Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Скорость обработки запросов на SQL серверах

Скорость обработки запросов на SQL серверах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСІТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет кібернетики

Кафедра теоретичної кібернетики


ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

БАКЛАВРА


На тему : Швидкість обробки запитів

на SQL-серверах


Виконавець: студент 4 курсу

Дима Павло Костянтинович


Науковий керівник : ассистент Коваль Ю.В.


Випускна кваліфікаційна робота бакалавра

Рекомендована до захисту в ДЕК

Протокол № 10, від “25” травня 2000 р.

Зав.кафедри проф. Белов Ю.А


м Київ - 2000


ЗМІСТ


1.Вступ………..………………………………………………………….2

2.Швидкість роботи SQL сервера…………………………………….5

2.1 Технологія DAO…….………………………………………………6

2.2 Технологія ODBC…..………………………………………………6

2.3 JSCRIPT……………………………………………………………..7

3. Результати тестування..…………………………………………….17

Висновок………………………………………………………………..21

Список використаної літератури…………………………………….22


Частина 1 : ВСТУП


У світі сучасних інформаційних технологій особливо виділяє-ться всесвітня мережа Internet. Опорним елементом в цій мережі є сервера баз данних. Саме на сервері зберігається інформація до якої можуть отримати доступ користувачі. При роботі користувача з базою данних в Internet, він посилає запит до бази даннихю цей запит сформовано за правилами мови SQL (Structured Query Language) – мова структурованих запитів.

В мережах використовуються такі SQL–сервера як Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, dbase, Informix, Progress та інші. Як приклад SQL – сервера візьмемо Microsoft SQL Server 7.0 .

Система MS SQL Server - це багаторівнева система обміну данними від клієнта до сервера, дозволяє створювати і підтримувати бази данних.

На відіну від бази данних орієнтованих на великі комп”ютери та міні-комп”ютери, до серверної бази данних користувачі отримують доступ зі своїх комп”ютерів, а не з допомогою терміналів. При цьому механізми роботи SQL-сервера допомагає розв”язувати проблеми, що виникають у результаті звернень до бази данних багатьох комп”ютерів, кожен з яких може незалежно звертатись до різних частин бази данних, що зберігається на сервері.

Зв”язок системи клієнт/сервер з комп”ютерами-клієнтами забезпечу-ється через засоби передачі данних і базової операційної системи. Для цього система клієнт/сервер MS SQL Server 7.0 використовує вбудовані компоненти ОС Windows NT.

Серверна СУБД MS SQL Server 7.0 добавляє до мережевих компонент окремі елементи сервіса, такі як OLE-DB відповідає за зв”язок та упровадження об”єктів баз даних і ODBC - відкритий інтерфейс баз даних. Ці компоненти забезпечують тісний зв”язок необхідного програмного забезпечення.

SQL Server 7.0 має багато інструментів, призначених для розробки зовнішнього інтерфейсу бази даних. Окрім мови SQL для зберігання, вибірки данних можна викоритовувати додатки [приложения] з графічним інтерфейсом користувача GUI. Це дуже спрощує розробку баз даних, таблиць і зв”язків між ними. Зручно використовувати SQL Server разом з програмами для роботи в Internet.

Центральним компонентом системи SQL Server є реляційна база даних та її структура. В реляційній базі даних інформація представляється в вигляді рядків та стовбців. Рядки не впорядковані, крім випадку, коли для таблиці створюється кластерний індекс. Сама структура операторів запитів, з допомогою яких проходять виборка даних з рядків таблиці, не залежить від того впорядковані рядки чи ні.


Частина 2 : ШВИДКІСТЬ РОБОТИ SQL SERVER 7.0


В процесі роззвитку SQL Server при розробці клієнтських додатків використовувалось декілька підходів. Ядром системи завжди був процессор обробки запитів, який працював на сервері. Запити писались на мові SQL вводились і опрацьовувались через утіліти типу Query Analyzer.

При написанні програмних додатків для взаємодії з SQL Server частіше за усе використовують :

  1. DB-Library

  2. ODBC і DAO

DB-Library являє собою специфічний для SQL Server інтерфейс прикладних програм . Він є менш зручний ніж ODBC, для переносу програмного додатку в іншу серверну систему але з точки зору працездатності він реалізовує самий швидкий доступ до інформації.

Це забезпечується не тільки тим, що він надає оптимізований інтерфейс API, але використовує в програмах особисту мову системи SQL Server. ODBC (як і SQL-OLE ) надають такий же рівень сервісу але створюють додатковий рівень абстракції між додатком і та процессором запитів SQL Server .

В DB-Lib не підтримується зв”язок таблиць або автоматичного оновлення значень. Це можна розглядати як позитив оскільки гарантується повний контроль над взаємодією програмного додатку з сервером і оптимізацією зв”язків. Додатково програмісту додається повний контроль над виявденням і обробкою помилок, пов”язаних з транзакціями.


2.1 ТЕХНОЛОГІЯ DAO


(Data Access Object – об”єкти доступу до данних) приззначена для викоритання об”єктів, методів, властивотей, значно полегшшують роботу програмного додатку з базою даних. Для обміну інформацією з SQL сервером в об”єктах DAO викоритову-ються рівні дотупу Jet і ODBC, одна вони утворюють ще один рівень абстракції між додатками і викликами функцій ODBC, які використовуються при обробці запитів.

Технологія DAO для роботи з базами даних, таблицями, видами передбачає викоритання коллекцій об”єктів. Наприклад для створення нової таблиці легше викликати метод Add відповідного об”єкта, між використовувати стандартний підхід технології ODBC.

При роботі з базою даних можна використати стандартний підхід для доступу до майже будь-якого сховища даних, що підтриимується засобоми ODBC.

Але треба відмітити, що технологія DAO поступово витісняється більш прогресивною технологією ADO(ActiveX Data Object – об”єкти данх ActiveX ) .


2.2 ТЕХНОЛОГІЯ ODBC


З метою можливого встановлення зв”язку з різними СУБД фірмою Microsoft була розроблена технологія ODBC . Вона забезпечує створення додаткового рівня абстракції між програмним додатком і СУБД. Даний рівень дозволяє створити одну команду Select і використовувати її для виборки даних з будь-яких підтримуємих типів баз даних, враховуючи ті випадки, коли СУБД взагалі не підтримує мову SQL.

Служби ODBC являють собою окремий рівень доступу до файлів баз даних. ODBC бере на себе відповідальністьза отримання від до-датків запитів на вибірку інформації і переведення їх на мову, що використовує ядро база даних, для обробки запиту. Гарним прикладом використання ODBC технології є СУБД Access фірми Microsoft. Головна різниця між ODBC і BD-Lib полягає у тому, що ODBC вимагає побудови і передачі йому лише стандартних SQL команд, а BD-Lib вимагає особливого синтаксису при побудові у буфері команд, що напрравляються безпосередньо у серверне середовище.

Головним недоліком ODBC є необхідність в трансляції запитів. Проведення цієї додаткової роботи відповідно відображається на швидкості доступу до даних. При роботі з ODBC можна отримати суттєвий виграш у швидкості обробки даних, якщо в системі клі-єнт/сервер саме на сервері системи SQL Server буде оброблятись запит, а не на клієнтському комп”ютері. Також приріст у швидкості роботи ODBC дає використання встроєнних процедур.


2.3 JSCRIPT


Тепер перейдемо до процесів, що пов”язані з вимірюванням швидкості системи SQL Server 7.0 . У данній роботі прпонується написання програмного додатку на встроєнному shell OS Windows NT - Java Script . Сам програмний додаток це програма написана для інтерпритуюча мова. Файл з розширенням . js буде виконавчим для OS Windows NT. Спочатку напишемо Script для створення бази даних :


// ADO Flags

var adLockOptimistic = 3;

var adOpenStatic = 3;

var SQL_DataBase = "DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt"

//var SQL_DataBase = "DSN=OTStt;UID=;PWD="


var oConn;

var oRs;

function db_Connect(){

// Create ADO Connection Object. Use IISSDK OBDC Souce with

// default sa account and no password

oConn = new ActiveXObject("ADODB.Connection");

oConn.Open(SQL_DataBase);

oConn.CommandTimeout=600;

}

function db_Record(SQL){

var oRs;

// Create ADO Recordset Component, and associate it with ADO

connection

oRs = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");

oRs.ActiveConnection = oConn;

// Get empty recordset

oRs.Source = SQL;

oRs.CursorType = adOpenStatic; // use a cursor

other than Forward Only

oRs.LockType = adLockOptimistic; // use a locktype

Похожие рефераты: