Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Автоматизований облік власників автотранспорту

Автоматизований облік власників автотранспорту

Вступ


Для більш швидкого та повного розслідування злочинів пов’язаних з автотранспортом потрібно володіти якомога більшими відомостями. Таким чином, якщо ми маємо транспорт який причетний до аварії чи злочину, за допомогою програми яка розробляється в темі даної курсової роботи ми будимо мати повні і необхідні дані про власника авто

Призначення даного продукту полегшення то швидкість доступу до інформації.

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування.


1. Основна частина


1.1 Неформальна постановка задачі


Розробити програму – «водій» для збереження повноти інформування правоохоронних органів, та швидкості її надання.

 • Введення і збереження інформації про власників автотранспорту в типізований файлі:

  • ПІБ власника автотранспорту

  • Назва та марка авто

  • Паспортні дані водія;

  • Адреса прописки.

 • Можливість редагування даної бази по певним структурним елементам

 • Можливість перегляду всіх існуючих документів

 • Можливість видалення всієї бази.

 • Зручний інтерфейс для користувача

 • Швидкість та простота роботи в даній програмі

 • Надійність та достовірність збережених відомостей


1.2 Формальна постановка задачі


Вихідні дані:

Позначимо сукупність всіх даних, які будуть заноситись до бази даних через множину T, таким чином T={T1,T2,…, Tі}, де і=1..n, Tі – дані про власників авто.

Кожен власник має певні відомості про себе, що стосуються його особистості, отже маємо Ті={Ті1,Ті2,…, Тіj}, j=1..4.

Таким чином ми маємо матрицю всіх відомостей які зберігаються в базі даних, та заносяться користувачем.

Результат:

Множина Рij, яка формуються з вхідних даних а саме множини Тij

Математична модель:

Вk – критерій який використовується для пошуку, де k – номер критерія з зазначених чотирьох. Таким чином отримуємо множину Zij Aij, де Zij відповідає заданому критерію Вk


1.3 Структура зберігаючих даних


B – структурована запис для занесення відомостей про власників авто до типізованого файлу.

 • Av – поле запису строкового типу для занесення марки автомобіля власника.

 • Fio – поле запису строкового типу для занесення прізвища, ім’я та по-батькові власника.

 • Pas – поле запису строкового типу для занесення паспортних даних власника.

 • Mg – поле запису строкового типу для занесення адреси проживання.

Ramka – процедура яка забезпечує прорисовку рамки.

Ris – процедура яка прорисовує основне меню програми.

Menin – процедура яка забезпечує управління головним меню

Punkt – процедура для зарисовки певної області

Vv – процедура для введення та збереження даних

Red – процедура для редагування збережених раніше відомостей

Udal – процедура для видалення всієї бази.


2. Вихідний код програми


uses crt, dos;

type b=record

av:string[10];

fio, pas, mg:string[15];

end;

var f:file of b; bas:b;

procedure ramka (x1, y1, x2, y2, a:byte);

var i:integer;

begin

textcolor(0);

window (x1, y1, x2, y2);

textbackground(a);

clrscr;

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1) – 1 do

begin

write('Н');

end;

write ('» ');

for i:=2 to (y2-y1) – 1 do

begin

gotoxy (1, i);

write('є');

gotoxy (x2-x1+1, i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1) – 1 do

begin

write('Н');

end;

write('ј');

end;

{–}

procedure newreadkey (var a {‘зЁвлў Ґ¬л© Є®¤ бЁ¬ў®»}:char;

var b {ђ §иЁаҐ­л© Є®¤ Є» ўЁиЁ}:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{–}

procedure ris;

begin

ramka (10,3,30,7,7);

ramka (10,6,30,10,7);

ramka (10,9,30,13,7);

ramka (10,12,30,16,7);

window (10,3,30,16);

gotoxy (1,4); write(#204);

gotoxy (1,7); write(#204);

gotoxy (1,10); write(#204);

gotoxy (21,4); write(#185);

gotoxy (21,7); write(#185);

gotoxy (21,10); write(#185);

end;

{–}

procedure menin (x1, y1, x2, y2, a:byte);

begin

window (x1, y1, x2, y2);

textbackground(a);

clrscr;

textcolor(1);

write (' Zapolnit');

window (x1, y1+3, x2, y2+3);

clrscr;

write (' Redaktirovat');

window (x1, y1+6, x2, y2+6);

clrscr;

write (' Udalit');

window (x1, y1+9, x2, y2+9);

clrscr;

write (' Vixod');

end;

{–}

procedure punkt (x, y, z, c, q:byte; s:string);

begin

window (x, y, z, c);

textbackground(q);

clrscr;

textcolor(10);

write(s);

end;

procedure pamka (x1, y1, x2, y2:integer);

var i, c:integer;

begin

gotoxy (x1, y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x1+i, y1);

write(#205);

end;

gotoxy (x2, y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x2, y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy (x2, y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x2-i, y2);

write(#205);

end;

gotoxy (x1, y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x1, y1+i);

write(#186);

end;

end;

procedure vv;

var i, n:integer;

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(2);

pamka (1,1,39,25);

window (2,2,38,25);

gotoxy (6,1);

textcolor(6);

writeln ('ZAPOLNENIE UCHOTA VODITELEY');

window (2,3,38,25);

textcolor(7);

write ('Vvedi kol-vo voditeley – ');

readln(n);

assign (f, 'd:po');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

with bas do

begin

clrscr;

gotoxy (8,1);

writeln ('VODITEL-', i);

write ('Vvedi F.I.O voditela – '); readln(fio);

write ('Vvedi avto na kotorom on ezdiet – '); readln(av);

write ('Vvedi seriu i nimer pasporta voditela – '); readln(pas);

write (' Vvedi adres progivania – '); readln(mg);

seek (f, filesize(f));

write (f, bas);

end;

close(f);

end;

end;

procedure punkt (x, y, z, c, q:byte; s:string);

begin

window (x, y, z, c);

textbackground(q);

clrscr;

textcolor(10);

write(s);

end;

procedure pamka (x1, y1, x2, y2:integer);

var i, c:integer;

begin

gotoxy (x1, y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x1+i, y1);

write(#205);

end;

gotoxy (x2, y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x2, y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy (x2, y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x2-i, y2);

write(#205);

end;

gotoxy (x1, y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x1, y1+i);

write(#186);

end;

end;

{………………………………………….}

procedure red;

var i, j, p:integer;

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(7);

if FSearch ('po', 'd:')='' then

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

pamka (10,10,35,15);

gotoxy (16,11);

textcolor(132);

writeln ('BASA NE SOZDANA');

textcolor(7);

end

else

begin

clrscr;

window (1,1,40,25);

textcolor(6);

pamka (1,1,39,25);

gotoxy (5,2);

textcolor(3);

writeln ('REDAKTIROVANIE UCHOTA VODITELEY');

window (2,3,38,25);

assign (f, 'd:po');

reset(f);

gotoxy (13,1);

textcolor(4);

writeln ('VSA BASA:');

window (2,4,38,25);

for i:=0 to filesize(f) – 1 do

begin

seek (f, i);

read (f, bas);

with bas do

begin

clrscr;

textcolor(7);

writeln ('voditel-', i+1); writeln;

writeln ('F.I.O voditela-', fio); writeln;

write ('Avto na kotorom on ezdiet-', av); writeln;

write ('Seria i nomer pasporta voditela-', pas); writeln;

write ('Adres progivania-', mg); writeln;

for j:=1 to 30 do

delay(9999);

end;

end;

clrscr;

write ('Vvedi nomer voditela kotorogo budem redaktiovat – '); readln(p);

seek (f, p-1);

read (f, bas);

with bas do

begin

clrscr;

textcolor(7);

writeln ('voditel-', p); writeln;

writeln ('F.I.O voditela-', fio); writeln;

write ('Avto na kotorom on ezdiet-', av); writeln;

write ('Seria i nomer pasporta voditela-', pas); writeln;

write ('Adres progivania-', mg); writeln;

end;

writeln;

textcolor(4);

writeln ('Dla prestuplenia k redaktirovaniu nagmi «ENTER» ');

readln;

textcolor(7);

with bas do

begin

clrscr;

gotoxy (8,1);

writeln ('VODITEL-', p);

write ('Vvedi F.I.O voditela – '); readln(fio);

write ('Vvedi avto na kotorom on ezdiet – '); readln(av);

write ('Vvedi seriu i nimer pasporta voditela – '); readln(pas);

write (' Vvedi adres progivania – '); readln(mg);

seek (f, p-1);

write (f, bas);

end;

close(f);

end;

end;

{…………………………………………………}

procedure udal;

var s:string; i, j:integer;

begin

if FSearch ('po', 'd:')='' then

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

pamka (10,10,35,15);

gotoxy (16,11);

textcolor(132);

writeln ('BASA NE SOZDANA');

textcolor(7);

end

else

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

window (10,10,35,15);

Writeln ('Dla udalenia nagmi – «ENTER» ');

if readkey=#13 then

begin

textcolor(4);

s:='UDALENO';

for i:=1 to length(s) do

begin

write (s[i]);

for j:=1 to 5 do

delay(9999);

end;

end

else

end;

end;

{:}

var i:byte;

key:char; k, p:byte;

begin

textmode(c40);

{vv;}

{red;}

{udal;}

repeat

window (1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

ris;

menin (11,4,29,5,7);

i:=1;

punkt (11,4,29,5,4,' Zapolnit');

repeat

newreadkey (key, k);

case k of

72: begin

if i=1 then

p:=4;

if i>1 then

p:=i-1;

end;

80: begin

if i=4 then

p:=1;

if i<4 then

p:=i+1;

end;

end;

i:=p;

if i=1 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,4,29,5,4,' Zapolnit');

end;

if i=2 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,7,29,8,4,' Redaktirovat');

end;

if i=3 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,10,29,11,4,' Udalit');

end;

if i=4 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,13,29,14,4,' Vixod');

end;

until key=#13;

case i of

1: vv;

2:red;

3:udal;

end;

until i=4;

end.Висновок


В даній курсовій роботі буда розроблена програма «Водій», де зберігаються всі відомості про власників автомобілів і при необхідності їх можливо легко проглянути та використати для необхідних мір при розкритті злочинів чи ДТП.

Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CRT. Також в «Водій» використовуються процедури з модулю DOS. Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми.


Список використаної літератури


 1. Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 188 с.

 2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X., 1995.

 3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: