Xreferat.com » Рефераты по военной кафедре » Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ


ВИПУСК № 1018 Для службового використання

Прим. №___


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЧ


1999 рік


Введені в дію Технічним розпорядженням №128 (0099) Начальника озброєння ВПС від "6" квітня 1999року.


Дані методичні рекомендації призначені для ІТС озброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС, які здійснюють комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ.

З виходом даних методичних рекомендацій випуск № 5206 введеним в дію Вказівкою № 918 (8099) Головного інженера ВПС від 23 травня 1984 року в в а ж а т и т а к и м, щ о в т р а т и в ч и н н і с т ь .


Склали: Монастирський І.Є. , Бураковський Є.М. , Шпеко Д.М.


Відповідальний за випуск БОРИСЕНКО М.В.


ВСТУП


Для забезпечення якісного виконання регламентних, ремонтних та інших робіт в ТЕЧ ап в суворій відповідності з вимогами встановленої технологічної документації, а також надання практичної допомоги інженерно-технічному складу озброєння в освоєнні передових методів роботи на авіаційній техніці керівний інженерно-технічний склад озброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС проводить комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з планом перевірок. Періодичність перевірок вказана у додатку 12.

На перевірку відводиться 4-5 днів. Кожна перевірка ТЕЧ повинна бути показовою, тобто поряд з контролем містити елементи методичної роботи та навчання інженерно-технічного складу озброєння по основних питаннях планування роботи ТЕЧ та організації виконання регламентних і ремонтних робіт на авіаційній техніці.

Перевірка повинна починатись із заслуховування начальника ТЕЧ про стан справ на даний період. Потім перевіряються наступні основні питання:

- готовність ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій;

- планування роботи ТЕЧ;

- організація виконання регламентних (ремонтних) робіт на АТ;

- підготовленість ТЕЧ до військового ремонту АТ;

- організація виконання доробок, періодичних робіт на АТ згідно з бюлетенями МАП, облік бюлетенів;

- ведення робочої документації;

- організація інженерно-технічної підготовки;

- організація охорони ТЕЧ;

- підсумки та звітність роботи ТЕЧ;

- організація контролю повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння військової частини.


ЗАСЛУХОВУВАННЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕЧ

В довідці - доповіді на підставі конкретних даних начальник ТЕЧ коротко викладає стан справ по наступних основних питаннях:

Укомплектованність ТЕЧ особовим складом згідно штату. Використання особового складу за прямим призначенням.

Коротка службова характеристика та оцінка моральних і ділових якостей заступника начальника ТЕЧ та начальників груп регламентних (ремонтних) робіт, їх роботи по зміцненню військової та технологічної дисципліни підпорядкованого особового складу.

Стан виробничої бази ТЕЧ. Організація виконання регламентних робіт.

Кількість виконаних регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів з початку року, працевитрати, які досягнуті при виконанні робіт та терміни виконання усіх видів робіт по типах авіаційної техніки. Виконання виробничого плану на день перевірки.

Виконання плану інженерно-технічної підготовки. Організація проведення тренувань на АТ.

Стан та організація військового ремонту АТ, яка одержала бойові та експлуатаційні пошкодження.

Рівень підготовки ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій. Ступінь контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна, стан аеромобільного комплекту ТЕЧ.

Робота по підвищенню економічності виробничого процесу та раціоналізаторська робота в ТЕЧ.

Класність спеціалістів ТЕЧ. Робота по узагальненню та впровадженню передового досвіду.

Невирішені питання. Пропозиції по удосконаленню організації роботи в ТЕЧ.


2.ГОТОВНІСТЬ ТЕЧ ДО ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ


Перевірити наявність:

Розрахунку на перебазування (згідно ТНІАЗ-92р. гл.2.5 ст.56,57, випуску 3540-75р.гл.6):

а) своїм ходом;

б) залізничним транспортом;

в) транспортними літаками.

2)Аеромобільного комплекту ТЕЧ.

В наявності повинні бути :

а) малогабаритні авіатранспортабельні стенди-візки з КПА для виконання регламентних робіт;

б) аеромобільні автономні засоби військового ремонту;

в) пакети та контейнери для збереження і транспортування наземного обладнання;

г) засоби механізації трудомістких робіт;

д) автономні джерела живлення.

Якщо обладнання, яке застосовується для аеромобільного комплекту ТЕЧ (стенди-візки), не використовується постійно при виконанні регламентних робіт, то перевіряючий перевіряє укомплектованість стендів-візків КПА, пристосуваннями та інструментом, умови збереження аеромобільного комплекту. Перевіряється можливість виконання регламентних робіт в польових умовах за допомогою аеромобільного комплекту.

Контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна (згідно ст. 59 ТНІАЗ-92 року). Перевіряється ступінь контейнерування та пакетування АТМ. Наявність матеріалу для кріплення , пакування та завантажування. При відсутності повинні бути заявки на необхідне обладнання в АТЧ.


3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТЕЧ


Перевірити наявність:

річного плану відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи ( в ремонт), виконання робіт по бюлетеням (згідно ст.147 ТНІАЗ-92р.), графіка виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення (згідно ст.149 ТНІАЗ-92р.) ;

річного та місячного виробничих планів ТЕЧ (згідно ст.147 ТНІАЗ-92р.);

річного та місячних планів роботи ТЕЧ;

місячного та щоденного планів роботи групи у начальників груп;

завдання на робочий день у виконавців (особового складу груп регламенту і ремонту).

Відповідно до планів проаналізувати рівномірність відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), роботи по бюлетеням, завантаження ТЕЧ по місяцям року відповідність між потрібними працевитратами та наявними.

Річний план відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), виконання робіт по бюлетеням підписує заступник командира частини по озброєнню, а затверджує командир частини. Графік виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення складає старший інженер по спеціальності, а затверджує заступник командира частини по озброєнню.

Річний та місячні виробничі плани ТЕЧ підписуються начальником ТЕЧ, а затверджує заступник командира частини по озброєнню.

Річний план роботи ТЕЧ підписується начальником ТЕЧ, а затверджується командиром частини. Типова форма плану приведена у додатку 16.

Місячні плани роботи груп регламенту і ремонту підписуються начальником відповідної групи, а затверджується начальником ТЕЧ.

Перевіряється наявність відміток про виконання заходів у планах робіт на рік, місяць, день та звітний матеріал.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ (РЕМОНТНИХ) РОБІТ НА АТ
Допуск особового складу ТЕЧ до виконання робіт на АТ.

Перевіряється по наявності на кожного виконавця:

плани (картки) вводу в стрій (згідно наказу ГК ВПС №85-81р. гл.ІІ, ІІІ, ІУ, додатки 1,2,3);

копії (витяги) наказів по частині про допуск до виконання конкретних робіт (згідно наказів МО, Командувача ВПС, вказівок НО ВПС, ТНІАЗ-92р.).

Зразок оформлення наказу по частині про допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт на АТ показаний в додатку 15;

акту перевірки знань (додаток 15);

контрольного листа проведення інструктажу по техніці безпеки .


Стан та достатність технологічної документації.

В ТЕЧ повинні бути в наявності регламенти технічного обслуговування (технічної експлуатації) по всіх типах АТ, яка експлуатується в частині та на якій виконуються регламентні роботи, технологічні карти виконання регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. Перевіряючий повинен звірити робочі примірники технологічної документації з еталонним та впевнитись, що в усі примірники робочої документації внесені зміни та доповнення відповідно до вимог бюлетенів, технічних розпоряджень або вказівок начальника озброєння ВПС.

Зміни та доповнення вносяться в регламенти тільки шляхом вклеювання або заповнення вкладишів такого формату, як аркуш регламенту. Вклейки вставляються між сторінками, які містять пункт регламенту, до якого відносяться зміни або доповнення. Зразок запису змін та доповнень до регламенту вказаний у додатку 1. Облік змін ведеться в розділі регламенту "Лист реєстрації змін". Після того, як посадова особа переконалась, що усі зміни та доповнення внесені, робиться запис в розділ регламенту "Облік звірок з еталоном", для чого в регламент вклеюються спеціальні аркуші (додаток 2).

Якщо посадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення.

Одночасно перевіряючий здійснює контроль наявності, записів про щоквартальну звірку робочих примірників начальниками груп регламенту і ремонту , а також про виконання перевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя.

Перевіряється наявність технологічних карт на всі види регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. В усі технологічні карти повинні бути внесені усі зміни та доповнення, для чого ведеться "Лист реєстрації змін" (додаток 3).

Типові технологічні карти регламентних робіт і складних демонтажно-монтажних робіт розробляються промисловістю та вводяться в дію начальником озброєння ВПС . В разі відсутності таких типових технологій, технологічні карти розробляються старшим інженером (інженером) частини по спеціальності за участю ЛАТЛ (науково-дослідних установ) ВПС і затверджуються заступником командира об"єднання (з"єднання) по озброєнню, а для частин безпосереднього підпорядкування - начальником управління експлуатації озброєння і військової техніки озброєння ВПС.

Якщо технологічна карта являється копією, то вона завіряється підписом старшого інженера частини по спеціальності і робиться посилання на документацію з якої зроблена копія:

"Копія технологічної карти №___ (ГК № 473 розділ 012.10.11) вірна.

Старший інженер відділу ІАЗ по АО

майор___________Д.Цаль".

( підпис )

Якщо технологічні карти усунення несправностей, демонтажно-монтажних робіт, цільових оглядів розробляються в частині, то вони підписуються старшим інженером по спеціальності та затверджуються заступником командира частини по озброєнню.

Про проведену перевірку робиться запис в окремому розділі технологічних карт - "Облік звірок з еталонами", для чого вклеюються спеціальні аркуші (додаток 4). Якщо посадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення.

Одночасно перевіряючий контролює наявність записів про щоквартальну звірку робочих примірників технологічних карт з еталонними, яка повинна виконуватись начальниками груп регламенту і ремонту, а також про виконання перевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя. При перевірці технологічної документації особливу увагу звертати на відповідність технологічних карт регламентам технічного обслуговування (технічної експлуатації).

Знання виконавцями технологічної документації та їх практичні навички.

В результаті данної перевірки необхідно встановити дотримання технології виконання регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) виконавцями шляхом опитування. Опитування проводиться за кожним фахом 2-3 виконавців. Виконавець повинен розповісти послідовність виконання технологічної карти (не виконуючи її), знати технічні умови на виконання операцій, КПА та інструмент, які застосовуються, правила їх використання, а також перелік операцій, які підлягають контролю.

Практичні навички перевіряються шляхом виконання виконавцем (виконавцями) 2-3 технологічних карт в повному обсязі та в присутності перевіряючого. Перевіряючий вибирає виконавців сам, як правило, з різною класною кваліфікацією. Особливу увагу необхідно звернути на технічну культуру виконання операції, дотримання технологічної послідовності, підготовку робочого місця, використання КПА та інструменту, дотримання мір безпеки.

Одночасно з перевіркою практичних навичків проводиться перевірка повноти виконання даної технологічної карти, тобто виконання робіт в повному обсязі та у вказаній технологічний послідовності.

Перевірку дотримання технології виконання робіт можливо суміщати з перевіркою практичних навичків виконавців, тобто роботу виконувати з поясненням перевіряючому послідовності її виконання.


Організація та стан поопераційного контролю.

Поопераційний контроль робіт на АТ, які виконує особовий склад ТЕЧ, організує начальник ТЕЧ.

Контролюючими особами при виконанні робіт на АТ в ТЕЧ являються:

- старші техніки (техніки) груп регламенту і ремонту;

- начальники (інженери) груп регламенту і ремонту;

- заступник начальника ТЕЧ.

В ході перевірки організації та стану поопераційного контролю в ТЕЧ перевіряється:

- відпрацювання переліків контрольних операцій;

- внесення контрольних операцій у технологічну документацію;

- відпрацювання карт поопераційного контролю для конкретних посадових осіб згідно переліків контрольних операцій;

- допуск посадових осіб до виконання поопераційного контролю;

- визначення потрібної кількості контролерів;

- здійснення поопераційного контролю під час виконання регламентних та інших робіт на АТ в ТЕЧ.

1) Відпрацювання переліку контрольних операцій.

На кожний вид регламентних та інших робіт на АТ повинні бути відпрацьовані переліки контрольних операцій.

Для відпрацювання переліку контрольних операцій залучається керівний інженерно-технічний склад та висококваліфіковані спеціалісти. Як правило це - старші інженери частини, заступник начальника ТЕЧ, начальники груп регламенту і ремонту, інженери груп, старші техніки груп, які повинні:

- досконало знати АТ, яка експлуатується у частині та на якій виконуються регламентні та інші види робіт, їх об"єм, технологію виконання та мати практичний досвід;

- знати кваліфікацію та практичні навички виконавців.

При визначенні контрольних операцій потрібно враховувати наступні основні фактори:

- конструктивні особливості АТ, які можуть привести до помилок виконавців;

- інформацію про несправності АТ та помилки виконавців і їх вплив на безпеку польотів.

Особливому поопераційному контролю повинні підлягати ті системи та агрегати, стан яких впливає на безпеку польотів та доступ до яких під час експлуатації ускладнений.

При відпрацюванні переліку контрольних операцій також необхідно враховувати ті контрольні операції, які передбачені розробником технологічних карт, тобто заводом - виготувачем даного типу АТ, а також операції, при виконанні яких заміряються параметри.

Під час експлуатації перелік контрольних операцій може бути змінений, з метою удосконалення, на підставі аналізу нових несправностей, які виявляються при виконанні робіт на АТ, зміни технічного рівня та практичних навичок виконавців, виконання доробок по підвищенню надійності АТ.

Переліки контрольних операцій, а також зміни і доповнення, які мають бути до них внесені, відпрацьовуються під керівництвом старшого інженера (інженера) частини по спеціальності та затверджуються заступником командира частини по озброєнню. Приклад форми переліку контрольних операцій - додаток 5.

В переліку контрольних операцій вказується номер пункту регламенту, технологічної карти, зміст контрольної операції та її тривалість, вид регламентних (або інших робіт), а також контролюючі особи.

При визначенні контролюючих осіб потрібно враховувати важливість контрольної операції, вплив даного виду робіт на безпеку польотів. Старші техніки (техніки) повинні здійснювати контроль переважної більшості операцій, які входять в даний перелік, начальники груп (інженери) - частину з них, а заступник начальника ТЕЧ - ще меншу частину, але найбільш важливі операції (найбільш відповідальні), які впливають на безпеку польотів.

При здійсненні поопераційного контролю робіт на АТ потрібно проводити фотографування з"єднань і контровок тяг, качалок та інших вузлів систем управління літальних апаратів (ЛА) та їх силових установок після завершення монтажних та регулювальних робіт. Переліки місць (вузлів), які підлягають фотографуванню, відпрацьовуються по кожному типу АТ та затверджуються начальником озброєння авіаційного корпусу, ХІЛ ВПС, ДАНВЦ, 33ЦБП, а для частин безпосереднього підпорядкування - начальником управління експлуатації озброєння ВПС.

При визначенні контрольних операцій начальників (інженерів) груп регламенту і ремонту, повинен бути врахований перелік вузлів (агрегатів), що демонтується при виконанні регламентних та інших робіт, а при визначенні контрольних операцій заступника начальника ТЕЧ враховується перелік місць (вузлів), які підлягають фотоконтролю (ФК) і повинні контролюватись вищевказаними посадовими особами особисто. У графі контролюючі особи переліку контрольних операцій, поряд зі знаком "+" напроти контрольних операцій при цьому проставляється ФК. Це означає, що по даній контрольній операції проводиться фотоконтроль.

Після затвердження переліку контрольних операцій заступником командира частини по озброєнню визначені контрольні операції та контролери переносяться у технологічну документацію.

Внесення контрольних операцій у технологічну документацію.

Контрольні операції повинні бути внесені у технологічні карти виконання робіт.

У технологічних картах повинні бути підкреслені червоними лініями операції, що підлягають контролю, а у графі "Контроль" напроти операції, яка контролюється проставлені літери, що позначають посадових осіб, які здійснюють контроль: технік (Т), старший технік (СТ), інженер групи (ІГ), начальник групи (НГ), заступник начальника ТЕЧ (ЗНТ).

Якщо при виконанні робіт проводиться операція, що підлягає фотоконтролю, то напроти, у графі "Контроль" технологічної карти, крім посадових осіб, вказується фотоконтроль (ФК). Наприклад: ЗНТ. ФК

Форма типової технологічної карти приведена у додатку 6.

Відпрацювання карт поопераційного контролю згідно переліку контрольних операцій.

На підставі переліку контрольних операцій старші інженери відділів ІАЗ частин по спеціальності для посадових осіб, які визначені для здійснення поопераційного контролю, організовують відпрацювання карт поопераційного контролю.

Карти поопераційного контролю повинні бути на кожний вид регламентних та інших робіт. Форма карти поопераційного контролю приведена у додатку 7.

При виконанні фотоконтролю, у картах поопераційного контролю монтажно-демонтажних, регламентних та регулювальних робіт, вказують місця або вузли, які підлягають фотографуванню.

Допуск посадових осіб до проведення поопераційного контролю.

Допуск посадових осіб до проведення поопераційного контролю робіт на АТ відповідно до переліку контрольних операцій оформлюється наказом по частині. Для цього з даними посадовими особами старші інженери по спеціальності проводять тренування по відповідних картах поопераційного контролю та приймають заліки з складанням актів перевірки знань.

При необхідності (некомплект особового складу, хвороби, відпустки, відрядження) до проведення поопераційного контролю, як виключення, можна допускати кваліфікованих техніків (старших механіків) - прапорщиків після прийняття у них заліків і оформлення допуску до проведення поопераційного контролю, які допускаються наказом по частині до тимчасового виконання обов"язків.

Визначення потрібної кількості контролерів.

В кожній групі регламенту і ремонту, відповідно до фаху та чисельності у ній особового скдаду, можливо виділити від 2 до 5 контролюючих осіб. Якщо при розрахунку нормативне число контролюючих осіб виявиться більше, ніж можливо виділити з групи, неохідно переглянути контрольні операції з метою їх зменшення або, якщо це можливо, збільшити число контролюючих осіб. На контрольні операції повинні вказуватись норми часу, виходячи з яких визначається нормативне число контролерів.

6) Здійснення поопераційного контролю під час виконання регламентних та інших робіт на АТ в ТЕЧ.

Організує пооопераційний контроль у ТЕЧ начальник ТЕЧ. Основна увага повинна приділятися організації поопераційного контролю робіт, які виконуються безпосередньо на літаку (вертольоті).

Контролери зобов"язані:

- стежити за тим, щоб у виконавців була в наявності технологія (технологічні карти) робіт, які виконуються згідно з планом і щоб усі роботи виконувались у відповідності з технологічними картами;

- стежити за наявністю у виконавців необхідної КПА та інструмента і правильністю їх використання;

- надавати необхідну кваліфіковану допомогу виконавцям по питаннях, які виникають під час виконання робіт;

- здійснювати поопераційний контроль.

Старший технік (технік) групи регламенту і ремонту здійснює поопераційний контроль згідно переліку контрольних операцій по картах поопераційного контролю та знаходиться безпосередньо на робочих місцях виконавців на протязі всього часу виконання регламентних та інших робіт на АТ. Він відповідає за організацію робіт виконавцями, яких він контролює та дотримання мір безпеки при роботі на АТ.

Старший технік (технік) групи розписується у "Журналі начальника групи" у графі "Прізвище і підпис контролюючого роботи" за контроль виконання пунктів регламенту (технологічних карт), які він контролював згідно переліку контрольних операцій. Для чого дані пункти регламенту (технологічної карти) записуються окремим рядком в даному журналі у графі "Вид регламентних робіт" з поміткою "ПК"- дивись додаток 8.

Начальник групи регламенту і ремонту контролює виконання операцій згідно з переліком контрольних операцій по картах поопераційному контролю начальника групи.

Для проведення контролю виконавець, дійшовши у процесі виконання роботи до контрольної операції начальника групи, викликає його через диспетчера, або доповідає особисто про необхідність проведення контрольної операції.

Начальник групи розписується у "Журналі начальника групи" у графі "Прізвище і підпис контролюючого роботи" за контроль виконання пунктів регламенту (технологічних карт), які він контролював згідно переліку контрольних операцій. Для чого дані пункти регламенту (технологічної карти) записуються окремим рядком в даному журналі у графі "Вид регламентних робіт" з поміткою "ПК"- дивись додаток 8.

Пункти регламенту (технологічні карти), які не підлягають поопераційному контролю згідно переліка контрольних операцій контролюються старшими техніками (техніками) групи регламенту і ремонту, начальником групи регламенту і ремонту. За контроль виконання даних пунктів вони ставять свій підпис у графі "Прізвище і підпис контролюючого роботи" у "Журналі начальника групи". Крім цього, начальники груп виконують періодичний (контрольний) огляд літака ( вертольота) до і після виконання регламентних робіт, перевіряють правильність монтажу обладнання, яке демонтувались в процесі регламентних робіт. Про виконання данних робіт вони роблять запис у "Журналі начальника групи".

Про виконання регламентних робіт начальники груп регламенту і ремонту, кожний за своїм фахом роблять запис і розписуються у розділі "Регламентні роботи" відповідної частини формуляру.

Заступник начальника ТЕЧ

здійснює поопераційний контроль згідно переліку контрольних операцій. Як правило, в даний перелік мають бути включені найбільш відповідальні вузли, які демонтуються або роз"єднуються під час виконання регламентних робіт. Місця з"єднань управління літаком (вертольотом) та двигуном, які роз"єднувались під час виконання регламентних, демонтажно- монтажних та регулювальних робіт, після контроля правильності їх монтажу заступником начальника ТЕЧ, і виконання фотографування зафарбовуються червоною фарбою.

Про виконаний поопераційний контроль на даному ЛА заступник начальника ТЕЧ робить запис у "Журнал начальника групи" за фахом у підсумкових записах на даний ЛА в розділі "Облік виконання робіт на авіаційній техніці". Наприклад: "Проведено поопераційний контроль виконання 24 місячних регламентних робіт згідно з переліком контрольних операцій. Заступник начальника ТЕЧ в/ч А-2045

капітан _________ С.Гаврилюк"

підпис

Начальник ТЕЧ, особисто перевіривши записи начальників груп за фахом про виконання регламентних робіт, робить підсумковий запис у формуляр літака (вертольота) частину 1 про виконання регламентних робіт , в розділі "Роботи які виконуються під час експлуатації ". Наприклад:

" Виконані 24 місячні регламентні роботи згідно ЄРТО № 9.12 - 91р, по Л і Д, АО, АОз, РЕО, АПНК, ЗАПЛ в повному обсязі.

Начальник ТЕЧ в/ч А - 2045

майор _______ С.Онищенко"

підпис

Крім цього, начальник ТЕЧ проводить комлексно, за участю начальників груп регламенту і ремонту періодичний (контрольний) огляд ЛА. Результати оцінки стану ЛА начальник ТЕЧ записує в формуляр літака (вертольота) і двигуна, а начальники груп в "Журнал підготовки літака (вертольота)".

Контроль проведення фотографування вузлів систем управління літака (вертольота) та двигунів покладений на заступника начальника ТЕЧ, а в його відсутність на начальника ТЕЧ.

Негативи фотознімків повинні мати таку інформацію:

- тип АТ;

- бортовий та заводський номер літака (вертольота);

- дата;

- вид робіт,які проводились на ЛА;

- № пункта згідно з переліком місць (вузлів), які підлягають фотографуванню.

Наприклад: Т- 6№45 (1715301)

20.07.98р.

ЗД

п.1

Для проведення аналізу негативів в ТЕЧ обладнується спеціальне робоче місце на якому повинні знаходитись:

- альбом з еталонними фотокартками з"єднань систем управління літака (вертольота ) та двигуна, які підлягають фотографуванню згідно з переліком;

- засоби типу "Мікрофот" (фотозбільшувач), лупи 2-х, 4-х кратного збільшення для прогляду негативів.

За проведення аналізу фотографування вузлів систем управління ЛА і СУ, заступник начальника ТЕЧ робить запис в "Журналі обліку фотоконтролю" - додаток 9.

Негативи фотознімків після прогляду повинні зберігатись у спеціально відведенному для цього місці в ТЕЧ до виконання чергових регламентних або монтажно-демонтажних робіт на цих самих вузлах систем управління ЛА і СУ.

Поопераційний контроль робіт, які виконуються виконавцями на знятому обладнанні в лабораторіях, здійснюється наступним чином:

- виконавець перевіряє відповідно до технологічної документації обладнання (блок, прилад та інше) на стенді та записує параметри, які при цьому знімаються, в "Журнал обліку параметрів";

- контролер аналізує відповідність записаних параметрів технічним умовам та розписується в "Журналі обліку параметрів" за контроль.

Всі недоліки та помилки особового складу, які були виявлені при прийомці ЛА в ТЕЧ, виконанні на ньому регламентних та інших робіт, здачі в АЕ, обліковуються в розділі 3 " Журналу начальника групи".

З метою недопущення повторення , всі виявлені помилки особового складу груп регламенту і ремонту обліковуються у "Журналі обліку помилок особового складу під час експлуатації АТ". В журналі вказується :

- дата;

- характер помилки (що трапилось);

- наслідки помилки (до чого привела помилка);

- посада та прізвище посадової особи, яка допустила помилку;

- що зроблено по усуненню;

- посада та прізвище посадової особи, яка контролювала усунення помилки.


4.5 Стан непорушуючого (дефектоскопічного) контролю.


Згідно ст.225-232 ТНІАЗ-92, випуску 4519-81р. гл.10

перевіряється:

1)наявність технологічної документації по дефектоскопічному контролю, своєчасність внесення в документацію змін на підставі вказівок та технічних розпоряджень начальника озброєння ВПС і бюлетенів (вимоги див.п.4.2 даних методичних рекомендацій);

2) Наявність переліку деталей та вузлів, які підлягають дефектоскопічному контролю який підписується старшим інженером відділу ІАЗ частини по Л (В) і Д, а затверджується заступником командира частини по озброєнню;

3) стан апаратури, обладнання та дефектоскопічних матеріалів, які використовуються при контролі, своєчасність їх перевірки, стан обліку перевірки засобів дефектоскопії, стан контрольних зразків та дефектограм, наявність паспортів на контрольні зразки (згідно випуску 4519 -81р.гл.9);

4) стан робочих місць в лабораторії дефектоскопічного контролю, забезпечення робочих місць електроенергією стабільної напруги, стан вентиляції, опалення, заземлення апаратури та обладнання;

5) ведення "Журналу обліку результатів дефектоскопічного контролю" (згідно випуску 4519-81р. додаток 6);

6) знання дефектоскопістами технології контролю, засобів дефектоскопії, правил та заходів їх перевірки, налагоджування та застосування, правильність використання методів та засобів, які передбачаються технологічними картами, дотримування режимів контролю, що забезпечують виявлення дефектів на конкретних деталях та вузлах, які підлягають контролю. Перевірка проводиться шляхом опитування з практичним показом застосування дефектоскопів 2-3 дефектоскопістів;

7) законність допуску спеціалістів до виконання дефектоскопічного контролю, виконання планів навчальної підготовки (згідно ТНІАЗ-92р. ст.228, випуску 4519-81р. гл.6).

Перевіряється:

а) наявність акту перевірки знань;

б) наявність копії (витягу) наказу по частині про допуск дефектоскопістів до проведення контролю з вказанням методу та типу дефектоскопів, на яких йому дозволяється робити;

в) наявність свідоцтва (термін дії не більше року), яке оформляється та видається стройовим відділом частини;

г) виконання планів навчальної підготовки дефектоскопістів;

д) наявність навчальної групи дефектоскопістів, ведення класного журналу, наявність звітного матеріалу занять.


Стан та облік КПА, інструменту та обладнання.


Вся КПА групи регламенту і ремонту обліковується в "Журналі обліку КПА" ф34, який веде начальник групи.

Перевіряється:

1) достатність КПА та інструменту для виконання регламентних робіт, робіт по заміні двигунів в повному обсязі, а також ії відповідність технологічній документації (інструмент повинен бути справним та придатним до використання, протаврований згідно додатку 10);

2) своєчасність виконання регламентних (періодичних) робіт на КПА (по записах в паспорти) та метрологічної повірки вимірювальних приладів згідно наказу ГК ВПС від 23.06.86 року № 130 та наказу МОУ № 278 від 26.11.94 року;

3) правильність зберігання засобів вимірювання, які знаходяться на довгостроковому збереженні (згідно наказу ГК ВПС від 23.06.86р. №130 "Загальні положення");

4) правильність допуску до експлуатації нетабельних засобів вимірювання .

Нетабельні засоби вимірювання, які вироблені безпосередньо в частині, допускаються до експлуатації після проведення метрологічної експертизи. Експертиза проводиться комісією в складі трьох та більше посадових осіб. Головою комісії призначають спеціаліста - метролога.

Акт про результати експертизи узгоджується з метрологічними органами та затверджується командиром частини. Нетабельні засоби вимірювання вводяться в експлуатацію наказом по частині. Результати проведення метрологічної експертизи заносять в паспорт нетабельного засобу вимірювання.

5) Перевіряється стан та збереження наземного обладнання. Наземне обладнання повинно знаходитись в справному стані, придатним до використання по призначенню та зберігатися на спеціально відведених майданчиках. По паспортах перевіряється виконання робіт, визначених інструкцією по експлуатації данного виду обладнання.

Інструмент, обладнання та КПА повинні бути закріплені за спеціалістами груп регламенту і ремонту наказом по частині (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 762).

Інструмент та пристосування, якими користується особовий склад ТЕЧ при

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: