Цивільна оборона

Размещено на /

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

Інститут хімічних технологій

Факультет хімічних наук

Кафедра технології високомолекулярних сполук


Методичні рекомендації з самостійної роботи

Цивільна оборона


2009

Цивільна оборона. Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, що навчаються за напрямами: 0708 – Екологія; 0802 – Прикладна математика; 0905 – Інженерна механіка; 0916 – Хімічна технологія та інженерія; 1102 – Фармація/ Укл. О.В.Маслош– Рубіжне.: ІХТ СНУ, 2009. – 22 с.

Наведені рекомендації до самостійного вивчення курсу “Цивільна оборона”, виконання і оформлення контрольних робіт, вибору варіантів до них і користування необхідною літературою.


Схвалено кафедрою ТВМС

Протокол № 1 «__» вересня 2009 р.

Зав. кафедрою Маслош В.З..


Затверджено методичною радою ІХТ СНУ ім. В. Даля

Протокол № , «___»______________ 2009 р.

Голова методичної ради Тімошин А.С.


ЗМІСТ


1. Витяг з робочого навчального плану

2. Мета вивчення дисципліни

3. Програма дисципліни

4. Література

5. Контрольні роботи студентів заочної форми навчання

5.1 Зміст контрольної роботи

5.2 Рекомендації з вибору варіантів

5.3 Рекомендації щодо виконання контрольної роботи

5.4 Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи

5.5 Порядок прийому та перевірки контрольної роботи

6. Перелік основних теоретичних запитань, що виносяться на підсумковий контроль

Додаток А

Додаток Б


1 Витяг з робочого навчального плану


Таблиця 1.1- Витяг з робочого навчального плану

Форма навчання Семестр Семестровий контроль Інд. завдання або контрольні роботи Загальний обсяг Разом аудит. занять Лекції Лабораторні заняття Практичні заняття Самостійна робота
Денна 9 залік - 36 14 7 - 7* 22
Заочна 11 залік 1 36 2 2 - - 34

* За винятком магістрантів


Семестровий контроль має форму заліку в 9-му семестрі, як наслідок позитивних результатів поточного контролю На денній формі навчання поточний контроль проводиться на підставі опитування на практичних заняттях, під час яких кожен студент повинен виконати 3 аудиторні контрольні завдання , вимоги до яких наведені у розділі 5.

На заочному відділенні залік виставляється в 11-му семестрі за результатами виконання контрольної роботи На заочній формі навчання студент виконує одну контрольну роботу, зміст, обсяг та загальні вимоги до яких наведено у розділі 5.


Таблиця 1.2.-Система оцінювання та критерії оцінок за всіма видами навчальної роботи для денної форми навчання

Назва завдання Оцінювання виконаних завдань у балах

1. Відповідь на теоретичні питання:

- повна

- не повна


12

до 12

2. Рішення практичних задач

- правильне


12

- з помилками до 12
Максимальна середньозважена кількість балів 12
Залік 4-12
Незалік 0

2 Мета вивчення дисципліни


В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;

- засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха і сучасної зброї масового ураження;

- порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- методику прогнозування радіаційних, хімічних, біологічних обставин, які можуть виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

- основи стійкості об’єктів господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях;

- методи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, вміти:

- характеризувати осередки ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;

- застосовувати засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха і сучасної зброї масового ураження;

- діяти в умовах надзвичайних ситуацій;

- прогнозувати можливі радіаційні, хімічні, біологічні обставини, які можуть виникнути внаслідок стихійного лиха та аварій;

- вживати заходи по підвищенню стійкості об’єктів господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях;

- організувати проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.


3 Програма дисципліни


Таблиця 2.1 – Перелік програмних питань і рекомендована література

Найменування теми та її стислий зміст

Рекомендована

література

1 Цивільна оборона України [1], с. 11-39
2 Захист населення в надзвичайних ситуаціях
2.1Надзвичайні ситуації. Поняття та класифікація. [1], с. 50-83
2.2 Принципи захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. [1], с.97-148
2.3 Організація евакуаційних заходів. [1], с.126-130
3 Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. [1], с.171-215
4 Організація та порядок проведення рятувальних та невідкладних робіт в осередках ураження
4.1 Рятувальні та інші невідкладні роботи [1], с. 237-255
4.2 Спеціальна обробка [1], с. 255-265
5 Підвищення стійкості роботи промислових об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій
5.1 Сутність стійкості роботи об’єктів господарської [1], с. 215-217
5.2 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні. [1], с. 217-233

4 Література


Основна література

1. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. – Львів: Афіша, 2000. – 336 с.

2. Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Орлов П.П., Пролыгин В.А., Сидоренко Н.А. Защита объектов народного хозяйства от оружия массовго поражения. Справочник. – К.: Высшая школа, 1989. – 287 с.

4.2 Інтернет-ресурси

1 www.lib.vvsu/books

2 www.library.if

3 www.niss.gov/book/varnaly/index.htm

4 www.djerelo/

5 www.biglibrary/articles/24

6 www.knigka

7 www.vernikov

8 www.orlovs.pp/

9 www.kodges/

10 www.mirknig


5 Контрольні роботи студентів заочної форми навчання


Зміст контрольної роботи

Студент виконує одну контрольні роботу.

Кожна робота складається з 1 теоретичного питання та трьох практичних завдань, що виконуються у відповідності до наведених зразків. Контрольна робота видається на початку семестру під час установчої сесії, виконується в окремому зошиті або на аркушах формату А4 з титульним листком за додатком А.

Рекомендації з вибору варіантів

Номер варіанту студент обирає згідно нумерації по кожному завданню, встановленої викладачем для окремої академічної групи.

Завдання до виконання контрольної роботи

Теоретична частина

1Сили цивільної оборони України.

2 Цивільна оборона зарубіжних країн.

3 Надзвичайні ситуації. Поняття та класифікація.

4 Надзвичайні ситуації природного характеру. Характеристика їх складових.

5 Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Характеристика їх складових.

6 Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. Характеристика їх складових.

7 Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика їх складових.

8 Масові інфекційні захворювання та отруєння людей.

9 Принципи захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

10 Захисні споруди, їх класифікація та характеристика.

11 Радіаційно-хімічний захист населення у надзвичайних ситуаціях.

12 Організація евакуаційних заходів.

13 Медичний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

14 Хімічний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

15 Біологічний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

16 Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій (катастроф) та інших небезпечних ситуаціях.

17 Оцінка радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

18 Оцінка хімічної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

19 Оцінка інженерної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

20 Оцінка пожежної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

21 Стійкість роботи промислових підприємств у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

22 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні.

23 Рятувальні та інші невідкладні роботи.

24 Дії населення в зонах можливого радіоактивного зараження.

25 Дії населення при аваріях на хімічнонебезпечних об’єктах.

26 Дії населення при пожежі.

27 Дії населення при стихійних лихах.

28 Дії населення при дорожньо-транспортних аваріях.

29 Дії керівників при надзвичайних ситуаціях.

30 Перша медична допомога при травмах та ураженні.

Практична частина

Задача 1

В час Т на об'єкті внаслідок аварії зруйнована необвалована ємність з N т СДОР. Житловий район знаходиться на відстані Х км від об'єкта. Визначити глибину, площу зони зараження під час підходу забрудненого повітря до житлового району за метеоумовами та скласти схему зони зараження.

зараження надзвичайна ситуація вибух

Таблиця 5.1-Вихідні дані для рішення задачі 1

Т СДОР N, т Х, км Погода Температура Швидкість вітру,м/с
1 02.43 акролеїн 2.2 2.4 ясно -20 1
2 04.54 аміак 3.5 2.8 напівясно 0 2
3 23.56 ацетонітрил 5.2 3.1 хмарно +20 3
4 14.12 водень миш’яковий 0.5 1.3 ясно -20 4
5 13.43 водень фтористий 4.2 5.1 напівясно 0 1
6 17.45 водень хлористий 1.9 2.2 хмарно +20 2
7 02.34 водень бромистий 25.0 5.2 ясно -20 3
8 14.46 діетиламін 12.3 4.6 напівясно 0 4
9 16.23 Етиленамін 11.5 3.8 хмарно +20 1
10 12.00 Етиленсульфід 6.4 3.2 ясно -20 2
11 22.09 етил меркаптан 6.3 4.1 напівясно 0 3
12 11.45 метиламін 5.8 3.7 хмарно +20 4
13 15.22 ацетонціангідрин 35.2 8.6 ясно 0 1
14 13.23 хлорпікрин 22.5 6.5 напівясно 0 2
15 07.33 хлорціан 15.6 5.8 хмарно +20 3
16 05.21 Сірчаний ангідрид 16.2 4.9 ясно -20 4
17 06.45 хлороксид фосфору 10.3 7.2 напів-ясно 0 1
18 07.12 метил бромистий 5.2 3.1 хмарно +20 2
19 08.23 метил акрилат 4.7 4.2 ясно 0 3
20 09.45 метилмеркап-тан 6.8 4.7 напівясно +20 4
21 10.55 оксид етилену 4.9 3.1 хмарно -20 1
22 21.36 оксиди азоту 8.6 7.2 ясно 0 2
23 22.51 соляна кислота 9.4 5.9 напів-ясно +20 3
24 23.11 сірководень 5.7 4.3 хмарно -20 4
25 12.50 сірковуглець 10.6 7.3 хмарно 0 1
26 23.53 триметиламін 14.2 4.2 ясно +20 2
27 12.24 формальдегід 17.4 10.2 напівясно -20 3
28 16.36 фосфор трихлористий 21.1 9.2 хмарно 0 4
29 21.45 фтор 0.94 3.1 ясно +20 1
30 15.25 хлор 12.9 4.7 напів-ясно -20 2

Задача 2


На об'єкті площею S працює N осіб у три зміни, в першій зміні N1 осіб. На об'єкті розміщуються Д цехів, будівель і споруд, з яких при виникненні надзвичайної ситуації повинні продовжувати роботу Днс. На території об'єкта розташовано С1 сховищ місткістю п1 тис. осіб, С2 укриттів на n2 тис. осіб. Ступінь ураження об'єкта при надзвичайній ситуації Сп. Визначити необхідну кількість рятувальників і техніки.


Таблиця 5.2-Вихідні дані для рішення задачі 2

Вар. S, км2 N, тис.ос N1, тис.ос. Д, од. Днс, од С1, С2 n1 n2 Сп
2.1 10 10 6 12 5 8 16 3 2,5 0,6
2.2 12 9 7 15 10 12 14 5 1,7 0,5
2.3 15 11 8 18 10 13 14 6 1,8 0,7
2.4 16 10,5 9 19 9 16 8 7 1,2 0,8
2.5 17 8 4 19 8 8 7 3 0,7 0,4
2.6 19 12 6 21 12 10 15 4 1,8 0,6
2.7 20 11 5 25 10 8 15 3 1,9 0,5
2.8 25 16 4 30 15 8 7 3 0,8 0,6
2.9 26 15 6 33 12 10 15 4 1,8 0,5
2.10 29 12 5 36 11 8 13 3 1,5 0,4
2.11 30 17 8 35 10 17 7 7 0,7 0,3
2.12 32 20 12 46 15 12 13 10 1,5 0,5
2.13 33 21 7 37 12 7 14 5 1,7 0,7
2.14 35 18 6 38 16 10 14 4 1,8 0,6
2.15 36 19 10 40 18 19 14 8 1,7 0,5
2.16 38 17 9 42 19 15 22 6 2,6 0,4
2.17 40 16 7 45 15 13 14 5 1,8 0,6
2.18 45 8 5 46 20 8 14 3 1,6 0,7
2.19 50 36 20 51 22 33 46 14 5,5 0,2
2.20 58 40 25 60 15 48 29 21 3,4 0,3
2.21 60 35 12 65 16 12 13 10 1,5 0,4
2.22 62 29 19 66 25 30 46 13 5,4 0,5
2.23 68 35 20 70 29 33 45 14 5,2 0,8
2.24 70 26 15 72 30 28 21 12 2,5 0,5
2.25 78 28 9 80 35 16 12 7 1,4 0,4
2.26 79 30 12 82 33 12 15 10 1,8 0,6
2.27 80 40 16 86 30 28 29 12 3,4 0,5
2.28 85 55 35 90 25 70 39 30 4,5 0,4
2.29 90 60 40 100 35 85 27 36 3,2 0,6
2.30 95 45 26 120 40 50 37 21 4,3 0,5

Задача 3


На об’єкті вибухнула ємність із речовиною масою М, т (одиночне зберігання). Визначити характер руйнування промислового приміщення П, пожежну обстановку і втрати людей. Промислове приміщення розташовано на відстані В від ємності. Щільність населення в районі аварії Щ, тис.осіб/км2

Таблиця 5.3-Вихідні дані для рішення задачі 3

Речовина М,т П В, м

Щ

тис.ос/км2

1 метан 2 масивні промислові будівлі 200 0,5
2 пропан 1,2 бетоні будинки 300 0,6
3 бутан 1,5 залізобетоні будинки 250 0,7
4 лігроїн 4,1 промислові будівлі з металевим каркасом 230 0,8
5 бензин 2,6 будинки із збірного залізобетону 520 0,9
6 ацетилен 3,5 одноповерхові будинки із металевим каркасом 160 1,0
7 пропилен 6,5 цегляні будинки 450 1,1
8 етилен 6,9 трансформаторна підстанція 530 1,2
9 аміак 5,8 складське цегляне приміщення 610 1,3
10

неопентан


4,7 масивні промислові будівлі 330 1,4
11 пентан 8,4 бетоні будинки 470 1,5
12 бензин 9,7 одноповерхові будинки із металевим каркасом 580 1,6
13 1-пентен 5,2 цегляні будинки 430 1,7
14 циклогексан 4,6 залізобетоні будинки 600 1,8
15 діізопропіл 9,7 масивні промислові будівлі 650 1,7
16 ізопрен 4,1 промислові будівлі з металевим каркасом 625 1,6
17 н - декан 2,6 багатоповерхові споруди із металевим каркасом 730 1,05
18 н - гептан 2,8 будинки із збірного залізобетону 750 1,4
19 бензин 5,4 промислові будинки з великою площею скла. 780 1,9
20

циклогексан


12,4 масивні промислові будівлі 880 1,8
21 н - декан 15,8 багатоповерхові споруди із металевим каркасом 890 1,5
22 ізобутилен 16,7 бетоні будинки 900 1,4
23 пентан 19,7 цегляні будинки 560 1,3
24 1-пентен 21,4 одноповерхові будинки із металевим каркасом 780 1,2
25 ізопрен 23,4 залізобетоні будинки 870 1,1
26 диізопропіл 25,7 будинки із збірного залізобетону 820 0,5
27 циклогексан 22,3 масивні промислові будівлі 920 0,6
28 н - бутан 24,1 промислові будівлі з металевим каркасом 960 0,7
29 бутилен 25,3 багатоповерхові споруди із металевим каркасом 560 0,8
30 н - гексан 26,4 залізобетоні будинки 490 0,9

Рекомендації щодо виконання контрольної роботи

Теоретичне питання

Теоретичне питання викладається у виді тексту, таблиць на розсуд студента та повинне повною мірою розкривати поставлене питання за своєю суттю.

Приклад виконання задачі 1

В 14.00 на об'єкті внаслідок аварії зруйнована ємність з 20 т хлору. Житловий район знаходиться на відстані 7 км від об'єкта. Визначити глибину та площу зони зараження під час підходу забрудненого повітря та скласти схему розповсюдження зараженого повітря при наступних метеоумовах: суцільна хмарність, швидкість вітру 2 м/сек, температура +20 °С. Ємність не обвалована.

Розв’язання

1. Знаходимо ступінь вертикальної стійкості атмосфери з таблиці 1 Вдень (14.00) при суцільній хмарності та швидкості вітру 2 м/сек ступінь вертикальної стійкості буде ізотермія.

2. Визначаємо еквівалентну кількість СДОР у первинній хмарі


Цивільна оборона,


3. Визначаємо час випаровування хлору з поверхні при вільному розливі за формулою:

Цивільна оборона


Знаходимо коефіцієнт К6,

При повному випаровуванні N=Т, тоді Цивільна оборона

Визначаємо еквівалентну кількість СДОР у вторинній хмарі за формулою:

Цивільна оборона=

Цивільна оборона


4. Знаходимо глибину зараження первинною хмарою при швидкості вітру 2м/сек.(1, дод.20) Г=2,5км

5. Знаходимо глибину зараження вторинною хмарою при швидкості вітру 2м/сек.(1, дод 20) Г=13,5км

6. Знаходимо повну глибину зараження за формулою Цивільна оборона, де

Цивільна оборона

7. Визначимо площу зони можливого зараження за формулою

Цивільна оборонаЦивільна оборонакм2

8. Визначаємо площу можливого зараження:


Цивільна оборона


9. Визначаємо час підходу зараженого повітря від об’єкта до житлового району за формулою


Цивільна оборона,год.(35 хв.)


Таким чином, передній фронт зараженого повітря підійде до житлового району в 14.00+35 хв.=14,35 час


Цивільна оборона


Приклад виконання задачі 2

На об'єкті площею 54 км2 працює N=41тис.осіб у три зміни, в першій зміні N1 = 13 тис. осіб. На об'єкті розміщуються Д =55 цехів, будівель і споруд, з яких при виникненні надзвичайної ситуації повинні продовжувати роботу Днс=24. На території об'єкта розташовано С1 =16 сховищ місткістю п1 =7000 осіб, С2 укриттів на n2=5500 осіб. Ступінь ураження об'єкта при надзвичайній ситуації Сп=0.7. Визначити необхідну кількість рятувальників і техніки.

Розв’язання

1. Визначимо площу сильних руйнувань:

Цивільна оборона

2. Використовуючи табл. 5, визначимо обсяг необхідних робіт.

а) Улаштування проїздів:

магістральних : Цивільна оборона

до ОНГ: Цивільна оборона

б) Відкопування і відкриття:

сховищ: Цивільна оборона

укриттів: Цивільна оборона

в) Подача повітря спорудам, які:

мають фільтровентиляційні установки (ФВУ) (сховища):


Цивільна оборона, приймаємо 1 сховище;

не мають ФВУ (укриття): Цивільна оборона

г) Витягнення уражених:


Цивільна оборона


Відкопування уражених із завалів:


Цивільна оборона


д) Розшук уражених:


Цивільна оборона

е) Ліквідація аварій на КЕМ:

на ОНГ: Цивільна оборона

у місті: Цивільна оборона, приймаємо 38 аварій.

3. Використовуючи табл.6, визначаємо необхідну кількість людей і техніки для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

а) Улаштування проїздів:

магістральних:

Цивільна оборона

Цивільна оборона


до ОНГ

Цивільна оборона

Цивільна оборона


б) Відкопування і відкриття захисних споруд із засобами механізації:

Цивільна оборона

Цивільна оборона


в) Подача повітря у захисні споруди:

Цивільна оборонаЦивільна оборона

Цивільна оборона


г) Витягнення і винесення уражених із захисних споруд:

Цивільна оборона

Відкопування уражених із завалів:

Цивільна оборона


д) Розшук уражених і винесення поранених:

Цивільна оборона


е) Ліквідація аварій на КЕМ:

Цивільна оборона

Цивільна оборонаЦивільна оборона


Загальна кількість працезатрат людей:

Цивільна оборона

=Цивільна оборона

При тризмінній роботі потрібно рятувальників:

Цивільна оборона


Із них – 355 рятувальників медичного захисту, 178 – пожежно-аварійної рятувальної служби, 71 –протихімічного захисту, 71- для охорони громадського порядку, 36 рятувальників аварійно-відновлювальних команд.

Загальні кількість працезатрат машин:

Цивільна оборона

Необхідна кількість техніки:


Цивільна оборона


Приклад виконання задачі 3

На об’єкті вибухнула ємність із бензином масою 50, т (одиночне зберігання). Визначити характер руйнування цеху з легким каркасом, пожежну обстановку і витрати людей. Цех розташовано на відстані 500м від ємності. Щільність населення в районі аварії 2тис.осіб/км2

Розв’язання

1. Визначаємо радіус зони детонаційної хвилі (зони I) за формулою:


Цивільна оборона

де Q – кількість зрідженого вуглеводневого газу, т.

2. Обчислюємо радіус зони дії продуктів вибуху за формулою:


Цивільна оборона


3. Визначимо надлишковий тиск у зоні вогняної кулі:


Цивільна оборона


4. Обчислимо надлишковий тиск у цеху, для цього визначаємо відносну величину :

Цивільна оборона

Тому що Цивільна оборона < 2, то

Цивільна оборона


5. Визначаємо інтенсивність теплового потоку на відстані 500м

Цивільна оборона

Цивільна оборона=Цивільна оборона4,2776


Цивільна оборонаЦивільна оборона


6. Обчислимо тривалість існування вогняної кулі


Цивільна оборонаЦивільна оборона


7. Визначимо значення теплового імпульсу на відстані 500м:

Цивільна оборонаЦивільна оборона


8. Визначимо вражаючу дію вибуху

Ступінь руйнування промислових будівель визначаємо за таблицею додатку 2 довідника [2, c.230]. У даному випадку ступінь руйнування легкий (20 кПа).

Число загиблих людей


Цивільна оборонаЦивільна оборона


Люди в цеху одержать опіки ІІ ступеня (пухирі, втрата працездатності).


Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи


Контрольна робота виконується з урахуванням рекомендацій, наведених у п.5.3 цих вказівок. Робота виконується у окремому зошиті або листах формату А4; титульний лист контрольної роботи оформлюється відповідно до додатків А та Б цих методичних вказівок.

Порядок прийому та перевірки контрольної роботи

Робота подається на перевірку на кафедру Технології високомолекулярних сполук особисто або через уповноважену особу або надсилається поштою.

Прийом контрольних робіт проводиться протягом семестру і припиняється за 10 календарних днів до початку екзаменаційної сесії. Інше тільки за письмовим дозволом декану факультету або директора філіалу.

Робота перевіряється викладачем протягом не більше 10 днів з часу її прийому на кафедру.

Інформацію про результати перевірки контрольної роботи студент одержує у особи, що відповідальна за прийом робіт.

Контрольна робота, що не залікована, повертається студентові для виправлення вказаних помилок. Оформлення, прийом і перевірка повторної контрольної роботи є такими, що і початкові. При цьому контрольна робота здається разом з початковою роботою з відгуком викладача.

У залежності від результатів перевірки контрольної роботи викладач на титульному листі записує “залік” або “незалік”.

У випадку незгоди з оцінкою контрольної роботи, студент має право звернутися з письмовою заявою до завідувача кафедри із проханням перевірки роботи комісією. Якщо комісія після перевірки роботи виставила оцінку “зараховано”, студент повинен здати роботу відповідальному по кафедрі.

Якщо комісія виставила оцінк “ незараховано ”, студент повинен виконати роботу повторно.

6 Перелік основних теоретичних запитань, що виносяться на підсумковий контроль

Сили цивільної оборони України.

Цивільна оборона зарубіжних країн.

Надзвичайні ситуації. Поняття та класифікація.

Надзвичайні ситуації природного характеру. Характеристика їх складових.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Характеристика їх складових.

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. Характеристика їх складових.

Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика їх складових.

Масові інфекційні захворювання та отруєння людей.

Принципи захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Захисні споруди, їх класифікація та характеристика.

Радіаційно-хімічний захист населення у надзвичайних ситуаціях.

Організація евакуаційних заходів.

Медичний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Хімічний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Біологічний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій (катастроф) та інших небезпечних ситуаціях.

Оцінка радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Оцінка хімічної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Оцінка інженерної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Оцінка пожежної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Стійкість роботи промислових підприємств у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні.

Рятувальні та інші невідкладні роботи.

Дії населення в зонах можливого радіоактивного зараження.

Дії населення при аваріях на хімічногнебезпечних об’єктах.

Дії населення при пожежі.

Дії населення при стихійних лихах.

Дії населення при дорожньо-транспортних аваріях.

Дії керівників при надзвичайних ситуаціях.

Перша медична допомога при травмах та ураженні.


Додаток А

Зразок титульного листа контрольної роботи


Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет ім..В.Даля

Інститут хімічних технологій

Факультет хімічних наук

Кафедра технології високомолекулярних сполук


Цивільна оборона

Контрольна робота

Варіант 21


Група ТЗ-14

Студент Руденко М.С.

Залікова книжка № 03327

Передає Сидоренко Л.Н.

_________ підпис студента

Здано 15.12.2009 _________

підпис особи, що передає


Додаток Б

Зразок титульного листа контрольної роботи, що здається повторно


Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет ім..В.Даля

Інститут хімічних технологій

Факультет хімічних наук

Кафедра технології високомолекулярних сполук


Цивільна оборона

Контрольна робота

повторна

Варіант 21


Група ТЗ-14

Студент Руденко М.С.

Залікова книжка № 03327

Передає Сидоренко Л.Н.

_________ підпис студента

Здано 15.12.2009 _________

підпис особи, що передає


Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: