіоактивне зараження при повітряному вибусі відсутнє.

Уражаючі фактори можуть вплинути на СРЗ, якщо радіус їхньої дії буде більше ніж відстань до епіцентру вибуху. Згідно таблиць радіус дії уражаючих факторів становитиме:

Вражаючі фактори

Радіус дії (км)

Ударна хвиля 11,5
Світлове випромінювання 15
Електромагнітний імпульс Декілька тис. м.
Проникаюча радіація 3,5
Радіоактивне зараження відсутнє

Так як відстань від СРЗ до епіцентру становить 7,6 км, то вплинути можуть ударна хвиля, світлове випромінювання та ЕМІ.

Уражаючі фактори, та причини їх впливу на СРЗ від наземного ядерного вибуху при завданні удару по об’єкту “Б”.

Вражаючі фактори

Радіус дії (км)

Відстань до епіцентру (км)

Вплив на СРЗ

Ударна хвиля 6,4 60
Світлове випромінювання 5,2 60
Електромагнітний імпульс Декілька тис. м 60
Проникаюча радіація 3,2 60
Радіоактивне зараження 200 60 +

Від наземного вибуху діє тільки радіоактивне зараження тому, що за умовами вісь сліду пройде крізь СРЗ, а довжина сліду перевищує відстань до епіцентру.

Розмір надмірного тиску Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий періодна відстані 7,6 км, тому СРЗ може опинитися в зоні слабких руйнувань осередку ядерного вибуху.

На СРЗ можливо очікувати такі руйнування виробничих будівель та захисних споруд:

Сховища руйнувань не матимуть;

Промислові споруди з важким металевим каркасом – не матимуть;

Промислові споруди з легким каркасом – слабкі руйнування;

Цегляні будівлі – середні руйнування

Дерев΄яні будівлі мають – сильні руйнування.

За допомогою таблиць визначимо межі стійкості до впливу УХ будівлі ТДЦ СРЗ

Вид руйнувань

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Слабке 20-30
Середнє 30-40
Сильне 40-50

Виробничий процес у цеху повинен не зупинятися при слабких руйнуваннях тобто при Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

Можлива зупинка виробництва, але силами об’єкту виробничий процес можливо відновити при середніх руйнуваннях тобто при Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

Так як на СРЗ очікуються руйнування (середні, сильні), то необхідно проводити дослідження стійкості до впливу ударної хвилі.

Визначимо величини світлового імпульсу та наслідки його дії:

Максимальна величина світлового імпульсу

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період516 кДж/м2.

За розрахунковой ленійкой ЦО, R пожеж дорівнює 7,8 км.

При даному світловому імпульсі існує можливість спалаху усіх матеріалів які перераховані у таблиці.

Визначимо вплив щільності будови на поширення пожеж на території СРЗ

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Згідно до характеристики СРЗ Sб=25000 м2, Sт=102100 м2

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=24,5 %

Так як на СРЗ можливо утворення суцільної пожежі існує необхідність проведення протипожежних заходів.

Визначимо масштаби, ступінь радіоактивного зараження та його вірогідні наслідки.

Зони радіоактивного зараження наступні розміри:

Зона

А

Б

В

Г

L (км) 200 83 50 26
b (км) 18 8,4 5,3 2,8

При таких розмірах СРЗ може опинитися на кордоні зони В, на вісі сліду.

Визначимо потужність дози на території СРЗ на 1 годину та 10 годин після вибуху. Згідно таблиць,

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

Можливо максимальна доза опромінювання виробничого персоналу при знаходженні його на відкритій місцевості за час від моменту випадіння радіоактивних опадів до повного розпаду радіоактивних речовин визначимо за залежністю:

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

t – момент випадіння радіоактивних опадів,

Pt – рівень радіації на цей момент.

Час початку випадіння опадів визначимо

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

Потужність дози на цей момент Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Доза опромінення персоналу ОГД за термін роботи може бути

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Доза опромінення в умовах даного радіоактивного зараження перевищує однократно припустиму дозу (Дпр=50 Р) що потребує захисту робітників та службовців ОГД.

За таблицями “Типові режими радіаційного захисту робітників та службовців” за вхідними даними

Потужність дози на момент випадіння опадів Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період;

Коефіцієнт ослаблення радіації будівель Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період (для ТДЦ);

Коефіцієнт ослаблення захисних споруд Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період (для класу А-4);

Треба виконувати наступну послідовність дотримання режиму:

Режим 7-Б-3. Загальний термін дотримання режиму захисту 7 діб. Термін зупинки роботи СРЗ та укриття робітників та службовців у сховищі – 7 годин.

Термін роботи СРЗ з обмеженим перебуванням людей на відкритій місцевості протягом кожної доби до 1-2 годин – 6,7 діб.

Визначимо забезпеченість персоналу ТДЦ і членів їх сімей засобами колективного (ПРУ) у заміській зоні та засобами індивідуального захисту.

За характеристиками СРЗ існуючі ПРУ в заміській зоні вміщують 80 % робітників, службовців та членів їх сімей. За величинами радіуса евакуації Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період визначимо необхідну групу ПРУ, це П-4 для робітників та службовців на 249∙0,2=49,8 місць (300 – більша зміна ТДЦ) та П-5 для членів сімей на 505∙0,2=101 місце.

За характеристиками СРЗ забезпеченість ЗІЗ робітників та службовців на 90 %, а членів сімей на 60 %. Оскільки у ТДЦ працює Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період осіб. То необхідно забезпечити протигазами в кількості 489∙0,1=48,9 шт. Членів сімей необхідно додатково забезпечити 505∙0,4=202 шт. протигазів.

Визначимо вплив електромагнітного імпульсу

За потужністю повітряного вибуху (qв) та мінімальною відстанню від епіцентру вибуху до СРЗ (Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період) визначимо очікувану у ТДЦ вертикальну складову напруженості електричного поля:

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де Ев – вертикальна складова напруженості, В/м;

k – коефіцієнт асиметрії відносного наземного вибуху. За вихідними даними приймаємо k=0,5.

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період В/м

Визначимо максимальну очікувану напруженість, що наведена у вертикальних частинах електричних ліній, які підводять живлення до електродвигунів обладнання турбодизельного цеху:

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період, В,

де UВ – напруженість наводок, В;

lв =2 м за характеристикою ТДЦ – довжина вертикальної частини провідника;

η =2 – коефіцієнт екранування кабелю, за характеристикою ТДЦ.

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період В

За характеристикою ТДЦ максимально допустиме робоче напруження у мережі

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період В.

Так як наведена напруженість меньше ніж припустиме напруження, стійкість цеху забезпечено.

2.2 Оцінка інженерного захисту виробничого персоналу СРЗ

2.2.1 Оцінка забезпеченості захисту виробничого персоналу СРЗ і ТДЦ за місткістю існуючих сховищ.

Визначимо кількість робітників та службовців у найбільшій робочій зміні.

За вихідними даними на СРЗ працює 3015 осіб, з них працює у І зміні – 1654 осіб. 3015-1654=1361 осіб у ІІ зміні. Таким чином, найбільша робоча зміна

На заводі в цілому І, N=1654 осіб;

Тільки у ТДЦ також І зміна N=249осіб.

За характеристиками ОГД існуючі сховища вміщують:

Ті, що стоять окремо – Nп= 480 чол

Вбудовані Nп= 370 чол

Пристосовані мають загальну площу для тих, що переховуються 245 м2. При нормі n= 0,5 м2/чол ці сховища вміщують 245/0,5=490 чол.

В цілому на СРЗ Nп=480+370+490=1340 осіб.

В тубодизельному цеху при наявності площі для тих, що переховуються Sп=50 м2, Nп=50/0,5=100 осіб.

З цього можна зробити висновок про недостатність місткості існуючих на СРЗ сховищ для укриття найбільшої працюючої зміни:

На заводі в цілому 1654-1340=314 місць.

В турбодизельному цеху 249-100=149 місць.

2.2.2 Оцінка своєчасного укриття виробничого персоналу за розташуванням сховищ СРЗ.

Згідно характеристики СРЗ вбудовані та пристосовані сховища розташовані під будівлями цехів, ті що стоять окремо розташовані на відстані 30-50 м від цехів, сховище №2 розташовано на відстані 370 м.

Згідно до вимог відносно розташування сховищ вони повинні бути розташовані в межах радіусу збору Rз=400 для багатоповерхових будинків та Rз=500 м для одноповерхових. Оскільки існуюче розташування сховищ знаходиться у цих межах своєчасність укриття виробничого персоналу СРЗ забезпечена.

2.2.3 Оцінка сховищ СРЗ за захисними властивостями

Визначимо коефіцієнт захисту (kз) від дії проникаючої радіації для сховища №2 за залежністю:

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де kр=2– коефіцієнт умов розташування сховища (для тих, що стоять окремо в районі забудови);

m – кількість захисних прошарків m=2 (бетон та грунт);

hi – товщина захисного прошарку, hб =70 см, hгр =40 см;

di – товщина захисного прошарку половинного ослаблення дози проникаючої радіації за додатком №2, dб=10 см, dгр=14,4 см.

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

Згідно характеристики СРЗ сховища що стоять окремо мають kз=3000 (окрім сховища №2). Сховище №2 за розрахунком має kз=1766,4

Розрахункова стійкість сховищ до ударної хвилі дорівнює для тих, що стоять окремо Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

вбудовані Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період;

пристосовані Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період.

Захисні характеристики сховищ за Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період відповідає вимогам чинних норм до класу А-4 (Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період).

Перекриття сховища №2 за kз=1766,4 не відповідає вимогам чинних норм (вимоги до класу А-4 kз=1000).

Зробимо розрахунок згідно завдання на підвищення коефіцієнта захисту сховища №2 до kз=2048 згідно до методичної вказівки шляхом створення додаткового прошарку грунту на перекритті цього сховища

К= 2048=Кдод ·к

К= 2048/1766,4=1,15

Кдод= 1,15=2hгр/14,4=0,2

Hгр=0,2·14,4=2,88 см.

таким чином, додатковий шар грунту повинен бути 2,89 см.

2.2.4 Оцінка систем життєзабезпечення вбудованого сховища ТДЦ

Система повітропостачання

Щільність забудови згідно розрахунку складає 24,5 % тобто у НС на СРЗ можливо утворення суцільної пожежі. В таких умовах система повітропостачання повинна мати 3 режими вентиляції.

Проведемо розрахунок потреби повітря для сховища у ІІ режимі вентиляції. Сховище розташовано у І кліматичній зоні. Потреба повітря для тих, що переховуються

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період – кількість людей, що переховуються за винятком тих, що працюють на електроручних вентиляторах (ЕРВ);

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=2 м3/год∙чол – норма повітря на людину у ІІ режимі для І кліматичній зони;

на ЕРВ працюють Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період= 4 чол.

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період м3/год.

На тих, що працюють на ЕРВ

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=10 м3/год∙чол – норма на повітря на одного, що працює на ЕРВ

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період м3/год.

Необхідна кількість повітря за режимом ІІ визначається

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період м3/год.

Розрахунок потреби повітря за І режимом вентиляції виконується за формулою

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=10 м3/год∙чол норма подачі повітря на одну людину для ІІ кліматичної зони

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період м3/год.

За характеристикою сховища ТДЦ, в ньому встановлено комплект повітропостачання ФВК-1, який здатен забезпечити І та ІІ режими вентиляції.

Визначимо необхідну кількість комплектів ФВК-1

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період– продуктивність одного комплекту ФВК у режимі фільтровентиляції (ІІ). За характеристикою сховища Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=232 м3/год

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий періодкомплект

У зв’язку із можливістю виникнення суцільних пожеж треба забезпечити ІІІ режим вентиляції. Тому доцільно доповнити систему повітропостачання регенеративной установкой РУ-150/6, та газовим фільтром ФГ-70

Система водопостачання

Система водопостачання сховища ТДЦ в цілому відповідає вимогам БНіП (має 2 джерела живлення з міської мережі та з річки, закільцьована, прокладено на глибині 1,2м, аварійний запас води створено у кількості 730 л)

Необхідна кількість аварійного запасу води, л

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період,

де Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=5л/добу – норма аварійного запасу води на людину, що переховується у сховищі;

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=2 доби – мінімальний термін життєзабезпечення людини.

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період л.

Існуючий аварійний запас води не відповідає вимогам, тому необхідно створити додатковий запас води у кількості 1000-730=270 л.

Система каналізації

Система каналізації за характеристикою сховища ТДЦ має 2 роздільних сполучення господарсько-фекальна та зливна, відсутній аварійний резервуар для збору стічних вод та запасні місткості для збирання нечистот.

Необхідний об’єм аварійного резервуара для збору стоків

Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

де Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період=2 л/чол∙добу – норма стоків на людину.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: