Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » База даних по обліку вогнепальної зброї

База даних по обліку вогнепальної зброї

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «База даних по обліку вогнепальної зброї»

Харків р.


Зміст

 

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

2.2 Алгоритм процедури Zap       

2.3 Алгоритм процедури Udal

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Оскільки в сучасному світі існує дуже велика кількість вогнепальної зброї, то реєстрація і облік її просто необхідний, адже саме вона стає причиною багатьох людських смертей. Таким чином для полегшення роботи працівникам міліція я вирішив створити програму яка полегшить роботу працівникам ОВС і переведе їх з паперової реєстрації до більш сучасної електронної. Де також з’являється можливість передачі даної бази мережею Інтернет.

Я вибрав мову програмування Турбо Паскаль, з метою закріплення своїх навиків з програмування.


1. Основна частина

 

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму « облік вогнепальної зброї» бля більш простої та оптимальної обробки інформації по зброї.

Ø    Занесення відомостей по вогнепальній зброї користувачем та зберігання її до типізованого файлу:

o        Модель зброї;

o        Калібр вогнепальної зброї;

o        Вага зброї;

o        Довжина зброї;

o        Реєстраційний номер зброї;

o        Висота зброї.

Ø    Можливість редагування даної бази

Ø    Можливість видалення всієї бази

Ø    Організація пошуку за критеріями:

o        Модель зброї;

o        Калібр вогнепальної зброї;

o        Вага зброї;

o        Довжина зброї;

o        Реєстраційний номер зброї;

o        Висота зброї.

Ø    Можливість перегляду всіх існуючих відомостей;

Ø    Зручний інтерфейс для користувача;

Ø    Швидкість та простота роботи в даній програмі;


1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Нехай А множина всієї вогнепальної зброї. Тоді

А={А1, А2,…,Аі} і=1..n. Аі – певний вид зброї

Аі = {Р1, Р2,…,Рj}

де Рj – певна характеристика даної зброї.

Множина Рi, яка формуються з вхідних даних а саме множини Аi. під дією певного критерію:

К1 – критерій Модель зброї

К2 – критерій Калібр вогнепальної зброї

К3 – критерій Вага зброї

К4 – критерій Довжина зброї

К5 – критерій Реєстраційний номер зброї

К6 – критерій Висота зброї

Математична модель Результат:

Ак = { А1, А2,…,Аі }, де Аі є σк(А) вибірка

1.3 Структура зберігаючих даних:

te – тип запис для занесення даних про автомобілі

·                   kal – перемінні строкового типу для зберігання калібоу

·                   ves – перемінні строкового типу для зберігання ваги

·                   dl – перемінні строкового типу для зберігання довжини

·                   vis – перемінні строкового типу для зберігання висоти

·                   med – перемінні строкового типу для зберігання моделі

·                   pr_nom – перемінні строкового типу для зберігання реєстраційного номеру

polo - процедура для малювання рамочки

menu - процедура для управління та виведення меню програми

strelka - процедура для пунктів меню

zap - процедура для занесення та збереження даних

udal – процедура для видалення всієї бази

poisk - процедура для пошуку за певними критеріями

prosm - процедура для виведення всіх відомостей які містяться в базі


2. Алгоритми

 

2.1 Алгоритм основної програми

Блок-схема: альтернативный процесс: Начало
 

 

 

 2.2 Алгоритм процедури Zap

Блок-схема: типовой процесс: menu


2.3 Алгоритм процедури Udal

Блок-схема: данные: у – видалити
 

 

3. Вихідний код програми

 

uses crt,dos;

type te=record

kal,ves,dl,vis:string[5];

med:string[10];

pr_nom:string[10];

end;

var f:file of te;oru:te;st1,st2,st3,st4,st5:string[20];

x1,x2,y1,y2,i,b:byte;

a1:char;

procedure polo (x1,y1,x2,y2{Љ®®а¤Ё­ вл а ¬ЄЁ ўе®¤­лҐ},

{x01,y01{Љ®®а¤Ё­ вл ўлў®¤ ⥪бв ў а ¬ЄҐ}{:integer;

st{’ҐЄбв ўлў®¤Ё¬л© ў а ¬ЄҐ}{:string;}

a{ЏҐаҐ¬Ґ­­ п д®­ а ¬ЄЁ}:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(red);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Ъ');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('ї');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('і');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('і');

end;

write('А');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('Щ');

end;

procedure newreadkey (var a{‘зЁвлў Ґ¬л© Є®¤ бЁ¬ў®« }:char;

var b{ђ §иЁаҐ­л© Є®¤ Є« ўЁиЁ}:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

procedure menu(x1,y1,x2,y2,a,b:byte;st1,st2,st3,st4,st5:string);

begin

window(1,1,40,25);

clrscr;

window(x1,y1,x2,y2);

textbackground(a);

clrscr;

textcolor(b);

writeln(st1);writeln;

writeln(st2);writeln;

writeln(st3);writeln;

writeln(st4);writeln;

writeln(st5);writeln;

window(1,1,40,25);

textcolor (2);

gotoxy(x1-2,y1);

write('=>');

end;

procedure strelka(var xx,i:byte;x1,y1,a,b:byte);

begin

window(12,6,14,14);

textbackground(0);

clrscr;

window(1,1,40,25);

textcolor(2);

case b of

72: begin

if i>1 then

begin

i:=i-1;

xx:=xx-2;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

exit;

end;

if i=1 then

begin

i:=5;

xx:=y1+8;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

end;

end;

80: begin

if i<5 then

begin

i:=i+1;

xx:=xx+2;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

exit;

end;

if i=5 then

begin

i:=1;

xx:=y1;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

end;

end;

end;

end;

procedure zap;

var i,n:integer;

begin

clrscr;

writeln('vvedi kol-vo orugia');

readln(n);

assign(f,'d:uy.rer');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

with oru do

begin

writeln('vvedi model orugia');

readln(med);

writeln('vvedi kalibr ');

readln(kal);

writeln('vvedi ves ');

readln(ves);

writeln('vvedi dlinu');

readln(dl);

writeln('vvedi visotu');

readln(vis);

writeln('vvedi por.nomer');

readln(pr_nom);

seek(f,filesize(f));

end;

write(f,oru);

end;

close(f);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

procedure udal;

var c:char;

begin

clrscr;

if FSearch('uy.rer','d:')='' then

begin

writeln('faila ne sushestvuet');

for b:=1 to 25 do

Delay(9999);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end

else

begin

assign(f,'d:uy.rer');

writeln('"y"-ydalit basy');

writeln('"n"-otmena');

c:=readkey;

if c='y' then

begin

erase(f);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

if c='n' then

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

end;

procedure poisk;

var p,x:string;i:integer;

begin

clrscr;

if FSearch('uy.rer','d:')='' then

begin

gotoxy(15,12);

textcolor(132);

writeln('zapisi net');

for b:=1 to 40 do

Delay(9999);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end

else

begin

assign(f,'d:uy.rer');

reset(f);

writeln('mogno iskat po:');

writeln;

writeln('dla poiska po modeli orugia vvedi-"model"');

writeln;

writeln('dla poiska po kalibru vvedi-"kalibr"');

writeln;

writeln('dla poiska po vesu vvedi-"ves"');

writeln;

writeln('dla poiska po dline vvedi-"dlina"');

writeln;

writeln('dla poiska po visote vvedi-"visota"');

writeln;

writeln('dla poiska po por.nomeru vvedi-"nomer"');

writeln;

writeln('vvedi po hom budem iskat i nagm. "ENTER"');

readln(p);

if (p= 'model') or (p='kalibr') or ( p='ves') or (p='dlina') or (p='visota') or (p='nomer') then

begin

if p='model' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemou model');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=med then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln(' kalibr-',kal);

writeln(' ves-',ves);

writeln(' dlina-',dl);

writeln(' visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='kalibr' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaeiy kalibr');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=kal then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='ves' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaeiy ves');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=ves then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='dlina' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemou dliny');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=dl then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='visota' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemou visotu');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=vis then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='nomer' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemiy por.nomer');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=pr_nom then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end

end

else writeln('po' ,p,'poisk ne idet');

close(f);

end;

readln;

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

procedure prosm;

var i,j:integer;

begin

clrscr;

if FSearch('uy.rer','d:')='' then

begin

gotoxy(15,12);

textcolor(132);

writeln('zapisi net');

for b:=1 to 40 do

Delay(9999);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end

else

begin

assign(f,'d:uy.rer');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

begin

writeln('zapis-',i+1);

writeln('model orugia-',med);

writeln(' kalibr-',kal);

writeln(' ves-',ves);

writeln(' dlinu-',dl);

writeln(' visotu-',vis);

textcolor(2);

for j:=1 to 80 do

write(#205);

end;

end;

close(f);

end;

readln;

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

begin

textmode(co40);

window(1,1,40,25);

clrscr;

st1:='novaya basa';

st2:='udalit basu';

st3:='poisk v base';

st4:='prosmotr ';

st5:='exit';

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

x1:=13;y1:=6;y2:=6;

i:=1;

repeat

repeat

newreadkey(a1,b);

strelka(y2,i,x1,y1,6,b);

until a1=#13;

case i of

1:zap;

2:udal;

3:poisk;

4:prosm;

5:halt;

end;

until a1=#27;

end.


Висновок

В даній курсовій роботі були використані елементи програмування на мові Паскаль. Була створена програма, яка веде облік вогнепальної зброї. Таким чином біли виконані всі вимоги до даної курсової роботи.

В даній роботі було створено досить велику кількість процедур, які можливо використати і в інших програмних проектах, були використані різні типи даних, а також були застосовані процедури та функції які були створені раніше, ці процедури та функції я брав з модулів CRT та DOS.


Список використаної літератури

1.       Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с.

2.       Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X.,1995.

3.       Немнюгин С.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: