Інвестування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « ІНВЕСТУВАННЯ »


Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович


Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )


Керівник: Пасенко Владислав Михайлович


Результат, дата:


Реєстраційний номер, дата:


м. Черкаси

2001 р.


З М І С Т


1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.


1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів. - 3

1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. - 6

2. Теоретичні питання


Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій «виходу» з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

- 7


Література - 13

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 )

Таблиця 1.

Показники Проект А (3) Проект Б (2)
1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн..грн. 12,5 60
2. Термін експлуатації проекту, роки. 5 5
3. Розрахункові грошові потоки за середньої кон’юктури ринку, млн.. грн.., всього 25 100
в т.ч. по рокам : I 4 20
II 5 20
III 5 20
IV 6 20
V 5 20
4. Розрахункові грошові потоки за низької кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн. 20 90
5. Розрахункові грошові потоки за високої кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн. 30 110
6.Ймовірність значення кон’юктури, % низької 25 20
середньої 50 60
високої 25 20

РІШЕННЯ :

Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд =n, где і – процентна ставка, n – який рік.


Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.


Проект

Можливе

значення

R

1-R

(1-R)2

Pi

(1-R)2Pi


А


Висока 25 25 0 0 0,25 0 -
Середня 50 25 25 625 0,5 312,5 -
Низька 25 25 0 0 0,25 0 -

В цілому

-

25

-

-

1

312,5

17,68


Б

Висока 20 100 -80 6400 0,2 1280 -
Середня 60 100 -40 1600 0.6 960 -
Низька 20 100 -80 6400 0,2 1280 -

В цілому

-

100

-

-

1

3520

59,33


R1 = 20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5 = 5 + 7,5 + 12,5 = 25


R2 = 90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6 = 18 + 22 + 60 = 100

Так як А < Б , то проект Б більш ризикований чим проект А, але вартість проектів різна, тому потрібно розрахувати коефіцієнт варіації :

CV = ; CVА = 17,68 / 25 = 0,7 ; CVБ = 59,33 / 100 = 0,59.

R

Проект А більш ризикований від проекту Б ( 0,7 > 0,59). Тому процентна ставка буде 23% - по проекту А і 21% - по проекту Б.


КА1=1/(1+0,23)1=0,81; КА2=0,66; КА3=0,537; КА4=0,439; КА5=0,355.

КБ1=1/(1+0,21)1=0,826; КБ2=0,68; КБ3=0,56; КБ4=0,4665; КБ5=0,385.


Роки Проект А Проект Б
Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість
1 4 0,81 3,24 20 0,83 16,6
2 5 0,66 3,3 20 0,68 13,6
3 5 0,54 2,7 20 0,56 11,2
4 6 0,44 2,64 20 0,47 9,4
5 5 0,36 1,8 20

0,39

7,8

Всього 25 - 13,68 100 - 58,6

Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б :

ЧПДА = 13,68 – 12,5 = 1,18 ; ЧПДБ = 58,6 – 60 = -1,4.

Проект А більш доходний від Б.

Індекс дохідностіА = 13,68 / 12,5 = 1,0944; IДБ = 58,6 / 60 = 0,97, тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА>1).

Період окупності проектів А і Б:

ПОА = Обсяг інвестицій /ГПА =12,5 / 2,736 = 4,57 (ГПА = 13,68 / 5 = 2,736 );

ПОБ = 60 / 11,72 = 5,12 (ГПБ = 58,6 / 5 = 11,72).

Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57 < 5 ), тому буде прийнят.

Окупність проекту Б більше строку реалізації, тому він буде відхілен.


Визначимо внутрішню норму доходності двох проектів.

а). методом проб і помилок:


Роки

% ставка (30%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (27%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,3

4

0,769231

3,0769231

0,27

4

0,787402

3,149606

2

0,3

5

0,591716

2,9585799

0,27

5

0,620001

3,100006

3

0,3

5

0,455166

2,2758307

0,27

5

0,48819

2,44095

4

0,3

6

0,350128

2,1007668

0,27

6

0,384402

2,306409

5

0,3

5

0,269329

1,3466454

0,27

5

0,302678

1,513392

Всього

-

25

-

11,758746

-

25

-

12,51036

ЧПД

12,5

-

-

-0,741254

12,5

-

-

0,010363


Роки

% ставка (27,1%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (27,039%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,271

4

0,786782

3,1471282

0,27039

4

0,78716

3,148639

2

0,271

5

0,619026

3,0951301

0,27039

5

0,619621

3,098103

3

0,271

5

0,487039

2,4351928

0,27039

5

0,48774

2,438702

4

0,271

6

0,383193

2,2991592

0,27039

6

0,38393

2,303578

5

0,271

5

0,30149

1,5074477

0,27039

5

0,302214

1,51107

Всього

-

25

-

12,484058

-

25

-

12,50009

ЧПД

12,5

-

-

-0,015942

12,5

-

-

9,36E-05


Дисконтна ставка дорівнює 27,039 % при який ЧПД дорівнює нулю.


Зробимо теж саме для проекту Б:


Роки

% ставка (30%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (25%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,3

20

0,769231

15,384615

0,25

20

0,8

16

2

0,3

20

0,591716

11,83432

0,25

20

0,64

12,8

3

0,3

20

0,455166

9,1033227

0,25

20

0,512

10,24

4

0,3

20

0,350128

7,0025559

0,25

20

0,4096

8,192

5

0,3

20

0,269329

5,3865815

0,25

20

0,32768

6,5536

Всього

-

100

-

48,711395

-

100

-

53,7856

ЧПД

60

-

-

-11,2886

60

-

-

-6,2144Роки

% ставка (20%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (19,8577%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,2

20

0,833333

16,666667

0,198577

20

0,834323

16,686454

2

0,2

20

0,694444

13,888889

0,198577

20

0,696094

13,921887

3

0,2

20

0,578704

11,574074

0,198577

20

0,580767

11,615347

4

0,2

20

0,482253

9,6450617

0,198577

20

0,484547

9,6909474

5

0,2

20

0,401878

8,0375514

0,198577

20

0,404269

8,0853774

Всього

-

100

-

59,812243

-

100

-

60,000013

ЧПД

60

-

-

-0,187757

60

-

-

1,295E-05


Дисконтна ставка дорівнює 19,8577 % при який ЧПД дорівнює нулю.


б). зробимо підрахунок методом ітерацій для проекту А при 23 и 30 % :

ВНДА = 23% + ЧПД (при 30%) / (ЧПД (при 30%) –ТВ (при 30 %)) х(30-23) =

= 23 % + 7 % х 13,68 / (13,68 – 11,76 ) = 23 % + 7,125 % = 30,125 %;


теж саме для проекту Б при 21 % и 30 % :

ВНДБ = 21% + (30%-21%) х 58,6 / (58,6 – 48,71) = 21,7 % .


в). розрахуємо графічним методом :

% ставка = 0% проект А дорівнює 25-12,5 =12,5 ; проект Б 100-60 = 40ЧПД


- 20


- 15

- 12,5

- 10

26 %

- 5

5 10 15 20 25 30 35 % ставка

0

- -5 -0,74ЧПД


- 40


- 30

-

- 20

25 %

- 10

5 10 15 20 25 30 35 % ставка

0

- -10 -11,28
Не співпадання при графічному методі та методі проб та помилок пояснюється тим, що залежність не зовсім лінійна і треба брати декілька допоміжних точок. Так при 23 % для проекту А ЧПД = 1,18 (нижче графіка) , а для Б при 21% ЧПД = -1,4 (теж нижче ).


1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів наведених в табл. 2. ( Варіант № 23 ).

Показники Значення показників за варіантами
Варіант 3 ( А ) Варіант 2 ( Б )
1. Номінал облігацій, грн. 1000 1000
2. Ставка відсотка, що сплачується щорічно, % 30 25
3. Термін, на який випущено облігацію, років 5 4
4. Ціна реалізації на ринку, грн. 1100 900
5. Термін, що залишається до погашення, років 2 4
6. Норма поточної дохідності облігацій даного типу на фондовому ринку, % 29 34

Визначимо поточну ринкову вартість облігацій за формулою :

ВО = t +

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: