Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Розробка програмного продукту "Тестер"

Розробка програмного продукту "Тестер"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра математичних дисциплін та інформатики


Контрольна робота

з дисципліни: ”Програмування”

на тему:

Розробка програмного продукту ”Тестер”


ТЕРНОПІЛЬ-2009

ЗМІСТ


Постановка задачі

Алгоритм програми

Опис програми

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ


Розробити програмний продукт, а саме ”Тестер”, який повинен володіти наступною функціональністю:

- повинен завантажувати тести із файлу;

- проводити тестування;

- вести статистику тестування;

- виводити результат тестування;

- можливість збереження результату у файл.


АЛГОРИТМ ПРОГРАМИ


Алгоритм програми можна розбити на два підалгоритми (рис. 1), а саме: алгоритм проходження тесту (рис. 2) та алгоритм загрузки тесту в пам‘ять програми (рис. 3) .


Розробка програмного продукту "Тестер"

Рис. 1 - Загальний алгоритм програми


Алгоритм для тестування досить простий і суть його полягає в тому щоб циклічно обійти всі запитання в масиві і в кінці вивести результат.

Розробка програмного продукту "Тестер"

Рис. 2 - Алгоритм проходження тесту


Розробка програмного продукту "Тестер"

Рис. 3 - Алгоритм загрузки тесту в пам‘ять програми

Алгоритм загрузки тесту з файлу досить заплутаний хоча не є складним. Суть його полягає в тому, що ми по стрічково зчитуємо інформацію із файлу, шукаємо ідентифікатор блоку чи модифікатор блоку і виконуємо відповідні дії. Якщо у файлі не має помилок то алгоритм закінчується і передається управління алгоритму проведення тестування.

Основну увагу при створенні тесту потрібно звертати на формат. Не повинно бути зайвих пробілів, тому що це може привести до того що програма не зможе прочитати тест.


ОПИС ПРОГРАМИ


Програма Тестер (рис. 4) була реалізована на мові програмування TurboPascal в середовищі Borland Delphi 7.


Розробка програмного продукту "Тестер"

Рис. 4 - Інтерфейс програми Тестер

Програма здійснює тестування людей. Тести загружаються із файлів типу *.tst. Де [s] – (start) початок тесту, [e] – (end) кінець тесту, [q] – (question) блок запитання. В блоці [s] використовується властивість t – (title) заголовок тесту. Основна інформація задається у блоках [q], а саме: q (question) – власне питання, v (variant) – варіант відповіді (їх може бути декілька), c (correct variant) – номер правильної відповіді.

Програма в режимі проходження тесту контролює, щоб людина, яка проходить тест вибрала одну відповідь.


Розробка програмного продукту "Тестер"

Рис. 5 - Зовнішній вигляд вікна результату


Після вибору тесту, він загружається в пам‘ять програми і починається власне тестування (рис. 4). Після проходження тестування програма виводить результат та статистику. Вікно з результатом зображене на рисунку 5 і функціонально дозволяє зберігати файл в текстовий документ.

ВИСНОВКИ


Під час виконання роботи ми написали програмний продукт “Тестер”, використовуючи програмне середовище Borland Delphi 7, що дало нам можливість проводити тестування людей.

Нами розроблена програма, яка завантажує тесту вальну інформацію із файлу, що сприяє простому і швидкому створенню нових тестів в будь якому текстовому редакторі.

Реалізовано можливість збереження результату тестування, що дає можливість довгострокового збереження інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс. М.: "Нолидж", 1999. 464 с.

2. Юркин А.Г. Задачник по программированию. СП.: Питер, 2002.192с.

ДОДАТОК


// модуть для загрузки тесту із файла

unit ArrayM;

interface

type

TStr=arrayof string;

TRMas=record

putanya:string;

PravVid:byte;

n:byte;

Mas:TStr;

end;

TMas=array of TRMas;

typeread=(read_no,read_general,read_questen,read_end);

var

Mas:TMas;

Time:integer;

KilkistPraviln:integer;

Potochne:integer;

MAX:integer;

MINUTE:integer;

procedure CreatStart(file_name:string);

implementation

uses Main, SysUtils;

procedure CreatStart(file_name:string);

var f:textfile;

s,s1:string;

tr:typeread;

begin

if(mas<>nil)then setlength(mas,0);

Potochne:=0;

KilkistPraviln:=0;

MAX:=0;

tr:=read_no;

AssignFile(f,file_name);

Reset(f);

while not eof(f) do

begin

readln(f,s);

if(s='[s]')then begin

tr:=read_general;

continue;

end;

if(s='[q]')then begin

tr:=read_questen;

MAX:=MAX+1;

setLength(Mas,MAX);

continue;

end;

if(s='[e]')then break;

case(tr)of

read_general: begin

if(s[1]='t')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

Form1.Caption:='Tester ['+s1+']';

end;

end;

read_questen: begin

if(s[1]='q')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

mas[MAX-1].putanya:=s1;

mas[MAX-1].n:=0;

end;

if(s[1]='v')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

mas[MAX-1].n:=mas[MAX-1].n+1;

setLength(mas[MAX-1].Mas,mas[MAX-1].n);

mas[MAX-1].Mas[mas[MAX-1].n-1]:=s1;

end;

if(s[1]='c')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

mas[MAX-1].PravVid:=StrToInt(s1);

end;

end;

end;

end;

closefile(f);

MINUTE:=((18*15) div 60)+1;

Time:=MINUTE*60*1000;

end;

end.

// модуль головної форми

unit Main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, ArrayM, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;

Type

TStatus=(tsActiv,tsNotActiv);

TForm1 = class(TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

AboutProc: TMenuItem;

StartTest: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

CloseTest: TMenuItem;

Panel1: TPanel;

RadioGroup1: TRadioGroup;

Button1: TButton;

GroupBox1: TGroupBox;

GroupBox2: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

Timer1: TTimer;

OpenDialog: TOpenDialog;

procedure CloseTestClick(Sender: TObject);

procedure AboutProcClick(Sender: TObject);

procedure StartTestClick(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure ButtonNextClick(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

private

Status:TStatus;

public

procedure WriteParametru;

procedure WritePutanya;

procedure GetResult;

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses About, ResultTest, Math;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.CloseTestClick(Sender: TObject);

begin

case Status of

tsActiv:

if MessageDlg('В даний момент активний тест. Хочете завершити його?',

mtInformation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes then

Close ;

tsNotActiv: Close;

end;

end;

procedure TForm1.AboutProcClick(Sender: TObject);

begin

Application.CreateForm(TAboutBox, AboutBox);

AboutBox.ShowModal;

end;

procedure TForm1.StartTestClick(Sender: TObject);

begin

if Status=tsNotActiv then

begin

if(OpenDialog.Execute)then

CreatStart(OpenDialog.FileName)

elsebegin

exit;

end;

Panel1.Visible:=true;

Status:=tsActiv;

Label6.Caption:=inttostr(ArrayM.MAX);

Label8.Caption:=inttostr(Potochne+1);

Label9.Caption:='0';

timer1.Enabled:=true;

WritePutanya;

end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Status:=tsNotActiv;

end;

procedure TForm1.ButtonNextClick(Sender: TObject);

begin

if RadioGroup1.ItemIndex=-1 then exit;

if mas[potochne].PravVid-1=RadioGroup1.ItemIndex then

KilkistPraviln:=KilkistPraviln+1;

Potochne:=Potochne+1;

if Potochne<ArrayM.Max then

begin

WritePutanya;

WriteParametru;

end else

GetResult;

end;

procedure TForm1.WriteParametru;

begin

Label8.Caption:=inttostr(Potochne+1);

Label9.Caption:=inttostr(KilkistPraviln);

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var minute,second:integer;

p:integer; s:string;

begin

p:=time div 1000;

minute:=p div 60;

second:=p mod 60;

if (Time<>0) then

begin

if Second=0 then

s:='00';

if (second<10)and(second>0) then s:='0'+inttostr(second);

if second>9 then s:=inttostr(second);

Label7.Caption:=inttostr(minute)+':'+s;

end

else

GetResult;

Time:=Time-1000;

end;

procedure TForm1.WritePutanya;

var i:integer;

begin

Label1.Caption:=mas[Potochne].putanya;

RadioGroup1.Items.Clear;

for i:=1 to mas[Potochne].n do

RadioGroup1.Items.Add(mas[Potochne].mas[i-1]);

end;

procedure TForm1.GetResult;

var Otsinka:integer;

r:integer;

begin

Timer1.Enabled:=false;

Panel1.Visible:=false;

Status:=tsNotActiv;

Label7.Caption:='';

// обчислити оцінку

Otsinka:=KilkistPraviln;

Form1.Caption:='Tester';

Application.CreateForm(TForm2, Form2);

with form2.Memo1.Lines do

begin

Clear;

Add('Результат проходження тесту');

Add('---------------------------------------------------');

Add('Кількість питань: '+inttostr(ArrayM.MAX));

Add('Кількість правильних відповідей: '+inttostr(KilkistPraviln));

r:=Floor( 100/ArrayM.MAX*KilkistPraviln*100 );

Add('В процентному відношені: '+floattostr( r/100 )+'%');

Add('Оцінка: '+inttostr(Otsinka));

Add('---------------------------------------------------');

end;

Form2.ShowModal;

end;

end.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: