Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Програма для сканування каталогу на наявність відповідних файлів

Програма для сканування каталогу на наявність відповідних файлів

Узнай стоимость написания твоей работы
Нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.)? Обратитесь к нашим специалистам! Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее Гарантии Отзывы

Размещено на /

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет


Лабораторна робота №2

з курсу «Системне програмування»


Програма для сканування каталогу на наявність відповідних файлівм. Житомир 2011 р.


Зміст


1. Розібрати роботу програми find.с

2. Проекспериментувати з функціями findfirst(), findnext(), змінюючи атрибути шуканих файлів

3.Вияснити призначення поля ff_reserved в структурі ffblk

4.Сформувати сьогоднішню дату та час в два байти, відповідно описаним правилам

5.Змінити програму так, щоб вона показувала лише

Контрольні запитання

Висновок

Список використаної літератури


1. Розібрати роботу програми find.с


Підключаємо стандартні бібліотеки:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <dir.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

Оголошуємо прототипи функцій:

void print_info( struct ffblk *find );

char *time_conv( unsigned time, char *char_buf );

char *date_conv( unsigned date, char *char_buf );

Головна функція main() отримує у якості аргументів цілочисельний аргумент argc який містить кількість аргументів у командному рядку та покажчик на масив покажчиків на рядки, де кожен вказує на певний аргумент командного рядка.

void main( int argc, char *argv[] ) {

Оголошуємо змінну find типу ffblk, що є структурою визначеною у бібліотеці <dir.h> і включає наступні поля:

char ff_reserved[ 21 ]; /* зарезервовано для MS-DOS */;

char ff_attrib; /* атрибут з елементу директорія */

unsigned ff_ftime; /* поле часу з елементу директорія */

unsigned ff_fdate; /* поле дати з елементу директорія */

long ff_fsize; /* поле розміру файлу з елементу директорія */

char ff_name[ 13 ]; /*ASCIIZ- рядок з ім’ям і розширенням файлу */

struct ffblk find;

Викличемо функцію findfirst(), задавши їй у якості параметрів другий аргумент із командного рядка, посилання на структуру find та файловий атрибут.

Функція findfirst() повертає нуль у випадку успіху, тобто даний оператор if перевіряє чи виконалась функція із заданими параметрами.

if( !findfirst( argv[1], &find, FA_ARCH ) ) {

Якщо findfirst() виконалася правильно, то інформація буде занесена до структури find. Викличемо функцію print_info(), яка і надрукує структуру у відповідному форматі.

printf( "n"

"nFile Name Attr Date Time Size"

"n------------ ---- ---------- -------- --------" );

print_info( &find );

}

У разі помилки findfirst() поверне -1 і виконається оператор else, який надрукує відповідну інформацію про правильність заповнення командного рядка і завершить виконання програми.

else {

printf( "nUsage: FIND filename"

"n Wildcards ""!"" and ""*"" is OK.n" );

getch();

exit( -1 );

}

Функція findnext() продовжує пошук файлів, який розпочала функція findfirst(). Findnext() також повертає нуль у випадку успішного виконання. Тому за допомогою оператора while продовжуємо пошук до тих пір доки це можливо, тобто доки findnext () не поверне -1.

while( !findnext( &find ) )

print_info( &find );

Завершимо виконання програми.

getch();

exit( 0 );

}

Функція print_info() призначена для друку структури ffblk у відповідному зрозумілому для користувача форматі. Функція нічого не повертає. У якості парметрів приймає покажчик на структуру ffblk.

void print_info( struct ffblk *pfind ) {

Оголосимо два мив мольних масиви, які будуть зберігати відповідно час та дату у форматі рядка.

char timebuf[10], datebuf[12];

Викличемо date_conv() та time_conv() для конвертації полів дати і часу із цілочисельного формату до рядкового.

date_conv( pfind->ff_fdate, datebuf );

time_conv( pfind->ff_ftime, timebuf );

Надрукуємо поля структури ffblk.

printf( "n%-12s ", pfind->ff_name);

printf( "0x%02X %8s %8s %8ld ",

pfind->ff_attrib, datebuf, timebuf, pfind->ff_fsize );

}

Функція time_conv() конвертує час представлений у вигляді одного беззнакового цілого у рядок. Функція приймає у якості параметрів число t, яке і є часом, та покажчик на рядок *buf, що і буде представленням дати у форматі рядка. Функція повертає покажчик на рядок.

char *time_conv( unsigned t, char *buf ) {

Перетворення відбувається наступним чином. Оголосимо цілочисельні змінні hour, minute, second.

int hour, minute, second;

ff_ftime є 16-бітовою структурою поділеною на бітові області, кожна з яких і відповідає годині, хвилині, та секунді. Числу годин відповідають з 11 по 15 біти, хвилин – з 5 по 10, і секунд поділених на 2 – з 0 по 4 відповідно. Таким чином, для того щоб виокремити кожен із елементів, зсунемо побітово число t (час) на відповідну кількість бітів і скористаємося оператором & (і).

hour = ( t >> 11 ) & 0x1F;

minute = ( t >> 5 ) & 0x3F;

second = ( t & 0x1F ) * 2;

За допомогою функції sprintf() пер направимо змінні hour, minute, second у відповідному форматі до масиву на який вказує buf.

sprintf( buf, "%2.2d:%02.2d:%02.2d", hour, minute, second);

return( buf );

}

Функція date_conv(), подібно функції time_conv(), переводить формат подачі дати із цілого числа в рядок. Дню відповідають з 0 по 4 біти, місяцю – з 5 по 8, а року, починаючи з 1980, – з 9 по 15 біти.

char *date_conv( unsigned d, char *buf ) {

int day, month, year;

day = d & 0x1f;

month = ( d >> 5 ) & 0x0f;

year = ( d >> 9 ) + 1980;

sprintf( buf, "%2.2d.%02.2d.%04.2d", day, month, year);

return( buf );

}


2. Проекспериментувати з функціями findfirst(), findnext(), змінюючи атрибути шуканих файлів


Функція findfirst() у якості одного із параметрів приймає атрибут відкриття файлу. Функція findnext() використовує ті ж атрибути, що визначені у функції findfirst(). Таким чином ми можемо встановити такі атрибути доступу:

FA_RDONLY (Read-only attribute) – тільки для читання;

FA_HIDDEN (Hidden file) – скриті файли;

FA_SYSTEM (System file) – ситемні файли;

FA_LABEL (Volume label) – мітка тому;

FA_DIREC (Directory) – директорії;

FA_ARCH (Archive) - архівні файли.


3. Вияснити призначення поля ff_reserved в структурі ffblk


В структурі ffblk є поле ff_reserved, яке призначене для використання системою MS-DOS. Поле має тип масив розмірністю 21 символ.


4. Сформувати сьогоднішню дату та час в два байти, відповідно описаним правилам


Нехай маємо дату - 31.12.2010

Під дату виділяється 2 байти

|15. . . . . . . . . . .9|8. . . . . .5|4. . . . . . . .0|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Years -1980 | Month | Day |

day 31 = 11111

mon 12 = 1100

yaer 2010-1980 = 0011110

date = 0000 0000 0000 0000

date = year

000000000 0011110

date << 4

00000 0011110 0000

date | mon

00000 0011110 1100

date << 5

0011110 1100 00000

5. date | day

0011110 1100 11111 = 15775

Отже, 31.12.2010 = 15775.

Нехай маємо час - 16:59:35.

Під дату виділяється 2 байти

|15…….....11|10...............5|4…............0|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Hours | Minutes | Seconds/2 |

H 16 = 10000

M 59 = 111011

S 35/2 = 10001

time = 00000 000000 00000

1.time = H

00000 000000 10000

2.time << 6

00000 10000 000000

3.time | M

00000 10000 111011

4.time << 5

10000 111011 00000

5.time | S

10000 111011 10001 = 34673

Отже, 16:59:35 = 34673.

програма сканування файл директорія

5. Змінити програму так, щоб вона показувала лише


директорії;

if( !findfirst( argv[1], &find, FA_ DIREC ) )

приховані файли;

if( !findfirst( argv[1], &find, FA_ HIDDEN ) )

системні файли;

if( !findfirst( argv[1], &find, FA_ SYSTEM ) )

директорії та системні файли.

if( !findfirst( argv[1], &find, FA_ SYSTEM || FA_ DIREC ) )


Контрольні запитання


Як функція findnext() "дізнається", які файли потрібно шукати?

Функція findnext() шукає файли, параметри яких задані у функції findfirst().

Чому час зміни файла записується з точністю до двох секунд?

У структурі ffblk виділене поле unsigned ff_ftime для представлення часу. У цьому полі числу секунд поділених на 2 (тому із точністю до двох секунд) виділно 5 бітів – з 0 по 4 відповідно, а це максимум число 31.

Звідки береться інформація структури ffblk?

Якщо функція findfirst() знаходить файл, то структура ffblk заповнюється інформацією про каталог і файл

Що таке елемент директорію?

Директорій – це спеціальний файл на диску, який складається з так званих елементів директорію. Розмір елементу в MS-DOS – 32 байта. Розмір кореневого директорія обмежений і залежить від формату диску. Наприклад, для диску 360К байт в кореневому директорії може розміститься тільки 112 елементів. Файл кореневого директорія розташується в фіксованому місці диску. Нижчі в ієрархії директорії називаються субдиректоріями вони можуть розташуватися в будь-якому місці диску і мати число елементів, обмежене лише фізичним об’ємом диску.


Програма для сканування каталогу на наявність відповідних файлів

Формат елементу директорію MS-DOS


Висновок


Отже, на даній лабораторній роботі було проаналізовано програму для сканування каталогу на наявність відповідних файлів. У ході виконання було розібрано роботу функцій findfirst() та findnext(), а також будову та призначення структури ffblk.

У ході виконання лабораторній роботи, були здобуті навики роботи зі структурою ffblk, а саме з переведенням дати та часу у формат типу unsigned.


Список використаної літератури


Касаткін А.І. Управление ресурсами. - Минск: Вышейшая школа, 1992.

Касаткін А.І. Системное программирование. - Минск: Вышейшая школа, 1991.

Власенко О.В., Данильченко О.М., Северин О.О. Системне прогрмамування. Курс лекцій. Частина 1. (бібліотека ЖІТІ)

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: