Xreferat.com » Топики по английскому языку » Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики

Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики

Міністерство освіти та науки України

Житомирський університет імені Івана Франка


Курсова робота

на тему:

“Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики”


Студентки 55 групи

Денна форма навчання

Федулової Ольги

Олександрівни

Науковий керівник:

Кузнєцов Володимир Борисович


Житомир 2009

Зміст


Вступ

1.1 Загальні положення освітньої терміносистеми

1.2 Мета дослідження

1.3 Актуальність курсової роботи

1.4 Об’єкти дослідження

1.5 Методи, які використовувались у дослідженні

1.6 Матеріали дослідження

2. Основна частина

2.1 Поняття терміна та терміносистеми

2.2 Лексико-семантичне поле

2.3 Освітня лексика в українській та англійській мовах

2.4 Становлення перекладної відповідності освітньої лексики

2.5 Особливості перекладу англійської термінології освіти у зв’язку з її етноспецифічністю

2.6 Переклад реалій системи освіти США

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


1.1 Загальні положення освітньої терміносистеми


У сучасному перекладознавстві досить багато уваги приділяється дослідженню термінів у терміносистемах, що відображають різні концептосфери. Терміносистема освіти, в більш широкому вжитку, освітня лексика, поряд з терміносистемами права, державного управління та інших, належить до сфер, розбіжності між якими досить істотні, а це, безумовно, викликає особливий інтерес перекладознавців. Відмінності в концептуальній структурі систем освіти України, США й Великобританії та, відповідно, між освітньою лексикою української і англійської мов мають місце в усіх зазначених аспектах. Цим зумовлена необхідність точного перекладного прирівнювання освітніх лексем та знаходження точних перекладних відповідників. Відомо, що професійні мови відіграють у наш час дуже важливу роль, освітня лексика є однією з них. Безумовно, неточні перекладні відповідники термінів певної терміносистеми стають значним бар’єром у міжмовному спілкуванні. Дослідження освітньої лексики української і англійської мов у перекладознавчому аспекті − це зменшення дефіциту знань про інші культури, відсутність яких є глобальною лакуною міжмовної комунікації.


1.2 Мета дослідження


Мета дослідження − комплексне перекладознавче прирівнення освітньої лексики української та англійської мов, опис спільних і відмінних рис неповних перекладних відповідників на лексико-семантичному рівні і визначення українських перекладних відповідників англійських етноспецифічних освітніх термінів.

1.3 Актуальність курсової роботи


Актуальність курсової роботи зумовлена тим, що проблеми перекладознавчого дослідження концептуально досить відмінних терміносистем у вітчизняному перекладознавстві ще досі не вирішені. Їх теоретичне осмислення допоможе наблизитися до розв’язання проблем уніфікації та стандартизації перекладних відповідників термінів різних мов для спеціальних цілей.

Порівняти системи освітньої лексики української і англійської мов для визначення основних труднощів перекладу.

З’ясувати характер перекладної взаємовідповідності освітньої лексики української і англійської (британського і американського національних варіантів) мов на основі порівняльного аналізу концептуальних схем лексико-семантичних полів "освіта" української і англійської мов.

Визначити типові способи і прийоми перекладу українських термінів системи освіти, які ще не мають перекладних відповідників в англійськiй мові.

Виявити рівень перекладної взаємовідповідності української і англійської освітньої лексики.


1.4 Об’єкти дослідження


Об’єктом дослідження є спеціальні лексичні елементи й терміни, що належать до освітньої лексики британського та американського національних варіантів англійської мови і української мови.

Предметом дослідження є характер перекладної взаємовідповідності української і англійської освітньої лексики, наявність та ступінь адекватності перекладних відповідників освітньої лексики української і англійської мов.

1.5 Методи, які використовувались у дослідженні


У дослідженні використовувалися такі методи:

перекладознавчий контрастивний аналіз, який є основним метод зіставлення оригіналу з перекладом. За визначенням М.П. Кочергана контрастивний аналіз - це сукупність прийомів дослідження й описує мови через її системне порівняння з іншою мовою з метою виявлення її специфіки. Він спрямований передусім на виявлення відмінностей між зіставлюваними мовами. Контраcтивний аналіз встановлює між порівнюваними мовами відношення контрасту на всіх мовних рівнях: діафонію (фонологічні розходження), діасемію (семантичні розходження) і діалексію (лексичні розходження). Вважається, що він дуже ефективний при вивченні споріднених і, особливо, близькоспоріднених мов, оскільки їх контрастні ознаки виявляються чітко на тлі подібних ознак. Порівняння лексики в оригінальних та перекладних текстах у перекладознавчих цілях;

компонентний аналіз - що являє собою систему прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, зрідка, маркерами. За цими ознаками (компонентами) лексичні одиниці різняться між собою або об'єднуються.

Виділення в лексичній одиниці складових елементів здійснюється шляхом зіставлення її з іншими одиницями, які мають з нею семантичну спільність.

Аналіз словникових дефініцій.


1.6 Матеріали дослідження


Матеріалом дослідження слугували монографії, збірки та інші тексти освітньої тематики, статті з наукових освітніх журналів, навчальні посібники, довідники навчальних закладів та описи навчальних курсів, а також освітні матеріали з Інтернету. Крім того, було проаналізовано велику кількість перекладних, лінгвокраїнознавчих, тлумачних і енциклопедичних словників.

Новизна дослідження полягає в тому, що вперше на основі зіставлення лексико-семантичних полів як цілісних систем у перекладознавчому плані виявлено і описано сфери взаємної перекладної відповідності та невідповідності освітньої лексики в українській та англійській мовах. Завдяки побудові концептуальної схеми лексико-семантичних полів "освіта" для української і англійської мов уперше докладно опрацьовано методику перекладознавчого дослідження лексико-семантичних полів двох мов, суттєво відмінних своїм складом та змістом.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що встановлено міжмовні кореляції освітніх термінів в українській і англійській мовах, виявлено і описано основні способи і прийоми перекладу англійської освітньої лексики, що становить внесок у загальну теорію перекладу та вирішення лексичних проблем перекладу з української мови на англійську та з англійської. на українську. Вирішення проблеми характеру адекватності англiйських перекладних відповідників української термінології освіти сприяє розвиткові перекладної лексикографії. Крім того, виявлені подібності й розбіжності лексико-семантичних полів "освіта" - "education" є важливим питанням у вивченні термінологічних проблем перекладу, таких як переклад етноспецифічних термінів концептуально досить відмінних терміносистем.

2. Основна частина


2.1 Поняття терміна та терміносистеми


В даний час немає загальноприйнятого визначення терміна. Термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається дефінуванню. З одного боку, це пояснюється тим, що ще недостатньо розроблено теоретичні основи термінознавства, не диференційовані його основні поняття і немає єдиної думки про те, що таке освітній термін. З іншого боку, ті різноманітні визначення, що існують зараз у літературі, не завжди і не повною мірою відбивають суть обумовленого явища. Причина цього, на наш погляд, полягає в тім, що велика кількість визначень терміна не задовольняє вимогам, пропонованим до визначення як логічної категорії.

Визначення поняття "термін" є логічною категорією і відноситься до відомого типу логічних визначень. Відповідно до класифікації К. Попа, даний тип визначення називається лексичним, оскільки воно виражається словами. Одночасно це визначення буде семантичним, тобто таким, у якому позначенню ставиться у відповідність предмет, описаний через його відмінні ознаки [8, с.67].

Б.М. Головін, наприклад, пише, що термін - це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (освітньої, наукової, технічної, виробничої, управлінської) [10, c.10]. Але чи всі терміни утворюються лише на базі іменника. Прикметники, дієслова, прислівники також можуть служити такою базою: Відмінна риса терміна - його приналежність до термінологічної системи - хоча і визнається всіма авторами, але відбита лише в деяких визначеннях. Для кожної термінологічної одиниці визначена точка координат як умові в цілому, так і в субмові зокрема. Термін є невід’ємним елементом системи, якщо під системою розуміти сукупність елементів цілого, між якими існує обов’язковий та тривкий зв’язок. Системність є однією з найважливіших умов існування терміна. Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти систему понять теорії, що описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності [10, c.11].

"Термін - це слово чи словосполучення (утворене на базі підрядних зв'язків), яке є єдністю звукового знаку та співвіднесеного з ним відповідного поняття в системі понять даної галузі науки і техніки" [грабис, барбаре].


2.2 Лексико-семантичне поле


(ЛСП)"освіта" - "education" − це угруповання лексичних конституентів, об’єднаних архісхемою належність до освіти. Слово виявляє значення тільки всередині цілого поля і завдяки цьому цілому [20, 29-44]. ЛСП "освіта" має однакову конфігурацію в обох мовах. Це тривимірне утворення, стратифіковане на три осі. На осях x та z розташовані мікрополя, на осі y − лексико-семантичні групи. Семантичні множники, що об’єднують лексеми у ЛСП, є універсальними для обох мов: заклади освіти; учасники навчально-виховного процесу; навчальні дисципліни; оцінювання та контроль знань; організація навчального процесу; документи про здобуття рівня освіти; освітні кваліфікації та вчені звання; артефакти.

Основними складовими методики встановлення перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської та української мов є: моделювання ЛСП для обох мов; накладання схем ЛСП для виявлення концептуальних розбіжностей; зіставлення конституентів аналогічних ЛСГ із залученням компонентного аналізу та аналізу словникових дефініцій; виділення пар-лексичних корелятів; поділ лексики на лакуни, аналоги та двосторонні відповідники; відповідні статистичні підрахунки; остаточне визначення рівня перекладної взаємовідповідності.

освітня лексика українська англійська

Перекладознавчо-контрастивне порівняння ЛСП "освіта" в українській та англійській мовах у синхронному зрізі дає підстави виділити три типи пар-лексичних корелятів. До першого належать пари, конституенти яких мають подібне фонографічне оформлення, а також однакову етимологію (переважно запозичення з латини чи грецької мови).

У першу групу цього типу об’єднані лексеми, набір сем яких повністю збігається. До другої групи належать полісемантичні лексеми з тотожним набором сем лише у деяких лексико-семантичних варіантах.

До другого типу відносяться пари, конституенти яких мають різне вербальне оформлення, а їхні семи частково подібні.

Третій тип складається з лексем, що не мають відповідника з таких причин: а) відсутність референта в цільовій мові; б) відсутність стислого вербального оформлення для позначення наявного референта.

Лексико-семантичні поля "освіта" англійської і української мов становлять значний перекладознавчий інтерес з огляду на те, що вони значною мірою не збігаються в плані їх складу і змісту. Ця невідповідність зумовлена суттєвими розбіжностями в концептуальній будові систем освіти англомовних країн і України, а також асиметрією розвитку національних систем освіти, що є причиною існування у кожній освітній системі реалій, на позначення яких використовується етноспецифічна лексика, яка становить головну проблему перекладу. У досліджених полях спостерігається превалювання етноспецифічної лексики, до якої належать лакуни та аналоги. В українській мові третина конституентів є лакунами стосовно обох національних варіантів англійської мови (НВАМ), а в англійській мові половина конституентів відноситься до лакун, що зумовлює труднощі перекладу українською мовою. Аналоги становлять третину конституентів ЛСП української мови відносно британського та американського НВАМ, тоді як ЛСП обох НВАМ містять четверту частину аналогів українських конституентів.

Труднощі перекладу освітньої лексики англійської і української мов зумовлені не лише різними етапами розвитку та становлення освітньої термінології двох мов, а й ступенем її лексикографічного опрацювання у США, Великобританії та Україні.

Перекладна взаємовідповідність − це наявність та можливість існування перекладних відповідників. Перекладна двостороння відповідність дослідженої освітньої лексики ЛСП української мови стосовно британського НВАМ становить 36,42%, відносно американського НВАМ − 39%. Двосторонніх перекладних відповідників британського НВАМ є 27%, а американського НВАМ − 31,88% відносно української мови.


2.3 Освітня лексика в українській та англійській мовах


У межах освітньої лексики української і англійської мов виділено:

1) терміни: а) терміни власне терміносистеми освіти, б) суміжні терміни;

2) номенклатура;

3) колоквіалізми: а) розмовна шкільна лексика, б) розмовна студентська лексика, в) професійна розмовна лексика викладачів і вчителів.

Освітні терміни − це лексеми, об’єднані у межах терміносистеми освіти, що номінують поняття і явища цієї галузі та використовуються для професійного і науково-теоретичного спілкування фахівців освіти.

Конституентами досліджуваних ЛСП в обох мовах є терміни та розмовні лексеми, що позначають явища, поняття та предмети, які існують в освітній системі однієї країни і відсутні в інших, або терміни-реалії.

Наявність термінів і розмовних лексем суміжних галузей є характерною рисою ЛСП "освіта" в української і англійської мовах. Більшість термінів, запозичених із терміносистем психології, філософії та теорії пізнання, бібліотечної справи, інформаційних технологій, належить до спільного термінологічного фонду обох мов (поведінка − behaviour;; пізнання, пізнавальна здібність − cognition; навчання за допомогою Інтернету; комп’ютерні навчальні системи −Internet learning; computer-assisted teaching programs; librarian − бібліотекар). Частково збігається термінологія, запозичена зі сфери юриспруденції (in loco parentis − (лат.) замість батьків, як батьки (коли вчитель чи адміністрація школи несе відповідальність за учнів під час їхнього перебування у школі); нострифікація − nostrification).


2.4 Становлення перекладної відповідності освітньої лексики


Становлення перекладної відповідності освітньої лексики української і англійської мов досліджено аспект становлення перекладних відповідників освітньої лексики української і англійської мов. Початок лексикографічної фіксації аналізованої лексики цих двох мов на фаховому рівні позначений різними періодами: перші тлумачні фахові словники освітньо-педагогічної тематики у Великобританії і США з’явилися на початку ХХ століття (The Teacher’s Encyclopaedia of the Theory, Method, Practice, History and Development of Education at Home and Abroad, written by many of the most eminent educational writers, thinkers, professors and teachers of the day: In 7 vol. / Ed. by A. P. Laurie. - London: Caxton publishing company ltd., 1911-12), а в Україні − наприкінці ХХ століття (Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Гол. ред.С. Головко. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.).

Становлення українсько-англійських і англо-українських перекладних відповідників прослідковується за виданими в різний період перекладними словниками. У неспеціалізованих перекладних англо-українських та українсько-англійських словниках освітня лексика не перевищує 1% від загальної кількості зафіксованих лексем. Упорядкованої лексикографічної фіксації українських перекладних відповідників англійської освітньої лексики у XX столітті не було, тому "Англо-український словник освітньої лексики" (Англо-український словник освітньої лексики. - Тернопіль: "Підручники та посібники", 2002. - 184 с.) став першою спробою уніфікації та стандартизації англо-українських перекладних відповідників цієї галузі. Він містить близько 4 тисяч англійських освітніх лексем, 43% яких належить етноспецифічній лексиці.

Недостатня уніфікованість та не завжди точне тлумачення деяких термінів української освітньої термінології ускладнило інвентаризацію конституентів ЛСП "освіта" української мови. Порівняно з українською, англійська освітня лексика (і у британському, і в американському національних варіантах) є сталішою, що пов’язано з різницею у часі формування цих галузей суспільного життя.

Розбіжності складових лексико-семантичного поля освіта української і англійської мов як перекладознавча проблема. Розбіжності між мікрополями можна представити в такій простій схемі: початкова освіта − primary education − elementary education, середня освіта − secondary education, професійно-технічнa освіта та further education та вища освіта − higher education. Перекладознавче контрастивне порівняння ЛСП "освіта" в українській і англійській мовах у синхронному зрізі дає можливість виділити кілька типів пар-лексичних корелятів. До першого належать пари, конституенти яких мають подібне фонографічне оформлення, а також однакову етимологію (переважно з латини чи грецької мови). Перша група цього типу нечисленна; до неї належать лексеми, набір сем яких збігається повністю. Зазвичай, узагальнювальною семою для таких лексем є назва науки або предмета: geometry − геометрія; andrology − андрологія, людинознавство; grammar − граматика.

До другої групи належать переважно полісемантичні лексеми з тотожним набором сем лише деяких лексико-семантичних варіантів. Зауважимо, що стосовно полісемантичних слів проаналізовано лише ті лексико-семантичні варіанти, що є конституентами лексико-семантичного поля освіта, наприклад, school і школа. Лексема school за кількістю семем удвічі перевищує лексему школа, а три з них збігаються: school − institution for educating children − школа − навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання молодого покоління; school − building used by such an institution − школа − приміщення, в якому міститься такий заклад; school − all the pupils or all the pupils and teachers in a school − школа − колектив учнів навчально-виховного закладу; учні й учителі такого закладу. Сукупність сем двох семем school − institution for teaching a particular subject та school − a course for adults on a particular subject − в українській мові виражається однією − школа − спеціальний навчальний заклад, училище, курси, де здобуваються професійні знання, кваліфікації.

Набір сем наступних лексико-семантичних варіантів лексеми school в українській мові закріплений за іншими лексемами, як-от: а) коледж, університет; б) факультет, відділення, інститут, відповідно: а) school − a college or university з узуальним компонентом американського НВАМ, б) school − a department of a university concerned with a particular area of study. Лексема class − a group of students taught together має узуальну сему приналежності до британського НВАМ − клас − учні одного з підрозділів школи; складові семеми class − an occasion when the group of students taught together meets; a lesson закріплені за українською семемою урок − заняття; семема class − a group of students who finish their studies at school or university in a particular year має узуальну сему приналежності до американського НВАМ, в українській мові її конституенти закріплені за семемою випуск.

З іншого боку, набору сем української семеми клас − підрозділ початкової, середньої школи або гімназії, до якої належать учні одного року навчання та однакового рівня знань; група − відповідає набір сем, закріплений за англійськими семемами grade та частково form. Лексема form має сему належності до середньої освіти (secondary education), а клас − належності до початкової та середньої освіти.

До другого типу належать пари, конституенти яких мають різне вербальне оформлення, а їхні семи частково подібні, наприклад: report card (a written statement about a pupil’s work and behaviour) − табель успішності учня (відомість про успішність учня за семестр навчального року або за рік). За винятком семи періодичності, позначальні семи цих семем збігаються. Імпліцитні семи таких семем є уточнювальними, без їх сукупності неможливо передати повний зміст значення. Для англійської семеми − це names of subjects, examination marks, a mark for the pupil’s term work a comment from the form teacher on the pupil’s general progress and conduct a signature of a head teacher, а для української − назви предметів, оцінки на іспитах, оцінки за семестр, оцінка за поведінку, підпис учителя, підпис директора у кінці навчального року.

Третій тип складається з лексем, які не мають (поки що) точного (адекватного) відповідника з таких причин: а) відсутність референта в цільовій мові, наприклад: Eleven plus (an examination taken at the age of eleven, to decide which type of secondary school a child should go to) − брит. іспит “одинадцять-плюс” (вибірковий іспит для учнів, яким виповнилося 11 років, на навчання до середньої класичної школи (grammar school); Ivy League (a group of traditional universities in the eastern USA with a reputation for high academic standards and a high social status) − амер. “Ліга плюща”, найстаріші та найпрестижніші університети Нової Англії (Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsilvania, Prinston University, Yale University); б) немає стислого вербального оформлення для позначення наявного референта, наприклад: reentrant − (амер.) учитель, що певний проміжок часу не працював у шкільній системі, а потім повернувся до школи. Такі конституенти ЛСП найбільш складні у процесі перекладу.

Такі пари-кореляти слугують базою для класифікації конституентів кожної ЛСГ на лакуни, аналоги і двосторонні відповідники. Лакуна − це лексема, що використовується для позначення явища, поняття чи предмета, відсутнього в культурі мови перекладу і тому вимагає створення перекладного відповідника (city technology college (скор. CTC) − (брит.) міський технологічний коледж (середня школа з технічним ухилом, де навчаються учні 11-18 років); ліцей − lyceum). Аналог − це лексема у мові перекладу, яка має корелят у мові оригіналу зі спільними семантичними множниками і використовується як перекладний відповідник (класний керівник −home-room teacher). Двосторонні відповідники − це лексеми вихідної та цільової мов, що використовуються на позначення понять, явищ чи предметів, які існують в обох мовах; набір семантичних множників цих лексем збігається в обох мовах (учитель початкових класів −elementary school teacher).

Наповнення лакунами мікрополя “початкова освіта” в українській мові становить 25% стосовно британського НВАМ та 18,36% відносно американського НВАМ. Мікрополе “primary education" британського НВАМ має 42,85% лакун порівняно з аналогічним мікрополем в українській мові, а мікрополе “elementary education" американського НВАМ − 35%. Аналоги цього мікрополя в українській мові для британського НВАМ становлять 34,61%, для американського НВАМ − 26,66%. Менше від 50% конституентів мікрополів “початкова освіта” − “primary education" - "elementary education" − двосторонні відповідники, а саме: у мікрополі української мови їх 40,38% стосовно британського НВАМ та 46,93% відносно американського НВАМ. У мікрополі "primary education" міститься 31,42% двосторонніх відповідників лексемам української мови, а у мікрополі "elementary education" таких конституентів 38,33%.

До складу мікрополя "середня освіта" в українській мові входить 39,28% лакун стосовно британського НВАМ та 34,4% лакун порівняно з американським НВАМ. Найвищий відсоток лакун міститься у мікрополі британського НВАМ стосовно української мови − 60,71%, серед конституентів мікрополя "secondary education", відносно американського НВАМ ця цифра становить 52,5%.29,76% конституентів мікрополя "середня освіта" української мови − це аналоги для британського НВАМ і 32,25% − для американського НВАМ.

Конституенти - аналоги лексем британського НВАМ у цьому угрупованні української мови становлять 29,76%, а лексем американського НВАМ − 32,25%. У мікрополі "secondary education" американського НВАМ 19,16% аналогів українських конституентів, тоді як у мікрополі британського НВАМ − 15,17%. У мікрополях "середня освіта" − "secondary education" найнижчий відсоток двосторонніх перекладних відповідників − 30,95% у мікрополі української мови стосовно британського НВАМ та 33,33% порівняно з американським НВАМ. Мікрополе американського НВАМ містить 28,33% конституентів-двосторонніх відповідників українських лексем, а британського НВАМ − 24,1% таких слів. Серед проаналізованих конституентів мікрополя "вища освіта2 в українській мові 24,26% є лакунами стосовно британського НВАМ та 23,52% стосовно американського НВАМ. Мікрополе "higher education" британського НВАМ містить 47% лакун стосовно українських конституентів, тоді як аналогічне мікрополе британського НВАМ − 34,91%. Українських аналогів конституентів британського НВАМ у цьому мікрополі міститься 38,23%, а конституентів американського НВАМ − 39,7%. Українські лексеми-двосторонні відповідники лексем британського НВАМ становлять 37,5% від загальної кількості проаналізованих конституентів, а двосторонні відповідники лексем американського НВАМ − 36,76%. Отже, наповнення етноспецифічною лексикою ЛСП "освіта" в обох мовах є більше 60% від загальної кількості конституентів. Лакун у ЛСП української мови стосовно британського НВАМ − 29,51%, порівняно з американським НВАМ − 25,42%. Відповідно до української мови ЛСП британського НВАМ містить 50,2% лакун, американського НВАМ − 40,8% лакун. Аналоги становлять 34,2% конституентів ЛСП української мови стосовно британського НВАМ та 35,5% порівняно з американським НВАМ. ЛСП британського НВАМ містить 23% аналогів українських конституентів, ЛСП американського НВАМ − 27,3% аналогів.

2.5 Особливості перекладу англійської термінології освіти у зв’язку з її етноспецифічністю


Окрім прийомів перекладу англійської освітньої лексики українською мовою, досліджено також переклад нових термінів терміносистеми освіти англійської мови двох останніх десятиріч та нових скорочень цієї терміносистеми.

Основні способи та прийоми перекладу української освітньої лексики англiйською мовою в існуючих словниках. Тут слід розглянути такі прийоми перекладу як: транскодування (семінар − seminar); використання транскодування та варіантного відповідника (дисертація, трактат − dissertation; алфавіт − alphabet); калькування (самовчитель - self-teacher); використання усталених еквівалентів (аспірант −post-graduate).

В Англо-українському словнику М.І. Балли представлено близько однієї тисячі найуживаніших освітніх лексем Великобританії та США, ними охоплено значну частину конституентів ЛСП "освіта" обох НВАМ, однак скорочення у словнику представлені недостатньо.

Переклад нових освітніх термінів англійської мови двох останніх десятиліть проаналізовано освітні неологізми як перекладознавча проблема.

На виникнення неологізмів у сфері освіти впливають різні чинники: розвиток науково-методичної думки, реформування освіти, зміна навчальних планів та програм, поява нових курсів, інновації у фінансуванні освіти, розвиток технічних засобів навчання, зміни у політичній сфері, ступінь відкритості суспільства, його багатонаціональність, тенденція до економії мовленнєвих засобів, збільшення чи зменшення активності та продуктивності різних способів словотворення тощо.

Джерелами поповнення дослідженої нами терміносистеми, поряд із переосмисленням значень слів загальнолітературної мови та запозиченнями з інших мов або ж національних варіантів однієї й тієї самої мови, є й деякі інші терміносистеми − військової справи (вправа “На підлогу!" (або “Лягти! ”)), - dropdrill; інформаційних технологій (віртуальний студент −virtual student.

З огляду на те, що більшість досліджених інновацій є термінами-реаліями, вони перекладаються із застосуванням різних прийомів перекладу та їхніх комбінацій: повного або семантичного запозичення (транскодування і калькування (“комп’ютерна революція" (інтенсивне впровадження комп’ютерних технологій у навчання) − keyboard revolution; використання певного відповідника в мові перекладу (індивідуальні консультації - face-to-face; клас, класна кімната − chalkface); надання загальнолітературній одиниці статусу терміна (навчання вдома, індивідуальне навчання −home-schooling.


2.6 Переклад реалій системи освіти США


Переклад реалій - це частина великої і важливої проблеми передачі національної і історичної своєрідності, яка сходить до самого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни. Реалії входять до складу безеквівалентної лексики, але належать до найменш вивчених лінгвістичних одиниць [3, с.106]. У перекладознавчих працях слово “реалія" як термін з’явилося у 40-х роках. Уперше його вжив відомий фахівець А. Федоров у праці “О художественном переводе” (1941). Характеризуючи перекладацьку працю, автор зазначає: “це діяльність, що вимагає певних знань, не тільки практично мовних, а й літературознавчих і історико-лінгвістичних, не кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що дозволяє усвідомити всі особливості соціальних умов. історичні і географічні реалії і та ін. ” [11, с.23]. У подальших працях Федоров залишається вірний такому розумінню терміна реалія. Для нього реалії завжди лише предмет матеріального світу [Мороз, с.104]. Також, термін “реалія" зустрічається у кандидатській дисертації Г. Шаткова 1952 року, присвяченій проблемам, що виникають при перекладі безеквівалентної лексики, де дослідник пише: “Найтиповішою безеквівалентною лексикою слід вважати імена власні і слова, що позначають національно-специфичні реалії” [13, с.23].

Лексика системи освіти взагалі та зокрема лексика системи освіти США являє собою дуже широку галузь для вивчення. Склад лексики, що відноситься до сфери освіти, так само як і склад мови взагалі, постійно змінюється, бо відбуваються зміни в самій цій сфері. З появою нових методів освіти з'являється необхідність їх назвати та зобразити в лексичному складі мови, звідси поява нових понять; і в той самий час лексика, пов'язана з методами, які більше не вживаються в реальному житті, поступово виходить з уживання, застаріває та згодом зовсім зникає зі словникового складу мови. Отже система освіти, яка є галуззю дуже багатогранною та неоднорідною, відображається в мові наявністю величезної кількості лексики, яка до неї відноситься. Ми ставимо перед собою задачу проаналізувати найбільшу кількість різноманітних лексичних одиниць, які відносяться до цієї галузі, постаратися встановити між ними всілякі взаємозв'язки і зробити відповідні висновки. Для нашого дослідження ми використали велику кількість неологізмів, пов'язаних зі сферою освіти. Більшість з них взято зі словника Зацного Ю. А, який базується на матеріалах англомовних журналів останніх років. Також використано матеріалами журналів Newsweek (3), (4) та The Economist (5), (6), де були знайдені лексичні одиниці, які ще не відображені в словниках англійської мови. Аналізуючи цю лексику, ми не користувались якоюсь певною класифікацією, нашим головним завданням було розглянути та

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: