Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Контроль програм, які запускаються на даному комп'ютері

Контроль програм, які запускаються на даному комп'ютері

Міністерство освіти і науки України

Кiровоградський Державний Технiчний Унiверситет

Факультет автоматики енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення


Курсовая работа

з дисципліни

“ASM-86 ”

на тему:

"Контроль програм, які запускаються на даному комп'ютері"

Зміст


1. Вступ

2. Постановка задачі

3. Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі

4. Алгоритм програми

5. Реалізація програми

6. Системні вимоги

7. Інструкція для користувача

8. Висновки

Використана література

Додаток

Лістинг програми


1. Вступ


Тепер комп’ютери відіграють у житті людини все більшу та більш роль. Раніше, коли ще не було комп’ютерів, чи вони були мало розповсюдженні, все робилося вручну. Коли комп’ютери одержали широке розповсюдження, комп’ютер став допомагати людині, бо він може багато операцій робити набагато швидше, ніж людина.

Але в наш час комп’ютер використовується і як ігровий автомат, на якому можна грати в різні ігри. Тому програма, яка б дозволяла контролювати ті програми, які запускаються на комп’ютері, була б дуже корисною.

2. Постановка задачі


Розробити програму “Контроль програм, які запускались на даному комп’ютері" на мові програмування ASM-86.

Програма розміщується резидентно в пам'ятi, тож не заважатиме pоботi iнших пpогpам, з якими може працювати користувач.


3. Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі


Отже, необхідно написати програму, яка здійснює контроль програм, що запускалися на комп’ютері. При виборі алгоритму програми у мене не виникло варіантів. Тут все дуже просто. В int 21h є функція 4BH, яка запускає другі програми. Перепризначаємо цю функцію, та в процесі роботи цієї функції виділяємо ім’я, час та дату запуску програми, та записуємо цю інформацію до файлу. Також перевіряємо ім’я на присутність у стоповому файлі, і виходимо з функції, якщо ім’я присутнє в списку.


4. Алгоритм програми


Алгоритм головної програми:

Перевірка на присутність програми в пам'яті.

Присутня, перехід на перевірку параметрів.

Не присутня, встановлення нового обробника переривання 21h, залишення резидента в пам’яті.

Перевірка параметрів на символи /r, /?, /s, /d.

Якщо є символи /r, то вигрузка резидента з пам’яті (звільнення пам’яті, відновлення старого обробника переривання 21h).

Якщо є символи /?, то вивід допомоги.

Якщо є символи /s, то інвертування прапорцю зупинки (чи буде перевіряться ім’я на присутність в стоповому файлі).

Якщо є символи /d, то вилучаємо файл, в якому записується інформація про програми, які запускаються на комп’ютері.

Закінчити програму.

Алгоритм обробника переривання 21h:

Перевірка на функцію перевірки на присутність.

Перевірка на функцію 4Bh.

Якщо потрібно, перевірка на те, чи потрібно запускати дану програму.

Аналізується та записується інформація про дану програму в файл.

Виклик старого обробника переривання 21h.

Вихід з обробника.


5. Реалізація програми


Програма написана на мові ASM-86 з використанням команд процесора 86/286. Вона складається з головної програми, яка перевіряє параметри, які задані в командному рядку, та функції-обробника переривання 21h, який й контролює програми, які запускалися.

Перевага написаної мною програми-резидента в тому, що вона залишається постійно в пам’яті, завдяки чому користувач не помічає контролю.

Програма компілюється Turbo Assembler, зв’язується за допомогою TLINK.


6. Системні вимоги


IBM сумісний комп’ютер із мікропроцесором Intel 80086 або старшим.

Операційна система - ДОС

Пам’ять - 640 К і вище

7. Інструкція для користувача


Для запуску резидентної програми, яка здійснює контроль програм, які запускалися на комп’ютері, потрібно в командному рядку набрати kontrol та натиснути Enter. Також в командному рядку можна задавати параметри:

“/R" - вигрузити програму з пам’яті.

“/? ” - виводе допомогу.

“/D" - вилучення файлу зберігання програм, що запускалися.

“/S" - Інвертування стопового прапору.

Програма запам’ятовує імена, дату та час запуску всіх програм, які запускалися на комп’ютері, в файлі, який знаходиться в кореневому каталозі диску С з ім’ям history. asm. Також програма дозволяє задавати імена тих файлів, які не потрібно давати запускати. Ці імена задаються в файлі stop. asm в кореневому каталозі диску С.


8. Висновки


Отже, на мові ASM-86 створено програму, яка виконує контроль програм, що запускалися на комп’ютері.

Використана література


1) “Програмування на мові Асемблера ЕС ЕВМ" З.С. Брич, В.I. Воющ Москва 1989 р. ст. 166

2) “Програмування на сучасних мовах програмування. ” Москва 1990 р. ст. 206

3) “Основи мови” Асемблер” В.I. Криволап. Москва 1997р. ст.309

4) “Ассемблер для початкiвцiв” М.П. Шукiн. Київ 1980р. ст.155

5) “Турбо Асемблер” Л.В. Захаров. Харків 1995 р ст.178

6) “Макро Асемблер” К.С. Кропiйко, О.Д. Богатирова. Київ - “Наука” 1991 р.

7) Електронний довідник BOOK.

Додаток


Лістинг програми


jumps;

locals;

Leng EQU 0080h; Смещение байтов с длиной строки параметр.

Parametr EQU 0081h; Смещение параметров

model tiny; Модель памяти TINY - крошечная.

code; Начало сегмента кода.

org 100h; Установка точки входа.

start:; Метка с которой начинается программа

jmp init; Переход на установки.

old dw 0,0; Указатели на старые вектора прерываний.

string db 100 dup (0); Имя запускаемой программы

string1 db 100 dup (0); Имя запускаемой программы

comp db 0; флаг сравнения

err1 db 0; флаг ошибки

str1 db 0; буфер файла

stop1 db 0; проверять ли сравнение

lf db 13,10; сиволы перехода на новую строчку

nam db 'c: history. asm',0; Имя файла, в котором будем сохранять

nam1 db 'c: stop. asm',0; Имя файла, с запрещенными программами

len dw 0; длина строки с именем программы

OutFile dw 0; Номер канала файла

OutFile1 dw 0; Номер канала файла

tim db 25 dup (' '); Время и дата

new21 proc

; - ---------------------------------------------------------------------------¬

; ¦New21 - Процедура обработки 21h прерывания ¦

; L----------------------------------------------------------------------------

cmp ax,9090h; проверяем, если AX<>9090h

jnz q1; то переходим на продолжение обработки

mov ax,12h; иначе возвращаем AX=12h

iret; Выходим из прерывания

q1:

cmp ah,4bh; проверяем, если AH=4bh

je @@1; то переходим на продолжение обработки

jmp exit; иначе переходим на выход

@@1:

push ax bx cx dx ds si DI ES; сохраняем все используемые регистры в стеке

push dx; - ¬заносим в регистр SI сегмент, в котором

pop si; - содержится имя запускаемой программы

mov bx,0; обнуляем регистр BX

m1:

mov al,ds: [si+bx] ; =¬

mov cs: string [bx],al; ¦ копируем имя программы в переменную

inc bx; ¦ string

cmp al,0; =-

jnz m1

mov cs: len,bx; сохраняем длину строки

cmp cs: stop1,0; проверяем флаг проверки

jne noprov; надо проверять

call prov; если надо, то на проверку

noprov:; иначе не проверять

lea dx,cs: nam; адрес выходного файла

push cs

pop ds

call createFile; процедура создания файла

mov ah,40h; функция записи в файл

mov bx,cs: outfile; номер файла

mov cx,cs: len; длина буфера

lea dx,cs: string; адрес буфера

pushf

call dword ptr cs: old; вызываем функцию записи в файл

mov ah,02h; функция чтения текущего времени

int 1ah; прерывание работы с часами реального времени

mov ah,ch; - ¬

mov al,ch; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры часов

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [2],ah; - ¬сохраняем часы

mov tim [3],al; - -

mov tim [4],': '; ставим двоеточие

mov ah,cl; - ¬

mov al,cl; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры минут

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [5],ah; - ¬сохраняем минуты

mov tim [6],al; - -

mov tim [7],': '; ставим двоеточие

mov ah,dh; - ¬

mov al,dh; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры секунд

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [8],ah; - ¬сохраняем секунды

mov tim [9],al; - -

mov ah,04h; функция чтения текущей даты

int 1ah; прерывание работы с часами реального времени

mov ah,dl; - ¬

mov al,dl; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры дня

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [12],ah; - ¬сохраняем день

mov tim [13],al; - -

mov tim [14],': ';

mov ah,dh; - ¬

mov al,dh; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры месяца

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [15],ah; - ¬сохраняем месяц

mov tim [16],al; - -

mov tim [17],': '; ставим двоеточие

mov ah,ch; - ¬

mov al,ch; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры века

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [18],ah; - ¬сохраняем век

mov tim [19],al; - -

mov ah,cl; - ¬

mov al,cl; ¦

and ah,11110000b; ¦выделяем цифры года

and al,1111b; ¦

shr ah,4; ¦

add ah,48; ¦

add al,48; - -

mov tim [20],ah; - ¬сохраняем год

mov tim [21],al; - -

mov ah,40h; Функция вывода в файл

mov bx,cs: outfile; номер файла

mov cx,25; количество выводимых символов=25 (время и дата)

lea dx,cs: tim; адрес выводимой строки

pushf; сохраняем регистр флагов в стеке

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

mov ah,40h; =¬

mov bx,cs: outfile; ¦

mov cx,2; ¦ переход в файле на следующую строку

lea dx,cs: lf; ¦

pushf; ¦

call dword ptr cs: old; =-

mov ah,3eh; Функция закрытия файла

mov bx,cs: outfile; номер файла

pushf; сохраняем регистр флагов в стеке

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

lea di,cs: string; =¬

push cs; ¦

pop es; ¦ обнуляем строку

mov cx,100; ¦

mov al,0; ¦

rep stosb; =-

pop ES DI si ds dx cx bx ax; восстанавливаем регистры из стека

cmp cs: stop1,0; надо ли проверять

jne exit; если ненадо то на старый обработчик

cmp cs: comp,1; иначе проверяем на совпадение

je exxit; если совпадает то на eexit

exit:

jmp dword ptr cs: old; переходим на старый обработчик

exxit:

iret; выход из обработчика

new21 endp; конец обработчика прерывания

CreateFile Proc

; - ---------------------------------------------------------------------------¬

; ¦CreateFile - процедура создания выходного файла, перед этим проверяется есть¦

; ¦ли он уже на диске. Если есть, то он открывается и позиционируется на конец¦

; ¦Вход DS: DX=имя файла ¦

; ¦Выход cf=0 операция прошла успешно ¦ ¦

; L----------------------------------------------------------------------------

mov al,1; Разрешаем только запись

mov ah,3dh; Функция DOS открытия файла

pushf

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

jc @@1; Проверка на существование:

mov cs: outfile,ax; =¬

mov ah,42h; ¦

mov bx,cs: outfile; ¦

mov cx,0; ¦позиционируется на конец

mov dx,0; ¦

mov al,2; ¦

pushf; ¦

call dword ptr cs: old; ¦

ret; =-

@@1:

lea dx,cs: nam; =¬

xor cx,cx; ¦

mov cx,110b; ¦

mov ah,3ch; ¦Если файла нет с таким именем, то он

pushf; ¦

call dword ptr cs: old; ¦создаётся

mov cs: outfile,ax; ¦

ret; =-

CreateFile endp

Prov proc

; - --------------------------------------------------------------------¬

; ¦Prov - процедура проверки имени программы которая запускается и имен¦

; ¦программ, которые берутся из файла stop. asm. ¦

; ¦Вход нет ¦

; ¦Выход comp=1 имена совпали ¦ ¦

; L---------------------------------------------------------------------

push ds es di si; сохраняем все используемые регистры в стеке

mov cs: comp,0; обнуляем флаг сравнения

mov cs: err1,0; обнуляем флаг ошибки

mov ah,3dh; Функция DOS открытия файла

lea dx,cs: nam1; адрес имени файла с запрещаемыми программами

push cs

pop ds

mov al,0; открытие файла на чтение

pushf

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

jnc @@9; Проверка на существование: если не существует, то

pop si di es ds; восстанавливаем регистры из стека

ret; выходим из процедуры

@@9:; иначе

mov cs: outfile1,ax; сохраняем номер файла

@@12:

lea di,cs: string1; адрес строки

@@11:

mov ah,3fh; Функция чтения из файла

mov bx,cs: outfile1; номер файла, который читаем

mov cx,1; количество читаемых символов

lea dx,cs: str1; адрес буфера

push cs;

pop ds;

pushf;

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

cmp ax,-1; проверка на ошибку

je error1;

cmp ax,0; проверка на количество прочитанных байт

je error1;

jmp noerror;

error1:; ошибка

mov cs: err1,1; устанавливаем флаг ошибки

jmp error;

noerror:; нет ошибки

cmp cs: str1,13; проверка на код перехода на новую строку

je @@21; если равно, то на @@21

mov al,cs: str1; записываем в al символ

cmp al,'a'; если меньше, чем 'a', то

jb @@q1; на @@q1

cmp al,'z'; если больше, чем 'z', то

ja @@q1; на @@q1

sub al,32; иначе вычитаем разницу между больш. и маленькими

@@q1:;

mov cs: [di],al; сохраняем символ в строке

inc di; увеличение текущей позиции

jmp @@11; переход к следующему символу

@@21:;

mov ah,3fh; Функция чтения из файла

mov bx,cs: outfile1; номер файла, который читаем

mov cx,1; количество читаемых символов

lea dx,cs: str1; адрес буфера

push cs;

pop ds;

pushf;

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

error:;

lea di,cs: string; адрес имени загружаемой программы

push cs;

pop es;

lea si,cs: string1; адрес имени программы, прочитанной из файла

push cs;

pop ds;

mov al,0; загружаем в al символ с кодом 0

mov cx,100; количество символов, в которых ищем

cld; направление поиска вперед

repne scasb; ищем символ с кодом 0

std; направление поиска назад

dec di; уменьшаем адрес поиска на 1

mov cx,13; длина имени и расширения программы

mov al,''; загружаем в al символ ''

repne scasb; ищем символ ''

cld; направление поиска вперед

inc di; увеличиваем адрес сравнения на 2

inc di;

mov cx,13; длина сравниваемых строк

repe cmpsb; сравниваем строки

je @@ex; если равно, то на @@ex

; mov cs: comp,0;

jmp @@ex1; иначе на @@ex1

@@ex:;

mov cs: comp,1; устанавливаем флаг равенства

@@ex1:;

mov cx,100; кол. байт

mov al,0;

lea di,cs: string1; адрес строки

push cs;

pop es;

rep stosb; обнуляем

cmp cs: comp,0; проверяем флаг сравнения

jne @@31; если не равен то на @@31

cmp cs: err1,1; проверяем флаг ошибки

je @@31; если равен то на @@31

jmp @@12; переход на начало сравнения

@@31:;

mov ah,3eh; Функция закрытия файла

mov bx,cs: outfile1; номер файла, который закрываем

pushf;

call dword ptr cs: old; Вызываем старый обработчик прерывания

pop si di es ds; восстанавливаем регистры из стека

ret

prov endp; конец процедуры сравнения

; - ---------------------------INIT----------------------------------------

init:; Установки.

mov ah,9h; функция вывода строки

mov dx,offset text; адрес сообщения о программе

int 21h; выводим сообщение

mov ax,9090h; наша функция проверки, есть лди в памяти

int 21h; вызываем нашу функцию проверки

cmp ax,12h; AX=12?

jz exi; если да, то на проверку парвметров

mov ah,35h; функция чтения адреса прерывания

mov al,21h; номер прерывания

int 21h; вызываем функцию чтения адреса прерывания

mov old,bx; сохраняем в переменной сегмент исмещение

mov old+2,es; обработчика прерывания

mov ah,25h; функция замены прерывания

mov al,21h; номер прерывания

mov dx,offset new21; адрес нового обработчика

int 21h; вызываем функцию замены прерывания

lea dx,cs: nam; адрес выходного файла

push cs

pop ds

call createFile; процедура создания файла

mov ah,40h; =¬

mov bx,cs: outfile; ¦

mov cx,2; ¦ переход в файле на следующую строку

lea dx,cs: lf; ¦

pushf; ¦

call dword ptr cs: old; =-

mov ah,3eh; Функция закрытия файла

mov bx,cs: outfile; номер файла

pushf; сохраняем регистр флагов в стеке

call dword ptr cs: old; вызываем старый обработчик прерывания

mov dx,offset init; адрес конца обработчика

int 27h; Выйти и остаться резидентом.

; Проверка параметров

exi:

push cs

pop ds

xor ch,ch; обнуляем CH

mov cl, [ds: Leng] ; CX=длина параметров

inc cx; добавить символ возврата каретки

mov si,Parametr; поместить адрес параметров в SI

; пропустить начальный пробелы и табуляцию

@@100:

call Separators; проверка на пробелы

jne @@20; переход если пробелов и табул. нет

inc si; иначе пропустить этот символ

loop @@100; переход пока не закончена обработка

@@20:

cmp cx,0; CX=0?

jne @@30; если нет, то есть параметры

jmp noparam; нет параметров

@@30:

mov ah,ds: [si] ; в AH заносим символы строки параметров

cmp ah,'/'; сравниваем AH с символом '/'

je param; если равно то следующий символ

cmp ah,'-'; сравниваем AH с символом '-'

je param; если равно то следующий символ

cmp ah,'r'; сравниваем AH с символом 'r'

je release; если равно то на выгрузку резидента

cmp ah,'R'; сравниваем AH с символом 'R'

je release; если равно то на выгрузку резидента

cmp ah,'d'; сравниваем AH с символом 'd'

je delete; если равно то на удаление файла

cmp ah,'D'; сравниваем AH с символом 'D'

je delete; если равно то на удаление файла

cmp ah,'s'; сравниваем AH с символом 's'

je stoped; если равно то на инвертирование флага stop1

cmp ah,'S'; сравниваем AH с символом 'S'

je stoped; если равно то на инвертирование флага stop1

cmp ah,'? '; сравниваем AH с символом '? '

je help; если равно то на выдачу помощи

cmp ah,'h'; сравниваем AH с символом 'h'

je help; если равно то на выдачу помощи

cmp ah,'H'; сравниваем AH с символом 'H'

je help; если равно то на выдачу помощи

param: inc si

mov ah,ds: [si] ; берем следующий символ

cmp ah,'d'; сравниваем AH с символом 'd'

je delete; если равно то на удаление файла

cmp ah,'D'; сравниваем AH с символом 'D'

je delete; если равно то на удаление файла

cmp ah,'s'; сравниваем AH с символом 's'

je stoped; если равно то на инвертирование флага stop1

cmp ah,'S'; сравниваем AH с символом 'S'

je stoped; если равно то на инвертирование флага stop1

cmp ah,'? '; сравниваем AH с символом '? '

je help; если равно то на выдачу помощи

cmp ah,'h'; сравниваем AH с символом 'h'

je help; если равно то на выдачу помощи

cmp ah,'H'; сравниваем AH с символом 'H'

je help; если равно то на выдачу помощи

cmp ah,'r'; сравниваем AH с символом 'r'

je release; если равно то на выгрузку резидента

cmp ah,'R'; сравниваем AH с символом 'R'

jne noparam; если не равно то на noparam

release:

mov ah,09h; функция вывода строки

lea dx,mes2; адрес сообщения о выгрузке

int 21h; выводим сообщение

mov ah,35h; функция чтения адреса прерывания

mov al,21h; номер прерывания

int 21h; вызываем функцию чтения адреса прерывания

push es

mov ah,25h; функция замены прерывания

mov al,21h; номер прерывания 21h

mov dx,es: old; адрес старого обработчика

mov ds,es: old+2

int 21h; вызываем функцию замены прерывания

pop ds

mov ah,49h; функция освобождения паияти

int 21h; освобождаем паиять

jmp ex_init; переход на выход

delete:

mov ah,9; функция вывода строки

mov dx,offset cs: mes3; адрес сообщения о удалении

int 21h; выводим сообщение

mov ah,41h; функция удаления файла

mov dx,offset cs: nam; адрес удаляемого файла

int 21h; удаляем файл

jmp noparam

stoped:

mov ah,35h; функция чтения адреса прерывания

mov al,21h; номер прерывания

int 21h; вызываем функцию чтения адреса прерывания

mov ah,9; функция вывода строки

not es: stop1; инвертируем флаг проверки

stoped2: cmp es: stop1,0; сравниваем флаг проверки с 0

jne stoped1; если не равно то на stoped1

mov dx,offset cs: mes4; адрес сообщения о наличии проверки

int 21h; выводим сообщение

jmp noparam

stoped1: mov dx,offset cs: mes5; адрес сообщения о не наличии проверки

int 21h; выводим сообщение

jmp noparam

help: mov ah,9; функция вывода строки

mov dx,offset helpt; адрес сообщения помощи

int 21h; выводим сообщение

mov ah,35h; функция чтения адреса прерывания

mov al,21h; номер прерывания

int 21h; вызываем функцию чтения адреса прерывания

mov ah,9; функция вывода строки

jmp stoped2

noparam:

lea dx,cs: mes1; адрес сообщения о наличии резидента в памяти

mov ah,9; функция вывода строки

int 21h; выводим сообщение

ex_init:

mov ah,4ch; функция выхода из программы

mov al,0; возвращает код ошибки 0

int 21h; выход из программы

Separators Proc

; - ---------------------------------------------------------------------------¬

; ¦Separators - процедура проверки на пробелы ¦

; ¦ВЫХОД: ¦

; ¦zf=1: символ является пробелом, табуляцией или возвратом каретки ¦

; ¦zf=0: символ не является разделителем ¦

; L----------------------------------------------------------------------------

mov al,ds: [si] ; взять символ из ds: si

cmp al,020h; символ пробел?

je @@10; Если да то переход

cmp al,009h; символ табуляция?

je @@10; Если да то переход

cmp al,00dh; символ возврата каретки?

@@10:

ret

Separators EndP

Text db 13,10,'History Version 1.0 Copyright (c) 1999 Мороз Р. ',13,10

db 'Сохранение названий всех программ, которые запускались на компьютере',13,10,'$'

Helpt db 'Syntax: History [/r|/R|-r|-R|r|R] [/d|/D|-d|-D|d|D] [/? |/h|/H|-? |-h|-H|? |h|H] ',13,10

db ' /r - released History from memory',13,10

db ' /d - delete files History',13,10

db ' /s - invert stop flag ',13,10

db ' /? - HELP',13,10,'$'

mes1 db 13,10,' Program alredy in memory $'

mes2 db 13,10,' Program released in memory $'

mes3 db 13,10,' delete files History $'

mes4 db 13,10,' stoped files $'

mes5 db 13,10,' not stoped files $'

end start; Конец программы, точка входа

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: