Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Міністерство освіти та науки України

Запорізький електротехнічний технікум-коледж


Контрольна робота

Тема: Розробка додатку “Відділ кадрів”

Содержание


1. Характеристика об'єкту проектування

2 Структура системи

3. Використовувана модель даних

4. Обгрунтування вибору мови програмування

5. Середовище функціонування

6. Опис інтерфейсу системи

7. Методика роботи споживача з системою


1. Характеристика об'єкту проектування


Об'єкт проектування створення автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт".

Складність сучасної технології баз даних з'явилась результатом розвитку протягом декількох десятиліть способів обробки даних і керування інформацією. Обробка даних розвивалась від примітивних методів п’ятидесятих років до складннх інтегрованих систем сьогоднішньго дня.

Основною функціею автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" оптимізація умов роботи працівників відділу кадрів та економії часу, який витрачався при ручній праці.

Розробка автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" оптимізує роботу працівників відділу кадрів і надає можливість отримання потрібної інформації про робітників на підприємстві та відділів, має функцію пошука потрібного працівника по багатьом параметрам (наприклад: по коду працівника, по коду відділа та т. і.), включає в себе функцію виведення звіту по контактним данним працівників, надає можливість додавання, видалення та редагування записів, що стосуються працівників та відділів.

Підприємство забов'язане вести звітність по усім працівникам, які на ньому працюють. Саме тому розроблюваний програмний продукт дуже швидко окуповується за рахунок виключення витрат ручної праці на ведення відомостей і створення вручну особистих карток на кожного працівника, які зберігаються в відділі кадрів. Уся потрібна інфорімація знаходиться в пам'яті комп'ютера і при потребі дуже легко можна дістатися до потрібного запису.

2 Структура системи


Автоматизована система керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" складається з наступних програмно взаємозалежних об'єктів:

форма головного меню (mdifrmOtdel) - головна форма програми, яка вміщує команди виклику інших форм;

форма состав (frmSostav) - надає можливість сортування, пошуку та виводу звітів про робітників;

форма відділів (frmOtdel) - надає можливість перегляду записів в базі даних про відділи;

форма редактора (frmRedSostav) - надає можливість додавання, редагування та видалення записів працівників з бази даних;

форма редактора (frmRedOtdel) - надає можливість додавання, редагування та видалення записів відділів з бази даних;

форма редактора (frmInfo) - надає можливість додавання, редагування та видалення записів з бази даних;

форма про програму (frmAbout) - надає можливість перегляду информації про програму;

форма інформації про робітника (frmRab) - надає можливість перегляду та пошуку інформації про працівника;

форма сортировки та пошуку (frmSort) - надає можливість сортування та пошуку працівника

звітн (Dop, Worked) - перегляд контактної інформації про процівника та інформація про усіх працівників підприємства;

Кожен об'єкт має програмний зв'язок з базою даних (БД).

Структуру автоматизованої системи керування “Відділ кадрів ” представлено на малюнку 1.

Рисунок 1.


3. Використовувана модель даних


Для розробки даного програмного продукту використано реляційну модель даних, яку було зпроектовано на основі консептуальної моделі. Реляційна модель організує і подає дані у вигляді таблиць з рядками та стовпцями.

На етапі моделювання реляційних, чи логічних, структур визначається структура майбутньої фізичної бази даних проекту, первісні ключи, обмеження цілісності та інші характеристики бази даних.

Основні ідеї сучасної технології базуються на концепції, згідно з якою дані повинні організовуватися в базі даних з метою адекватного відображення реального світу, який постійно змінюється та задоволення інформаційних потреб користувача.

На основі зпроектованої реляційної моделі можна зробити висновок, що база даних розроблюємої системи має бути невеликого розміру та розміщуватиметься на одному комп'ютері із програмою, тобто локальної програмної структури.

Базу даних проектуємої системи було розроблено у середовищі Місгоsоft Ассеss, Це потужна система управління базами даних (СУБД), яка містить в собі багато функцій, що не підтримуються іншими СУБД, підтримує мову запитів SQL та є найбільш розповсюдженою.

База даних даного програмного продукту складається з трьх основних таблиць: Info, Otdeli, Rabochie. Таблиця Rabochie призначена для зберігання даних про всіх працівників відділів. Структуру таблиці наведено в таблиці 1.1. У таблиці Otdeli має міститись інформація, що стосується відділів, це така інформація, як: код відділу та його назва. Структуру таблиці наведено в таблиці 1.2. У таблиці Info має міститись додаткова інформація про працівника. Структуру таблиці наведено в таблиці 1.3.


Таблиця 1.1 - Структура таблиці Rabochie автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт"

Назва поля Значення Тип даних Розмір поля Ключове поле

Обов’язкове

поле

Familiya Призвище Текстовий 30 - Ні
Name Ім’я Текстовий 30 - Ні
Otchestvo По батькові Текстовий 30 - Ні
Cod otdela Код відділу Числовий Ціле - Ні
Dolznost Займаєма посада Текстовий 30 - Ні
Tel work Рабочий телефон Числовий Длінне ціле - Ні
Cod worker Код рабітника Числовий Ціле - Ні

Таблиця 1.2 - Структура таблиці Otdelі автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт"

Назва поля Значення Тип даних Розмір поля Ключове поле

Обов’язкове

поле

Name Назва відділу Текстовий 50 - Ні
Id Код відділу Числовий Ціле Так Ні

Таблиця 1.3 - Структура таблиці Info автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт"

Назва поля Значення Тип даних Розмір поля Ключове поле

Обов’язкове

поле

Cod worker Код рабітника Числовий Ціле - Ні
Familiya Призвище Текстовий 30 - Ні
Name Ім’я Текстовий 30 - Ні
Otchestvo По батькові Текстовий 30 - Ні
Born Дата народження Дата/час - - Ні
Data nayema Дата найома робітника Дата/час - - Ні
Indifikacion-niy kod Дата найома робітника Текстовий 10 - Ні
Seria pasporta Серія та номер паспорта Текстовий 8 - Ні
Tel home Дата найома робітника Числовий Длінне ціле - Ні
Adres Домашня адреса працівника Текстовий 200 - Ні


Для зв'язку БД з програмою використовується технологія програмування DАО та компонент АctiveХ DаtаEnvіrоnmеnt.


4. Обгрунтування вибору мови програмування


Однією з важливіших завдань є визначення засобу розробки програми, тобто мови програмування, найбільш адекватної задачі, що вирішується.

Для наппсання програми "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" обрано таку мову програмування, як Місгоsоft Vіsиаl Ваsіс 6.0.

Місrоsоft Vіsuаl Ваsіс 6.0 - це потужна система програмування, яка дозволяє швидко і ефективно створювати додатки для Місrоsоft Windows, здійснювати рішення самого широкого класу бізнес-задач, від офісу до масштабів корпорації.

До основних можливостей Vіsиаl Ваsіс 6.0 відносяться наступні:

Реалізація розроблювачем максимально гнучкого та зручного інтерфейсу для свого додатку, який зможе задоволити потреби навіть найвимоглнвішого споживача. В назві мови слово Vіsuаl означає засіб, за допомогою якого даним програмним засобом створюється графічний інтерфейс. Для цього використовюються вбудовані елементи керування, тобто візуально створені об'єкти із заданим набором властивостей та методів, які програміст має можливість змінювати;

Створення найрізноманітніших багаторівневих меню, а також панелей інструментів;

Обробка подій миші та клавіатури, введення на екран різноманітних графічних зображень, а також геометричних фігур.

Керування кольором, настроювання принтеру, використання стандартних діалогів;

Роботу з таймером;

Обробку файлів та каталогів на жорсткому диску;

Доступ до баз даних. До способів взаємодії з СКБД належать такі, як DАО (Dаtа Ассеss Оbjесt), АDО (Асtive Dаtа Оbject), DВ-Lіbгагу (фактично SQL Sегvег АРI, доступний у складі Місгоsой SQL Workstation) та ін. Особливістю мови є убудований відладчик збережених процедур SQL Sегvег. Це є дуже важливою рисою мови, адже при побудові запитів до бази даних розробленої системи використовулася мова SQL (Sіructured Query Lаnguage). Мова запитів SQL придбала характер промислового стандарту в реляційних системах керування базами даних, адже вона забезпечує роботу з великим об'ємом даних будь-якої структурної складності, зберігаючи їхню цілісність та безпечність. Забезпечення легкої роботи з базами даних є необхідним при розробці системи "АНEКС" для підприємств. Побудова бази даних системи здійснювалася в СКБД Місгоsоft Ассеss.

Впровадження до додатків різноманітних об'єктів, що підтримуються іншими програмами. Місгоsоft Vіsиаl Ваsіс fоr Аррlісаtіоns включено в склад Місгоsоft Wоrd, Місгоsоft Eхсеl, Місгоsоft РоwerРоіnt, Місгоsоft Ргоjесt і інших додатків для Windows.

Слід також зазначити важливу для багатьох розроблювачів особливість використовуваємої мови програмувння - можливість компіляції в природні коди, а не в проміжний р-код, трансляція якого в низькорівневі коди виробляється в період виконання програми, що не може позначатися на її продуктивності. Другою особливістю є можливість створення і генерації подій, що є особливо корисним при програмуванні взаємодії між об'єктами.

Vіsuаl Ваsіс включає елементи об'єктно-орієнтованого програмування, наприклад інкапсуляцію, що дає можливість створення абстрактних класів і їхнє наступне використання іншими додатками. Дана мова здійснює створення активних документів та елементів керування АсtiveХ. Серед інших переваг необхідно згадати можливість використання декількох проектів у єдиному запущеному екземплярі Vіsuаl Ваsіс 6.0, що особливо корисно при налагодженні бібліотек, які динамічно підключуються.

Усі вище перераховані переваги дозволили зупинити свій вибір для рішення поставленої задачі мовою програмування високого рівня Vіsuаl Ваsіс 6.0.


5. Середовище функціонування


Середовищем функціонування програмного продукту обрана операційна система Windows 95/98/NТ.

Перевага віддана операційній системі серед інших тому, що вона має ряд переваг:

надає багатий інструментарій для розробки додатків;

багатозадачність системи дозволяє запускати додатки,що потребує багато часу, у фоновому режимі, а це підвищує ефективність використання ЕОМ в цілому;

робота в захисному режимі дає програмісту можливість використовувати всю технічну пам’ять ЕОМ, у ОС Windows (на відмінно від однозадачних ОС) механізм захисту прозорий для програміста;

є, в цілому, широко розповсюдженою замовником.


6. Опис інтерфейсу системи


У дійсних умовах на ринку програмного забезпечення панує тверда конкуренція, причинами якої є не тільки виконання чи не виконання тих чи інших функцій додатками конкуруючих виробників ПЗ, сумісність визначеним програмним і апаратним забезпеченням і т.д. Найчастіше користувачі вибирають той чи інший продукт, керуючись “легкістю” інтерфейсу. Для плідної і продуктивної роботи користувача, інтерфейс програми повинен бути зручним, грамотно оформленим, привабливим на вигляд.

За основу інтерфейсу програми було прийнято MDI-стиль: побудовано основну материнську MDI-форму, з якої при роботі з програмою викликаються інші форми. Цей стиль відповідає, принципу побудовн інтерфейсу Windows та більшості додатків, а тому є найбільш розповсюдженим, а отже і зручним для замовника.

Розмір вікна програми при загрузці відповідає дозволу екрану замовника: 800x600, але розмір вікна, при бажанні, можна змінювати. За причини невеликої кількості команд у програмі та зручності використання при роботі, на головну форму проекту було розміщено меню. Кожна кнопка в меню викликає визначену форму, за допомогою якої виконується команда, зазначена на цій кнопці.

Для легкості роботи із вікнами, кожне має свою назву у відповідності з виконуємою функцією.

Для запобігання наявності помилок у БД при здійсненні користувачем будь-якої неправильної дії. на екрані передбачено появлення повідомлення із довідкою про помилку.

При розташуванні компонентів на кожній формі переслідувалась мета зрозумілості виконуємих програмою функцій. Значення кожного компоненту обов'язково підписується чи виводиться за допомогою підказки.

Взагалом, основна частина інтерфейсу програми розроблювалася на основі побажань замовника.


7. Методика роботи споживача з системою


Iнструкція оператору.

Автоматична система керування "Відділ кадрів" для ВАТ "Перетворювач" функціонує під керуванням операційної системи Windows 95/98/NТ/2000/XP. Для роботи з нею необхідно засобами Windows 95/98/NТ запустити програму "Отдел кадров" на виконання На екрані з'явиться головне вікно програми із заголовком система "Отдел кадров" (рисунок 2).


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 2 - Вікно “Отдел кадров”


Головне вікно програми вміщує меню швидкого доступу до виконання операцій з даними та кнопки, що виконують тіж самі операції. В настройках програми можна включити чи виключити панель швидкого доступу, а яка виконує функції кнопок тільки закриває останнє вікно.

Кнопка "Кадры" активізує вікно “Информация о кадрах” (рисунок 3).


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 3 - Вікно “Информация о кадрах”


У вікні “Информация о кадрах” можна робити такі дії:

простий пошук за прізвищем по базі даних - кнопка “Поиск рабочего”;

додаткова інформація про працівника - кнопка “Дополнительная информация о работнике”;

робити пошук за деякими критеріями (по прізвищу, по імені, по батькові, по робочому телефону, по коду відділка, по коду працівника та по посаді) - кнопка “Разширеный поиск”;

виводити звіт по працівникам - кнопка “Отчет по рабочим”;

виводити звіт по контактним даним з працівниками - кнопка “Отчет “Связь с рабочими”;

робити сортування по коду відділку, по коді робітника та по посаді;

виводити інформацію тільки про заданий відділок.

Кнопка “Отделы" активізує вікно “Отделы" (рисунок 4).


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 4 - Вікно “Отделы”


У вікні “Отделы" можна переглянути інформацію про всі відділки підприємства та роздрукувати її.

Кнопка “Редактор" активізує вікно “Редактор базы данных - Отдела кадров” (рисунок 5).

У вікні “Редактор базы данных - Отдела кадров” можна робити такі дії:

створювати, видаляти, змінювати, шукати данні в таблицях бази даних - кнопками “Создать”, “Сохранить”, “Удалить”, “Поиск”;

створювати всі записи про працівника в одному вікні - кнопка “Добавить работника”;

видаляти всі данні про працівника - кнопка “Удалить рабочего”.


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 5 - Вікно “Редактор базы данных - Отдела кадров”


В меню головної форми або на панелі швидкого запуску кнопка “Настройки” активізує вікно “Настройки программы" (рисунок 6).

У вікні “Настройки программы" можна робити такі дії:

включати та виключати виділення кнопок, змінювати колір виділення - прапорець “Выделение кнопок”, кнопка “Изменить цвет”;

встановлювати та відміняти пароль доступу до редактора та налагоджень системи - прапорець “Пароль”, кнопка “Изменить пароль доступа”;

змінювати стиль показу закладок у редактору - прапорець “Изменить вид закладок”;

включати та виключати панель швидкого запуску, змінювати її скін - прапорець “Панель быстрого запуска”, кнопка “Поменять скин панели”.


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 6 - Вікно “Настройки программы”


В меню головної форми “Справка” Ю “О программе" активізує вікно з відповідною назвою, у якому можна переглянути інформацію стосовно програми (рисунок 7).


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 7 - Вікно “О программе”


При встановленні налагоджень в вікні “Настройки программы”, якщо встановлено пропарець на “Пароль”, то потрібно вказати новий пароль та його підтвердження і натиснути кнопку “Изменить пароль”. Після чого вікна “Настройки программы" та “Редактор базы данных - Отдела кадров” вони будуть з’являтись тільки після введення пароля у вікні “Доступ закрыт” (рисунок 8).


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 8 - Вікно “Доступ закрыт”


Якщо встановити прапорець на “Панель быстрого запуска" в вікні “Настройка программы”, то з’явиться панель швидкого запуску вікон (рисунок 9).


Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Рисунок 9 - Панель швидкого запуску вікон


За допомогою її можна запускати вікна, як “Информация о кадрах”, “Отделы”, “Редактор базы данных - Отдела кадров”, “Настройки программы" не виходячи з них.

Iнструкція програмісту

Додаток створений на візуальній мові програмування Visual Basic 6.0 під керуванням операційної системи Windows. Проект має назву Otdel_kadrov і вміщує 11 форм, 1 конструктор середовища даних Data Environment, 3 звіти Data Report.

Для розрахунку заробітної плати використовується база даних ___, створена в середовищі Access. База даних вміщує таблиці Worker, DopolnitInfo, Otdels.

Для роботи з базою даних використовується елемент керування Data Bound Grid, який виводить таблиці на форму у вигляді сітки. Для формування звітів використовується конструктор середовища даних Data Environment, який дозволяє зв’язатися з конкретною базою даних. Для формування звітів використовується конструктор Data Report.

Програма може бути модифікована: можна додати нові форми, модулі, звіти і т. і. Для цієї мети використовується пункт меню Project в середовищі програмування Visual Basic 6.0.

Для корегування або внесення незначних змін до програми, відкрити за допомогою Visual Basic 6.0 файл проекту progect. vbp. На екрані з’явиться усі форми даної програми. Вибрати необхідну форму та засобом Visual Basic 6.0 зробити необхідні виправлення:

для зміни властивостей будь-якого об'єкту, клацнути на нього та у вікні "Properties" встановити необхідну властивість;

для зміни коду програми вибрати необхідний об'єкт, клацнути на ньому двічі та у вікні коду набрати виправлений текст програми;

для додавання об'єкта, вибрати його із списку запропонованих та розташувати в необхідній формі.

Після того, як усі відповідні зміни зроблені, програму необхідно перекомпілювати (зробити новий *. ехе файл). Для цього виконати наступну послідовність дій:

Пункт меню File

Make Project1. exe

Ввести назву відредагованої програми та натиснути кнопку ОК.

І, нарешті вийти з Visual Basic 6.0, запустити відредаговану програму та перевірити коректність її роботи.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: