Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » База даних послуг підприємства зв'язку

База даних послуг підприємства зв'язку

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Зміст


Вступ

Створення бази даних "Послуги та клієнти зв’язку"

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


Підприємство послуг зв’язку "NewTone" - відомо на українському ринку послуг зв’язку з 2002 року як надійний постачальник послуг зв’язку.

Підприємство послуг зв’язку "NewTone" надає не тільки саме послуги телезв’язку, але й надає широкий спектр послуг зв’язку:


- Налагодження каналу зв'язку
- Заміна терміналу
- Встановлення нового терміналу
- Ремонт терміналу зв'язку
- Налагодження терміналу
- Налагодження апаратури зв'язку
- Загальне налагодження зв'язку
- Заміна обладнання зв'язку
- Заміна додаткового устаткування зв'язку

Основними споживачами послуг підприємства зв’язку "NewTone" у нашому випадку є фірми, що мають потребу у надійному та якісному зв’язку:


Найменування клієнта
EUROSOUV TELECOM
GRAND
LORDON TELECOM
DEREY TELECOM
АВТЕК

База даних (БД), зокрема БД деякого підприємства - іменована сукупність даних, організованих за визначеними правилами, які основані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання даними незалежно від прикладної програми, яка відноситься до визначеної предметної області. Створення бази даних передбачає знизити збитковасть даних та підвищити їхню надійність.

Ядром бази даних є модель даних. Модель даних представляє собою велику кількість структур даних, правил цілісності та операції маніпулювання даними. За допомогою моделі даних можуть бути представлені об’єкти предметної галузі та зв’язки між ними. Модель даних - це сукупність структур даних та операцій їхньої обробки.

Система управління базами даних об’єднує сукупність програм загального користування, які забезпечують створення та супроводження баз даних. СУБД заснована на використанні ієрархічної, мережевої або реляційної моделі. Ієрархічна структура - це сукупність елементів, зв’язаних між собою за правилами орієнтованого графа. В мережевій структурі кожний елемент може бути пов’язаний з будь-яким іншим елементом. Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць.

Кожна реляційна таблиця представляє собою двовимірний масив та має наступні властивості:

Кожний елемент таблиці - один елемент даних;

Всі елементи в стовпці мають однаковий тип (символьний, числовий та ін.) та довжину;

Кожен стовпець має унікальне ім’я;

Порядок слідування рядків та стовпців може бути вільним.

Атрибут, який використовується для однозначної ідентифікації кортежу (Рядка, запису), називається первинним ключем. Первинний ключ не може мати додаткових атрибутів. Для прискорення доступу за первинним ключем в СУБД використовується механізм, який зветься індексуванням. Індекс вказує на місце знаходження запису для кожного первинного ключа. Такий тип індексу називається вторинним індексом і використовується для зменшення часу доступу до даних у відношенні, а також для сортування.

Для підтримки цілісності даних в СУБД є механізм так званих зовнішніх ключів. В такому механізмі деякому атрибуту (або групі атрибутів) одного відношення призначається посилання на первинний ключ другого відношення і таким чином встановлюється зв’язок підпорядкованості. Відношення, на первинний ключ якого посилається зовнішній ключ іншого відношення, називається головним відношенням, а відношення, від якого виходить посилання - підпорядкованим відношенням.

Автоматизований банк даних (АБД) - організовано технічна система, яка об’єднує у собі бази даних, технічні, програмні і організаційні засоби, забезпечує формування і введення бази даних для використання в тій або іншій сфері діяльності. Користувачами бази даних можуть бути фахівці 4-х категорій: кінцеві користувачі, програмісти та системні аналітики, персонал підтримки бази даних, адміністратор. Кінцеві користувачі забезпечуються добре спроектованою АБД, яка подає інформацію через графічний інтерфейс з системою вікон і функціональним меню. Програмісти і аналітики використовують СУБД для розробки нових баз даних і модифікації існуючих. Персонал підтримки забезпечує підтримку бази даних у актуальному стані. Адміністратор виконує роботу, пов’язану із забезпеченням актуальної інформації, її цілісності, розподіленням ресурів та прирететів доступу.

База даних MS Access - це сукупність засобів для введення, збереження, перегляду, вибірки та управління інформацією. В MS Access підтримується два способи створення бази даних. Перший спосіб дозволяє створити порожню базу даних, а потім додати до неї об’єкти. Другий спосіб дозволяє створити базу даних за допомогою майстра. MS Access має великий вибір підготовлених баз даних - шаблонів.

Діяльністю фірми є послуги зв’язку. Одне замовлення може містити одного замовника та одного виконавця. Замовлення може бути виконано або не виконано. Якщо замовлення не виконано протягом одного місяця, то вважається недійсним

Створення бази даних "Послуги та клієнти зв’язку"


В даній курсовій роботі, у середовищі БД СУБД MS Access створимо програмне забезпечення, за допомогою якого виконується ввід даних у таблиці БД СУБД Access.


Замовлення послуг
Номер замовлення Код клієнта Код послуги Код виконавця Кількість Дата замовлення Примітка
1 10 11 111 20 02.05.2010 Да
2 20 22 222 15 24.05.2010 Да
3 30 33 333 9 08.06.2010 Да
4 40 44 444 11 19.06.2010 Да
5 50 55 111 1 12.07.2010 Да
6 10 66 222 2 26.07.2010 Да
7 20 77 333 4 18.08.2010 Нет
8 30 88 444 3 22.08.2010 Нет
9 40 99 111 2 04.09.2010 Да
10 50 11 222 18 26.09.2010 Да
11 10 22 333 15 30.10.2010 Да
12 20 33 444 18 02.11.2010 Да
13 30 44 111 8 26.11.2010 Да
14 40 55 222 1 08.12.2010 Нет
15 50 66 333 3 20.12.2010 Нет
16 10 77 444 3 14.01.2011 Да
17 20 88 111 2 31.01.2011 Нет
18 30 99 222 4 05.02.2011 Да

Види послуг
Код послуги Назва послуги Ціна
11 Налагодження каналу зв'язку 300,00р.
22 Заміна терміналу 225,00р.
33 Встановлення нового терміналу 255,00р.
44 Ремонт терміналу зв'язку 360,00р.
55 Налагодження терміналу 100,00р.
66 Налагодження апаратури зв'язку 150,00р.
77 Загальне налагодження зв'язку 220,00р.
88 Заміна обладнання зв'язку 308,00р.
99 Заміна додаткового устаткування зв'язку 220,00р.

Виконавці послуг
Код виконавця Прізвище Ім'я Підрозділ Телефон
111 Шипта Ігор Антен зв'язку 412-88-88
222 Оладько Максим Налагодження зв'язку 444-33-33
333 Філіпенко Олег Телекомунікацій 513-77-77
444 Лавренчук Станіслав Інтернет-комунікацій 274-55-55

Замовлення послуг
Номер замовлення Код клієнта Код послуги Код виконавця Кількість Дата замовлення Примітка
1 10 11 111 20 02.05.2010 Да
2 20 22 222 15 24.05.2010 Да
3 30 33 333 9 08.06.2010 Да
4 40 44 444 11 19.06.2010 Да
5 50 55 111 1 12.07.2010 Да
6 10 66 222 2 26.07.2010 Да
7 20 77 333 4 18.08.2010 Нет
8 30 88 444 3 22.08.2010 Нет
9 40 99 111 2 04.09.2010 Да
10 50 11 222 18 26.09.2010 Да
11 10 22 333 15 30.10.2010 Да
12 20 33 444 18 02.11.2010 Да
13 30 44 111 8 26.11.2010 Да
14 40 55 222 1 08.12.2010 Нет
15 50 66 333 3 20.12.2010 Нет
16 10 77 444 3 14.01.2011 Да
17 20 88 111 2 31.01.2011 Нет
18 30 99 222 4 05.02.2011 Да

База даних послуг підприємства зв'язку

База даних послуг підприємства зв'язку


На екрані з’явиться вікно діалогу “Файл новой базы данных”. Вибираємо папку, в якій буде збережена нова база даних, а в полі “Имя файла" вводимо ім’я бази даних “Послуги та клієнти”. Натискаємо кнопку “Создать”. Відкривається вікно бази даних.

Вікно бази даних має сім вкладок. В цьому вікні створюються об’єкти бази даних. Всі вони будуть розташовані на вкладках, які відкриваються під час вибору відповідного ярлика.

Таблиця є основою бази даних. В MS Access вся інформація вміщується у таблицях.

Приступимо до створення таблиць в MS Access, яке відбувається у вікні бази даних. Спочатку відкриваємо вікно створеної бази даних та переходимо на вкладку “Таблицы”. Натискаємо кнопку “Создать” у вікні бази даних. Відкривається вікно діалогу “Новая таблица”, в правій частині якої знаходиться список варіантів подальшої роботи. Для створення нової таблиці в конструкторі таблиць обирають “Конструктор”, після чого натискаємо “ok”. Створення таблиць у режимі конструктора дає широкі можливості щодо визначення параметрів таблиці.

послуга зв'язок база access

База даних послуг підприємства зв'язку


Після переходу у режим конструктора відкривається вікно конструктора таблиці. У верхній частині вікна діалогу знаходиться таблиця, яка має атрибути для її створення - "Имя поля", "Тип данных", "Описание". Крім таких атрибутів, кожне поле таблиці має додаткові “Свойства поля”, які відображені у нижній частині конструктора та визначають умови вводу даних. Найменування поля вводиться у стовпець “Имя поля” і може мати до 64 символів; складатися з будь-яких символів за винятком крапки (.), окликового знаку (!), прямих дужок ([]), символів коду ASC_31; не може починатися з пробілу; однакові назви полів в одній таблиці відсутні.

Для створення структури таблиці “Замовлення послуг” у вікні конструктора таблиці в стовпці “Имя поля” вводимо ім’я “Номер замовлення”. За допомогою клавіши TAB або ENTER переходимо в стовбець “Тип данных”. Натискаємо на кнопку розкриття списку типів даних та обираємо "Счетчик", завдяки якому послідовно збільшуючі числа вводяться автоматично при доданні кожного нового запису в таблицю. Вводимо наступне ім’я поля “Код клієнта”, для якого обираємо тип даних “Числовой”, який задає числові дані для проведення розрахунків. Для імен “Код послуги”, “Код виконавця”, “Кількість” також вводимо тип “Числовой”. У властивостях числових типів полів “Код клієнта”, “Код послуги”, “Код виконавця" в індексованому полі обираємо “Да (Допускаются совпадения)". Для імені “Дата замовлення” обираємо тип “Дата/время”, який дозволяє вводити дату і час, які відносяться з 100 до 9999 включно. Для імені “Примітка" обираємо “Мастер подстановок”. Відкривається вікно “Создание подстановки”, в якому створюється стовбець підстановки, з якого допускається вибір значень. Задаємо спосіб, яким стовбець підстановки отримує свої значення. В нашому випадку виділяємо “будет введен фиксированный набор значений”. Натискаємо “Далее”, обираємо кількість стовпців і значення для кожного стовпця. Біля трикутничка вводимо “Виконано”, нижче вводимо “Не виконано”. Натискуємо “Далее”, задаємо підпис який містить стовбець підстановки “Примітка" і натискуємо кнопку “Готово”. В типі даних отримали “Логический”. Після створення таблиці виконаємо її збереження командою “Файл/Сохранить" та введемо її ім’я “Замовлення послуг”. Проте кожна таблиця в MS Access повинна мати первинний ключ, тому MS Access запитає створення первинного ключа. В діалоговому вікні натискаємо кнопку “Да" і Access автоматично встановить первинний ключ та виконає зберігання таблиці під вказаним ім’ям. Рис.1

Первинний ключ - одне або декілька полів, які одночасно визначають запис у таблиці. Якщо первинний ключ складається з одного поля, то він називається простим, якщо з декількох полів - складеним ключем.

Вторинний ключ - таке поле, значення якого може повторюватись у декількох записах файлів.

Первинний ключ має інформацію, яка визначає запис бази даних. Визначення первинного ключа дозволяє кожному запису таблиці поставити відповідний ідентифікаційний номер. MS Access автоматично створює поле “Код” с типом даних “Счетчик”, тобто при створенні нового запису значення лічильника буде збільшуватись на одиницю. Цей номер і буде первинним ключем для кожного запису таблиці.

Створимо таблицю Довідник клієнтів. Для поля “Код клієнта" обираємо “Числовой" тип даних, індексоване поле - “Да (Совпадения не допускаются”. Це поле робимо ключовим, оскільки через нього дана таблиця буде зв’язана з таблицею “Замовлення послуг”. Для поля “Найменування клієнта" тип даних - “Текстовый” з розміром поля 30. Тип даних поля “Телефон” обираємо також “Текстовый” розміром 15. Обов'язково обираємо ключове поле, яким буде поле “Код клієнта" для зв’язку з таблицею “Замовлення послуг”.


База даних послуг підприємства зв'язку


Тепер перейдемо до створення таблиці “Види послуг”. На вкладці “Таблиці” знову ж таки натискуємо Кнопку “Создать”. В конструкторі в поле “Имя поля” вводимо “Код послуги”, тип даних вибираємо “Числовой”, індексоване поле - “Да (Совпадения не допускаются”. Це поле робимо ключовим, оскільки через нього дана таблиця буде зв’язана з таблицею “Замовлення послуг”. В наступне ім’я поля вводимо “Назва послуги”, тип даних - “Текстовый”, який задається по умовчанню, дає можливість вводити текст або числа, які не потребують розрахунків, наприклад, номер телефону, і задаємо розмір поля 60. Наступне ім’я поля - “Ціна, грн.". Тут тип поля задаємо “Денежный”, який дає можливість вводити грошові значення і числові дані, які використовуються в числових розрахунках, приведені з точністю до 15 знаків в цілій і до 4 знаків в дробовій частині. Зберігаємо таблицю під назвою “Види послуг”.

Створимо таблицю Довідник клієнтів. Для поля “Код клієнта" обираємо “Числовой" тип даних, індексоване поле - “Да (Совпадения не допускаются”. Це поле робимо ключовим, оскільки через нього дана таблиця буде зв’язана з таблицею “Замовлення послуг”. Для поля “Найменування клієнта" тип даних - “Текстовый” з розміром поля 40. Тип даних поля “Телефон” обираємо також “Текстовый” розміром 9. Обов'язково обираємо ключове поле, яким буде поле “Код клієнта" для зв’язку з таблицею “Замовлення послуг”.


База даних послуг підприємства зв'язку


І нарешті створюємо таблицю “Виконавці послуг”. Поле “Код виконавця" з типом даних “Числовой”, індексоване поле “Да (Совпадения не допускаются) ”, робимо ключовим для зв’язку з таблицею “Замовлення послуг”. Для полів “Прізвище”, “Ім’я”, “Підрозділ”, “Телефон” обираємо текстовий тип даних розміром 20, 13, 30, 9 відповідно.


База даних послуг підприємства зв'язку


Для того, щоб заповнювати таблиці спочатку створимо схему.

В MS Access можливо встановити постійні зв’язки між таблицями, які підтримуються при створенні форм, звітів та запитів. Зв’язки між таблицями встановлюються по полю, яке має однакову інформацію. Так можливо встановити зв’язок між первинним ключем однієї таблиці зі збіжними полями іншої таблиці. Створення зв’язків між таблицями в MS Access виконується у вікні діалогу “Схема данных”.

Відкриємо вікно діалогу “Схема данных” командою “Сервис/Схема данных” або за допомогою кнопки “ Схема данных” на панелі інструментів. Додаємо у вікно діалогу послідовно всі таблиці за допомогою команди “Связи/Добавить таблицу" або кнопкою “Добавить таблицу" на панелі інструментів. Відкривається вікно діалогу “Добавление таблицы”. У списку таблиць виділяємо і додаємо всі таблиці, почергово виділяючи кожну і натискаючи кнопку “Добавить”. Далі натискаємо кнопку “Закрыть” для закриття вікна діалогу “Добавление таблицы”. У вікні діалогу “Схема данных” з’являються чотири таблиці. Для того, щоб зв’язки було краще видно, розмістимо таблиці”Види послуг”, “Довідник клієнтів”, “Виконавці послуг” в одну колонку, а таблицю “Замовлення послуг” поряд (див. Рис.5). Тепер для зв’язування таблиць виділимо поле “Код послуги" таблиці “Види послуг” і перемістимо його за допомогою миші на відповідне поле таблиці “Замовлення послуг”. На екрані відкривається вікно діалогу “Связи”. В даному вікні діалогу перевіряється правильність імен полів. Виділяємо “Обеспечение целостности данных”. Натискаємо кнопку “Создать”. Відбувається повернення у вікно “Схема данных”. Аналогічно перетягуємо поля “Код виконавця”, “Код клієнта" з двох інших таблиць у таблицю “Замовлення послуг” і забезпечуємо цілісність даних.


База даних послуг підприємства зв'язку


Заповнимо таблиці даними. Для введення даних в таблицю “Види послуг” відкриємо її і поступово заповнюємо ячейки. Для переходу між ячейками натискуємо Tab. Таким чином уважно заповнюємо таблиці “Види послуг”, “Довідник клієнтів”, “Виконавці послуг” і “Замовлення послуг”.

Ми розглянули спосіб введення даних у таблицю “Замовлення послуг” з клавіатури, проте набагато простіше і швидше було б введення даних у поля “Код клієнта”, “Код виконавця”, “Код послуги" за допомогою майстра підстановок. Для цього при створенні таблиці тип даних поля “Код клієнта" обираємо “Мастер подстановок”. Відкривається вікно “Создание подстановки”, обираємо “столбец подстановки использует значения из таблиці или запроса”. Натискаємо кнопку “Далее”, із списку таблиць вибираємо “Довідник клієнтів”. Натискаємо кнопку “Далее”, у вікні “Доступные поля” вибираємо “Код клієнта" і за допомогою кнопки “>” перекидаємо його у “Выбранные поля”. Натискаємо кнопку “Далее”, отрамали коди клієнтів з таблиці “Довідник клієнтів”. Підправимо розмір поля і натискаємо кнопку “Готово”. Отримали “Числовой" тип даних. Аналогічні операції виконуємо для полів “Код послуги”, “Код виконавця”, вибираючи відповідно таблиці “Види послуг” і “Виконавці послуг” із списку таблиць.

Для вводу, модифікації та перегляду даних БД створимо такі форми:

1 Форму Види послуг для вводу та модифікації даних з таблиці Види послуг;

2 Форму Клієнти для вводу та модифікації даних з таблиці Довідник клієнтів;

3 Форму Виконавці послуг для вводу та модифікації даних з таблиці Виконавці послуг;

4 Ієрархічну форму Замовлення_послуг для одночасного введення даних в таблиці Виконавці послуг та Замовлення послуг. Елементи управління форми аналогічні елементам управління форми Виконавці. У підпорядкованій формі Замовлення послуг передбачити наступні поля:

Поле Номер замовлення;

Поле зі списком Клієнт для вводу даних у поле Код клієнта;

Поле зі списком Послуги для вводу даних у поле Код послуги;

Розрахункове поле Вартість - елементи поля вартість замовлення розраховуються як добуток ціни послуги на кількість виконаних послуг;

Поле Дата замовлення;

Поле Примітка.

В Access існує декілька засобів створення форм:

проста форма. Кнопка “Простая форма" розташована на панелі інструментів і створює для робочої таблиці або запиту форму, яка складається з однієї колонки та відображає закінчену форму з даними в режимі форми;

порожня форма. Access дозволяє користувачеві розробити форму в режимі конструктора.

Майстри форми. За їхньою допомогою створюються форми за шаблонами.

Майстри форм генерують готову форму на базі заданих користувачем описів. Кожний майстер форм задає ряд питань для того, щоб визначити, яку таблицю ви хочете використати та форму якого типу ви намагаєтеся створити. Існують чотири майстри форм:

В один стовбець. Відображає один запис у вертикальному форматі - надпис для кожного поля та його значення розміщені в окремому рядку.

Таблична форма. Відображає одночасно декілька записів у форматі стовпець-рядок.

Підпорядкована форма. Комбінує в одній формі просту та табличну. Використовується для одночасного відображення даних з двох таблиць, які мають зв’язок “один-ко-многим”.

Діаграма. Відображає дані у вигляді графіка.


База даних послуг підприємства зв'язку


Розпочнемо зі створення форми “Види послуг”. Перейдемо на вкладку “Формы” і натиснемо кнопку “Создать”. Відкривається діалогове вікно “Новая форма”. В комірці “Выберите в качестве источника данных таблицу или запрос” вибираємо таблицю “Види послуг”. Зі списку вибираємо “Автоформа: ленточная" і натискуємо “ok”.


База даних послуг підприємства зв'язку


Відкривається вікно форми “Види послуг”. Для її корегування перейдемо в конструктор. На панелі інструментів для того, щоб викликати діалогове вікно “Автоформат”, натиснемо на відповідну кнопку. Також підкоригуємо колір, розмір написів та розмір між ними.


База даних послуг підприємства зв'язку


Для створення відповідно форм “Клієнти” та “Виконавці послуг” натискаємо кнопку “Создать” на вкладці “Формі” і в якості джерела даних вибираємо відповідно таблиці “Довідник клієнтів” та “Виконавці послуг”. З списку форм обираємо “Автоформа: в столбец”. В конструкторі підбираємо колір, розмір, відстань і маємо форми:


База даних послуг підприємства зв'язку


Для того, щоб створити форму “Замовлення_послуг” для одночасного введення в таблиці Виконавці послуг та Замовлення послуг спочатку створимо запит “Замовлення послуг*”. Для цього перейдемо на вкладку “Запросы” і натиснемо на кнопку “Создать”. Відкривається діалогове вікно “Новый запрос”, в якому обираємо конструктор. Натискуємо “ok”. Відкривається діалогове вікно “Создание таблицы”. Оскільки ми створюємо запит на основі таблиць, то натискаємо на вкладку таблиці (ця вкладка повинна відкритися по умовчанню). Виділяємо таблицю “Замовлення послуг” і натискаємо кнопку “Добавить”. Оскільки ієрархічна форма “Послуги та виконавці" повинна містити таблицю “Виконавці послуг”, то для зв’язку цієї таблиці з запитом “Замовлення послуг*" додамо поле “Код виконавця”. Тому виділимо на вкладці “Таблицы” таблицю “Виконавці послуг” і додамо її в запит, натиснувши кнопку “Добавить”. Після чого у цьому вікні натискаємо кнопку “Закрыть” для переходу в конструктор запиту. Тепер почнемо переносити у бланк запиту поля з вибраних таблиць. З таблиці “Замовлення послуг” почергово перенесемо поля “Номер замовлення”, “Код клієнта”, “Код послуги”. Поле “Код виконавця" перенесемо з таблиці “Виконавці послуг”. Наступні два поля “Кількість” і “Ціна" перенесемо з таблиці “Замовлення послуг”. Для того, щоб створити поле “Вартість" скористаємось будівником виразів. Для цього на панелі інструментів натиснемо кнопку “Построить”, відкривається вікно “Построитель выражений”. Натискаємо на “Таблицы” і вибираємо таблицю “Види послуг”. Справа висвічуються поля, які має ця таблиця. Два рази натискуємо на “Ціна" і у верхню частину вікна “Построителя выражений”, де зображується побудований вираз, додається задане поле. Натискаємо на кнопку “*”, щоб перемножити ціну на кількість, яку вибираємо з таблиці “Замовлення послуг” і маємо вираз: [Види послуг]! [Ціна] * [Замовлення послуг]! [Кількість]. Натискаємо кнопку “ok" та змінюємо надпис “Выражение1" у полі на “Вартість”. Тепер додамо останні два поля “Дата замовлення” та “Примітка" з таблиці “Замовлення послуг”. Отже отримали запит “Замовлення послуг*”.


База даних послуг підприємства зв'язку


Для створення ієрархічної форми “Послуги та виконавці" перейдемо на вкладку “Формы” і натиснемо на кнопку “Создать”. Відкривається вікно “Новая форма”, де обираємо “Мастер форм” і натискуємо “ok”. Відкривається діалогове вікно “Создание форм”. В комірці “Таблицы/запросы” вибираємо таблицю “Виконавці послуг” і переносимо всі її поля в комірку “Выбранные поля”, натиснувши на кнопку “>>”. Але нас цікавить і запит “Замовлення послуг*”, тому в комірці “Таблицы/запросы” вибираємо запит “Замовлення послуг*" і також переносимо всі його поля. Натискаємо кнопку “Далее”, виділяємо “Подчиненные формы" і натискаємо “Далее”. В наступному вікні вибираємо зовнішній вигляд форми табличний і натискаємо “Далее”. Вибираємо стиль форми “Обычный” і натискаємо “Далее”. В комірці “Форма” вводимо “Послуги та виконавці”, в комірці "Подчиненная форма" вводимо “Замовлення послуг*" і натискаэмо кнопку “Готово”. З’являється ієрархічна форма. Перейдемо в конструктор, змінимо фон, шрифт, розмір форми.

Пошук даних.

1. Побудуємо динамічний набір записів, що містить:

1.1 Інформацію про послуги, що були виконані. Динамічний набір записів повинен містити поля, що співпадають з полями таблиці "Замовлення на послуги". Поля, що містять коди, замінити відповідним найменуванням.

1.2 Замовлення на послуги для клієнтів "Grand" та "Eurosouv” за 1999 рік Динамічний набір записів повинен містити такі поля: номер замовлення, найменування клієнта, назва послуги, ціна, прізвище виконавця, вартість, дата замовлення, примітка. Елементи поля дата замовлення повинні бути представлені у такому форматі "уууу" де "уууу" означає рік. Дані впорядкувати по зростанню вартості послуг.

1.3 Визначимо не виконані замовлення на послуги, що замовленні до 25.12.99. Динамічний набір записів містить такі поля: код замовлення, назва клієнта, телефон, дата.

2. Створимо групові запити, які визначають для всіх видів послуг загальну вартість замовлень:

2.1 усіма клієнтами;

2.2 деяким клієнтом;

2.3 за деякий проміжок часу;

2.4 за деякий рік.

Відбір даних з бази даних та їхня обробка виконуються за допомогою запитів. В запиті виконується відбір з бази даних записів, які відповідають необхідним умовам, або формується команда на виконання визначених дій з записами. За допомогою запитів можна аналізувати та змінювати дані, які знаходяться у різних таблицях.

Для вирішення таких задач призначені майстри запитів та конструктори запитів, за допомогою яких можливо:

формування складних критеріїв для вибору запитів з однієї або декількох таблиць;

вказувати поля, які повинні бути відображені для вибраних записів;

виконувати обчислення з використанням вибраних даних.

В МS Ассеss існують наступні головні типи запитів - запит вибірку, запит з параметрами, перехресні запити, запити на зміни, запити SQL.

Запит на вибірку. Запит на вибірку повертає дані з однієї або декількох таблиць, виконує групування записів для обчислення середніх значень та інше.

Запит з параметрами. Запит з параметрами дозволяє користувачеві задати умови, за якими виконується повернення записів або значень, що повинні знаходитися в полі.

Перехресні запити. Перехресний запит відображає результати статистичних розрахунків, виконаних за даними одного поля таблиці.

Запити на зміни. Існують чотири типи запитів на зміни - видалення, оновлення, додавання записів, створення таблиці.

Запит на видалення виконує видалення групи записів з однієї або декількох таблиць.

Запит на оновлення вносить загальні зміни в групу записів однієї або декількох таблиць.

Запит на додавання записів додає групу записів з однієї або декількох таблиць у кінець однієї або декількох таблиць. Використовується у разі додавання полів з однієї таблиці, які не існують в іншій.

Запит на створення таблиці створює нову таблицю на базі всіх або частини даних з однієї або декількох таблиць. Використовується при створенні таблиці для експорту в іншу базу даних Ассеss, створенні звітів на даний момент часу, створенні резервної та архівної таблиці, підвищення швидкодії форм та звітів.

Запити SQL створюються за допомогою інструкції SQL і виконують запит на об'єднання, запит до сервера, перехресні та підпорядковані запити.

Запити створюють на вкладці “Запросы”. Перейдемо на цю вкладку і натиснемо кнопку “Создать”. Відкривається діалогове вікно “Новый запрос”.


База даних послуг підприємства зв'язку


Виділяємо “Конструктор” і натискаємо кнопку “ok”. Відкривається діалогове вікно “Добавление таблицы”, в якому на вкладці “Таблицы” виділяємо таблицю “Замовлення послуг” і натискаємо кнопку “Добавить”. Після цього натискаємо кнопку “Закрыть” для закриття цього вікна та подальшого створення запиту. З таблиці “Замовлення послуг” переносимо поле “Номер замовлення”. Наступним полем повинно бути “Код клієнта”, але оскільки його потрібно замінити відповідним найменуванням, то перейдемо в наступне поле і на панелі інструментів натиснемо кнопку “Построить”. Відкривається “Построитель выражений”, в якому два рази натискаємо на “Таблицы” для того, щоб розкрився список існуючих таблиць. Натискаємо правою кнопкою мишки на “Довідник клієнтів”. В наступній комірці з’являється перелік всіх полів цієї таблиці. Два рази натискаємо на “Найменування клієнта" і натискаємо кнопку “ok”. В полі змінюємо “Выражение” на “Клієнт" і маємо вираз: Клієнт: [Довідник клієнтів]! [Найменування_клієнта].


База даних послуг підприємства зв'язку


Аналогічно створюємо наступне поле за допомогою будівника. Для цього вибираємо таблицю “Види послуг ” та вибираємо поле “Назва послуги”. Натискуємо “ok" і змінюємо “Выражение” на “Назва послуги”, маємо: Назва послуги: [Види послуг]! [Назва_послуг].

Для того, щоб створити поле “Виконавець”, натискуємо два рази на полі “Прізвище" таблиці “Виконавці послуг”. Для того. щоб поле “Виконавець" складалося з імені та прізвища натискуємо на “+” і з цієї ж таблиці виділяємо поле “Ім’я”. Але прізвище та ім’я повинні відділятися, тому після плюса ставимо пробіл. Натискуємо на кнопку “ok”, змінюємо “Выражение” на “Виконавець" та отримуємо вираз: Виконавець: [Виконавці послуг]! [Прізвище] + ‘ ‘ + [Виконавці послуг]! [Ім’я]. Далі з таблиці “Замовлення послуг” почергово переносимо поля “Кількість”, “Дата замовлення”, “Примітка”. Зберігаємо запит під назвою “Виконані послуги”.


База даних послуг підприємства зв'язку


Для того, щоб створити запит про замовлення на послуги для клієнтів “Grand” і "Eurosouv Telecom" за 2010 рік додамо в запит таблиці “Замовлення послуг”, “Довідник клієнтів”, “Види послуг”, “виконавці послуг”. Перше поле “Номер замовлення” беремо з таблиці “Замовлення послуг”, наступне поле “Найменування клієнта" з таблиці “довідник клієнтів”, поля “Назва послуги" “Ціна” та з “Види послуг”, “Прізвище" з “Виконавці послуг”. Поле “Вартість" створюємо через “Построитель”, помноживши кількість на ціну. Останні два поля “Дата замовлення” та “Примітка" з таблиці “Замовлення послуг”. Оскільки нас цікавлять лише послуги для клієнтів "Grand" та "Eurosouv Telecom”, то в полі “Найменування клієнта" вводимо умову: “GRAND” or “EUROSOUV TELECOM”. Оскільки нас цікавлять лише замовлення за 2010 рік,

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: